pobierz - urząd miasta i gminy w połańcu

Transkrypt

pobierz - urząd miasta i gminy w połańcu
UCHWAŁA NR XXX/193/2016
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 11 października 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2016r.,
poz. 446) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 217 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami11) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§1Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§2.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§3.
Zmienia się załącznik Nr 12 "Dotacje celowe na 2016 rok" do uchwały Nr XVI1/113/2015 Rady Miejskiej w
Połańcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2016 rok w brzmieniu
jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.
§5.
!. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Stanisław volo
n Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz.
379, 911, 1146 , 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z
2016 r. poz. 195, 1257, 1454.
Id: 7D41AA43-7FAD-4C49-A831-3BC9110047D4. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1
do lIch wały Nr XXX/193/2016
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 października 2016 roku
DOCHODY
Dział
600
Rozdział
Treść
Transport i łączność
Kwota
168 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
168 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych)
168 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
188 142,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
188 142,00
Wpływy z podatku od nieruchomości
188 142,00
§
60078
2030
756
75615
0310
356 142,00
PRZEW O
Id: 7D41AA43-7FAD-4C49-A831-3BC9110047D4. Podpisany
N IC ZĄ C Y
Strona 2
Załącznik Nr 2
tln Uchwały Nr XXX/19322016
Raiły Miejskiej z Połańca
z dnia 11 października 2016 roku
WYDATKI
Dział
600
Rozdział
Treść
Wartość
340 000,00
Transport i łączność
60078
754
75412
900
90095
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
340 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań
340 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 142,00
Ochotnicze straże pożarne
1 142,00
dotacje na zadania bieżące
1 142,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
15 000,00
Pozostała działalność
15 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z
realizacją ich statutowych zadań
15 000,00
Razem:
356 142,00
PRZEWO
RADY
mgr
Id: 7D41AA43-7FAD-4C49-A831-3BC9110047D4. Podpisany
Strona 3
-Jańc
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/193/2016
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia II października 2016 roku
Dotacje celowe na 2016 rok
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
______________________________w złotych
Jednostka
Nazwa zadania
otrzymująca
dotację
4
5
Zmiana
6
Kwota
dotacji po
zmianach
7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
P rzebudow a odcinka drogi pow iatow ej
nr 0 8 1 8 T P ołaniec - N iekurza w m. Łęg
1
600
60014
2
600
60014 p o w ia to w ej nr 0105T Stopnica-
R em ont chodnika w ciągu drogi
O leśnica-P olaniec
Starostwo
Powiatowe
w Staszowie
481 190
Starostwo
Powiatowe
w Staszowie
47 000
Gmina Łubnice
5 000
3
600
60016
Z m iana naw ierzchni drogi gm innej nr
3 4 2 0 3 5 T P rzeczów M ost o d km 0+ 000
do km 1+265
4
754
75414
W drożenie L okalnego System u
O strzeżeń Pow odziow ych
Starostwo
Powiatowe
w Staszowie
1 250
Z akup aparatu do (JSG
SPZOZ
Przychodnia
Zdrowia w
Połańcu
50 000
5
851
85121
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
6
7
8
754
853
853
75412
85311
85311
Z akup w yposażenia
OSP Ruszczą
1 142
1 142
Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą
na lepsze życie i rozw ój osób
niepełnospraw nych
Stowarzyszeni e
Przyjaciół Osó b
Niepełnospra
wnych
"Integracja"
Połaniec
15 000
W spólnie w zdrow iu
