Regulamin konkursu „Dzień kobiet”. - Pol

Transkrypt

Regulamin konkursu „Dzień kobiet”. - Pol
DZIEŃ KOBIET W POL-MTORS
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs Dzień Kobiet w Pol-Motors (zwany dalej „Konkursem”)
jest organizowany przez firmę Pol-Motors Sp. z o.o. (zwaną dalej
Organizatorem) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 145,
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS
0000008290 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI
Wydział Gospodarczy, NIP 899-10-06-998, REGON 930409692
2. Konkurs obowiązuje w punktach firmy:
a) FORD POL-MOTORS, Wrocław, ul. Bardzka 1
b) Centrum Sprzedaży HYUNDAI & SUZUKI, Wrocław, ul. Kamienna 145
3. Fundatorem nagród jest Pol-Motors Sp. z o.o.
4. Konkurs organizowany jest na terenie RP.
5. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne. Przystąpienie do
konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonym w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna,
pełnoletnia, posiadająca prawo jazdy, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Pol-Motors Sp. z
o.o. oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników tych
podmiotów do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie.
II. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 01.03.2013r.do dnia 08.03.2013r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania
konkursu.
III. KOMISJA KONKURSOWA
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości
zgłoszeń do konkursu, Pol-Motors powoła Komisję Konkursową.
W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez PolMotors Sp. z o.o. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są
ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
IV. NAGRODY W KONKURSIE
1. Bilety na spektakl „Kobiety w sytuacji krytycznej” Krystyny
Jandy, Douglas Makijaże, bilety do KINO Nowe Horyzonty, sesja
fotograficzna, zabiegi laserowe, zestawy kosmetyków MARY KAY,
Zaproszenia na masaże, Vouchery na warsztaty makijażu i wiele,
wiele innych nagród.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny
ani na inne nagrody rzeczowe o tej samej wartości. Nagrody nie
przechodzą na osoby trzecie.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs przebiega w następujący sposób:
a) Uczestnicy muszą odpowiedzieć prawidłowo na pytania konkursowe zadawane przez prowadzącego w trakcie trwania imprezy.
b) Spośród osób, które w czasie tygodnia poprzedzającego imprezę
skorzystały z usług serwisowych w naszych salonach zostaną
wylosowane bilety na spektakl Krystyny Jandy.
c) Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę podczas
trwania imprezy.-
d) Organizator nie dopuszcza wymiany wylosowanego nagrody na
inną.
e) O wygranej Organizator poinformuje zwycięzcę tego samego
dnia.
ODBIÓR NAGRÓD
1. Odbiór nagród odbywa się w siedzibie Organizatora w odpowiednim jego oddziale. Warunkiem odbioru nagrody jest posiadanie
dokumentu tożsamości i podpisanie się na protokole.
VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje z związku z konkursem należy zgłaszać
do organizatora na jego adres Siedziby na piśmie wraz z opisem
reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, pod
rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika
w związku z jego udziałem w konkursie. Reklamacje związane z
konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.
2. Przy zgłaszaniu reklamacji obowiązuje data stempla pocztowego.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania
zgłaszającej ją osoby oraz dane które umożliwiają jej identyfikację
jako uczestnika konkursu.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od momentu wpłynięcia
zgłoszenia, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku
reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). Po wyczerpaniu
postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla
siedziby organizatora.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca
konkursu spełnia warunki określone w przepisach prawa,
związanych z realizacją nagrody. W tym celu może zażądać od
uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych
danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również
podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego.
Niespełnienie warunków konkursu lub wynikających z przepisów
prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem
prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do
organizatora, jak również uprawnia organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez
uczestników konkursu jest Organizator. Uczestnik może w każdej
chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich
poprawienia, zmiany lub usunięcia.
3. Zgłaszając udział w konkursie uczestnik podporządkowuje się
postanowieniom regulaminu konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.
pol-motors.pl oraz w siedzibie organizatora.
5. Postanowienia regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia
konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do
komisji konkursowej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu i
treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.
7. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Podobne dokumenty