TEMAT: Unia Europejska — jesteśmy Europejczykami Przebieg

Transkrypt

TEMAT: Unia Europejska — jesteśmy Europejczykami Przebieg
TEMAT: Unia Europejska — jesteśmy Europejczykami
Czas realizacji 1-2 godzin lekcyjnych
Cele operacyjne:
Uczniowie:
- znają znaczenie słowa ,,unia”
- znają symbole Unii Europejskiej: hymn, flaga, waluta
- wiedzą, kim był Robert Schuman, rozumieją pojęcie „ojciec Europy" w odniesieniu do postaci
Roberta Schumana
- wiedzą jaki dzień jest świętem Unii Europejskiej
- wiedzą, jakie kraje należą do Unii Europejskiej i znają ich stolice
- potrafi pracować z mapą polityczną Europy i atlasem
- umieją współpracować w grupie.
Metody pracy:
Aktywizujące, rozmowa kierowana pytaniami, praca ze słownikiem i mapą, ćwiczenia praktyczne,
obserwacja, zabawy.
Formy pracy:
zespołowa, indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne:
Słownik języka polskiego, mapa polityczna Europy, atlasy geograficzne, mapki konturowe krajów UE,
flaga Unii Europejskiej, flagi państw UE, banknoty i monety euro, rysunki maskotki Unii Europejskiej,
rysunki charakteryzujące kraje UE do kolorowania, hymn Unii Europejskiej, portret Roberta
Schumana, portret Ludwiga von Beethovena, arkusze papieru, kredki
Przebieg zajęcia:
1. Na tablicy pojawia się hasło: UNIA EUROPEJSKA.
Dzieci dowiadują się co jest tematem zajęć, i odpowiadają na kolejne pytania:
• Co oznacza słowo ,,unia”?
-posługując się słownikiem języka polskiego, dzieci poszukują znaczenia tego wyrazu.
Najważniejszym, aby zapamiętały, że słowo unia oznacza związek, połączenie państw.
Wyjaśnienie pojęć: unia - „związek", „połączenie";
Unia Europejska - „związek państw europejskich, które chcą działać wspólnie i pomagać sobie ".
Powstała 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht podpisanego 7 lutego 1992- zwanego też
Traktatem o Unii Europejskiej — przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię,
Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy oraz Wielką Brytanię.
W tej chwili do UE należy 27 państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy,
Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia Austria, Finlandia, Szwecja. Cypr,
Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria,
Rumunia
Następnie nauczyciel wymienia i pokazuje na mapie państwa należące do Unii Europejskiej, a
uczniowie liczą ile ich jest.
• Jakie święto obchodzimy co roku 9 maja?
9 maja to Dzień Unii Europejskiej.
9 maja jest oficjalnym świętem Unii Europejskiej. Przypomina o roku 1950, kiedy to Robert Schuman,
francuski minister spraw zagranicznych, ogłosił plan powołania europejskiej wspólnoty.
- Prezentacja portretu - Roberta Schumana, nazywanego „ojcem Europy" (portret R. Schumana –
patrz załączniki).
- Wyjaśnienie pojęcia ojciec Europy
Ojciec Europy to osoba, która miała największy wpływ na powstanie Wspólnot Europejskich, a
zarazem bez której nie byłoby możliwe powstanie tej wspólnoty i późniejszej Unii
•
I.
Jakie są symbole Unii Europejskiej?
FLAGA UNII EUROPEJSKIEJ.
Prezentacja flagi UE (flaga UE – patrz załączniki).
- Co przedstawia flaga UE?
- Co może oznaczać liczba 12 gwiazd?
- Jaki kolor dominuje na fladze UE?
