DREZDENECKA.pl - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko

Transkrypt

DREZDENECKA.pl - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko
DREZDENECKA.pl
w numerze: XLVII sesja RM I I Gminny Konkurs Tradycji Wielkanocnych w Trzebiczu I Senator H. Hatka w Drezdenku
gazeta
numer 4
gazeta samorządu drezdeneckiego
kwiecień 2014
Wesołego Alleluja !
GAZETA DREZDENECKA
SPORT
• Biała Sobota w SP 1
• D. Perzanowski mistrzem Polski
• Mistrzowie rodzinnej profesji
• Puchar pozostał w domu
• Tradycja, wspaniała i potrzebna • Sukces siatkarek z ZSP
STRONY POWIATU
• Rozstrzygnięcie konkursów
• Z wizytą w powiecie
• Formy aktywnego spędzania czasu
2
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas nadziei i pogody w sercach.
Niech dni, gdy rozbrzmiewa radosne Alleluja,
będą czasem mądrej refleksji nad losem własnym i naszych najbliższych.
Radosnych chwil, spędzonych w rodzinnym gronie, optymizmu
i siły płynącej z odradzającego się życia
życzą
w imieniu Rady Miejskiej
Przewodniczący Adam Kołwzan
Burmistrz Drezdenka
Maciej Pietruszak
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych w imieniu władz samorządowych
powiatu strzelecko – drezdeneckiego pragniemy złożyć mieszkańcom powiatu życzenia
zdrowia, pogody ducha na każdy dzień, radosnych spotkań w gronie najbliższych
oraz prawdziwie wiosennego nastroju. Niech szczególna atmosfera Świąt napełni
wszystkich Państwa nowymi siłami w realizacji zamierzeń i celów.
Romuald Gawlik
Przewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Bajko
Starosta Strzelecko – Drezdenecki
PAULINA BOCZEK
Niezłe jaja w bibliotece
Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Przygotowania do tych
wyjątkowych dni pochłaniają nas zupełnie i w biegu między zakupami
a myciem okien zapominamy o czymś niezwykle ważnym. O tradycji.
Na szczęście są jeszcze takie osoby jak Henryk Pieluszczak i jego córka
Paulina, którzy ztradycyjnych technik zdobienia jajek uczynili sztukę idzielą się nią z dziećmi i młodzieżą.
W miniony poniedziałek kunszt rodziny Pieluszczaków miały
okazje podziwiać dwie grupy dzieci zdrezdeneckich szkół podstawowych
podczas warsztatów w Bibliotece Publicznej. Jak się okazuje do stworzenia niezwykłych pisanek i kraszanek potrzeba naprawdę niewie-
le – wszystkie rekwizyty ograniczały się do jajek zafarbowanych w łupinach cebuli, nożyków, świeczek zkolorowym woskiem ipatyczka ze szpilką. Niezbędna jest oczywiście odrobina cierpliwości i kreatywności.
Uczniowie poznali dwie, zanikające już, techniki – wydrapywanie wzorów na skorupce oraz tworzenie ich za pomocą gorącego wosku. Pan
Henryk zaprezentował najłatwiejsze ornamenty do wykonania nożem,
takie jak źdźbło trawy, gałązka bazi, kwiatek. Pani Paulina przedstawiła
technikę z wykorzystaniem wosku – nanoszenie na jajko gorącej parafiny za pomocą łebka szpilki. Prowadzący warsztaty zdradzili tajniki powstawania kraszanek i drapanek, doradzali w sprawach technicznych
takich jak sposób trzymania noża i nagrzewania szpilki przed nabraniem
wosku. Opowiadali również jak pracochłonne są dzieła, które tworzą
na konkursy oraz o źródłach swoich artystycznych inspiracji.
