Document 20482

Komentarze

Transkrypt

Document 20482
ORGANIZATORZY | ORGANISERS
Lentewenc Sp. z o.o.
ul. Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/37
01-015 Warszawa
tel. + 48 22 395 66 99
fax + 48 22 395 66 90
[email protected]
www.lentewenc.com
KRS 0000415363
kapitał zakładowy: 20 000 zł
NIP: 5272675051
REGON: 146063993
www.lentewenc.com
2
to jeden z tytułów
wydawcy miesięcznika...
„ Tytuł obecny na branżowych
targach i konferencjach
„ Imienna i bezpośrednia wysyłka
do specjalistów z branży
„ Traamy do praktyków – werykacja
po numerze uprawnień budowlanych
„ Przekrojowy zakres tematyczny
www.inzynierbudownictwa.pl
Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
ul. Kopernika 36/40 lok. 110, 00-924 Warszawa
PARTNER HONOROWY | HONORARY PARTNER
GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY | GENERAL MEDIA PARTNER
WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA | EDITORIAL COOPERATION
PARTNERZY MERYTORYCZNI | EXPERT PARTNERS
PARTNERZY INSTYTUCJONALNI | INSTITUTIONAL PARTNERS
www.lentewenc.com
4
PARTNERZY MEDIALNI | MEDIA PARTNERS
5
PARTNERZY MEDIALNI | MEDIA PARTNERS
QBusiness.pl
BIZNES INFORMACJE
ReNews.pl
NIERUCHOMOSCI
‘
PARTNERZY ZAGRANICZNI | INTERNATIONAL PARTNERS
www.lentewenc.com
6
LIST OD ORGANIZATORA
LETTER FROM THE ORGANISER
Szanowni Państwo,
z wielką radością witam Państwa na Drugiej Edycji
Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich
– Warsaw Build 2014.
W imieniu firmy ITE Group Plc. pragnę podziękować wszystkim
Osobom i Instytucjom, które przez ostatnie kilkanaście miesięcy pomagały nam tworzyć to wyjątkowe spotkanie branżowe.
Dziękuję również za zaufanie, jakim obdarzyli nas Patroni instytucjonalni i medialni, którzy wspomagali nas w promocji Targów Warsaw Build 2014. Dziękuję też wszystkim Wystawcom, którzy przyjechali do stolicy Polski, by otworzyć
to wielkie spotkanie.
Targi na całym świecie sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie
doświadczeń i planowaniu nowych zadań dla całej branży budowlanej.
Mam nadzieję, że Warsaw Build 2014 okażą się dla Państwa świetną okazją
do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami oraz rozwiązaniami dostępnymi na rynkach światowych, a także do nawiązania kontaktów, które będą
zaczątkiem dla nowych płaszczyzn współpracy i realizacji kolejnych inwestycji.
Jednocześnie zachęcam Wszystkich do udziału w wydarzeniach merytorycznych, takich jak panele dyskusyjne, wykłady, czy seminaria. Wierzę, że uczestnictwo w imprezie da Państwu możliwość lepszego poznania rynku. Polecam
też czynny udział w debatach i dyskusjach, co niewątpliwie będzie dla nas
impulsem do przygotowania jeszcze lepszej oferty dla Państwa.
Życzę Wystawcom i Zwiedzającym efektywnych korzyści i zadowolenia z uczestnictwa w trzech dniach targowych oraz owocnych spotkań i inspirującej wymiany poglądów. Wierzę, że uda się Państwu w pełni wykorzystać potencjał targów
i jeszcze raz dziękuję za przyjazd na Warsaw Build 2014. To dla nas zaszczyt,
że możemy witać Państwa w stolicy jednego z największych państw w Europie.
7
Darryl Pawsey
Dyrektor Sprzedaży – ITE Group
LIST OD ORGANIZATORA
LETTER FROM THE ORGANISER
Dear All,
I welcome you to the second edition of the Warsaw International
Building and Interiors Exhibition (Warsaw Build 2014) with great
joy.
On behalf of ITE Group Plc. I would like to thank all contributors
and institutions, which for over a number of months have helped
us to create this unique industry event. I would also like to thank
our institutional and media patrons who have supported us in the promotion of the
Warsaw Build 2014 exhibition. I thank all the exhibitors who have come to the capital
of Poland to open this great event.
Trade fairs all over the world contribute to making new contacts, sharing experiences
and planning new tasks for the entire construction industry. I hope that Warsaw Build
2014 will prove to be a great opportunity for you to get acquainted with modern
technologies and solutions available in the world markets, and to make contacts
that will be the beginning of new levels of cooperation and implementation of new
investments.
At the same time, I encourage everyone to participate in our collocated events,
such as panel discussions, lectures, and seminars.
I wish all the exhibitors and visitors effective results and satisfaction with participation
in the three days of the exhibition, as well as fruitful meetings and inspiring exchange
of ideas. I believe that you will able to fully benefit from the potential of the exhibition
and thank you again for coming to the Warsaw Build 2014. It is an honor to welcome
you in the capital of one of the largest countries in Europe.
Darryl Pawsey
Sales Director – ITE Group
www.lentewenc.com
8
LIST OD ORGANIZATORA
LETTER FROM THE ORGANISER
Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło, że mogę Państwa przywitać
na Drugiej Edycji Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build 2014. Rok temu nastąpiła inauguracja naszych targów w Polsce i dzięki współpracy Partnerów i Wystawców, dziś możemy gościć Państwa
po raz dugi w jeszcze większym gronie profesjonalistów.
Targi Warsaw Build, to wydarzenie, które mam nadzieję już wpisało się w kalendarium imprez targowych i stanowi miejsce międzynarodowych spotkań
branżowych w stolicy Polski.
Szczególne podziękowania składam na ręce naszych partnerów instytucjonalnych oraz medialnych. Instytucjom dziękuję za wsparcie merytoryczne
i pomoc w przygotowaniu cyklu wykładów oraz paneli dyskusyjnych, które
na pewno będą ciekawą ofertą dla wystawców oraz zwiedzających Targi.
Konferencje oraz spotkania będą świetną okazją do wymiany doświadczeń
między specjalistami branży oraz cennym źródłem wiedzy o najnowszych
trendach w budownictwie, wystroju wnętrz oraz technologii i produkcji okien.
Mediom należą się podziękowania za świetną współpracę komunikacyjną
i promocyjną przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Dzięki Państwu Targi
Warsaw Build 2014 stały się faktem.
Dziękuję wszystkim Wystawcom, którzy zainteresowali się targami i przyjechali do Warszawy, by wziąć udział w naszej imprezie. Mam nadzieję, że międzynarodowy charakter Warsaw Build 2014 pozwoli Państwu na zacieśnienie
dotychczasowych kontaktów biznesowych oraz pozyskanie nowych kontrahentów.
Wszystkim życzę owocnego pobytu w stolicy Polski. Wierzę, że wyjadą Państwo z Warszawy bogatsi o nowe kontakty i wiedzę fachową na temat rynku
i najnowszych trendów. Życzę wszystkim Wystawcom, aby Targi Warsaw Build
2014 były zaczątkiem współpracy oraz nowych kontraktów biznesowych.
9
Anna Rabiej
Dyrektor Targów
LIST OD ORGANIZATORA
LETTER FROM THE ORGANISER
Dear All,
I am very pleased that I can welcome you at the Second Edition
of the Warsaw International Building and Interiors Exhibition
– Warsaw Build 2014. Our fair was launched in Poland a year
ago, and thanks to the cooperation of Partners and Exhibitors,
today we can welcome you for the second time, in an even
larger group of professionals.
The Warsaw Build exhibition is an event which I hope has already formed part of
the calendar of fairs and has become a place of the industry international meetings
in the capital of Poland.
I particularly thank our institutional and media partners. I would like to thank the
institutions for substantive support and assistance in the preparation of a series
of lectures and panel discussions, which will certainly be an interesting offer for
exhibitors and visitors of the Fair. Conferences and meetings are a great opportunity
to exchange experiences between industry professionals, and a valuable source
of knowledge about the latest trends in the sector of construction, interior design
and technology and the production of windows. Media deserve thanks for a great
collaboration in the field of communication and promotion for over a dozen
months. Thanks to you the Warsaw Build 2014 exhibition has become a reality.
I also thank all the Exhibitors who have shown their interest in the fair and have
come to Warsaw to take part in our event. I hope that the international character of
the Warsaw Build 2014 will allow you to strengthen the existing business contacts
and to gain new clients.
I wish everyone a fruitful stay in the capital of Poland. I believe that you will leave
Warsaw enriched with new contacts and professional knowledge about the
market and the latest trends. I wish all the Exhibitors that the Warsaw Build 2014
exhibition was the beginning of cooperation and new business contracts.
Anna Rabiej
Director of The Fair
www.lentewenc.com
10
REKOMENDACJE
RECOMMENDATIONS
Szanowni Państwo,
z nieukrywaną satysfakcją Zrzeszenie Montażystów Stolarki objęło Patronat nad drugą już edycją Targów Warsaw Build 2014 /
Windows & Doors . Po niezwykle pozytywnych doświadczeniach
udziału w tej imprezie w roku ubiegłym, także tym razem postanowiliśmy zorganizować w jej trakcie nasze doroczne spotkanie
Branżowe: III Ogólnopolski Piknik Montażowy.
Potwierdziły się nasze ubiegłoroczne nadzieje na powstanie w stolicy naszego
kraju stałej imprezy targowej prezentującej osiągnięcia i aktualną ofertę
w zakresie stolarki budowlanej. Inicjatywa targowa ITE Group na stałe już
chyba wpisała się w kalendarz imprez targowych, wypełniając na stołecznym
rynku lukę w zakresie możliwości prezentacji najnowszych konstrukcji, wzorów i modeli okien, drzwi, bram i całej techniki osłonowej.
Stały rozwój technologii budowlanych powoduje, że w każdym sezonie pojawiają się nowe materiały i nowe techniki ich wbudowywania. Zjawisko to nie
omija także wyrobów stolarki budowlanej i technik ich instalowania w murach. Coraz cieplejszym oknom, drzwiom i bramom towarzyszy rozwój materiałów służących ich mocowaniu i uszczelnianiu w przegrodach murowych.
Te nowości zmieniają jakość budownictwa, rozszerzając wachlarz możliwości,
z jakich korzystać mogą polscy fachowcy. Udział w Targach Warsaw Build 2014
oraz w Pikniku Montażowym pozwoli im te nowości poznać, sprawdzić praktyczne działanie, omówić z ekspertami tajniki ich stosowania.
Szanowni Państwo, serdecznie zachęcam do oglądania pokazów montażowych oraz do rozmów ze specjalistami podczas Pikniku Montażowego.
Do Waszej dyspozycji będą nasi najlepsi eksperci z firm partnerskich oraz najlepsi praktycy zawodu montażowego. Gorąco namawiam do rozmów z nimi
i życzę wielu owocnych konsultacji i debat nad poprawnym projektowaniem,
wbudowywaniem i użytkowaniem wyrobów stolarki budowlanej. Mam
nadzieję, że ponownie spotkamy się tutaj znów za rok, na kolejnej edycji
Targów Warsaw Build.
11
Robert Klos
Reprezentant Zrzeszenia Montażystów Stolarki
REKOMENDACJE
RECOMMENDATIONS
Dear All,
it is a great pleasure for The Association of Assemblers of
Woodwork to give its patronage over the second edition of
the Warsaw Build 2014 / Windows & Doors Exhibition. After
an extremely positive experience of participation in the
event last year, also this time we decided to organize during
the Exhibition our sector annual meeting: The 3rd National
Assembly Picnic.
Our last year’s hopes for creating in the capital of our country, an annual fair event
presenting the achievements and the current offer in the field of woodwork,
have been confirmed. The Exhibition, an initiative of ITE Group, probably entered
the calendar of trade fairs as a permanent element, filling the gap in the capital
city’s market in terms of the possibility of presenting the latest structures, designs
and models of windows, doors, gates and all the technology of housing.
The constant development of construction technologies means that in every
season there are new materials and new techniques for their incorporation.
This phenomenon is not unknown in the area of the woodwork products and
techniques of installing them in the walls. Each time warmer windows, doors and
gates are accompanied by the development of materials for their attachment
and sealing in masonry partitions. These innovations change the quality of the
construction, expanding the range of possibilities which can be used by Polish
specialists. Participation in the Warsaw Build 2014 Exhibition and in the Assembly
Picnic will allow them to get to know the new products, check out their use in
practice, to discuss with experts the secrets of their application.
I invite you to watch the shows of assembly work and to talk with experts during
the Assembly Picnic. Our best experts from partner companies and the best
practitioners of the assembler profession will be at your disposal. I highly
recommend you to talk with them and I wish you many fruitful consultations
and debates on the proper design, incorporation and use of woodwork products.
I hope to meet you again here next year, for the next edition of the Warsaw Build
Exhibition.
Robert Klos
Representative of The Association of Assemblers of Woodwork
www.lentewenc.com
12
REKOMENDACJE
RECOMMENDATIONS
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Producentów Białych
Materiałów Ściennych „Białe murowanie” działa na rzecz
nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w budownictwie, wychodzących naprzeciw różnym oczekiwaniom inwestorów i użytkowników. Jest mi niezmiernie miło,
że jako partner merytoryczny możemy współuczestniczyć w realizacji
Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich w Warszawie
– Warsaw Build 2014. Targi te są okazją do nawiązania nowych kontaktów
biznesowych, wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami oraz uczestniczenia w seminariach i wykładach, które pomogą lepiej poznać realia rynku
oraz działać na nim sprawnie i skutecznie.
Targi Warsaw Build to inicjatywa, która z pewnością będzie służyć zarówno
polskim przedsiębiorcom, jak i klientom indywidualnym. Szybko zmieniające
się technologie stosowane w branży budowlanej i wykończeniowej oraz
pojawianie się nowych, coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań sprawiają,
że dostarczenie odbiorcom fachowej informacji na temat dostępnych na rynku
produktów, jest sprawą kluczową. Eksperci Stowarzyszenia „Białe murowanie”
przygotowali wystąpienia adresowane zarówno dla profesjonalistów, jak również inwestorów indywidualnych. Serdecznie zapraszamy Państwa na prelekcję „Akustyka w budownictwie”, która adresowana jest do profesjonalistów
branży, uczestniczących w fazie projektowania oraz realizacji inwestycji budowlanych. Inwestorom indywidualnym proponujemy udział w warsztacie
„Budowa domu w praktyce”, w trakcie którego nasz ekspert wspólnie z uczestnikami zwróci uwagę na najważniejsze aspekty procesu planowania i realizacji budowy domu jednorodzinnego.