1. Szukanie skojarzeń do liczby 12:
12 miesięcy, 12 godzin zegarowych, 12 znaków zodiaku, 12 apostołów, 12 – tuzin, 12 rycerzy
Okrągłego Stołu króla Artura, 12 ksiąg w „Panu Tadeuszu”, 12 – porządek kosmiczny, 12 – liczba
spełnienia,12 w symbolice biblijnej – doskonałość i kompletność, 12 – najwyższa liczba oczek w grze
w kości.
2. Szukanie symboliki gwiazdy.
3. Przedstawienie okoliczności powstania flagi.
Flaga UE to dwanaście złotych gwiazd ułożonych w kole na niebieskim tle. Symbolizują one
jedność społeczności europejskiej. Liczba gwiazd jest niezmienna i ma symbolizować
doskonałość, pełnię i harmonię.
8 grudnia 1955 roku spośród wielu propozycji Rada Europy wybrała jako symbol Europy flagę z
kręgiem pięcioramiennych gwiazd na błękitnym tle, pomysłodawcą projektu flagi był Arsene Hertz
II.
Hymn Unii Europejskiej.
Hymn Unii to,, Oda do radości”.
1. Wysłuchanie oryginalnej wersji hymnu UE - płyta CD z nagraniem hymnu (słowa w załączniku)
2. Przedstawienie informacji związanych z hymnem i jego twórcami.
Kto jest kompozytorem „Ody do radości"?
Nauczyciel informuje, że wysłuchany przed chwilą utwór, to fragment IX Symfonii Ludwiga von
Beethovena (prezentacja portretu- patrz załączniki).
Autorem słów jest Friedrich Schiller, natomiast polskiego przekładu dokonał Konstanty Ildefons
Gałczyński.
Odczytanie przez nauczyciela i kilkukrotne powtórzenie przez dzieci rymowanki:
Hymn Unii Europejskiej
niejedna gościła scena
to „Oda do radości"
Ludwika van Beethovena.
III. Euro – waluta wspólnej Europy.
1. Prezentacja waluty euro.
Symbolem unijnej waluty – euro – jest grecka litera epsilon przecięta dwiema równoległymi liniami
(€).(patrz załączniki)
2.Omówienie znaczenia symboli monet euro.
Monety euro oraz eurocenty (europejskie „grosze”) mają wspólny awers (reszka) z wybitym
nominałem, czyli wartością danej monety. Na rewersie (nasz „orzełek”) znajdują się symbole
narodowe kraju w którym została ona wybita. Polska, kiedy przystąpi do unii monetarnej, wybije
monety opatrzone własnym symbolem.
Motywami graficznymi banknotów są okna, bramy i mosty nawiązujące do różnych stylów i epok w
europejskiej kulturze, mające symbolizować otwartość i porozumienie. Słowo euro wydrukowane na
każdym banknocie napisane jest w języku łacińskim i greckim.
Jedno euro składa się ze 100 centów.
Monety: mają wspólny awers, rewers zaprojektowany jest przez poszczególne kraje Banknoty:
nie mają symboli krajowych
IV. Maskotka Unii Europejskiej.
Maskotka Unii Europejskiej nosi imię najjaśniejszej gwiazdy na niebie – Syriusza.
Sympatyczna stonoga w każdym kraju występuje ubrana w elementy narodowe.
Prezentacja syriusza w różnych strojach narodowych (patrz załączniki)
2.Faza ćwiczeń - wykonanie plansz w grupach.
Nauczyciel mówi: W dniu dzisiejszym wybieramy się w niezwykłą podróż po Europie. Poznamy 12
państw należących do Unii Europejskiej, które były członkami Unii w dniu jej powstania: 1993 r.
• Nauczyciel dzieli klasę na grupy. (do podziału 12 krajów + Polska dla każdej grupy)
Każda grupa otrzymuje duży arkusz papieru, kontur państwa, nazwę państwa, nazwę stolicy, flagę
państwa do kolorowania, Flagę UE do kolorowania, rysunki charakteryzujące kraje UE,. postacie
Syriusza w strojach ludowych. (materiały w załącznikach)
•
Zadaniem uczniów jest wyszukać na mapie politycznej Europy lub w atlasach kraje, których
otrzymali mapki konturowe, odczytać ich nazwę, nazwę stolicy a następnie przykleić na arkuszu
papieru kontur kraju, jego nazwę i nazwę stolicy Stolice państw uczniowie zaznaczają na mapkach
konturowych czarnym punktem..
