Błogosławieństwo i przekleństwo (cz. 2)

Transkrypt

Błogosławieństwo i przekleństwo (cz. 2)
8 marca 2011
BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK III, NUMER 120
Błogosławieństwo i przekleństwo (cz. 2)
Agnieszka
JEŻELI SŁUCHAMY SŁOWA BOŻEGO, PAN BÓG NAM BŁOGOSŁAWI . W STARYM T ESTAMENCIE PAN
Nie potrzebują leka- BÓG ZAWARŁ PRZYMIERZE Z IZRAELITAMI NA GÓRZE SYNAJ. DAŁ IM 10 PRZYKAZAO I OBIECAŁ SWOJE
rza zdrowi, ale ci, BŁOGOSŁAWIEOSTWO TYM , KTÓRZY BĘDĄ WYPEŁNIALI BOŻE PRAWO (PWT.28,1-14).
którzy się źle mają.
Wielu ludzi musi osiągnąd samo dno, aby zrozumied swoje położenie. Ale osiągnięcie
Nie przyszedłem wedna nie musi byd koocem, dramatem. Sztuką jest wykorzystad dno do odbicia się ku pozwad do nawrócenia
wierzchni, do powrotu na drogę błogosławieostw.
sprawiedliwych, lecz
Czy jednak nie można uniknąd tych niebezpiecznych zawirowao? Co wskazuje na ich
grzeszników
obecnośd, gdy woda wokół wydaje się taka spokojna? Zawsze są jakieś symptomy. Żadna
choroba nie wybucha nagle bez ostrzeżenia. Problem w tym, że my nie zauważamy
Łk 5, 32
pierwszych objawów, lekceważymy je. Alkoholik zanim się na dobre uzależnił, po prostu
lubił wesołe „zakrapiane” imprezy. Początkowo pił sporadycznie, później w weekendy, aż
okazje zaczęły się tak mnożyd, że każde zdarzenie stawało się pretekstem żeby się napid. I
tak z każdym nałogiem, z każdym grzechem. Łatwo jest przeoczyd ten moment, kiedy wir
zaczyna wciągad. Trzeba mied dobrze ukształtowane sumienie, żeby z daleka zauważyd
grożące niebezpieczeostwo. A kiedy mamy dobrze ukształtowane sumienie? Kiedy trzymamy się mocno drogi Bożych przykazao. Kiedy żyjemy na co dzieo sakramentami. Spowiedź, Msza Święta, Komunia Święta, modlitwa. Pan Bóg nam obiecał błogosławieostwo
za wypełnianie Jego przykazao. On nas nie oszuka. Nieprzyjaciel nas oszuka, okłamie, źle
naprowadzi. Pan Bóg nigdy.
Słowo ma wielką moc. Istnieje wiele sposobów oddziaływanie słowem na drugiego
człowieka. Słowem możemy też błogosławid i przeklinad. Błogosławieostwem jest znak
krzyża naznaczony na czole dziecka wychodzącego z domu ze słowami: „Błogosławię cię
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. To piękny, staropolski zwyczaj, który jest wart podtrzymywania. Takie wyprawienie z domu bliskiej osoby sprowadza na nią prawdziwe błogosławieostwo Boga. Nie tylko konsekrowane dłonie kapłana mogą błogosławid. Świeccy,
także mogą i powinni błogosławid swoje dzieci, rodziców, współmałżonków. Błogosławieostwo to także każde dobre słowo wypowiedziane z życzliwością i miłością do osoby,
której dobrze się życzy. Błogosławid kogoś to znaczy uszczęśliwid go, bo „błogosławiony”
(łac.beatus) to znaczy szczęśliwy. Inny źródłosłów - dobrze mówid, dobrze życzyd (łac.
bene dicere).
Skutki błogosławieostwa: wzrost miłości, życzliwości, poprawa relacji między tymi
osobami, sprowadzenie łask Bożych, rozwój duchowy, pogłębienie wiary i relacji z Bogiem. Dlatego tak ważne jest codzienne błogosławienie szczególnie dzieci (gestem i dobrym słowem). Wtedy rosną pełne mocy Ducha w poczuciu miłości rodziców i Boga z
właściwie ustawionym poczuciem własnej wartości, z większą skłonnością do dobrego niż
złego. Bo złe duchy nie mogą znieśd Trójcy Świętej, w imię której błogosławimy.
Przekleństwo w magii
Magia zna złoczynną moc słowa. Źle mówid to źle życzyd. Przekleostwo wypowie-
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia
10
19 – spotkanie modlitewno-formacyjne w salce
(wejście od kiosku klasztornego)
dziane przez człowieka uprawiającego okultyzm ma moc uruchamiania niszczących, diabelskich sił. Jest wezwaniem szatana, żeby zaszkodził. Jest straszliwą bronią demonicznej
rzeczywistości. Istnieje w magii tzw. maleficjum-sztuka czynienia zła w stosunku do innej
osoby lub grupy osób z wykorzystaniem interwencji złych duchów. Często zamiast „maleficjum” używa się słowa „fattura”, co oznacza, że szkodzenie odbywa się przy pomocy
zaczarowanych przedmiotów (laleczki voo-doo) i specjalnach rytuałów. Maleficjum ma
miejsce wtedy, gdy ktoś je zamówi, gdy chce komuś zaszkodzid, zniszczyd drugą osobę. W
obecnych czasach zamawia się dla innych choroby, niepokój, zerwanie więzi, bankructwo
itd.
Błogosławieństwo w Kościele
Jak ważne jest błogosławieostwo od Boga możemy przekonad się podczas każdej
Mszy Św. Zawsze na zakooczenie Eucharystii, kapłan przekazuje nam wszystkim błogoII wtorek miesiąca
sławieostwo w imię Trójcy Św. Robi to po to, byśmy szli w naszą codziennośd z Bożą po1830 – przygotowanie do
mocą, ochroną, z Bożym wejrzeniem. My natomiast kreśląc na sobie znak krzyża świadMszy świętej
czymy o tym, że te wszystkie łaski odbieramy i przyjmujemy. Dobrze jest uświadomid
1845 – Eucharystia w kaplicy
domowej klasztoru (wyłącz- sobie wówczas, że błogosławi nas sam Jezus Chrystus.
nie dla członków WspólnoKażda adoracja Najświętszego Sakramentu kooczy się niezwykle uroczystym błogoty)
sławieostwem. Kapłan z wielkim szacunkiem i pietyzmem unosi monstrancję kreśląc nad
wiernymi znak krzyża. Zwykle w tym momencie pojawia się dym kadzidła, który symboliIII lub IV wtorek miesiązuje chwałę i uwielbienie jakie oddajemy Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie.
ca
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia w Bazylice
1910 – katecheza audiowizualna (od IX do VI)
Spotkania kooczą się około
g. 2130
Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Julka
animator diakonii muzycznej
Barbara S.
animator diakonii miłosierdzia
Danuta M.
animator diakonii modlitwy nieustannej
Słowo Boże do medytacji