Gościom i uczestnikom targów Warsaw Build 2014 życzę satysfakcji z udziału
w wydarzeniu, nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych oraz
znalezienia nowych ciekawych rozwiązań i inspiracji dla firmy, a także dla własnych mieszkań i domów.
13
Tomasz Kruppik
Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych
„Białe murowanie”
REKOMENDACJE
RECOMMENDATIONS
Dear Sirs,
In their activities, the Białe Murowanie
(White Brickwork) Association of White Wall Material Producers
aim to support state-of-the-art and environment-friendly
solutions in construction, meeting various investor and
user expectations. I have the profound pleasure of acting as
Programme Partner for the Warsaw Build 2014 International Trade Fair for
Construction and Interior Design. The Fair is an opportunity to establish new
business contacts, to exchange knowledge in a company of experienced
business people, and to participate in seminars and lectures allowing to expand
market reality know-how and improving the efficiency and effectiveness
of market operations.
The Warsaw Build Fair is an initiative valuable to Polish businesses and individual
customers alike. Rapidly changing technologies applied in the construction and
interior design industry and the arrival of new and ever more advanced solutions make the task of providing users with professional information on products
available on the market hugely important. Białe Murowanie Association experts
have prepared presentations with professionals and individual investors in mind.
Do join us for the Acoustics in Construction lecture addressing industry professionals active in the design and development stages of any construction project.
We have the pleasure of inviting individual investors to a Home Construction
in Practice workshop, in the course of which our expert and all participants will
be focusing on key aspects of the process of single-family home planning and
development.
My sincere wishes of satisfaction with event attendance, of establishing many
valuable business contacts, and of finding new and interesting solutions and
sources of inspiration for corporate and private use go to the Guests and
Exhibitors of Warsaw Build 2014.
Tomasz Kruppik
President of the Board
Białe Murowanie Association of White Wall Material Producers
www.lentewenc.com
14
PROGRAM TARGÓW
EXHIBITION PROGRAM
18.09.2014 czwartek | thursday
FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission
11.00–11.3010.20 Ceremonia Otwarcia Targów Warsaw Build 2014
Warsaw Build 2014 Opening ceremony
12.00–12.30
Możliwości inwestycyjne. Warszawa – Mazowsze – Polska
Investment opportunities: Warsaw – Mazovia – Poland
Tomasz Wolff; Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
12.30–13.30
Nowa urbanistyka po polsku – panel dyskusyjny
New urban planning in Polish reality – discussion panel
Maciej Mycielski – MYCIELSKI Architecture & Urbanism, Founder, Robert Moritz
– ALTA S.A. President of the Society of Polish Town Planners, Grażyna Pasznik-Śledzińska – Agri-Rol S.A., Grzegorz Buczek – Society of Polish Town Planners,
Vice-President; Grupa Sztuka Architektury
13.30–14.00
Drogi i bezdroża budownictwa ekologicznego w Polsce
Road and off road for ecological construction in Poland
Krzysztof Polak; miesięcznik „Ekologia i rynek”
14.00–14.30
Czy kraje Europy Zachodniej są atrakcyjnymi rynkami dla firm z polskiego
sektora budowlanego?
Are the Western European countries’ markets attractive for the Polish
construction companies?
Aleksandra Fiała, Filip Bicki; ConQuest Consulting
14.30–15.00
Najnowsze rozwiązania w akustyce wnętrz. Innowacje technologiczne
w realizacji posadzek obiektowych.
Latest design in interior acoustics. Technological innovation in the implementation
of commercial/industrial floors.
Adam Nizio; Polflor Sp. z o.o.
15.00–15.30
Wysoka jakość szyb zespolonych czynnikiem decydującym o ich szerokim
zastosowaniu
High quality of insulating glass units as decisive factor in their wide use
mgr inż. Anna Balon-Wróbel; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
15
PROGRAM TARGÓW
EXHIBITION PROGRAM
18.09.2014 czwartek | thursday
FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission
15.30–16.00
Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL – prezentacje 1
Winners of the „Polish XXL Architecture 2013” plebiscite – presentation
of architectural realizations
Grupa Sztuka Architektury
16.00–16.30 Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL – prezentacje 2
Winners of the „Polish XXL Architecture 2013” plebiscite – presentation
of architectural realizations
Grupa Sztuka Architektury
GALA LIDERÓW RYNKU STOLARKI 2014 | Fenestration Leaders Gala
wstęp tylko dla zaproszonych gości, sala konferencyjna
1. Prezentacja wyników branży okienno-drzwiowej w I półroczu 2014 roku
oraz prognoza rozwoju rynku stolarki do końca 2015 roku.
2. Charakterystyka branży stolarki w wybranych krajach europejskich.
3. Bezpieczeństwo obrotu handlowego – pozyskiwanie oraz weryfikacja
partnerów w Polsce oraz zagranicą.
4. GALA LIDERÓW RYNKU STOLARKI 2014 – uroczyste wręczenie dyplomów
liderom rynku stolarki w poszczególnych segmentach.
5. Rozmowy przy kawie
www.lentewenc.com
16
PROGRAM TARGÓW
EXHIBITION PROGRAM
19.09.2014 piątek | friday
FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission
10.30–11.00
„Teorie i manifesty architektury współczesnej” – dyskusja na temat książki
„Theories and manifestoes of modern architecture” – discussion
Anna Cymer – historyk sztuki i architektury, Krzysztof Sołoducha – redaktor
naczelny kwartalnika Krytyka Architektury; Grupa Sztuka Architektury
11.00–12.00
Akustyka w budownictwie
Acoustics in construction
Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie”
12.00–15.30
Rynki wschodnie, potencjał i szanse dla polskiego sektora budowlanego
– konferencja
Eastern markets, the potential and opportunities for the Polish construction
sector – conference
Instytut Innowacji i Nowoczesnych Technologii w Logistyce Sp. z o.o.
15.30–16.00
Fundusze europejskie 2014-2020 szansą dla polskiej gospodarki oraz MŚP
European Funds 2014-2020, an opportunity for the Polish economy and SMEs
Agnieszka Kowalska, Marek Skrzyński; ASM – Centrum Badań
i Analiz Rynku Sp. z o.o.
16.00–17.00 Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL – prezentacje 1
Winners of the „Polish XXL Architecture 2013” plebiscite – presentations
of architectural realizations
Grupa Sztuka Architektury
11.00–16.00 Sala konferencyjna, wstęp płatny
Efektywność energetyczna w budownictwie – wyzwania i szanse dla Polski
Organizator: Zielona Strona Mocy, Lentewenc
17
PROGRAM TARGÓW
EXHIBITION PROGRAM
19.09.2014 piątek | friday
Rynki wschodnie, potencjał i szanse dla polskiego sektora
budowlanego – konferencja
12.30–13.00
Egzemplifikacja rynków wschodnich: Białoruś, Rosja, Ukraina, Mołdawia,
Azja Centralna – m.in. Kazachstan, Uzbekistan
Exemplification of Eastern markets: Belarus, Russia, Ukraine, Moldova,
Central Asia – Kazakhstan and Uzbekistan
Arkadiusz Żurek; Prezes – Instytut INTL
13.00–13.30
Potencjał i możliwości na rynkach wschodnich w kontekście wielkich inwestycji
infrastrukturalnych przed organizacją Mistrzostw w 2018 roku, prezentacja
firm, którym się już udało na rynkach wschodnich (Atlas w Rosji, Fakro
na Ukrainie itp.)
Potential and opportunities for export to Eastern markets, big infrastructure
investments before FIFA World Cup 2018 in Russia. General presentation about
companies, which are on the Eastern markets (Atlas in Russia, Fakro in Ukraine)
Arkadiusz Żurek; Prezes – Instytut INTL
13.30–14.00
Wyzwania logistyczne na rynkach wschodnich. Case study – projekt Sochi 2012
Logistic challenges in Eastern markets + case study Sochi Project 2012
Arkadiusz Żurek; Prezes – Instytut INTL
14.00–14.30
Klaster Eksportowy „Polska-Wschód” – szanse i możliwości dla polskiego
przedsiębiorcy z sektora budowlanego.
Export Cluster ”Poland-East” – possibilities and opportunities for Polish
entrepreneurs in the construction sector
Marek Dondolewski; Grupa Doradcza BDKM /Arkadiusz Żurek
14.30–15.00
Uwarunkowania kulturowe oraz marketing na rynkach wschodnich
Cultural specificity and marketing in Eastern markets
Anna Żurek; Kierownik ds. handlu i marketingu – Instytut INTL
15.00–15.30
Finansowanie na rynkach wschodnich oraz ubezpieczenie należności; formy
współpracy z rynkami wschodnimi, klastry, stowarzyszenia i dofinasowanie
unijne
Financing in Eastern markets and account receivable coverage, klasters.
Tomasz Drebot – RiskMan, były Dyrektor Euler Hermes / Adam Lewandowski
Prezes Fundacji Promocji Eksportu „Polska-Wschód”
www.lentewenc.com
18
PROGRAM TARGÓW
EXHIBITION PROGRAM
20.09.2014 sobota | saturday
FORUM DYSKUSYJNE wstęp wolny / DISCUSSION FORUM free admission
10.00–10.3010.20 Kolor we wnętrzach
Colour in interiors
Krzysztof Ziółkowski; architekt wnętrz
10.30–11.30
Warsztaty dla budujących dom. Porady przed rozpoczęciem budowy domu
dla inwestorów prywatnych
Workshops for house builders. Tips for private investors – before you start
building a house
Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych „Białe murowanie”
11.30–12.30
Wykorzystanie nowoczesnych materiałów kompozytowych w projektowaniu
wnętrz
The use of modern composite materials in interior design
Zdzisław Sobierajski; QUADUR
12.30–13.30
Jak konkurować na rynku globalnym? – doświadczenia polskich firm
How to compete in a Global Market? – experience of Polish companies
Jakub Zapała; Fundacja „Pomyśl o Przyszłości”
13.30–15.00
Diamenty Stolarki – wręczenie nagród w konkursie wzorniczym, prezentacje
„Joinery diamonds” - awarding ceremony for the winners in design competition,
presentations
Lentewenc, Forum Branżowe
15.00–15.30
Minimalizm w architekturze i wystroju wnętrz
Minimalism in architecture and interior design
Agnieszka Ufnal; architekt SNCE Studio
15.30–16.30
Laureaci plebiscytu Polska Architektura XXL – prezentacje 1
Winners of the ”Polish XXL Architecture 2013” plebiscite – presentations
of architectural realizations
Grupa Sztuka Architektury
19
PROGRAM TARGÓW
EXHIBITION PROGRAM
20.09.2014 sobota | saturday
sala konferencyjna / conference room
10.30–11.15
Jak oswoić remont w łazience? O współpracy Klienta z architektem i o tym,
jakie wyzwania stoją przed wykonawcami. Jak i gdzie znaleźć dobrych
glazurników? Trendy w łazienkach.
Nowoczesny Klient – Nowoczesne Materiały – Nowoczesny Glazurnik.
How to tame the renovation of the bathroom. About Customer collaboration
with the architect and challenges faced by contractors. How and where to find
good tilers? Design trends in bathrooms.
Modern customer – Modern Materials – Modern Tiler.
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy
11.30–12.00
Spotkanie z ikoną polskiej architektury
Meeting with an icon of Polish architecture
Prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz
12.00–13.00
Warsztaty projektowe dla architektów
Design workshops for architects
Marcin Goncikowski; APA Kuryłowicz & Associates
13.00–14.00
Elewacje perforowane – nowy wymiar fasad z blachy tytan-cynk
Perforated Cladding – a new dimension of the titanium-zinc made facades
Igor Pilutkiewicz; RHEINZINK Polska Sp. z o.o., Andrzej Jakubowski; PROCAD SA
14.00–16.00
Warsztaty dla projektantów wnętrz z zasad projektowania produktów
z materiałów kompozytowych.
Workshops for interior designers on composite materials products design
principles.
Zdzisław Sobierajski technolog, specjalista od materiałów kompozytowych;
QUADUR
www.lentewenc.com
20
PROGRAM TARGÓW, POKAZY
EXHIBITION PROGRAM, SHOWS
Zrzeszenie Montażystów Stolarki
Punkt konsultacyjny ZMS: konsultacje z technik montażu Stolarki
oraz konsultacje handlowe (dla sprzedawców)
18.09.2014
10.30
montaż okna systemem JB-D/L
installation of window with JB-D/L system
13.00
montaż okna systemem ISO-TOP Winframer
installation of window with ISO-TOP Winframer system
15.00
montaż drzwi w murze
nstallation of doors in the wall
19.09.2014
11.00
początek Pikniku, rejestracja gości
registration
11.30-13.30 drzwi na krawędzi muru (z komentarzem)
installation of doors on the edge of the wall
(with professional comments)
14.00-16.00 drzwi w warstwie ocieplenia (z komentarzem)
installation of doors in the isolation layer
(with professional comments)
21
PROGRAM TARGÓW, POKAZY
EXHIBITION PROGRAM, SHOWS
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy 18-20.09.2014
Pokazy rzemieślnicze – wykonawcy prezentujący tynki
dekoracyjne, techniki przygotowania podłoża, przyklejania mozaiki
Codzienne porady Architekta, Rzemieślnika i Rzeczoznawcy.
Prezentacja stoiska Nowoczesna Łazienka – będąca połączeniem technologii
& designu. Modułowa konstrukcja, w której przedstawione są najnowsze
trendy.
19.09.2014
Eliminacje do VII Glazurniczych Mistrzostw Polski
– grupa rzemieślników z różnych rejonów Polski będzie walczyła o tytuł
najlepszego, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc zakwalifikują się do finału
VII Glazurniczych Mistrzostw Polski.