Stowarzyszeni e
Przyjaciół Osó b
Niepełnospra
wnych
"Integracja"
Połaniec
30 000
Id: 7D41AA43-7FAD-4C49-A831-3BC9110047D4. Podpisany
Strona 4
O rganizacja i p o pularyzacja
9
921
92195
działaln ości kulturalnej i wydawniczej
o tem atyce kościuszkow skiej,
regionalnej i p o łanieckiej
E dukacja m uzyczna, taneczna,
10
921
92113
teatralna oraz organizacja im prez
kulturalnych dla środow iska
T owarzystwo
K o śc iu sz k o w sk ie
14 000
w Połańcu
Stowarzyszenie
"Działaj z
energią"
500
Stowarzyszenie
"Działaj z
energią"
1 000
MKS "Czarn
5 000
O rganizacja im prez i działań o
charakterze edukacyjnym i
11
921
92113
w ychow aw czym w zm acniających
p o sta w y społeczne i obyw atelskie
m łodzieży
12
926
92605
Umiem p ływ a ć - Połaniec 2016
13
926
92605
N auka ja z d y na łyżw ach i gry w hokeja
na lodzie dla klas 1- VI szkoły
p o d sta w o w ej i gim nazjum - Połaniec
2016
"
MKS "Czarn "
2 000
LKS "Delfin i
24 000
UKS "Olimpe k"
8 000
UKS "Żaczek M
24 000
P opularyzacja i organizowanie
sportów pływ ackich oraz udział w
14
926
92605
m istrzostw ach na szczeblu lokalnym,
regionalnym , wojewódzkim,
ogólnopolskim i w m iastach
partnerskich
15
926
92605
O rganizacja zajęć i zaw odów dla
dzieci i m łodzieży w ram ach sekcji
p iłk i nożnej, bilardu, siatkówki,
koszyków ki, gim nastyki artystycznej,
lekkoatletyki, w tym udział w zaw odach
organizow anych na szczeblu lokalnym,
regionalnym , w ojew ódzkim i
ogólnopolskim
O rganizacja i prow adzenie zajęć w
ram ach sekcji p iłk i nożnej, koszykówki,
siatków ki, bilardu, gim nastyki
16
926
92605
artystyczznej i lekkoatletyki dla dzieci i
m łodzieży, w tym udział w zaw odach
organizow anych na szczeblu lokalnym,
regionalnym , w ojew ódzkim ,
ogólnopolskim oraz w m iastach
partnerskich
Id: 7D41AA43-7FAD-4C49-A831-3BC9110047D4. Podpisany
Strona 5
O rganizacja i udział w rozgryw kach
17
18
926
926
92605
92605
sportow ych oraz p o pularyzacja p iłki
nożnej dla dzieci i m łodzieży z M iasta i
G m iny Połaniec
O rganizacja i udział w rozgryw kach
sportow ych oraz p o pularyzacja p iłki
siatkow ej dla dzieci i m łodzieży z
MKS "Czarn i"
60 000
MKS "Czarni"
50 000
MKS "Czarn i"
10 000
wyłoniona w
drodze konkursu
20 000
MKS "Czarn i"
60 000
MKS "Czarni"
1 500
MKS "Czarn i"
320 000
M iasta i G m iny Połaniec
O rganizacja i udział w rozgryw kach
19
926
92605
sportow ych oraz p o pularyzacja tenisa
stołow ego dla dzieci i m łodzieży z
M iasta i G m iny Połaniec
O rganizacja i udział w rozgryw kach
20
926
92605
21
926
92605
22
926
92605
23
926
92605
sportow ych oraz p o p u laryzacja p iłk i
siatkow ej dla seniorów z M iasta i
G m iny Połaniec
O rganizacja i udział w rozgryw kach
sportow ych oraz popularyzacja
zapasów dla dzieci i m łodzieży z
M iasta i G m iny P ołaniec
Turnieje p iłk i nożnej dzieci i m łodzieży
sołectw z terenu g m in y Połaniec.
O rganizacja i udział w rozgryw kach
sportow ych oraz p o pularyzacja p iłki
nożnej dla drużyny seniorów z M iasta i
G m iny P ołaniec
Ogółem
1 142
1 230 582
536 190
w tym dotacje na inwestycje
PRZEW O
RADY,
mgr
Id: 7D41AA43-7FAD-4C49-A831-3BC9110047D4. Podpisany
Stan
Strona 6
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/193/2016 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok.
Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Transport i łączność) kwota 168 000 zł,
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota 188 142 zł.
Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o 356 142 zł
Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (Transport i łączność) kwota 340 000 zł,
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota 1 142 zł,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota 15 000 zł
Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o 356 142 zł
PRZE W
RAD
mgr Stć