śr – Mk 10,32-45 Zapowiedź męki
cz – Łk 9,22-25 Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa
pt – Mt 9,14-15 Kiedy zabiorą im oblubieoca, wtedy będą pościd
so – Łk 5,27-32 Nie przyszedłem wezwad do nawrócenia sprawiedliwych, lecz
grzeszników
 n – Mt 4,1–11 Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony
 pn – Mt 25,31-46 Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości
 wt – Mt 6,7-15 Jezus uczy, jak się modlid
Intencje do modlitwy
 Aby w naszej Wspólnocie panowała wzajemna miłośd i szacunek. O otwartośd na
charyzmaty Ducha Świętego.
 O dobre owoce katechez audiowizualnych.
 O rozwój diakonii uwielbienia i rozpalenie charyzmatów potrzebnych do posługi
dla osób w niej posługujących.
 O wyzwolenie z sekty dla Marty.
 Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie Ani i zdrowie dziecka.
 O błogosławione owoce portalu www.żywawiara.pl
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1. Ania i Paweł serdecznie dziękują całej Wspólnocie za modlitwę o szczęśliwe rozwiązanie. Łucja urodziła się szczęśliwie i razem z mamą mają się dobrze.
2. W przyszły wtorek spotkanie Wspólnoty odbędzie się w kaplicy domowej klasztoru. Zgromadzimy się na wspólnej Eucharystii i modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Spotkanie o 18.30 przy kiosku klasztornym.
3. Zapraszamy do odwiedzania portalu www.zywawiara.pl!
www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  pogotowie wstawiennicze 884.170.280

Podobne dokumenty