Techniki przedstawione podczas warsztatów wydają się być
bardzo proste, właściwie prawie każdy może je wykonać. Wystarczy jednak spróbować wydrapać nawet najłatwiejszy element na skorupce, by
jeszcze bardziej docenić talent naszych gości. Ich wizyta wbibliotece przyczyniła się doocalenia narodowych tradycji iprzypomniała najmłodszym
ile radości daje coś stworzonego własnoręcznie. Praca nad tradycyjnymi
pisankami wyzwala w sobie dodatkową naukę – lekcję pokory. W naszym zabieganym świecie wrzucamy jajka we wrzątek z kolorową foliową otoczką lub w sztuczne barwniki z torebki. Warto raz, dla odmiany,
zatrzymać się na chwilę, chwycić za nożyk lub świeczkę i bez zbędnego
pośpiechu z całą rodziną stworzyć coś, co może będzie koślawe i nie
do końca zgodne z oczekiwaniami, ale będzie nasze.
SEBASTIAN DUKACZEWSKI
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
Honorowy Obywatel Drezdenka, prof. dr hab. Ludwik Lipnicki,
na sesji Rady Miejskiej
25 marca odbyła się XLVII sesja RM, na której, po standardowych procedurach związanych z otwarciem obrad, głos
zabrał prof. Ludwik Lipnicki.
Profesor Lipnicki, jako członek Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(WFOŚiGW) oraz przewodniczący Wojewódzkiej Rady
Ochrony Przyrody, przybył na sesję, aby przedstawić listę
priorytetowych przedsięwzięć WFOŚiGW w Zielonej Górze,
na rok 2015. Zaznaczył, że ze względu na dość obszerny charakter, dokona ogólnego zarysu tematu, przedstawiając jedynie istotę sprawy. Poinformował, że nadrzędnym
zadaniem Funduszu jest finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, z wykorzy sty wa niem na te ce le środ ków unij nych. Środ ki
pozyskiwane są głównie z opłat za korzystanie ze środowiska, z kar za nieprzestrzeganie przepisów, operacji kapitałowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek.
Jako głównych beneficjentów prof. L. Lipnicki wskazał gminy oraz przedsiębiorstwa, samorząd wojewódzki, inne jednostki budżetowe (policja, straż pożarna). Aby skorzystać
ze środków funduszu, należy złożyć bardzo dobrze przygotowany wniosek, bo tylko taki ma szansę na dotację lub pożyczkę (w przygotowaniu wniosku pomocni mogą okazać
się pracownicy Funduszu).
W roku 2013 do WFOŚiGW wpłynęło 146 wniosków, z czego 97 sfinalizowano kwotą ponad 44 milionów złotych.
Środki przeznaczono na edukację ekologiczną, ochronę
przyrody, monitoring środowiska, gospodarkę wodną,
ochronę wód i powietrza.
Na rok 2015 zadaniami priorytetowymi są:
• ochrona wód,
• gospodarka ściekowa (budowa i przebudowa oczyszczalni),
• budowa i przebudowa systemów kanalizacji zbiorczych,
• gospodarka ściekowa w przedsiębiorstwach,
• poprawa jakości wody,
• ochrona przeciwpowodziowa,
• ograniczenie emisji zanieczyszczeń na obszarach zabudowanych (np. termoizolacja budynków),
• gospodarka odpadami,
• edukacja ekologiczna.
Profesor zachęcał naszych włodarzy do aplikowania wniosków, oferował swoją pomoc, a na pytanie radnego W. Sapóra, czy planowana budowa stacji uzdatniania wody
mogłaby być sfinansowana przez WFOŚiGW jednoznacznie
odpowiedział, że jak najbardziej mieści się to w priorytetach.
Na zakończenie swojej wypowiedzi prof. L. Lipnicki przypomniał wszystkim, że za 3 lata będziemy obchodzić jubileusz 700- lecia uzyskania praw miejskich.