Zawody trwają 1 dzień w godzinach 10.00 - 17.00.
Wykonawcy zgłaszając się do konkursu nie znają tematu pracy – dopiero
podczas porannej odprawy z organizatorami zostanie im przekazany temat
pracy oraz materiały i narzędzia, którymi będą się posługiwać.
Wśród osób odwiedzających targi i głosujących na wybraną pracę
rozlosujemy projekt łazienki.
20.09.2014
10.30
Konferencja „ Jak oswoić remont w łazience”. O współpracy
architekta z klientem i o tym, jakie wyzwania stoją przed wykonawcami.
Jak i gdzie znaleźć dobrych glazurników? Trendy w łazienkach.
Nowoczesny Klient – Nowoczesne Materiały – Nowoczesny Glazurnik.
13.00
Ogłoszenie wyników Eliminacji do VII Glazurniczych Mistrzostw
Polski, wylosowanie zwycięzcy konkursu wśród publiczności.
www.lentewenc.com
22
ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
3D IDEA sp. z o.o. 69
ABplus Events 72
ALUBEL SPA
22
Alutherm sp. z o.o. 49
Atlas sp. z o.o. 79
ATLAS ZŁOTY WIEK
70
BICO INDUSTRIES
40
Biuro Organizatora / Organisers Office
10
Branżowy Program Promocji Branży Ochrony
i Zachowania Zabytków
70
Ceramika Paradyż Sp. z o.o. 80
CIMA Sp. z o.o. 20
COLORADO21
Crocus LTD 58
DAHUA PRODUCTION ROMANIA
48
Diamenty Stolarki
31
Doors Installation Shows
36
DUOLUX S.C. 51
ELECTROARGES S.A.
Enke Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG 2
37
FAKRO76
FHU „E-Mar” SC 46
Forum Dyskusyjne / Open Discussion Forum
38
FOX Sp. z o.o. 80
FRONTON s.c. PRACOWNIA SZTUKATORSKA KONSERWACJI
ZABYTKÓW I WYROBU DETALI ARCHITEKTONICZNYCH
70
Gerda Sp. z o.o.
39
Grupa Sztuka Architektury 78
23
PLAN HALI
HALL PLAN
34 33 32
31
10
57
35
36
11
37
59
58
29 12
56
9
28 14
38
61 60
64
55
62
54
65
39
53
66
15
8
17
7
6
69
70
40
52
49
71
81
80
79
73
74 75
72 51
48
47
50
41
42
43
23
5
18
19 20
4
22 21
3
2
78 77 76
46
45
44
1
82
www.lentewenc.com
24
ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
INFOMAX Sp. J. media corner
INNOWACYJNE SYSTEMY BUDOWLANE
4
Instytut Badań Stosowanych Politechniki
Warszawskiej Sp. z o.o. 3
Instytut INTL
7
International Company for Insulation Technology
INSUTECH 41
INTERSTONE SP. Z O.O.
62
JSC „Vitebsk Carpets” 75
KANG BOND BUILDING MATERIALS CO., LTD 12
Kompotherm56
Lambri47
LATTARI ALUMINIUM 23
Legallais5
Linia Szycia 82
LINPLAST Konstrukcje Linowe 42
Lion Motors Sp. z o.o. 65
Mar-Tom – Drzwi Metalowe 11
Media Corner 8
MIASTO SUWAŁKI 52
Mode 360 70
Montarek 56
Murator S.A.
60
NOVAGLAS SYSTEM 74
Perfect Starachowice Sp. z o.o. 19
PINNACLE BUILDING TECHNOLOGY FZE
44
Polflor 55
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o. 25
8
PLAN HALI
HALL PLAN
34 33 32
31
10
57
35
36
11
37
59
58
29 12
56
9
28 14
38
61 60
64
55
62
54
65
39
53
66
15
8
17
7
6
69
70
40
52
49
71
81
80
79
73
74 75
72 51
48
47
50
41
42
43
23
5
18
19 20
4
22 21
3
2
78 77 76
46
45
44
1
82
www.lentewenc.com
26
ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW
ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy 59, 66, 79
Privé – Nietuzinkowy Kreator Wnętrz 71
RAIMONDI SklepDlaGlazurnika.pl 80
Renova Solutions Sp. z o.o.
70
RHEINZINK Polska sp. z o.o. 37
Sala Konferencyjna / Conference Room
57
SALEMO & MERCA
43
SIB – Sociedade Industrial de Britagem de Pedra, Lda 9
Siente Sp. z o.o. 35
Smart Wall Paint 1
Spółka Polscy Konserwatorzy Zabytków 70
Szkłoland Sp. z o.o. 73
ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA 77
TAIZHOU CITY KEHUA SANITARY WARES CO., LTD 15
TAIZHOU EVERGREAT
PLUMBING & SANITARYWARE CO., LTD
17
TAIZHOU SANXIN SANITARYWARE CO., LTD 14
TAIZHOU YAODA INDUSTRY & TRADE CO., LTD 53
TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA 50
UAB EGA INVEST 6
VALCOMP Sp. z o.o.
45
Vitrage Europe
33
WENLING IMPORT&EXPORT CO., LTD 28
Wim Sp. z o.o. 79
YUHUAN ZHONGDA BRASS INDUSTRY CO., LTD
29
ZHEJIANG SANTONGPUMP CO., LTD 54
ZRZESZENIE MONTAŻYSTÓW STOLARKI 27
32, 36
PLAN HALI
HALL PLAN
34 33 32
31
10
57
35
36
11
37
59
58
29 12
56
9
28 14
38
61 60
64
55
62
54
65
39
53
66
15
8
17
7
6
69
70
40
52
49
71
81
80
79
73
74 75
72 51
48
47
50
41
42
43
23
5
18
19 20
4
22 21
3
2
78 77 76
46
45
44
1
82
www.lentewenc.com
28
WYSTAWCY
EXHIBITORS
3D IDEA sp. z o.o. stoisko/stand nr 69
Inne
Others
3D IDEA sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Gdańska 70
20-732 Lublin
tel. +48 69 647 28 25
www.3didea.pl
3D IDEA wdraża praktyczne zastosowania
innowacyjnej technologii druku 3D,
przeznaczone dla branży deweloperskiej,
architektonicznej oraz budowlanej. Firma
oferuje sprzedaż i serwis drukarek 3D oraz
szeroki zakres usług związanych z realizacją
wydruków modeli trójwymiarowych. 3D IDEA
pomoże Ci niskim kosztem zrewolucjonizować
komunikację z Klientem, materializując
pomysły Twoich projektantów.
3D IDEA implements innovative applications
of 3D printing for the real estate development,
architecture and building trade. We offer sales and
service of 3D printers and a wide range of services
related to printing three-dimensional models.
Let 3D IDEA help you revolutionize the way you
communicate with your business partners by
materializing ideas that are specifically tailored to
your needs.
ABplus Events stoisko/stand nr 72
Wnętrza i wzornictwo, stowarzyszenia, izby, instytucje, konstrukcje szklane,
elewacje i architektura
Interiors and design, associations, chambers (etc.), all-glass structures, facades & architecture
ABplus Events
Rumunia / Romania
Ungheni street no. 2
700382 Lasi
tel. +4 0232 278 811
fax +4 0232 217 791
www.abplus.ro
29
Przez 17 lat, wraz z naszymi partnerami,
dążymy do doskonałości w sferze architektury
oraz budownictwa, poprzez międzynarodowe
wydarzenia organizowane dla architektów
i przedstawicieli branży budowlanej.
ABplus Events, jako organizator profesjonalnych
targów oraz konferencji, jest twórcą koncepcji
ogólnokrajowej sieci targów budownictwa
i architektury. Siedemnastoletnie doświadczenie
na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej
pozycjonuje nasze wydarzenia jako jedne
z najbardziej efektywnych platform wymiany
biznesowej w regionie, miejsce stałego przepływu informacji, wspierania rozwoju specjalistów
oraz promocji młodych talentów.
For 17 years, together with our partners, we have
been in pursuit of excellence in the fields of architecture
and construction, through international events
organized for architects and contractors.
ABplus Events, as Professional Trade Events and
Congress Organizer, is the creator of the concept
of national network of construction trade shows.
The experience of these 17 years of the Central and
Eastern European markets positions our events as
one of the most effective business networking
platforms in the region, a source of constantly
updated information, supporting the continuous
training of specialists and the promotion of young
talents.
WYSTAWCY
EXHIBITORS
ALUBEL SPA
stoisko/stand nr 22
Materiały dachowe, płyty warstwowe, elewacje i fasady
Roofing materials, sandwich panels, cladding & facades
ALUBEL SPA
Włochy / Italy
Via Torricelli 8
42011 Bagnolo in Piano (RE)
tel. +39 052 295 75 11
fax +39 052 295 10 69
www.alubel.com
Alubel powstał pod koniec lat 80. XX wieku.
Początkowo firma wytwarzała specjalistyczne
produkty do budowy nowych budynków
i projektów rewitalizacji. Dziś szerokie portfolio
firmy obejmuje kilka specjalistycznych systemów dachowych, produkty izolacyjne
i dźwiękochłonne, wykorzystywane zarówno
w projektach prywatnych, jak i publicznych.
Grupa obecnie pracuje na powierzchni 100.000 m²,
generując ponad 100 milionów euro.
Alubel was born toward the end of the 1980’s,
becoming early a reference company, with specific
products used both for new buildings and renewal
projects. Today its wide range includes several
roofing and covering systems, sound-proofing and
insulation products for civil and public projects.
The group is nowadays working on a surface
of 100.000 m² with a consolidated turnover of more
than € 100 million.
Alutherm sp. z o.o. stoisko/stand nr 49
Ogrody zimowe
Conservatories
Alutherm sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Wiedeńska 1
60-683 Poznań
tel. +48 61 8281444
www.alutherm.com.pl
www.lentewenc.com
ZADASZENIA TARASÓW, BASENÓW i SPA.
Prezentujemy na targach zadaszenie z linii
3 seasons – na 3 pory roku.
Jest to epikurejska filozofia ogrodu zimowego
– Słonecznego Pokoju – w którym dowolnie
dysponujemy przestrzenią tarasu – zadaszamy
w niepogodę lub otwieramy na słońce i ogród
w dni pogodne. Zabudowa tarasu, która
ma sprawić by zieleń, światło i zapachy ogrodu
przenikały do domu.
30
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Atlas sp. z o.o. stoisko/stand nr 79
Farby i pokrycia, materiały budowlane, materiały ocieplajace, suche mieszanki
Paints & coatings, building materials, heat insulation, dry mix
Atlas sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łodź
tel. +48 42 6318925
www.atlas.com.pl
ATLAS to jedna z najbardziej rozpoznawalnych
i najsilniejszych polskich marek (nie tylko
na rynku chemii budowlanej), ceniona przez
wykonawców i inwestorów. To szeroka gama
wysokiej jakości produktów, komplementarnych
i kompatybilnych ze sobą, oraz rozwiązań
systemowych, tworzonych zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku i oczekiwaniem
odbiorców, jak również przepisami w zakresie
ochrony środowiska.
ATLAS is one of the most recognizable and
strongest Polish brands (not only on the
market of construction chemicals), appreciated
by professional contractors and investors. It
includes a wide range of high-quality products,
complimentary and compatible with each other
as well as system solutions, created to meet
the market’s and users’ needs, and according to
environmental protection regulations.
ATLAS ZŁOTY WIEK
stoisko/stand nr 70
Chemia budowlana, masy łaczące, uszczelniacze
Building chemicals, impregnates, resins, solvents
ATLAS ZŁOTY WIEK
Polska / Poland
ul. Kilińskiego 2
91-421 Łódź
tel. + 48 42 631 88 88
[email protected]
Seria specjalistycznych wyrobów do prac
konserwatorskich firmy ATLAS pod wspólną
nazwą ATLAS ZŁOTY WIEK, to niszowa oferta
krajowego lidera na rynku nowoczesnej chemii
budowlanej. Powstała jako odpowiedź
na specyficzne potrzeby specjalistów
zajmujących się wykonawstwem inwestycji
konserwatorskich. Efektem tworzenia marki
ATLAS ZŁOTY WIEK jest uporządkowanie
i podział opracowanych dotąd receptur na trzy
główne grupy produktowe: wyroby do renowacji
murów, wyroby do renowacji tynków oraz
zaprawy sztukatorskie.
The series ATLAS GOLDEN AGE consists
of specialised mortars and compounds, which
are supplied exclusively to specific orders
of preservation enterprises. Because of this,
they can be manufactured while taking into
account the character of a particular building,
the appearance and properties of the materials
used for its construction, as well as their present
state of repair and strength.
31
WYSTAWCY
EXHIBITORS
BICO INDUSTRIES
stoisko/stand nr 40
Materiały ocieplające, materiały elewacyjne i siding, produkty szklane
i aplikacje, konstrukcja fasady (elewacje)
Heat insulation, facade materials and siding, glass products & applications,
facade construction
BICO INDUSTRIES
Rumunia / Romania
Petru Movila nr 31
610094 Piatra Neamt
tel. 0233 211 400
fax 0233 211 500
[email protected]
www.bicoindustries.ro
Bico Industries jest producentem siatki
z włókna szklanego ze szkła E najwyższej
jakości. Obecnie rocznie produkujemy
25 mln m2 siatki z włókna szklanego.
30% produkcji eksportujemy do Europy
i zamierzamy podwyższyć tę ilość do 50%.
Siatki z włókna szklanego, które produkujemy,
odpowiadają ustalonej wydajności ETAG 004.
Bico Industries is a manufacturer of fiberglass
mesh E-glass top quality. Currently, we produce
25 million sqm /year of fibreglass mesh.
30% of the mesh production we export
to Europę and we intend to reach 50%.
The fiberglass mesh which we produce
corresponds to the established performance
of ETAG 004.
Branżowy Program Promocji Branży
Ochrony i Zachowania Zabytków stoisko/stand nr 70
Stowarzyszenia, izby, instytucje
Associations, chambers (etc.)
