Uwielbienie w codzienności

Transkrypt

Uwielbienie w codzienności
14 grudnia 2010
BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK III, NUMER 109
Uwielbienie w codzienności
Dorota Skibińska
Pan, twój Bóg jest
pośród ciebie,
Mocarz, który daje
zbawienie.
On uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłośd,
wzniesie okrzyk radości,
jak w dniu uroczystego święta.
KAŻDY Z NAS MA ZDOLNOŚD WIELBIENIA, CAŁY ŚWIAT JEST OTWARTY NA UWIELBIENIE . PYTANIE TYLKO : KOGO LUB CO UWIELBIAMY – GWIAZDY ROCKA , PIENIĄDZE , RZECZY , PRZYJEMNOŚCI? CZY PRAGNIESZ ŻYD UWIELBIENIEM BOGA I TEMU POŚWIĘCAD SWÓJ CZAS I ENERGIĘ ?
Czym zatem jest uwielbienie? W języku greckim składają się na nie trzy pojęcia:
- proskuneo – pocałowad, przyjśd bliżej, byd komuś poddanym,
- latreno – służba,
- sebomai – byd komuś poświęconym.
Uwielbienie zatem oznacza bycie w bliskiej relacji z Jezusem. Często mówimy
o szczególnym czasie, np. godzinie uwielbienia na naszych spotkaniach modlitewSo 3,17n nych i zazwyczaj ograniczamy to pojęcie do śpiewania lub głośno wypowiadanej
modlitwy.
Ale uwielbienie to coś więcej... to styl życia! Śpiewanie jest tylko jednym z
jego przejawów. Byd człowiekiem uwielbienia to żyd w bliskości Jezusa codziennie i
w każdym wymiarze naszego życia: w pracy, na ulicy, w sklepie. Uwielbienie to
bycie „zaślubionym” Jezusowi, to całkowite oddanie się Bogu Miłości. Uwielbienie
zajmuje całe życie. Można je wyrażad w różny sposób: przez taniec, śpiew, malowanie, pisanie i wszelką inną twórczośd.
Bóg szuka ludzi, którzy będą uwielbiali Go w Duchu i prawdzie (J 4,24). On
pragnie, abyśmy byli z Nim szczerzy. Często zakładamy maski, udajemy kogoś innego, niż jesteśmy. Uwielbienie jednak musi odbijad całe nasze życie, stając przed
Bogiem nie zostawiamy przecież naszej osobowości za drzwiami...
Prawdziwe uwielbienie musi kosztowad. Maria (J 12,3-8) kosztownym olejkiem nardowym namaściła stopy Jezusa i otarła je własnymi włosami.
Jeśli żyjemy uwielbieniem, to przynosimy owoce dla całej wspólnoty Kościoła,
ponieważ wpływamy na ludzi, z którymi żyjemy i którym służymy. Miłowad Boga
całym sercem, duszą i umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego (por. Mt.
22,37-39) – to powołanie każdego z nas. Jaka jest więc moja miłośd do Jezusa? Czy
jest gorąca, czy moje życie jest ofiarą?
A teraz....
Ćwiczenie
Może i ty, jak Dawid w Psalmach, spróbujesz opisad swoje pragnienie Boga,
uczucie tęsknoty za Nim. Weź kartkę, wycisz swoje serce, włącz jakąś spokojną,
refleksyjną muzykę i po prostu spróbuj to napisad. Spójrz na przykład, ale nie su-
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
geruj się nim:
1830 – przygotowanie do
Mszy świętej
1845 – Eucharystia w kaplicy
domowej klasztoru (wyłącznie dla członków Wspólnoty)
Panie, który jesteś Życiem,
ogarnij i przepal ogniem swej miłości moją duszę i ciało.
Niech Twój Duch przenika moje myśli, pragnienia.
Wciąż pragnę Twej obecności,
tęsknię za Twoim spojrzeniem.
Ty jeden wiesz o mnie wszystko,
nie ukryję się w zagłębieniach skały.
Gdy przychodzisz, kwitnie świat zapachem miłości, pokoju.
Gdy przychodzisz, odradzam się z nadzieją do nowego życia.
Gdy jesteś przy mnie, Panie, moje serce śpi w pokoju,
bezpiecznie chroni się w Twoich ramionach.
Pragnę byd pieśnią miłości dla Ciebie.
Napełnij moje usta mocą chwały.
Ty sam wyśpiewaj się we mnie.
Przyjmij moje życie jako dar miłości, mój Panie, mój Jezu...
III lub IV wtorek miesiąca
Słowo Boże do medytacji
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia
10
19 – spotkanie modlitewno-formacyjne w salce
(wejście od kiosku klasztornego)
II wtorek miesiąca
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia w Bazylice
1910 – katecheza audiowizualna (od IX do VI)
Spotkania kooczą się około
g. 2130
Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Halina B.
skarbnik wspólnoty
Barbara S.
animator diakonii miłosierdzia
Danuta M.
animator diakonii modlitwy nieustannej







śr – Łk 7,18b-23 Na Chrystusie spełniają się proroctwa
cz – Łk 7,24-30 Jan przygotowuje drogę Chrystusowi
pt – MMt 1,1-17 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida
so – Mt 1,18-24 Jezus urodzi się z Maryi
n – Mt 1,18-24 Jezus urodził się z Maryi
pn – Łk 1,26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna
wt – Łk 1,39-45 Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza
Intencje do modlitwy




Aby w naszej Wspólnocie panowała wzajemna miłośd i szacunek.
O otwartośd na charyzmaty Ducha Świętego.
O dobre owoce katechez audiowizualnych.
Podziękowanie za nowe osoby, które przyszły do naszej Wspólnoty, aby posługiwad w diakonii uwielbienia. O rozwój dla tej diakonii i rozpalenie charyzmatów potrzebnych do posługi. O mądry wybór lidera dla tej diakonii.
 O wyzwolenie z sekty dla Marty.
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1. W najbliższy poniedziałek (20 grudnia) w kościele ksks. Saletynów o 19.00
odbędzie się Msza święta z udziałem wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.
2. We wtorek (21 grudnia) o 18.45 będzie sprawowana Eucharystia dla członków naszej Wspólnoty w kaplicy domowej klasztoru. Spotykamy się przy
kiosku z dewocjonaliami o 18.30 (prosimy o punktualnośd). Osoby odpowiedzialne za diakonię muzyczną proszone są o przygotowanie śpiewów na
Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu.
www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  pogotowie wstawiennicze 884.170.280