Interpelacje i wnioski
Jako pierwsza głos zabrała sołtys Lubiatowa D. Saj, która
zapytała burmistrza, czy jest dostępne rozliczenie SGO5
za poprzednie półrocze i czy jest możliwa zmiana stawek
opłat za gospodarowanie odpadami. Zapytała, czy w związku z inwestycją rozbudowy sieci światłowodowej przez firmę Orange, istnieje możliwość rozbudowy infrastruktury
na terenie Lubiatowa. Poprosiła o informację, na jakim etapie jest planowana przebudowa drogi Drezdenko- Sowia
Góra. Skierowała się z zapytaniem, do obecnego na sesji
wicestarosty W. Pietruszaka, o możliwość remontu, będącej w fatalnym stanie technicznym, drogi Sowia Góra- Gościm, zamontowanie progu zwalniającego w Lubiatowie,
wymalowanie pasów na przejściach dla pieszych, remontu
chodnika i mostku przy drodze powiatowej. Zapytała, w jakim celu i na jakiej podstawie został umieszczony znak
o przystanku autobusowym, który jest na terenie prywatnym i do tej pory nigdy w tym miejscu przystanku nie było.
Radny M. Czekajło kolejny raz zwrócił uwagę, że nie została rozwiązana sprawa utrudnionego, a czasem niemożliwego dojazdu pojazdów uprzywilejowanych (pogotowia,
straży pożarnej, policji) do bloków na osiedlu Mickiewicza
i Kopernika. Poprosił burmistrza i wicestarostę o interwencję w tej sprawie do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej.
Radny K. Jaśków zapytał, jakie kompetencje w sprawdzeniu danych osobowych mają osoby przyjmujące odpady
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPSZOK, ponieważ kiedy zdawał zużyty sprzęt elektroniczny,
poproszono go o dowód osobisty. Zwrócił uwagę, że w reprezentatywnym miejscu w Drezdenku, jakim jest deptak,
znajduje się zbyt mało ławek, które przyczyniłyby się
do bardziej swobodnego korzystania z dostępnego tam internetu WiFi. Zaproponował objęcie tego miejsca monitoringiem, aby znacząco obniżyć dewastację tej części miasta.
Rad ny K. Kup czak po pro sił o za mon to wa nie lu stra
przy skrzyżowaniu ulic Poprzecznej z Poznańską w Trzebiczu, które to poprawi bezpieczeństwo pojazdów, włączających się do ruchu z drogi podporządkowanej. Zwrócił
uwagę na, jego zdaniem, źle prowadzone prace związane
z przebudową ulic w Trzebiczu: Kolejowej i Szkolnej.
Radny J. Skrzypczyński zapytał, czy byłoby zasadnym wystąpienie ze Związku Gmin SGO5.
Zaapelował do komendanta policji w Drezdenku o wzmożenie patroli w okresie weekendowym w centrum Drezdenka, w związku z tym, że najwięcej aktów wandalizmu ma
miejsce właśnie w tym czasie.
Radny W. Sapór zapytał, czy w związku ze zgłoszoną przez
niego koniecznością remontu chodników przy ulicy Pierwszej Brygady, wpłynęło do UM pismo od ZDW.
Przewodniczący A. Kołwzan wskazał na konieczność montażu monitoringu na stadionie miejskim, po wykonaniu budowy nowego ogrodzenia. Jego zdaniem monitoring
zniechęci „balujących” na stadionie do udziału w piątkowo-sobotnio-niedzielnych „imprezach plenerowych”.
W odpowiedzi na interpelacje i wnioski burmistrz M. Pietruszak poinformował, że obecny bilans SGO5 ulega poprawie, ale w dalszym ciągu jest ujemny, co ogranicza decyzję
dotyczącą obniżenia stawek. Inwestycja prowadzona przez
firmę Orange ma charakter komercyjny i Gmina nie ma żadnych kompetencji w tym temacie. W temacie modernizacji
drogi Drezdenko- Sowia Góra wpłynęło pismo od Zarządu
Dróg Wojewódzkich, informujące o takich zamierzeniach,
ale nie precyzujące zakresu prac. Burmistrz poinformował D. Saj, że Gmina może wystąpić z zapytaniem do ZGW
o zakres prac i po otrzymaniu odpowiedzi sołtys Lubiatowa
zostanie o tym poinformowana. Burmistrz zapewnił, że niejednokrotnie już monitował w sprawie utrudnionego dojazdu do bloków przy ulicach Mickiewicza i Kopernika, ale
3
R
A
D
A
M
I
E
J
S
K
A
4
R
A
D
A
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
Zarząd Spółdzielni nie okazuje zrozumienia w tym temacie.
