Pozyskiwanie (dobór) pracowników •Planowanie

Transkrypt

Pozyskiwanie (dobór) pracowników •Planowanie
Pozyskiwanie (dobór) pracowników
•Planowanie potrzeb ilościowych długo- i krótkoterminowych
•Ustalenie potrzeb jakościowych (opisy zadań, charakterystyki stanowisk pracy);
•Pozyskanie pracowników;
•selekcja pracowników;
•adaptacja pracowników do stanowisk pracy.
Identyfikacja potrzeb personalnych
•Dekompozycja celów strategicznych firmy
•określenie niezbędnej do realizacji celów ilości zatrudnionych i dokonanie ich charakterystyki
jakościowej;
•zestawienie potrzeb zatrudnienia z posiadanym potencjałem ludzkim;
•określenie wielkości realnego zapotrzebowania na pracowników;
•opracowanie planów zatrudnienia.
Planowanie zatrudnienia - uwarunkowania –
•Zewnętrzne:
–rynek pracy (tendencje popytu i podaŜy siły roboczej);
–regulacje prawne (zmiany w zakresie prawa pracy i inne)
–rozwój szkolnictwa i oświaty;
–związki zawodowe (ich pozycja na rynku pracy, siła przetargowa);
–demografia siły roboczej;
•Wewnętrzne:
–cele i strategia firmy;
–wydajność i produktywność;
–zmiany w technologii produkcji;
–organizacyjne warunki pracy;
–dostępne formy czasu pracy;
–mobilność wewnętrzna pracowników

Podobne dokumenty