Zarządzenie nr 64/2004 z dnia 15 października 2004 r. Rektora

Transkrypt

Zarządzenie nr 64/2004 z dnia 15 października 2004 r. Rektora
Zarządzenie nr 64/2004
z dnia 15 października 2004 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zmiany w
programie Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej.
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym ( Dz. U.
Nr 65, poz. 385 ze zm.) oraz Zarządzeniem Rektora nr 8 z dnia 24. stycznia 2003r. w sprawie
zasad prowadzenia studiów podyplomowych i kursów specjalnych w Uniwersytecie Śląskim (
ze zmianami wynikającymi z zarządzeń nr 48 z dnia 5 czerwca 2003 r. oraz nr 92 z dnia 16
grudnia 2003 r. ), zarządza się co następuje: ustala się co następuje:
§1
1. W zarządzeniu nr 36 z dnia 22 czerwca 2001 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w
sprawie utworzenia Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej (ze zmianami w
zarządzeniu nr 53 z dnia 17 lipca 2002 r. oraz nr 49 z dnia 11 czerwca 2003 r.)
wprowadza się następujące zmiany:
- w programie studiów stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 49 z dnia 11
czerwca 2003 r. :
a. przedmiot” Katecheza w pierwotnym Kościele” ( wykład 14 godz. w IV sem.
zastępuje się przedmiotem „Duszpasterstwo rodzin” ( wykład 14 godz. w IV
sem.),
b. proponowane do wyboru „Seminarium z katechetyki” zastępuje się
„Seminarium z teologii liturgii”.
2. Zaktualizowany plan studiów, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Treści programowe nowego przedmiotu” „ Duszpasterstwo rodzin” oraz „Seminarium
z teologii liturgii”, stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy również studiów będących w
toku, jeżeli uczestnicy studiów złożą pisemny wniosek o objęcie ich wprowadzoną zmianą
programu.
REKTOR
Prof. dr hab. Janusz Janeczek

Podobne dokumenty