•
Następnie uczniowie mają za zadanie dopasować do kraju flagę kraju, Syriusza w odpowiednim
stroju narodowym oraz charakterystyczny rysunek dla danego kraju UE kraju. (materiały w
załącznikach)
Umieszczają wszystkie elementy na papierze według własnej koncepcji i przyklejają.
6. Prezentacja pracy:
Przedstawiciel grupy przedstawia pracę w jaki sposób została wykonana i jakie kraje są na pracy
przedstawione.
7. Podsumowanie zajęć:
Uczniowie rozwiązują krzyżówkę (patrz załączniki)
Załączniki:
Robert Schuman
Ludwig von Beethoven
Flaga Unii Europejskiej
Symbol unijnej waluty – euro
Banknoty euro
Monety euro
Maskotka UE - Syriusz
Syriusz – maskotka Unii Europejskiej
Holandia
Irlandia
Portugalia
Francja
Wielka Brytania
Niemcy
Włochy
Dania
Grecja
Belgia
Luksemburg
Hiszpania
Polska
„ Oda do Radości”
O Radości, iskro bogów, Kwiecie Elizejskich Pól
Święta na twym świętym progu
Staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi
Złączy co rozdzielił los
Wszyscy ludzie będą braćmi
Tam gdzie twój przemówi głos.
Kto przyjaciel, ten niech zaraz
Stanie tutaj pośród nas,
I kto wielką miłość znalazł
Ten niech z nami dzieli czas.
Z nami ten, kto choćby jedną
Duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna,
Niech nie wchodzi tu na próg.
Patrz, patrz: wielkie słońce światem
Biegnie sypiąc złote skry,
Jak zwycięzca, jak bohater Biegnij, bracie, tak i ty.
Radość tryska z piersi ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
Na radości złoty ślad.
Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
Ona w splocie ludzkich rąk,
Z niej najlichszy robak czerpie,
z niej - najwyższy niebios krąg.
Bracie, miłość niezmierzona
Mieszka pod namiotem gwiazd,
całą ludzkość weź w ramiona
I ucałuj jeszcze raz.
Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Miłość, miłość mieszka tam.
Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Miłość, miłość mieszka tam
Co wiesz o Unii Europejskiej?
Krzyżówka dla dzieci
H
O
L
F
H
S
B
Z
E
L
U
D
Z
I
A
N
D
I
A
N
I
E
M C
Y
R
A
N
C
J
A
E
U
R
O
B
R
U
K
S
E
L
E
U
R
O
P
O
L
P
O
L
S
K
A
Z
P
A
N
I
A
W E
N
E
C
J
W E
C
J
A
W A
R
S
Z
A
W A
L
U
K
S
E
M B
G
I
A
I
L
S
A
A
U
R
G
1) Mieszkańcy Europy
2) Państwo tulipanów i wiatraków
3) Nasz zachodni sąsiad
4) Paryż jest stolicą
5) Pieniądze Zjednoczonej Europy
6) Miasto – siedziba Parlamentu Europejskiego
7) Policja europejska
8) Nasza Ojczyzna to
9) Kraj słynący z walk byków
10) Włoskie miasto na wodzie
11) Nasz bałtycki sąsiad
12) Stolica naszej Ojczyzny
13) Najmniejsze państwo Unii
14) Stolicą tego państwa jest Bruksela
Mapki konturowe
Niemcy
Włochy
Portugalia
Luksemburg
Irlandia
Holandia
Hiszpania
Grecja
Francja
Dania
Belgia
Wielka Brytania
Polska

Podobne dokumenty