Branżowy Program Promocji
Branży Ochrony i Zachowania
Zabytków
Polska / Poland
www.renovation-monuments.pl
www.lentewenc.com
Stoisko Branżowego Programu Promocji
realizowanego z ramienia Ministerstwa
Gospodarki. Stoisko ma na celu promocję
polskich przedsiębiorców z sektora ochrony
zabytków. Działania promocyjne, realizowane
w ramach programu, odbywają się zarówno
w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.
Zapraszamy do wizyty na naszej stronie
internetowej: www.renovation-monuments.pl.
Industry Promotion Program Stand collaborates
with the Ministry of Economy. The stand is
designed to promote Polish entrepreneurs
in the sector of protection of monuments.
Promotional activities carried out under the
program are held both in Poland and abroad.
We invite you to visit our website:
www.renovation-monuments.pl
32
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Ceramika Paradyż Sp. z o.o. stoisko/stand nr 80
Ceramika
Ceramics
Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Piotrkowska 61
26-300 Opoczno
tel. +48 44 736 41 00
fax +48 44 736 41 06
www.paradyz.com
Jesteśmy firmą z polskim kapitałem, w której
powstają produkty znajdujące uznanie
klientów w Polsce i prawie 40 krajach świata.
Na nasz sukces składa się wizja i odważne
plany realizowane przez ponad 1700
pracowników zatrudnionych w dwóch
przedsiębiorstwach tworzących Grupę
Paradyż – Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
i Paradyż Sp. z o.o.
We are a company with Polish capital, which
creates products renowned by customers in
Poland and in nearly 40 countries of the world!
Our success comes from vision and bold plans
realized by over 1700 employees in the two
companies which are the Paradyż Group
– Ceramika Paradyż Sp. z o.o. and Paradyż Sp. z o.o.
CIMA Sp. z o.o.
stoisko/stand nr 20
Materiały budowlane, pakowanie i opakowania, folie budowlane, wystrój
wnętrz / wykończenia wnętrz
Building materials, packing and packaging, construction foils, interior
decorations / interior finishes
CIMA Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Nowogrodzka 50/515
00-695 Warszawa
tel. +48 602 712 936
www.dustbubble.pl
33
Najprostsze rozwiązania są najlepsze!
Dzięki DustBubble pozbywasz się problemu
kurzu i brudu powstającego w wyniku
wiercenia w ścianie.
CIMA Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem
DustBubble w Polsce. Więcej szczegółów
na stronie www.dustbubble.pl
i u przedstawicieli handlowych.
Zapraszamy do zapoznania się z innymi
produktami oferowanymi przez naszą firmę.
WYSTAWCY
EXHIBITORS
COLORADO
stoisko/stand nr 21
Materiały budowlane, izolacje wodoodporne i dźwiękoszczelne, wystrój
wnętrz / wykończenia wnętrz, farby i pokrycia
Building materials, sound and waterproof insulation, interior decorations / interior
finishes, paints & coatings
COLORADO
Maroko / Morocco
5 Allee des Orchidées
Ain Sebaa
20250 Casablanca
tel. +21 252 235 23 35
[email protected]
www.colorado.ma
Crocus LTD Colorado jest marokańską firmą przemysłową
i specjalizuje się w produkcji i dystrybucji farb
oraz powłok lakierniczych.
Oferuje szeroką gamę efektów specjalnych farb,
wody i produktów na bazie rozpuszczalników.
Jest liderem wśród producentów farb
budowlanych w Maroku i eksportuje głównie
do krajów afrykańskich, jak Tunezja, Gabon,
Senegal, Togo, Ghana.
COLORADO is a Moroccan industrial company,
specialized in manufacturing and distribution
of paints, coatings and varnishes.
It offers a wide range of special effect paints,
water and solvent based products.
It is the leader of building paints in Morocco and
exports mainly to African countries like Tunisia,
Gabon, Senegal, Togo, Ghana.
stoisko/stand nr 58
Wnętrza i wzornictwo
Interiors and design
Producent tapet winylowych z papieru
i podkładów z włókniny non-woven.
Manufacturer of vinyl wallpaper from paper
and non-woven backing.
Crocus LTD
Ukraina / Ukraine
Leningradskoye chausse
65031 Odessa
[email protected]
www.lentewenc.com
34
WYSTAWCY
EXHIBITORS
DAHUA PRODUCTION ROMANIA
stoisko/stand nr 48
Materiały elewacyjne i siding, obróbka szkła i wykończenia
Facade materials and siding, glass processing & finishing
DAHUA PRODUCTION
ROMANIA
Rumunia / Romania
251 Bucuresti st.
GIURGIU
tel. 0785 203 598
[email protected]
[email protected]
www.fibrasticla.ro
DUOLUX S.C. Dahua Production jest największym
producentem siatki z włókna szklanego
w południowo-wschodniej Europie. Posiada
ponad 230 maszyn produkcyjnych z zespołem
ponad 200 pracowników. W roku 2014 firma
była w stanie wyprodukować miesięcznie
ponad 30 samochodów ciężarowych
oferowanych wyrobów.
Dahua Production is the largest producer
of fiberglass mesh in southeastern of Europe.
Holds over 230 manufacturing machinery with
a team of over 200 employees. In the year of
2014 was able to produce more than
30 cargo trucks every month, with a big range
of products.
stoisko/stand nr 51
Wystrój wnętrz / wykończenia wnętrz, oświetlenie dekoracyjne,
wykończenie wnętrz
Interior decorations / interior finishes, decorative lighting, interior finishes
DUOLUX S.C.
Polska / Poland
ul. Błażeja 70 d
61-608 Poznań
tel. +48 61 622 94 68
Firma Duolux jest producentem nowej linii
podświetlanych nośników typu Crystal Panel
LED.
Panele LED równomiernie rozpraszają światło
w matrycy do formatu 2 x 3 m.
To nowatorski i atrakcyjny sposób
wykorzystania oświetlenia w reklamie,
aranżacji wnętrz oraz meblarstwie.
Duolux Company is a manufacturer of a new
line of illuminated media type – Crystal LED
panel. LED panels scatter light uniformly in the
matrix format 2 x 3 m.
It is an innovative and attractive way to use
lighting in advertising, interior design and
furniture.
35
WYSTAWCY
EXHIBITORS
ELECTROARGES S.A.
stoisko/stand nr 2
Narzędzia elektroniczne, sprzęt do wentylacji, pompy, akcesoria domowe,
odkurzacze, wibratory do betonu, inkubatory do jaj
Ventilation equipment, electrical tools, pumps, home accessories, vacuum
cleaners, concrete vibrators, eggs incubators
ELECTROARGES S.A.
Rumunia / Romania
STR. ALBESTI NR. 12
115300 CURTEA DE ARGES
tel. +40 248 724 397
fax +40 248 724 004
[email protected]
www.electroarges.ro
Producent urządzeń gospodarstwa domowego
i urządzeń dla małych gospodarstw:
• Wentylatory, wentylatory ścienne, okienne • Suszarki do rąk, suszarki do włosów
• Odkurzacze
• Wibratory do betonu
• Inkubatory do jaj
• Pompy do nawadniania
• Stopery wiatru do kominów.
Manufacturer of household appliances and
equipment for small farms:
• Window ventilators, wall ventilators
• Hands dryers, hair dryers
• Vacuum cleaners
• Concrete vibrators
• Eggs incubators
• Watering pumps
• Chimney wind stoppers.
Enke Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG
stoisko/stan nr 37
Materiały budowlane, izolacje wodoodporne i dźwiękoszczelne, chemia
budowlana, kleje i lakiery
Building materials, sound and waterproof insulation, building chemicals, glues,
putties, silicones, varnishes
Enke Werk Johannes Enke
GmbH & Co. KG
Niemcy / Germany
Hamburger Str 16
40221 Düsseldorf
tel. +49 173 730 4183
www.enke-werk.de
www.lentewenc.com
Firma Enke Werk – producent chemii
budowlanej.
Główny zakres produkcji:
Enkolit– klej bitumiczny do obróbek
blacharskich.
Płynne folie tworzywowe do uszczelniana
i renowacji:
• Enkopur / Enkry– do renowacji dachów
płaskich
• Enketop – do renowacji balkonów i tarasów
• Enke Betoncoat – wysokoobciążalne
posadzki przemysłowe na bazie żywic
• HiLite floors – indywidualne posadzki
dekoracyjne.
36
WYSTAWCY
EXHIBITORS
FAKRO stoisko/stand nr 76
Okna
Windows
FAKRO
Polska / Poland
ul. Węgierska 144 a
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 444 0 444
fax +48 18 444 0 333
infolinia 800 100 052
[email protected]
www.fakro.pl
Firma FAKRO powstała w 1991 roku jako
spółka prywatna, oparta w stu procentach
na polskim kapitale. W ciągu 20 lat z małego,
rodzinnego zakładu rozwinęła się
w międzynarodową korporację, która dziś
zajmuje pozycję wicelidera na światowym
rynku okien dachowych. FAKRO jest jedną
z najbardziej innowacyjnych i najprężniej
rozwijających się firm w Polsce.
FAKRO is a private company established in Poland
in 1991. The company is one of the most dynamic
and fastest growing roof window manufacturers
in the world. The co-owners of international
subsidiaries are trading in: UK, Austria, Spain,
the Netherlands, Ireland, Germany, Poland,
Russia and Hungary.
FHU „E-Mar” SC stoisko/stand nr 46
Technologie aluminium, dachy aluminiowe, ogrody zimowe, systemy zacieniania
Aluminium technologies, aluminium roofing, conservatories, sun blind systems
FHU „E-Mar” SC
Polska / Poland
ul. Sieraków 16
32-410 Dobczyce
tel. +48 784 548 273
www.e-mar.com.pl
37
Firma FHU „E-Mar” SC wykonuje ekskluzywne
ruchome zadaszenia tarasowe FLEDMEX®.
To perfekcyjne i różnorodne systemy
dla tarasu oraz idealna ochrona przed
słońcem, zimnem, jak również przed deszczem.
Dają przyjemny cień na tarasie. Stanowią
świetną alternatywę dla markiz, ogrodów
zimowych i zadaszeń stałych.
Idealne do hoteli i obiektów
gastronomicznych (strefa dla palaczy).
WYSTAWCY
EXHIBITORS
FOX Sp. z o.o. stoisko/stand nr 80
Materiały budowlane, wystrój wnętrz / wykończenia wnętrz, farby i pokrycia,
ściany kamienne
Building materials, interior decorations / interior finishes, paints & coatings, stone walls
FOX Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. +48 71 33 66 651
fax +48 71 33 67 098
www.fox-dekorator.pl
FRONTON s.c. Firma FOX jest polskim producentem
ekskluzywnych systemów dekoracji
ściennych oraz farb marki FOX DEKORATOR.
Istnieje od 1996 roku i od tego czasu jest
w czołówce producentów systemów dekoracji
ściennych. W 2013 roku FOX dołączył
do GRUPY ATLAS. Bogata oferta produktowa
to nieskończenie wiele możliwości
aranżacji ścian.
FOX is a Polish producer of exclusive systems
of wall decorations and paints. The company
started operations in 1996 and since then has
been ranked among the leading producers
of wall decoration systems. In 2013 FOX joined
the ATLAS GROUP.
Following market needs, the company
continuously introduces new products, meeting
client expectations in the decorative industry.
stoisko/stand nr 70
Tynki, lakiery, masy łączące, uszczelniacze, elewacje i fasady
Plasters, varnishes, sealing compounds, cladding & facades
FRONTON s.c.
PRACOWNIA SZTUKATORSKA
KONSERWACJI ZABYTKÓW
I WYROBU DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH
Polska / Poland
ul. Bartycka 175, paw. S
00-716 Warszawa
tel./fax +48 22 840 08 28
kom. 603 587 568
601 230 344
www.frontonsc.com.pl
www.sztukateriagipsowa.waw.pl
www.lentewenc.com
Pracownia działa od 1997 roku.
• Wystroje sztukatorskie wnętrz i elewacji
• Projekty wraz z realizacją
• Bogata oferta wysokiej jakości gipsowych
elementów dekoracyjnych:
– fasety, gzymsy, listwy, rozety, detale
architektoniczne.
• Profesjonalne usługi konserwacji i renowacji
obiektów zabytkowych:
– sztukatorstwo, pozłotnictwo, snycerstwo,
polichromia.
ZAPRASZAMY do Pawilonu Wystawienniczego
„S” w Warszawie, ul. Bartycka 175.
The Studio was established in 1997 and deals with:
• Stucco decorated interiors and exteriors
• Projects and their implementation
• A wide range of high quality, decorative
plaster elements:
– facets, cornices, moldings, rosettes,
architectural details.
• Professional maintenance and restoration
of historic buildings and monuments:
– stucco decoration, gilding, woodcarving,
polychrome.
38
NAJWIĘKSZY MAGAZYN
O STYLOWYCH WNĘTRZACH
ODWIEDŹ NAS NA WWW.CZASNAWNETRZE.PL
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Gerda Sp. z o.o.
stoisko/stand nr 39
Okna aluminiowe, konstrukcja fasady (elewacje), bramy i automatyka, drzwi i zamki
Building materials, sound and waterproof insulation, interior decorations / interior
finishes, paints & coatings
Gerda Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Sokołowska 49
05-806 Sokołów
poczta Komorów
tel. +48 22 329 10 30
fax 48 22 329 1094
[email protected]
www.gerda.pl
Gerda Sp. z o.o. to producent: zamków, drzwi,
bram garażowych i stolarki aluminiowej.
Ponad 25 lat doświadczeń, zespół doskonałych
inżynierów-projektantów i unikatowe
opatentowane rozwiązania gwarantują wysoką
jakość produktów oraz bezpieczeństwo
ich użytkowania. Oryginalne wzornictwo
i kolorystyka pozwalają dobrać produkt
zgodnie z architekturą budynku, mieszkania
czy biura.
Gerda Sp. z o.o. manufactures locks, doors,
garage doors and aluminium joinery. High
quality, durability and safety of use of all our
products is guaranteed by 25 years of Gerda
experience in the market, professional team
of production and R&D engineers as well as
unique, innovative and patented solutions.
Original, wide range of designs and finishes
allows you to choose the right product which
perfectly harmonise with architecture of your
house, office or any other building.
