Regulamin rekrutacji do kl sportowych

Transkrypt

Regulamin rekrutacji do kl sportowych
Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych w
Gimnazjum nr 43
na rok szkolny 2016/2017
Zasady ogólne
1.
W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów sportowych przyjmuje się kandydatów
posiadających:
o bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do
uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21. roku życia,
o pisemna zgoda rodziców,
o uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest
prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale (kandydat uzyskać może
maksymalnie 80 pkt.).
2.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż
liczba miejsc w oddziałach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod
uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W sytuacji otrzymania przez kandydatów w próbach
sprawności fizycznej tej samej ilości punktów, przyjęcie do oddziału sportowego będzie
odbywało się na zasadach wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r.
Punktacja testów sprawnościowych i ich przeliczanie na punkty do systemu
rekrutacji:
Dyscyplina
Maksymalna
ilość punktów
wg związku
sportowego
Minimalna
ilość punktów
wg związku
sportowego
Piłka siatkowa
400
140
0,2
80
28
Piłka nożna
100
50
0,8
80
40
Żeglarstwo
100
65
0,8
80
52
Sporty wodne
100
30
0,8
80
24
1
Wskaźnik
przeliczania
punktów
Maksymalna
ilość punktów
do oddziału
sportowego
Uchwały Rady
Miasta
Minimalna ilość
punktów do
oddziału
sportowego
Zestawy prób sprawności fizycznej zostały opracowane na podstawie regulaminów
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Polskiego Związku
Kajakowego oraz Polskiego Związku Żeglarstwa. W/w regulaminy znajdują się w
dokumentacji rekrutacyjnej szkoły.
Próba sprawności fizycznej do oddziału – piłka siatkowa dziewcząt:
1. Skok w dal z miejsca. – maksymalnie 100 pkt.
2. Zasięg w wyskoku obunóż z rozbiegu – maksymalnie 100 pkt.
3. Ocena zwinności: t- test - maksymalnie 100 pkt.
4. W rekrutacji do klasy siatkarskiej brany jest pod uwagę wzrost kandydatki. maksymalnie 100 pkt.
MAX. 400 PKT.
MIN. 170 PKT.
Próba sprawności fizycznej do oddziału – piłka nożna chłopców:
1. Szybkość -bieg sprinterski na dystansie 30 m - maksymalnie 20 pkt.
2. Próba mocy - skok w dal z miejsca – maksymalnie 5 pkt.
3. Technika specjalna -prowadzenie piłki – maksymalnie 5 pkt.
4. Technika specjalna - strzał na bramkę z odległości 20 m – maksymalnie 5 pkt.
5. Gra 7/7 – maksymalnie 60 punktów
Trenerzy oceniają zawodników w skali 1-15. Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za każdy
element : technika, taktyka, mobilność i mentalność.
6. Test wytrzymałości (BEEP TEST) – maksymalnie 5 pkt.
MAX. 100 PKT.
MIN. 50 PKT
2
Próba sprawności fizycznej do oddziału –sporty wodne:
1.
Bieg na 1000 m – próba wytrzymałości biegowej – maksymalnie 20 pkt.
2.
Podciąganie na drążku nachwytem – próba siły - maksymalnie 20 pkt.
3.
Zwis na drążku na czas – próba siły wytrzymałościowej - maksymalnie 20 pkt.
4.
Sprawdzian koordynacji ruchowej i precyzji ruchu (rzut p. i l. ręką w siadzie i po rozbiegu)
oraz bieg na dystansie 30 m z pomiarem fotometrycznym czasu biegu. Punktacja dla
chłopców i dziewcząt - maksymalnie 20 pkt.
5.
Wznos tułowia z leżenia tyłem przy drabinkach (przez 30 sekund)- próba siły mięsni
brzucha - maksymalnie 20 pkt.
MAX. 100 PKT
MIN. 30 PKT
Próba sprawności fizycznej do oddziału –żeglarstwo:
1. Test Coopera (max 20 pkt.)
2. Skłon w przód (max 10 pkt.)
3. Przewrót w przód – 5 powtórzeń (max 10 pkt.)
4. Przewrót w tył – 5 powtórzeń (max 10 pkt.)
5. Skok w dal z miejsca (max 10 pkt.)
6. Bieg na 50 m (max 10 pkt.)
7. Zwis w podciągnięciu (max 15 pkt.)
8. Siła mięśni brzucha (max 20 pkt.)
MAX. 100 PKT.
MIN. 65 PKT.
3

Podobne dokumenty