pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS

Transkrypt

pobierz stronę jako plik pdf - Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Biuletyn Informacji Publicznej GUS
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
informatyk ds. projektowania, rozbudowy i dokumentowania baz danych z zakresu
koniunktury w Ośrodku Badań Koniunktury
07.03.2016
Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:
Informatyk
ds. projektowania, rozbudowy i dokumentowania baz danych z zakresu koniunktury
w Ośrodku Badań Koniunktury
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
Miejsce wykonywania pracy: Zielona Góra
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
●
współudział w budowie i wdrożeniu baz danych (baz relacyjnych, hurtowni danych);
●
współudział w pracach projektowo-programistycznych związanych z realizacją badań koniunktury;
●
tworzenie i rozwój oprogramowania z zakresu specjalizacji Urzędu.
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
●
praca w siedzibie Urzędu.
●
użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
●
wymuszona pozycja ciała;
●
oświetlenie sztuczne i naturalne;
●
praca przy monitorze ekranowym;
●
brak windy;
●
przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne
pozostałe wymagania niezbędne:
●
dobra znajomość MS SQL Server i relacyjnych baz danych;
●
znajomość zagadnień związanych z projektowaniem baz danych, w tym hurtowni danych;
●
znajomość języków programowania (C#, Visual Basic lub in.);
●
dobra znajomość pakietu MS Office;
●
dobra organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
●
umiejętność wykorzystywania i doskonalenie zawodowe;
●
umiejętność współpracy w zespole;
●
znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej.
wymagania dodatkowe:
●
co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego;
●
znajomość zagadnień z dziedziny statystyki i ekonometrii;
●
myślenie analityczne;
●
kreatywność;
●
doświadczenie w projektowaniu baz danych;
●
doświadczenie w zakresie tworzenia oprogramowania.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
życiorys i list motywacyjny,
●
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
●
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
●
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
●
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
●
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego,
●
kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia
zawodowego.
Termin składania dokumentów: 17.03.2016 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314
Inne informacje:
Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. Prosimy o odniesienie się do wszystkich wymagań zawartych w
ogłoszeniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru,
o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (68) 3223131.
Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:
Pliki do pobrania
Oświadczenia dla kandydatów na stanowiska niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej 0.01
MB
Tagi
oferta pracy rekrutacja praca
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 07.03.2016
Publikacja informacji: 07.03.2016 08:42
Aktualizacja informacji: 28.07.2016 10:29
Sprawdź historię zmian