Grupa Sztuka Architektury stoisko/stand nr 78
Media
Media
Grupa Sztuka Architektury
Polska / Poland
ul. Górczewska 216 lok. 203
01-460 Warszawa
tel. +48 22 370 29 05
fax +48 22 370 29 44
www.Sztuka-Architektury.pl
www.Sztuka-Wnetrza.pl
www.lentewenc.com
Grupa Sztuka Architektury gromadzi media
cyfrowe poświęcone tematyce architektury,
architektury wnętrz i urbanistyki. Wortal
Sztuka-Architektury.pl jest jednym
z największych fachowych, sieciowych
mediów architektonicznych w Polsce.
Sztuka-Wnetrza.pl to portal skierowany
do projektantów wnętrz i miłośników
dobrego designu. Serwisy dedykowane są
profesjonalistom oraz pasjonatom.
Grupa Sztuka Architektury collects digital media
devoted to architecture, interior design
and urban planning. Vertical portal
Sztuka-Architektury.pl is one of the biggest,
professional digital media devoted to architecture
in Poland. Sztuka-Wnetrza.pl is a specialized
digital medium for interior designers and
good-design lovers. Vortals are dedicated
to both, professionals and enthusiasts.
40
WYSTAWCY
EXHIBITORS
INFOMAX Sp.J.
media corner
Media
Media corner
WYDAWNICTWO REKLAMOWE
DRUKARNIA OFFSETOWA & CYFROWA
PRODUCENT KALENDARZY
ADVERTISING PUBLISHER
OFFSET & DIGITAL PRINTING
CALENDAR MANUFACTURER
INFOMAX Sp.J.
Polska / Poland
ul. M. Opielińskiej 21
25-604 Kielce
tel. +48 41 343 10 50
fax +48 41 366 23 66
www.infomax.pl
INNOWACYJNE SYSTEMY BUDOWLANE stoisko/stand nr 4
Materiały budowlane
Building materials
INNOWACYJNE SYSTEMY
BUDOWLANE
Polska / Poland
ul. Krakowska 6a
05-822 Milanówek
tel. +48 505 173 776
[email protected]
www.stropy.com
41
Firma ISB zajmuje się produkcją niezwykle
lekkich i mocnych paneli stropowych
ISB ExtraLight®. Firma została dwukrotnie
wyróżniona dotacją Unii Europejskiej.
Najważniejszą cechą naszych stropów jest
ich lekkość oraz fakt, iż można zaoszczędzić
25% kosztów na stanie surowym budynku
i postawić go dwa razy szybciej! Firma ISB
może również sprzedać licencję na produkcję
stropów firmom zagranicznym.
Innovative Building Construction Systems Ltd
is producing incredibly light and strong
ISB ExtraLight® Wide-span Inverted U-shaped
slab elements. We’ve been awarded with two
European Union grants for its innovative value.
Using ISB slab elements means that your
building will be completed minimum 25%
cheaper and quicker. We can also sell a license
for production of slabs for foreign companies.
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Instytut Badań Stosowanych
Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o. stoisko/stand nr 3
Materiały budowlane, izolacje wodoodporne i dźwiękoszczelne,
cegły / pustaki, chemia budowlana
Building materials, sound and waterproof insulation, bricks / building blocks,
building chemicals
Instytut Badań Stosowanych
Politechniki Warszawskiej
Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Koszykowa 80
02-008 Warszawa
tel. +48 22 234 7052
www.ibs.pw.edu.pl
Instytut INTL Instytut Badań Stosowanych Politechniki
Warszawskiej jest spółką, w której 100%
udziałów należy do Politechniki Warszawskiej.
Spółka została utworzona celem lepszego
wykorzystania potencjału intelektualnego
i technicznego uczelni oraz transferu wyników
prac naukowych do gospodarki.
IBS PW wykorzystuje w swojej działalności
potencjał naukowy, pracowniczy i techniczny
Politechniki.
Applied Research Institute of Warsaw University
of Technology is a company fully owned by the
Warsaw University of Technology. The company
was created in order to better exploit the
intellectual property and technical potential
of the Universyty, and transfer technology to
the market. ARI of WUT uses in its business the
scientific, technical and staff potential od the
University.
stoisko/stand nr 7
Inne
Others
Instytut INTL
Polska / Poland
ul. Koszykowa 8/20
00-564 Warszawa
tel. +48 22 490 34 86
www.instytutintl.pl
www.lentewenc.com
Instytut INTL to dynamicznie rozwijająca się
firma doradcza, specjalizująca się
w usprawnianiu i optymalizacji procesów
logistycznych w przedsiębiorstwach oraz
obsłudze rynków wschodnich. Pomysłodawca
i członek założyciel Klastra Eksportowego
„Polska-Wschód”.
Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy
przedsiębiorcom wejść zarówno na rynki
wschodnie, jak i inne rynki – nie tylko
europejskie.
Instytut INTL is a dynamically developing
consulting company which specializes in the
improvement and optimization of logistics
processes in enterprises, and in support
of Eastern markets. Initiator and founding
member of the Cluster Export ”Poland-East”.
With our experience we help entrepreneurs
enter both Eastern markets and other markets,
not only in Europe.
42
WYSTAWCY
EXHIBITORS
International Company for Insulation Technology
– INSUTECH stoisko/stand nr 41
Materiały budowlane, izolacje wodoodporne i dźwiękoszczelne, materiały
dachowe, izolacje
Building materials, sound and waterproof insulation, roofing materials, insulation
International Company for
Insulation Technology
– INSUTECH
Egipt / Egypt
Area A6 East, 31&32
10th of Ramadan
44629 EGYPT
INSUTECH to egipski producent hydroizolacyjnych
asfaltów modyfikowanych membran „MBM”.
Produkujemy szeroką gamę powierzchni
użytkowej MBM i produktów „APP” i „SBS”
w temperaturze w zakresie od +2 do -27°C,
aby odpowiedzieć na różnorodne potrzeby
rynku, stosując się przy tym do międzynarodowych standardów jakości ISO 9001, 14001,
18001 oraz certyfikatów jakości CE Unii
Europejskiej.
INSUTECH is an Egyptian manufacturer of
Waterproofing Modified Bitumen Membranes
”MBM”, a subsidiary of CONTACT GROUP. We
produce a wide range of Torch-Applied MBM
”APP” & ”SBS” products with a temperature
ranging from +2 to -27°C to fulfill a diversity of
market needs, through applying international
quality standards of ISO 9001, 14001, 18001 and
European Union Quality Certificate CE.
INTERSTONE SP. Z O.O.
stoisko/stand nr 62
Wykończenie wnętrz, elewacje i fasady, materiały elewacyjne i siding, inne
Interior finishes, cladding & facades, facade materials and siding, others
INTERSTONE SP. Z O.O.
Polska / Poland
ul. Słowackiego 4c/14
34-120 Andrychów
www.interstone.pl
Interstone Sp. z o.o. to jedna z największych
w Polsce hurtowni kamienia naturalnego,
a obecnie również Centrum Dystrybucji
Laminam na Europę Centralną. Spieki
kwarcowe Laminam to cienkie i lekkie,
wielkoformatowe płyty do zastosowań
w wykończeniu wnętrz oraz na elewacjach
i tarasach. Firma Interstone posiada 4 magazyny w Polsce, dystrybuuje swoje materiały
również do krajów sąsiednich.
Interstone Sp. z o.o. is one of the largest natural
stone wholesalers and now also Laminam
Distribution Center for Central Europe. Sintered
quartz Laminam are thin and light, large panels
for use in interior finish and on the facades and
terraces. The Interstone Company has 4 warehouses in Poland, and distributes its materials also
to neighboring countries.
43
WYSTAWCY
EXHIBITORS
KANG BOND BUILDING MATERIALS CO.,LTD stoisko/stand nr 12
Materiały budowlane, materiały elewacyjne i siding, płyty warstwowe,
panele i partycje, elewacje i fasady, płyty kompozytowe z aluminium
Building materials, facade materials and siding, sandwich panels,
panels & partitions, cladding & facades, aluminium composite panels
KANG BOND BUILDING
MATERIALS CO.,LTD
Chiny / China
TECHNOPARK,NO.1 ROAD
WENLING, ZHEJIANG PROVINCE
317500 WENLING
tel. +86 576 89959870
fax +86 576 89959370
[email protected]
www.kangbond.com
Kompotherm
KANG BOND specjalizuje się w produkcji
i eksporcie nowych materiałów budowlanych,
w tym: paneli ACP o szerokości 2000 mm,
paneli ognioodpornych, paneli reklamowych,
ze stali nierdzewnej, miedzianych, tytanowych
i innych.
KANG BOND specializes in manufacturing
and exporting new building materials, inculding:
2000 mm width ACP (Aluminium Composite
Panel), Fire-Resistance ACP, Advertising ACP,
Stainless Steel Composite Panel, Copper
Composite Panel, Titanium Zinc Composite
Panel and so on.
stoisko/stand nr 56
Profile aluminiowe, dachy aluminiowe, drzwi zewnętrzne
Aluminium profiles, aluminium roofing, exterior doors
Kompotherm® Hartwig&Führer
GmbH&Co.KG
Niemcy / Germany
Berensweg 10-12
D-33415 Verl
tel. +48 32 7939579
fax +49 5246 70444
[email protected]
www.kompotherm.com
www.lentewenc.com
Kompotherm® to marka producenta drzwi
klasy Premium „made in Germany” z własną
produkcją drzwi, wypełnień, szprosów oraz
zadaszeń szklanych. Program kalkulacyjny
Komposoft® umożliwia kreowanie ponad 3000
aranżacji z aluminium i szkła poprzez
indywidualny dobór wszystkich istotnych
elementów konstrukcyjnych, parametrów
technicznych oraz wzornictwa. Profesjonalistom
gwarantujemy terminowe dostawy, wsparcie
produktowe i szkoleniowe.
Kompotherm® is a brand of a premium door
manufacturer ”made in Germany” producing
own doors, fillings, mullions and glass roofings.
Komposoft® spreadsheet allows the creation
of more than 3,000 aluminum and glass
arrangements by an individual selection of all
major components, specifications and design.
Professionals are guaranteed timely delivery,
product support and training.
44
ALUMINIUM
PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Lambri stoisko/stand nr 47
Wystrój wnętrz / wykończenia wnętrz, drewno i laminaty, panele i partycje,
sufity
Interior decorations /interior finishes, wood & laminates, panels & partitions, ceilings
Lambri
Polska / Poland
ul. Prostokątna 4
81-601 Gdynia
tel. +48 58 6692202
fax +48 58 6649532
www.esmsystems.com.pl
LAMBRI jest firmą holenderską założoną w 1964
roku, specjalizującą się w okładzinach akustycznych
ściennych i sufitowych, fornirowanych oraz
malowanych.
Na asortyment składają się panele: gładkie,
perforowane, szczelinowe, ryflowane, listwowe,
liczne rozwiązania indywidualne.
Dystrybutorem w Polsce jest firma ESM Systems
z Gdyni.
LAMBRI is a Dutch company established in
1964, dealing in manufacturing of wooden
products for architectural projects. The company
specializes in wall and ceiling acoustic cladding,
veneered and painted. The assortment includes:
smooth, perforated and slotted panels, grooved
panels, strip panels and numerous individual
solutions.
The company’s distributor in Poland is ESM
Systems from Gdynia.
LATTARI ALUMINIUM stoisko/stand nr 23
Okiennice, okna aluminiowe, drzwi zewnętrzne, inne
Shutters, aluminium windows, exterior doors, others
LATTARI ALUMINIUM
Polska / Poland
ul. Kopernika 7
05-501 Piaseczno
tel. +48 22 7503769
tel. +48 51 2269212
fax +48 51 7308650
www.okna-okiennice.eu
www.lentewenc.com
W oparciu o nowoczesną technologię
produkujemy: stolarkę aluminiową w systemie
zimnym oraz z przekładką termiczną;
okiennice aluminiowe w różnych systemach;
moskitiery rolowane.
Zapewniamy wysoką jakość oraz profesjonalną
obsługę Klienta.
Based on modern technology we produce:
aluminum joinery in the system cold, and
thermal; aluminum shutters in different systems;
roller mosquito nets.
We provide high quality and professional
customer service.
46
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Legallais
stoisko/stand nr 5
Okucia, zamki i zawiasy, gałki i uchwyty, specjalistyczne narzędzia i akcesoria
Fittings, locks & hinges, knobs & handles, tools & accessories
Legallais
Polska / Poland
ul. Szyszkowa 43
02-285 Warszawa
tel. +48 801 889 992
fax +48 22 4567447
www.legallais.pl
Legallais od ponad 130 lat wspiera
rzemieślników i fachowców budowlanych,
kierując do nich ofertę okuć, materiałów
eksploatacyjnych oraz narzędzi, których
potrzebują w swojej codziennej pracy.
Po otrzymaniu zamówienia telefonicznego,
mailem, faxem lub przez stronę www do godz.
17.00, Legallais dostarczy towar następnego
dnia w całej Polsce. Posiadamy 6000 artykułów
dostępnych od ręki. Zapraszamy!
Linia Szycia stoisko/stand nr 82
Klimatyzacja i ogrzewanie
Air conditioning & heating
Linia Szycia
Polska / Poland
ul. Kolejowa 1/3
60-715 Poznań
tel. +48 61 86 40 268
[email protected]
www.liniaszycia.pl
47
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
solarnych ogrzewaczy wody użytkowej.
Cechuje je wysoka wydajność i niska cena.
Zapewniamy 10 lat gwarancji, części i serwis.
Zapraszamy firmy zainteresowane
dystrybucją.
WYSTAWCY
EXHIBITORS
LINPLAST Konstrukcje Linowe stoisko/stand nr 42
Wnętrza i wzornictwo, wykończenie wnętrz, elewacje i fasady, schody
i poręcze
Interiors & design, interior finishes
LINPLAST Konstrukcje Linowe
Polska / Poland
ul. Pszczyńska 30a
03-690 Warszawa
tel. +48 22 679 11 76
fax +48 22 679 11 76
www.linplast.pl
Firma LINPLAST zajmuje się produkcją
konstrukcji linowych ze stali nierdzewnej.