Zadeklarował wspólne z powiatem ponowne działania w tej
sprawie, a wicestarosta zapewnił, że tematem zajmie się
Komisja Bezpieczeństwa Kryzysowego. Burmistrz powiedział, że jedynym dokumentem, jaki należy okazać pracownikowi PSZOK, jest potwierdzenie złożenia deklaracji.
Poinformował radnych, że jeśli zostaną środki z obecnie realizowanych przetargów, to zaproponuje przekazanie tych
środków na monitoring w miejscach, o które radni prosili.
Co do montażu dodatkowych ławek na deptaku, problemem jest to, że nie wszyscy mieszkańcy chcą, aby pod ich
oknami były ławki. W sprawie lustra przy drodze w Trzebiczu zostanie skierowane pismo do ZDW, ponieważ to mieści się w ich kompetencjach, a obecnie wykonane prace
przy ulicach Szkolnej i Kolejowej nie zostaną odebrane
do czasu wykonania stosownych poprawek. W sprawie
ewentualnego wystąpienia z SGO5 burmistrz zaznaczył, że
jest zbyt wcześnie, aby taką decyzję podjąć. Sytuacja jest
progresywna i ciągle monitorowana. Za kilka miesięcy można wrócić do tematu.
Wicestarosta W. Pietruszak poinformował sołtys Lubiatowa, że droga Sowia Góra- Gościm powinna być modernizowana w przyszłym roku i są prowadzone rozmowy z PGNiG
w tym temacie. Remont bieżący tego odcinka, polegający
na załataniu dziur, będzie możliwy w chwili, kiedy będą
sprzyjały temu warunki atmosferyczne (temperatura znaZDZISŁAW SZPROCH
M
I
E
J
S
K
A
Mistrzowie rodzinnej profesji
Wystartują w mistrzostwach Polski. Henryk Majzlik wykształcił prawie 60 uczniów w branży fryzjerskiej, o których nie zapomina. Prowadzi bowiem „Kronikę”, a w niej są zdjęcia uczniów,
dowody sukcesów, informacje o życiu osobistym, adresy prywatnych zakładów, które prowadzą, a jest tych zakładów w sumie 18,
w tym w samym Gorzowie Wlkp. 6. Razem z uczniami i pracownikami stałymi zdobyli w sumie ok. 300 pucharów i medali. W pierwszych trzech miesiącach tego roku już 20. Wszystkie puchary
i niektóre dyplomy umieszczone są w gablotach salonu bądź wiszą
na ścianach. Ten rok może przynieść jeszcze więcej sukcesów i to
na miarę całej Polski. Reprezentanci salonu rodzinnego „Styl” najpierw okazali się najlepsi w Gorzowie, a w eliminacjach międzywojewódzkich w Poznaniu (9 marzec) uzyskali następujące lokaty:
Dział damski: Sandra Bażant- I miejsce, Joanna Lazarek- II miejsce,
Karolina Wójcik- IV.
Dział męski: Malwina Dymek -I miejsce, a Jeremi Felske II miejsce.
Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc zakwalifikowali się do fina-
cząco wzrośnie, remont w chwili obecnej byłby niezasadny). Remont chodnika i malowanie pasów zostaną wykonane, ale na próg zwalniający powiat nie ma pieniędzy.
Ustawienie znaku o przystanku autobusowym zostało narzucone przez ustawę i powiat nie miał kompetencji w tej
sprawie. Przystanek utworzono jako miejsce do postoju dla
autobusów nieliniowych, np. wycieczek itp.
Uchwały
Wszystkie uchwały były dyskutowane na wspólnym posiedzeniu komisji, która miała miejsce przed sesją RM. Radni
nie wnieśli uwag i wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte przez aklamację. Szczegółowo uchwały dostępne
na http://www.bip.drezdenko.pl/755,uchwaly-rady-miejskiej-kadencja-2010-2014.html
Wolne wnioski
Przewodniczący A. Kołwzan poinformował, że do biura RM
wpłynął wniosek PGKiM, który wnosi o niepodnoszenie stawek na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.06.2014 do 31.05.2015.
