REGULAMIN KONKURSU „Jak zaprzyjaźnić się z

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU „Jak zaprzyjaźnić się z
REGULAMIN KONKURSU „Jak zaprzyjaźnić się z matematyką”
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Jak zaprzyjaźnić się
z matematyką”, zwanego dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON zwane dalej „Organizatorem”.
3. W konkursie może wziąć udział uczestnik dowolnego kursu w Akademii ORTOGRAFFITI.
4. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem strony
internetowej www.akademiaortograffiti.pl. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie Internetu.
5. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora w okresie od 27 listopada 2013 r. do 2 grudnia 2013 r.
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia tego terminu.
6.Celem konkursu jest popularyzacja i rozbudzenie zainteresowania pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniom z trudnościami w uczeniu się matematyki.
7. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przysłanie do Akademii ORTOGRAFFITI drogą elektroniczną artykułu zawierającego oryginalne (niepublikowane) pomysły. Prace konkursowe powinny
mieć postać artykułu przedstawiającego: zajęcia terapeutyczne, autorskie ćwiczenia, opis przypadku
i wszelkie pomysły mające pomóc uczniowi z trudnościami w uczeniu się matematyki. Prace można opatrzyć zdjęciami (przesłanymi odrębnie jako pliki jpg – prosimy nie wklejać ich do tekstu).
Objętość pracy: 1–2 strony (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5, bez formatowania).
8.Artykuły można przesyłać do Organizatora w terminie do 2 grudnia 2013 r. Organizator nie jest
zobowiązany do zwrotu nadesłanych przez Uczestników materiałów.
9. Przesyłając Organizatorowi artykuł, Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługuje mu wyłączne
autorskie prawo majątkowe do nadesłanego materiału.
10. Dla pięciu Uczestników Konkursu, których artykuły zostaną uznane za najlepsze, Organizator ufundował nagrody:
a. opublikowanie wyłonionych w Konkursie artykułów w Biuletynie PTD „Dysleksja”,
b. gry matematyczne autorstwa Celiny Tuszyńskiej-Skubiszewskiej.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
12. Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni zwycięzców Konkursu i przyzna nagrody
w terminie do 10 grudnia 2013 r.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej mailowo lub telefonicznie. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez zwycięzców po zakończeniu Konkursu, po podpisaniu umowy o przekazaniu praw autorskich do artykułu.
14.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, bez powiadamiania o tym Uczestników Konkursu.

Podobne dokumenty