Podstawowe trzy zastosowania to:
• zielone ściany – stosowane na fasadach
budynków do prowadzenia roślin,
• siatki z lin nierdzewnych – nowoczesny
i funkcjonalny produkt stosowany
w architekturze wnętrz, terenów zielonych
i na elewacjach,
• balustrady z lin nierdzewnych – nowe
rozwiązanie dla starego produktu.
The company is engaged in manufacturing
LINPLAST Rope Construction of stainless steel.
Basic three applications are:
• green walls – used on the facades
of buildings to cultivate plants,
• a grid of steel wire ropes – modern
and functional product used in interior
design, landscaping and elevations,
• stainless steel railings with rope – a new
solution for an old product.
Lion Motors Sp. z o.o. stoisko/stand nr 65
Inne
Others
Lion Motors Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Puławska 34
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 206 20 00
fax +48 22 206 20 99
www.lionmotors.peugeot.com.pl
www.lentewenc.com
Lion Motors jest autoryzowanym dealerem
marki Peugeot. Firma rozpoczęła działalność
w 2006 roku. Aktualnie prowadzone są dwa
salony wraz z serwisami: w Piasecznie
przy ul. Puławskiej 34 oraz w Katowicach
przy Al. Roździeńskiego 204b. Oba salony
zostały wybudowane w 2012 roku zgodnie
z najnowszymi standardami. Oferowana
jest sprzedaż samochodów osobowych
i dostawczych oraz usługi serwisowe.
48
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Mar-Tom – Drzwi Metalowe stoisko/stand nr 11
Drzwi zewnętrzne
Exterior doors
Mar-Tom – Drzwi Metalowe
Polska / Poland
ul. Jasionka 90
28-300 Jędrzejów
tel. +48 41 387 81 74
[email protected]
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mar-Tom
Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie
jest producentem drzwi metalowych.
Firma od 2000 roku zajmuje się produkcją drzwi
metalowych o zróżnicowanym wzornictwie
i kolorystyce. Wykonujemy m.in. drzwi
metalowe zewnętrzne, przeciwpożarowe,
antywłamaniowe, energooszczędne. Drzwi
72 mm zostały nagrodzone tytułem Lidera
rynku w kategorii najlepszy produkt w Polsce.
Mar-Tom company based in Jędrzejów is a
manufacturer of metal doors. Since 2000 it has
been involved in manufacturing external metal
doors of diverse design and colour range. In our
offer you will find burglarproof doors, two-leaf
doors, technical doors, acoustic, fireproof and
more. Door 72 mm have been awarded as the
best product in Poland gaining the title of the
Leader on the market.
MIASTO SUWAŁKI stoisko/stand nr 52
Stowarzyszenia, izby, instytucje
Associations, chambers etc.
MIASTO SUWAŁKI
Polska / Poland
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
tel. +48 87 562 80 00
fax +48 87 562 80 98
www.um.suwalki.pl
49
Miasto Suwałki to atrakcyjne miejsce
do prowadzenia interesów w handlu
i usługach oraz rozwijania i prowadzenia
działalności gospodarczej w różnych branżach.
Sprzyjają temu uzbrojone tereny inwestycyjne,
wykwalifikowana siła robocza i zachęty
administracyjno-podatkowe dla przedsiębiorców
w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
i Parku Naukowo-Technologicznym
Polska-Wschód w Suwałkach.
Suwałki City is an attractive place to conduct
business, service and trade activities as well as
to develop investment projects in a variety of
business sectors. Advantageous are here well
developed industrial zones, qualified labour
force as well as administrative and tax incentives
for businessmen in Suwałki Special Economic
Zone and Park of Science and Technology
Poland-East in Suwałki.
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Mode 360 stoisko/stand nr 70
Rozwiązania IT
IT solutions
Mode 360
Polska / Poland
ul. Starowiejska 67
80-534 Gdańsk
tel. +48 537 556 690
fax +48 58 7396441
[email protected]
www.mode360.eu
Mode SA – jest producentem urządzeń
i oprogramowania do digitalizacji zbiorów.
Koncepcja polega na połączeniu pracy
urządzenia, komputera i aparatu fotograficznego.
To kompleksowe rozwiązania, dzięki którym
łatwo i szybko można wykonać zdjęcia
eksponatu oraz jego prezentacje 360 i 3D.
Dzięki przyjaznemu oprogramowaniu proces
fotografii oraz edytowania (wraz z usuwaniem
tła) został uproszczony i zautomatyzowany.
Montarek stoisko/stand nr 56
Technologie szklane, konstrukcje szklane
Glass technologies, all-glass structures
MONTAREK
esencja elegancji i perfekcyjne rozwiązania...
Montarek
Polska / Poland
ul. Trakt Lubelski 46
04-870 Warszawa
tel. +48 509 865 835
[email protected]
www.montarek.pl
www.lentewenc.com
Oferujemy wyjątkowe szklane zabudowy,
przesłony, na balkonach i loggiach obiektów
mieszkalnych wielo- i jednorodzinnych.
Dostarczamy niezwykle stylową, piękną,
a zarazem praktyczną przestrzeń
do zagospodarowania.
Co nas wyróżnia wśród innych firm?
To jakość inwestycji, jak również profesjonalne
i pełne zaangażowania, indywidualne
podejście do każdego Klienta.
50
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Murator S.A. stoisko/stand nr 60
Media
Media
Murator S.A.
Polska / Poland
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
tel. +48 22 590 50 00
fax +48 22 59 05 444
MURATOR S.A. jest liderem wydawców
w segmencie budowlano-wnętrzarskim.
W portfolio wydawcy są magazyny: Murator,
M jak mieszkanie, Moje mieszkanie, Dobre
Wnętrze, Architektura-murator.
Aktywnie działają serwisy internetowe: .
muratordom.pl, muratorplus.pl, urzadzamy.pl
oraz tuznajdziesz.pl.
NOVOGLAS SYSTEM stoisko/stand nr 74
Sprzęt i okucia do szkła, wyroby z metalu, wystrój wnętrz / wykończenia
wnętrz, konstrukcje szklane
Glass equipment & fittings, metal roll, interior decorations / interior finishes,
glass constructions
NOVOGLAS SYSTEM
Polska / Poland
ul. Bielska 31
43-356 Bujaków
tel. +48 33 810 80 67
tel. +48 506 103 426
fax +48 33 810 80 67
[email protected]
www.ngsystem.eu
Jako producent systemów mocowań
do szkła oferujemy szeroką gamę mocowań
i akcesoriów do konstrukcji szklanych: daszki
szklane, mocowania punktowe, uchwyty
do szkła, zamki do drzwi szklanych, systemy
drzwi przesuwnych, schody i balustrady
szklane.
Nowoczesny proces produkcyjny sprawia,
że nasze wyroby wyróżniają się wysoką
jakością, estetyką, gwarancją niezawodności
oraz atrakcyjną ceną.
We offer a substantial range of fixtures and
fittings for architectural glass features such as
glass canopies, glass doors, glass balustrades
and glass stairs.
The ultra-modern manufacturing of the company’s
products ensures they are distinguished by high
quality, aesthetic appeal, durability as well as
very competitive prices.
51
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Perfect Starachowice Sp. z o.o. stoisko/stand nr 19
Okna drewniane, drzwi wewnętrzne, drewno, tarcica, deskowanie, drewno
i laminaty
Wood windows, interior doors, formwork, timber and lumber, wood & laminates
Perfect Starachowice Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Radomska 76
27-200 Starachowice
tel. +48 41 275 33 38
fax +48 41 275 33 38
[email protected]
www.klejonka.pl
Firma Perfect Starachowice Sp. z o.o. istnieje
na rynku od 1999 roku. Perfekcyjność to cecha,
do której od początku powstania firmy staramy
się dążyć. Dzięki bogatemu parkowi
maszynowemu, doświadczeniu
oraz wykwalifikowanym pracownikom firma
jest znaczącym producentem klejonki sosnowej
w Polsce. Głównym produktem przedsiębiorstwa
jest sosnowa klejonka okienna i drzwiowa
o nietypowych wymiarach.
Perfect Starachowice Ltd was established in
1999. Perfection is one of the main objectives
we are constantly striving to achieve. Thanks to
modern machinery combined with experience
and a qualified labour force we are now one of
the major producers of pine laminated wood
products in Poland. The main products of the
Company are door and window scantlings of
irregular dimensions.
PINNACLE BUILDING TECHNOLOGY FZE
stoisko/stand nr 44
Cement / beton i maszyny produkcyjne, konstrukcje szybkiej zabudowy,
sprzęt budowlany
Cement / concrete and production machinery, fast-built structures, construction
equipment
PINNACLE BUILDING
TECHNOLOGY FZE
Dubai / Dubai
R/A08 AB01 JAFZA P.O.Box
262289 UAE
tel. +97 14 8876338
fax +97 14 8876328
[email protected]
www.pinnaclelgs.com
www.lentewenc.com
Pinnacle LGS is the world leading provider
of light steel framing technology! On site
concrete precast technology! Concrete floor,
concrete wall, but total light steel framed
structure! Versus normal RC construction, 300%
faster, 20% cheaper, 50% more energy saving!
24 hours, one complete villa! 3 weeks,
one complete 4-storey building!
52
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Polflor stoisko/stand nr 55
Wykładziny, podłogi, wykończenie wnętrz, wystrój wnętrz / wykończenia
wnętrz
Carpets, flooring, interior finishes, interior decorations / interior finishes
Polflor
Polska / Poland
ul. Smolna 13A/u3
61-008 Poznań
tel. +48 61 820 31 55
fax. +48 61 820 31 35
www.polflor.com.pl
W odpowiedzi na potrzeby rynku i aktualne
trendy designerskie POLFLOR wprowadza
na rynek rozwiązania polepszające właściwości
akustyczne wykładzin obiektowych. W naszej
ofercie akustycznej znajdziecie Państwo
wykładziny PCV firmy ITEC, tkane wykładziny
winylowe DICKSON, dywanowe – SHAW,
PARAGON, BENTZON i nowość – akustyczną
gąbkę montażową FOXI FIX. Zapraszamy
do kontaktu z naszymi Doradcami!
In response to the needs of the market and
current trends in design POLFLOR launches
solutions improving acoustic properties of floor
coverings. In our offer you will find ITEC PVC
floors, woven vinyl carpets DICKSON, carpet tiles
and sheet - SHAW, PARAGON, BENTZON and
a novelty - acoustic FOXI FIX mounting sponge.
We invite you to contact our advisors!
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o. stoisko/stand nr 8
Media
Media
Polskie Centrum Budownictwa
Difin i Müller sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Kostrzewskiego 1
00-768 Warszawa
tel. +48 22 646 75 21 do 24
www.lentewenc.com
www.dachy.info.pl – portal poświęcony
branży dachowej i dekarskiej.
Skierowany do blacharzy i dekarzy,
dystrybutorów materiałów pokryciowych
i projektantów oraz do wszystkich
zainteresowanych tą tematyką.
www.dachyplaskie.info.pl – portal skierowany
do projektantów, inwestorów i wykonawców
dachów płaskich. Opisujący nowe technologie,
rozwiązania projektowe oraz narzędzia.
www.tynki.info.pl – portal dla inwestorów,
wykonawców budowlanych i projektantów,
poświęcony branży wykończeniowej
z naciskiem na tynki wewnętrzne i zewnętrzne
oraz docieplenia.
www.swiatbetonu.pl – portal dla inwestorów,
projektantów i architektów. Publikuje artykuły
na temat materiałów, maszyn, narzędzi
i sprzętu do betonu, jak i prefabrykatów
betonowych.
54
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy
stoisko/stand nr 59, 66, 79
Inne
Others
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy
Polska / Poland
ul. Dąbska 6
70-786 Szczecin
tel. +48 602 357 957
www.pzp.org.pl
Naszą misją jest rozwój oraz działania na rzecz
doskonalenia zawodowego i podnoszenia
kwalifikacji, a co za tym idzie jakości
i optymalizacji prac. Propagujemy nowoczesne
technologie i rozwiązania systemowe.
Promujemy rzemieślników dbających o wysoką
jakość świadczonych usług, których kwalifikacje
zostały potwierdzone podczas poważnych
egzaminów państwowych.
Privé – Nietuzinkowy Kreator Wnętrz
stoisko/stand nr 71
Wystrój wnętrz / wykończenia wnętrz, wnętrza i wzornictwo, meble domowe
i biurowe, oświetlenie dekoracyjne
Interior decorations / interior finishes, interiors and design,
domestic & commercial furnitures, decorative lighting
Privé
– Nietuzinkowy Kreator Wnętrz
Polska / Poland
ul. Graniczna 30/2
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. +48 508 982 558
www.prive.com.pl
55
Privé to firma stworzona do kompleksowej
obsługi klientów indywidualnych
i instytucjonalnych w zakresie nietuzinkowego
kreowania wnętrz.
Ze względu na niebanalne podejście
do tematu jesteśmy w stanie zadowolić
najbardziej wymagających klientów
i zrealizować szalone pomysły projektanta.
„Niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba
trochę poczekać”.
Zapraszamy projektantów i wykonawców
do współpracy.
If you are looking for a company which can
realize even the craziest ideas of designers,
Privé it is a best solution to cooperate with.
”Impossible we are doing offhand, a miracle
you have to wait a bit”.
WYSTAWCY
EXHIBITORS
RAIMONDI SklepDlaGlazurnika.pl stoisko/stand nr 80
Narzędzia budowlane
Construction tools
Raimondi specjalizuje się w produkcji maszyn
dla glazurników.
Przecinarki, piły, wiertnice, gilotyny.
Firma jest producentem sytemu poziomowania
płytek RLS.
RAIMONDI
SklepDlaGlazurnika.pl
Polska / Poland
ul. Spółdzielczości Pracy 82b
20-147 Lublin
tel. +48 817 400 806
sklepdlaglazurnika.pl
Renova Solutions Sp. z o.o. stoisko/stand nr 70
Elewacje i fasady
Cladding & facades
Renova Solutions Sp. z o.o.
Polska / Poland
Kompleksowe remonty elewacji budynków
zabytkowych, konserwacja, renowacja
zabytków (malarstwo, meblarstwo),
metaloplastyka, rzeźba, sztukateria,
projektowanie, projekty rewitalizacyjne.
