FORMULARZ OFERTY I. Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO Miejski

Transkrypt

FORMULARZ OFERTY I. Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO Miejski
FORMULARZ OFERTY
I.
Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich
ul. Bpa Nankera 103
41-947 Piekary Śląskie
tel. 287-95-03 wew. 43
www.mopr.piekary.pl
II.
Nazwa przedmiotu zamówienia
bezgotówkowe wydawanie jednodaniowych gorących posiłków dla osób korzystających
z pomocy społecznej na 7 dni w tygodniu
III.
Nazwa i adres Zleceniobiorca
……………………………………………………
…………………………………………………….
…………………………………………………….
NIP…………………………………….………….
REGON…………………………………………..
Nr konta bankowego…………………………….
IV.
Oferuję/emy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia za cenę jednostkową :
rejon I
za jeden gorący posiłek cena wynosi brutto............................................. w tym VAT...........................
cena netto …...............................................................
rejon II
za jeden gorący posiłek cena wynosi brutto............................................. w tym VAT...........................
cena netto …...............................................................
rejon III
za jeden gorący posiłek cena wynosi brutto............................................. w tym VAT...........................
cena netto …...............................................................
rejon IV
za jeden gorący posiłek cena wynosi brutto............................................. w tym VAT...........................
cena netto …...............................................................
oraz
oraz
oraz
oraz
Oferujemy wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w okresie od 01.01.2013r.
do 31.12.2013r.
V.
Oświadczam(-y), że zdobyłem(-liśmy) wszelkie niezbędne informacje, które były potrzebne do
prawidłowego przygotowania oferty oraz, że wyceniłem(-liśmy) wszystkie elementy do
prawidłowego wykonania umowy.
VI.
Oświadczam, że:
Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy nie wnoszę/-imy do
niego zastrzeżeń.
………………………………………….
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Zleceniobiorcy)

Podobne dokumenty