Współpracujemy z wykwalifikowanym
zespołem pracowników, w tym
z dyplomowanymi konserwatorami zabytków,
inżynierami budownictwa, teoretykami sztuki,
rzeźbiarzami, sztukatorami, projektantami,
architektami, konstruktorami.
Comprehensive renovation of the facades
of historic buildings, conservation, restoration
of monuments (paintings, furniture), metalwork,
sculpture, molding, design, regeneration projects.
We work with a skilled team of employees,
including qualified restorers, construction
engineers, art theoreticians, sculptors, designers,
architects, builders.
www.lentewenc.com
56
WYSTAWCY
EXHIBITORS
RHEINZINK Polska sp. z o.o. stoisko/stand nr 37
Elewacje i fasady, wyroby z metalu, materiały dachowe, elewacje i architektura
Cladding & facades, metal roll, roofing materials, facades & architecture
RHEINZINK Polska sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Majdan 105
05-462 Wiązowna
tel. +48 22 7899191
fax +48 22 7899199
www.rheinzink.pl
Producent najwyższej klasy blachy cynkowo-tytanowej (w rolkach i arkuszach) na pokrycia
dachowe, systemy odwodnienia dachów,
systemy elewacyjne oraz obróbki blacharskie.
Trwałość materiału, w zależności od warunków
środowiskowych, sięga od 80 do 180 lat.
Oprócz najwyższej jakości materiału RHEINZINK
zapewnia architektom doradztwo przy
projektowaniu, jak i fachowe wsparcie
na budowie dla wykonawców.
World leader manufacturer of zinc alloy sheet
metal (in coils and sheets) for roofing as well as
roof drainage and facade systems. Durability of
the material: 80-180 years, depending on local
conditions. RHEINZINK conducts professional
advisement for the architects during design
and realizes practical trainings for craftsmen on
building site.
SALEMO & MERCA stoisko/stand nr 43
Materiały budowlane, konstrukcje metalowe, sprzęt budowlany, narzędzia
automatyczne, pomocniczy sprzęt budowlany, drabiny
Building materials, metal structures, construction equipment, equipment
for building, auxiliary construction equipment, ladders
Od sierpnia 1982 roku główną działalnością
Salemo & Merca jest projektowanie i produkcja
elementów i urządzeń metalowych
dla przemysłu elektrycznego, budownictwa,
telekomunikacji i elektroniki.
SALEMO & MERCA
Portugalia / Portugal
Estrada Municipal 533
BiscaiaI – Algeruz
2950-051 Palmela
tel. + 351 21 233 71 60
fax + 351 21 233 27 46
[email protected]
www.salemoemerca.pt
www.lentewenc.com
In operation since August 1982, Salemo & Merca’s
main activity is the design and manufacture
of metal components and equipment for
the electrical industry, electronics,
telecommunications and the construction
sector.
58
WYSTAWCY
EXHIBITORS
SIB – Sociedade Industrial de Britagem de Pedra, Lda
stoisko/stand nr 9
Materiały budowlane
Building materials
Od 1974 roku Firma SIB zajmuje się produkcją
różnego rodzaju zapraw budowlanych.
W Polsce koncentruje się głównie
na dystrybucji systemów posadzek terrazzo
– posadzek polerowanych dla budownictwa
komercyjnego, przemysłowego i mieszkaniowego
oraz systemów utwardzonych posadzek
przemysłowych.
SIB – Sociedade Industrial de
Britagem de Pedra, Lda
Portugalia / Portugal
Martinela Arrabal
Apartado 303
2416-903 Leiria
Siente Sp. z o.o. Since 1974 the company SIB produces various
types of mortars. In Poland, it’s mainly focused
on the distribution of terrazzo flooring systems
– polished floors for commercial, industrial and
residential building, and of hardner for industrial
floor.
stoisko/stand nr 35
Podłogi, deski podłogowe, wystrój wnętrz / wykończenia wnętrz, drewno,
tarcica, deskowanie
Flooring, floor pads, interior decorations / interior finishes, formwork, timber
and lumber
Siente Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Przemysłowa 14
Błonie
55-330 Miękinia
tel. +48 600 854 655
www.siente.pl
Siente to rodzinna manufaktura, w której od lat
zajmujemy się strukturyzowaniem
i modyfikowaniem drewna.
Nasze główne produkty to:
• podłogi dębowe lite i warstwowe
• deski dębowe do dekoracji ścian
Jako nieliczni w Europie wykonujemy łupane
elementy z drewna / najmodniejszy dziś
w Europie drewniany design
• ławy, dodatki itp.
Wszystkie elementy mogą być w ten sam
sposób wykończone!
Siente is a family workshop where over the years
we have been structuring and modyfying wood.
Our main products include:
• Solid and laminated oak flooring
• Oak boards for wall decoration
As not many in Europe, we manufacture cleaved
components of wood / funkiest today in Europe,
wooden design.
• Benches, accessories, etc..
All elements can be finished in the same manner!
59
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Smart Wall Paint
stoisko/stand nr 1
Farby i pokrycia, wykończenie wnętrz, wystrój wnętrz / wykończenia wnętrz
Paints & coatings, interior finishes, interior decorations / interior finishes
Smart Wall Paint
Polska / Poland
ul. Lipińskiego 95
38-500 Sanok
tel. +48 609 242 571
www.smartwallpaint.pl
Wyłączny dystrybutor innowacyjnych farb
suchościeralnych Smart Wall Paint. Smart Wall
Paint jest wyjątkową farbą. Po jej zastosowaniu
każda gładka powierzchnia zamienia się w białą
lub kolorową tablicę suchościeralną, po której
można pisać markerami. Farba Smart Wall Paint
może być nakładana na ściany, drewno, meble
i metal. Farba jest nietoksyczna i wolna od VOC.
Gwarancja na 10 lat.
Spółka Polscy Konserwatorzy Zabytków
stoisko/stand nr 70
Stowarzyszenia, izby, instytucje
Associations, chambers etc.,
Spółka Polscy Konserwatorzy
Zabytków
Polska / Poland
Spółka Polscy Konserwatorzy Zabytków
(PKZ Sp.K) działa w Polsce i za granicą,
podejmując prace konserwatorskie i badania
zabytków architektury, stanowisk
archeologicznych, dzieł sztuki – malarstwa,
rzeźby, historycznych tkanin. W skład zespołu
PKZ wchodzą eksperci o specjalistycznym
wykształceniu w dziedzinach architektury,
archeologii, budownictwa, konserwacji, chemii
i historii sztuki, a także renowacji zabytków
w oparciu o doświadczenie zdobyte przy
realizacji czołowych projektów w Polsce oraz
za granicą: w Egipcie, na Łotwie, w Rosji, Austrii,
Włoszech, Niemczech, Wietnamie oraz USA.
Company of Polish Conservators of Monuments
(PKZ Sp.K) operates in Poland and abroad
undertaking conservation work and research
of architectural monuments, archaeological sites,
works of art – paintings, sculptures, historical
fabrics. The PKZ is a team of experts with
a specialized education in the areas of
architecture, archeology, construction,
maintenance, chemistry and art history, as well
as the restoration of monuments on the basis
of experience gained in the implementation of
major projects in Poland and abroad in Egypt,
Latvia, Russia, Austria, Italy, Germany, Vietnam and
the United States.
www.lentewenc.com
60
WYSTAWCY
EXHIBITORS
Szkłoland Sp. z o.o.
stoisko/stand nr 73
Wnętrza i wzornictwo, wystrój wnętrz / wykończenia wnętrz, materiały
budowlane, wykończenie wnętrz
Interiors and design, interior decorations, building materials, interior finishes
Szkłoland Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Gutkowo 52B
11-141 Olsztyn
tel. +48 89 523 96 60
www.szkloland.pl
Szkłoland Sp. z o.o. jest wiodącym w regionie
dystrybutorem szkła dla budownictwa i szkła
dekoracyjnego. Dla naszych Klientów
stworzyliśmy szeroką ofertę – pełny asortyment
szkła i luster wszystkich światowych producentów
szkła płaskiego. Ponad 20 lat wypracowane
na rynku w branży szklarskiej nauczyło nas,
jak uzyskać najwyższą jakość produktów.
Szkłoland Sp. z o.o is in the region a leading
distributor of glass for construction and
decorative glass. For our customers we have
created a wide offer – a full range of glass and
mirror from all global manufacturers of flat glass.
Over 20 years in the market in the glass industry
have taught us how to get the best quality
products.
SZKŁO DEKORACYJNE
HALA 4
SZKŁO BUDOWLANE STOISKO
73
Świadczymy usługi w zakresie:
Hartowania
Nadruku na szkle
Klejenia UV
Sitodruku
Obróbki szkła
www.szkloland.pl
Gotowe produkty:
Kuchenne pasy robocze
Ściany ozdobne
Fasady
Balustrady
Drzwi szklane
Szkło dla przemysłu
Lust
Lustra
WYSTAWCY
EXHIBITORS
ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA
stoisko/stand nr 77
Stowarzyszenia, izby, instytucje
Associations, chambers etc.,
ŚLĄSKA IZBA BUDOWNICTWA
Polska / Poland
ul. Szeligiewicza 20 lok. 1
40-074 Katowice
tel. +48 32 258 90 00
fax +48 32 204 10 85
www.izbabud.pl
Śląska Izba Budownictwa
• jedna z największych i najbardziej znanych
organizacji samorządu gospodarczego
na terenie Polski południowej;
• ponad 15-letnia działalność;
• zrzeszająca blisko 100 podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność
we wszystkich dziedzinach inwestycji
i budownictwa oraz sektora spółdzielczości
mieszkaniowej;
• wydająca czasopismo
„Forum Budownictwa Śląskiego’’.
TAIZHOU CITY KEHUA SANITARY WARES CO,.LTD
stoisko/stand nr 15
Łazienki
Bathrooms
TAIZHOU CITY KEHUA SANITARY
WARES CO,.LTD
Chiny / China
Fengjiang Street
318000 Taizhou
tel. +86-576-82684276
[email protected]
www.kehua-sanitarywares.com
www.lentewenc.com
Naszą firmę rozwija hasło:
„Nie najlepiej, tylko lepiej”.
Ciągle rozwijamy współpracę i komunikację
z fabrykami na krajowym rynku i za granicą.
Dzięki temu mamy możliwość systematycznego
udoskonalania naszych produktów i produkcji
nowych.
Pushed by a belief “No best, only better”,
we constantly enforce the cooperation and
communication with factories domestic and
abroad in the same line to absorb the elite
of their products, improve ours and exploit
new products.
62
WYSTAWCY
EXHIBITORS
TAIZHOU EVERGREAT PLUMBING & SANITARYWARE
CO.,LTD stoisko/stand nr 17
Łazienki, hydraulika i rury
Bathrooms, plumbing & pipes
TAIZHOU EVERGREAT PLUMBING
& SANITARYWARE CO.,LTD
Chiny / China
Xudou Industrial Area
Qinggang, Yuhuan
317606, Taizhou
tel. +86-13600576635
fax +86-576-87116798
[email protected]
www.tzevergreat.com
Taizhou Evergreat Plumbing & Sanitaryware
Co.,Ltd specjalizuje się w termostatycznych
mieszaczach natryskowych, zaworach
termostatycznych i dwuczęściowych zaworach.
Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2008, WRAS,
ACS, także zatwierdzenia EN215 oraz CE.
Taizhou Evergreat Plumbing & Sanitaryware
Co.,Ltd is specialized in the thermostatic shower
mixers, thermostatic radiator valves, push-fit
fittings and valves. We have got WRAS, ACS,
EN215 approvals, also CE and ISO 9001:2008
certifications.
TAIZHOU SANXIN SANITARYWARE CO.,LTD
stoisko/stand nr 14
Łazienki
Bathrooms
TAIZHOU SANXIN
SANITARYWARE CO.,LTD
Chiny / China
Hengjie Industrial Zone 318056,
tel. +86 576 82688979
fax +86 576 82688977
[email protected]
www.anysink.com
63
Taizhou Sanxin Sanitary Wares Co.,ltd
specjalizuje się w produkcji zlewozmywaków ze
stali nierdzewnej i umywalek w klasie
od średniej do wysokiej. Założona na początku
XXI wieku, nasza firma produkuje solidne
i wytrzymałe zlewozmywaki „anysink” ze stali
nierdzewnej.
Taizhou Sanxin Sanitary Wares Co.,ltd specializes
in the medium-to-high grade stainless steel sinks
and wash basins. Established at the beginning
of the 21st century, our company produces
”anysink” stainless steel sinks which are thickened
and strenghted.
WYSTAWCY
EXHIBITORS
TAIZHOU YAODA INDUSTRY & TRADE CO., LTD
stoisko/stand nr 53
Pompy
Pumps
TAIZHOU YAODA
INDUSTRY & TRADE CO., LTD
Chiny / China
Songmen
317511 Wenling
tel. +86-576-86310200
[email protected]
www.china-yaoda.com
TAIZHOU YAODA INDUSTRY & TRADE CO., LTD
jest wiodącym producentem profesjonalnych
urządzeń do automatycznej regulacji ciśnienia,
wyłączników ciśnieniowych, przemienników
częstotliwości, wyłączników pływakowych
i zbiorników ciśnieniowych do pompy wodnej.
TAIZHOU YAODA INDUSTRY & TRADE CO., LTD
are the leading professional manufacturer for
automatic pressure control, pressure switch,
frequency inverter, float switch and pressure tank
for water pump.
TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA
stoisko/stand nr 50
Podłogi, chemia budowlana
Flooring, building chemicals
TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA
Polska / Poland
ul. Jana Pawła II 41
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 750 20 66 do 68
fax +48 22 750 20 95
www.antyposlizgowa.com
C.T. Service Sp. z o.o. Technika Antypoślizgowa.
Firma zajmuje się profesjonalnymi
zabezpieczeniami antypoślizgowymi podłóg.
Metoda ZAP jest skuteczną metodą
dla mokrych i śliskich podłóg, polecaną
do zabezpieczeń hoteli, restauracji, galerii
handlowych, basenów, spa, szpitali, szkół,
przedszkoli, tarasów, łazienek, pryszniców,
brodzików i wanien.
C.T. Service Sp. z o.o. Technika Antypoślizgowa.
The company is engaged in the professional
security and anti-slip flooring.
ZAP method is an effective method for wet
and slippery floors, recommended for hotels,
restaurants, shopping malls, swimming pools,
spas, hospitals, schools, kindergartens, terraces,
bathrooms, showers, shower trays, bath tubs.
www.lentewenc.com
64
WYSTAWCY
EXHIBITORS
UAB EGA INVEST stoisko/stand nr 6
Materiały budowlane, klimatyzacja i ogrzewanie
Building materials, air conditioning & heating
UAB EGA INVEST
Litwa / Lithuania
Żemaites g. 57
LT-96124 Gargżdai
[email protected]
UAB „Ega lnvest”, spółka z siedzibą na Litwie.
Firma wykonuje prace budowlane
wielofunkcyjne, architektoniczne, wykopy
i naprawy. Zakres usług firmy obejmuje:
budownictwo mieszkaniowe, rozbiórki,
przebudowy, naprawy, wykończenia
(wewnętrzne i zewnętrzne), wykopy i inne.
UAB ”Ega lnvest” company based in Lithuania.
The company carries out a multi-purpose
building, architecture, excavation and repair work.
Company’s range of services includes: residential
construction, demolition, reconstruction, repair,
trim (internal and external), excavation and other
construction work area.
VALCOMP Sp. z o.o. stoisko/stand nr 45
Schody i poręcze, akcesoria okienne, sprzęt i okucia do szkła, drzwi i zamki
Stairs & banisters, window accessories, glass equipment & fittings, doors & locks
VALCOMP Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Boruty 2A
03-769 Warszawa
tel. +48 22 818 77 22
[email protected]
valcomp.pl
65
Firma VALCOMP Sp. z o.o. jest producentem
systemów wózków i prowadnic przeznaczonych
do drzwi, bram i okiennic przesuwanych oraz
składanych. Zastosowanie do bram i drzwi
przemysłowych, do wewnętrznych drzwi
przejściowych, garderób, drzwi meblowych.
Waga skrzydła drzwi od 9 do 3000 kg. Systemy
do okiennic przesuwnych i rozwieranych
z napędem elektrycznym.
VALCOMP Ltd is a producer of hangers and tracks
for sliding and folding doors and gates.
Application: industrial doors and gates, domestic
passage doors, wardrobes and furniture doors,
with panel weight from 9 to 3000 kg. Systems for
sliding and folding shutters with electric drive.
WYSTAWCY
EXHIBITORS
JSC “Vitebsk Carpets” stoisko/stand nr 75
Dywany
Carpets
Tkane wyroby dywanowe. Dywany kutnerowe.
JSC „Vitebsk Carpets”
Białoruś / Belarus
Vitebsk, M. Gorkogo Str, 75
tel. +375 (212) 34-33-02
fax +375 (212) 34-15-46
[email protected]
www.vitcarpet.com
www.lentewenc.com
Woven carpet goods, tufted carpets
machine-made.
66
WYSTAWCY
EXHIBITORS
WENLING IMPORT&EXPORT CO., LTD stoisko/stand nr 28
Pompy
Pumps
Wenling Import & Export Co., Ltd. ma ponad
30 lat doświadczenia w imporcie i eksporcie
produktów. Jako licencjonowany przedsiębiorca,
jest w stanie dostarczyć klientom na całym
świecie samochody terenowe, motory, gokarty
i produkty powiązane.
WENLING IMPORT&EXPORT
CO., LTD
Chiny / China
No.188 Dongmen Road
317500 Wenling, Taizhou
tel. +86 138 6767 20 70
Wim Sp. z o.o.
Wenling Import & Export Co., Ltd. has more
than 30 years of experience in importing and
exporting products. As a licensed trader, we are
able to supply clients worldwide with all-terrain
vehicles, dirt bikes, pocket bikes, go-karts and
related products.
stoisko/stand nr 79
Materiały budowlane, chemia budowlana
Building materials, building chemicals
Wim Sp. z o.o.
Polska / Poland
ul. Wronia 61/63
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 744 12 50
fax +48 44 744 12 59
www.wim-chb.pl
67
Firma Wim prowadzi działalność już
od 2006 roku. Od 6 lat oferta produktów
i zakres działalności stale się rozszerza,
zachowując przy tym 100% kapitału polskiego.
Nowym produktem firmy Wim jest płyta
budowlana WIM Platte, wielofunkcyjna,
nowoczesna, lekka i łatwa w transporcie.
Dzięki niej mamy dużą dowolność
w zakresie aranżacji, zarówno małych, jak
i wielkich przestrzeni.
WYSTAWCY
EXHIBITORS
YUHUAN ZHONGDA BRASS INDUSTRY CO., LTD. stoisko/stand nr 29
Hydraulika i rury
Plumbing & pipes
Producent zaworów i armatury z mosiądzu.
Manufacture of brass ball valve, brass fittings etc.
YUHUAN ZHONGDA BRASS
INDUSTRY CO.,LTD.
Chiny / China
Qinggang Industrial Area
317606 Yuhuan
tel. +86-(0)576-8711-5936
[email protected]
www.zhongdavalve.cn
ZHEJIANG SANTONGPUMP CO., LTD stoisko/stand nr 54
Pompy
Pumps
ZHEJIANG SANTONGPUMP
CO., LTD
Chiny / China
Sanchiku Industrial Zone
Daxi Town
317500 Wenling City
Zhejiang
tel. +86-576-81684288
fax +86-576-81684088
[email protected]
[email protected]
www.santongpump.com
www.lentewenc.com
History: 15-year experience of manufacturing
water pumps. Certificate: CE,GS,ROHS,
ISO09001:2008. Equipments: Advanced automatic
production line and test equipment. Technology:
A group of professional technical engineers and
a strong R&D team. Production capacity: 30,000
pcs/month. Main products: 4” and 6” submersible
pumps, sewage pumps.
68
WYSTAWCY
EXHIBITORS
ZRZESZENIE MONTAŻYSTÓW STOLARKI
stoisko/stand nr 32, 36
Stowarzyszenia, izby, instytucje
Associations, chambers etc.,
ZRZESZENIE MONTAŻYSTÓW
STOLARKI
Polska / Poland
ul. Turmoncka 22/110
03-254 Warszawa
Zrzeszenie Montażystów Stolarki
to organizacja branżowa, której głównym
celem jest integracja środowiska montażystów
okien i drzwi w Polsce. Działania ZMS
skierowane są głównie na podnoszenie prestiżu
tego zawodu oraz szeroko zakrojoną edukację.
Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby
na co dzień zajmujące się montażem stolarki,
które chcą się dalej rozwijać zawodowo.
ZMS is a professional organization, whose main
objective is to integrate the industry of installers
of windows and doors in Poland. Its activities are
primarily directed at increasing the prestige
of the profession and educating the installers.
If you deal with the installation on a daily basis
and want to develop professionally, we invite you
to cooperate with us.
www.lentewenc.com
70
MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY MEDIALNI
INTERNATIONAL MEDIA PARTNERS
AVOK NORTH-WEST
www.sro-is.ru
Non-profit partnership «AVOK NORTH-WEST»
is an association of engineers for Ventilation,
Heating, Air-Conditioning, Heat Supply
and Building Thermal Physics. It unites more than
200 of companies and specialists that work
in the sphere of engineering systems; holds
conferences, exhibitions, seminars, contests etc,
organizes presentations for companies.
The partnership publishes journal “Engineering
Systems” (it is issued 4 times a year).
Circulation – 9000. The association also has its
own publishing house “AVOK NORTH-WEST”.
DIZBOOK
www.dizbook.com
Dizbook is an online catalogue of products and
services for interior design. The unique platform
for professional communication: architects and
designers, private specialists and studios, retailers
and manufacturers and everyone who wants
to create home of their dream and help others
in this business.
KNOW-HOUSE.RU
www.know-house.ru
71
KNOW-HOUSE.RU is a leading Internet-portal
on Construction subjects. It contains the whole
necessary general information on modern
building products and technologies. It also
contains catalogues and technical information
from leading manufacturers and distributors. All
this information is completed by existing norms,
the time-table and information on International
construction exhibitions etc.
MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY MEDIALNI
INTERNATIONAL MEDIA PARTNERS
MASTERSKAYA. SOVREMENNOE STROITELSTVO
www.masterskaya.by
«Masterskaya. Sovremennoe stroitelstvo»
– a major information and analysis magazine
for professionals in the constructing sphere.
Every issue contains news, comments
on legislation issues, cases of the leading
constructing companies in Belarus and abroad.
Our key features: Unique specialized content;
Total circulation of 4-5.000 copies, High frequency
of contact.
ROSFIRM
www.rating.rosfirm.ru
Freedom of choice in a market economy must
be supported by confidence in the reliability
of the partner. For decision making enough
internal assessments, the necessary evaluation by
independent experts. That is the role of the rating
system, for example, the project Rоsfirm. Rating.
“ÅëÉ ëTPOàTEãúHAü ÉAáETA”, CNB.BY
www.cnb.by
www.lentewenc.com
”БСГ Строительная газета”, CNB.by is
a professional information and advertising
publication for entrepreneurs and professionals
in the field of construction in Belarus.
The newspaper is focused on large producers
and consumers of goods and services for
construction application. CNB.by specializes
in information about the state of affairs in the
construction market. Portal is a tool to market
products and services. The target audience
of such information – a wide range of customers
of construction and repair work.
72
MIĘDZYNARODOWI PARTNERZY MEDIALNI
INTERNATIONAL MEDIA PARTNERS
SPSSS.RU
www.spsss.ru
Nonprofit partnership ”The Union of Dry Mortar
Manufactures” (UDMM) is a professional
association. The main goals of UDMM are as
follows: to develop Russian market of dry mortar;
to promote dry mortar among builders, finishers
and other consumers; to protect interests
of leading companies working in this field.
TOPCLIMAT.RU
www.TopClimat.ru
The most popular independent Russian Internet
resource in the area of HVAC. Heating,
ventilation, air conditioning, water-supply,
automatic equipment, containing descriptions
of more than 46,000 goods, 710 brands, over
210 leading companies; also order service, weekly
newsletter, articles, FAQs, branch news. Website
traffic reaches more than 100,000 unique visitors
monthly.
SOVREMENNIY DOM (Modern House)
www.dom-plan.ru
www.lentewenc.com
“SOVREMENNIY DOM” (Modern house) magazine
has been coming out since 1998. Magazine
covers practically all topics, connected with the
real estate and architecture, including modern
construction technologies and materials’ market,
landscape and interior design, new tendencies
in private architecture. “SOVREMENNIY DOM”
keeps an understandable language for the
readers of different cultural levels. Each year
several special additional editions are published:
«HOUSE PROJECTS», «WOODEN HOUSE».
74
kalendarium targów Lentewenc 2014
LENTEWENC CALENDAR 2014
09-11 KWIETNIA | BRANŻA SPOŻYWCZA
09-11 APRIL | FOOD INDUSTRY
Międzynarodowe Targi
Żywności w Warszawie
Warsaw International
Food Exhibition
WORLD FOOD
WARSAW 2014
18-20 WRZEŚNIA | BRANŻA BUDOWLANA
18-20 SEPTEMBER | BUILDING INDUSTRY
Międzynarodowe Targi Sprzętu
i Materiałów Budowlanych w Warszawie
Warsaw International Building
Materials & Equipment Exhibition
Warsaw Build 2014
W tym samym czasie / Parallel events:
Interiors & Design Warsaw
Windows & Doors Warsaw
08–10 PAŹDZIERNIKA | BRANŻA MEDYCZNA
08–10 OCTOBER | HEALTHCARE INDUSTRY
WIHE 2014 – Hospital
WIHE 2014 – Pharmacy
Międzynarodowe Targi Medyczne
w Warszawie
Warsaw International Healthcare
Exhibition
Międzynarodowe Targi Farmaceutyczne
w Warszawie
Warsaw International Healthcare
Exhibition
05-07 LISTOPADA | BRANŻA TRANSPORTOWA
05-07 NOVEMBER | TRANSPORT INDUSTRY
Trans Poland 2014
Międzynarodowe Targi Transportu
i Logistyki w Warszawie
Warsaw International
Transport & Logistics Exhibition
kalendarium targów Lentewenc 2015
LENTEWENC CALENDAR 2015
14-16 KWIETNIA | BRANŻA SPOŻYWCZA
14-16 APRIL | FOOD INDUSTRY
Międzynarodowe Targi
Żywności w Warszawie
Warsaw International
Food Exhibition
WORLD FOOD
WARSAW 2015
17-19 WRZEŚNIA | BRANŻA BUDOWLANA
17-19 SEPTEMBER | BUILDING INDUSTRY
Międzynarodowe Targi Sprzętu
i Materiałów Budowlanych w Warszawie
Warsaw International Building
Materials & Equipment Exhibition
Warsaw Build 2015
W tym samym czasie / Parallel events:
Interiors & Design Warsaw
Windows & Doors Warsaw
07-09 PAŹDZIERNIKA | BRANŻA MEDYCZNA
07-09 OCTOBER | HEALTHCARE INDUSTRY
WIHE 2015 – Hospital
WIHE 2015 – Pharmacy
Międzynarodowe Targi Medyczne
w Warszawie
Warsaw International Healthcare
Exhibition
Międzynarodowe Targi Farmaceutyczne
w Warszawie
Warsaw International Healthcare
Exhibition
04-06 LISTOPADA | BRANŻA TRANSPORTOWA
04-06 NOVEMBER | TRANSPORT INDUSTRY
Trans Poland 2015
Międzynarodowe Targi Transportu
i Logistyki w Warszawie
Warsaw International
Transport & Logistics Exhibition

Podobne dokumenty

Najlepszy magazyn hotelarski co miesiąc na

Najlepszy magazyn hotelarski co miesiąc na tworzyć to prestiżowe wydarzenie. Światowa renoma Targów Warsaw Build wskazuje, że udało nam się osiągnąć cel, jakim było stworzenie dla całej branży budowlanej warunków sprzyjających nawiązywaniu ...

Bardziej szczegółowo