Radny J. Skrzypczyński przypomniał, że zbliża się rocznica
pierwszych, częściowo wolnych wyborów, które miały miejsce 4 czerwca 1989 roku i były przełomowym momentem
przemian politycznych w Polsce. Jego zdaniem należałoby w związku z tym wydarzeniem uhonorować osoby
zasłużone.
łu XI Ogólnopolskiego Konkursu Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego
im. Stefana Siankowskiego, który odbędzie się 27 kwietnia w Poznaniu, na terenie MTP. Ewentualne sukcesy, na które liczymy, będą zapisane nie tylko na konto zwycięzców, ale także na konto salonu
fryzjerskiego „Styl” i miasta Drezdenka. Zadziwiająca jest skuteczność, z jaką Henryk Majzlik, jego żona i ich dzieci przekazują swoją
wiedzę uczniom, że ci osiągają sukcesy nie tylko na miarę województwa, ale także liczą się w konkursach krajowych. Ale droga do legendy i mistrzostwa w jednym fachu nie była dla Henryka Majzlika
usłana różami. Warto prześledzić jej poszczególne etapy.
Henryk Majzlik (64 l.) urodził się w Gościmcu, gm. Zwierzyn. Tu spędził dzieciństwo i wczesną młodość w otoczeniu najbliższej rodziny.
Szkołę podstawową skończył w 1966r. Z sentymentem wspomina niektórych nauczycieli: dra Mieczysława Holakowicza, Bazylego
Oleśniewicza, Jerzego Tabora, Zdzisława Gwitta. Rodzice Henryka
pochodzili spod Żnina, z miejscowości Piastów. W Żninie młodszy
brat ojca – Józef był fryzjerem, dlatego m.in. z tego powodu bratanek poszedł w jego ślady.
Spółdzielnia Wielobranżowa w Strzelcach Kraj. prowadziła kilka punktów usługowych, a jednym z nich był zakład fryzjerski,
zlokalizowany przy ul. Fortecznej. To tu Henryk Majzlik rozpoczął naukę fryzjerstwa jako pracownik młodociany. Pod okiem doświadczonego już Włodzimierza Kowalskiego, przez trzy lata, uczył się pilnie
wybranego zawodu. W 1970 r. został czeladnikiem, a w 1980 mistrzem fryzjerstwa męskiego. Zakres usług poszerzył w 1985 r., zdobywając tytuł mistrza fryzjerstwa damskiego. Kiedy Spółdzielnia
Wielobranżowa w Strzelcach Kraj. podupadała, tracąc płynność finansową, przeniósł się do Drezdenka (1978 r.). Na ul. Krakowskiej
wynajął lokal od p. Sawarzyńskiego i tu świadczył usługi fryzjerskie
do 1 września 1982r. Wtedy to przeniósł się na ul Nowogrodzką 9A,
do własnego lokalu. Ale w dalszym ciągu marzył o salonie fryzjerskim z prawdziwego zdarzenia. Swoje marzenie spełnił 25 października 2011 r., otwierając w swoim domu i także przy ul.
Nowogrodzkiej 8 nowoczesny, funkcjonalny, spełniający standardy
europejskie, salon fryzjerski, z jedenastoma stanowiskami pracy.
Dziś zatrudnionych jest tu na pełnym etacie, licząc także uczniów,
jedenaście osób.
Irena z d. Muster pochodzi z Górecka, gdzie przed wyjściem za mąż, a i jeszcze wiele lat później, prowadziła zakład krawiecki. Do zakładu przyjeżdżał, jako solidny klient, Henryk Majzlik
i tu zaiskrzyło między młodymi, którzy po czterech latach znajomości postanowili się pobrać. Do fryzjerskiego fachu Henryk przekonał,
po jakimś czasie, żonę, choć nie było to łatwe. Uczyła się u męża
i pod jego kierunkiem. Uprawnienia mistrzowskie zdobyła 9 grudnia 1999r., zdając egzamin w Międzychodzie przed resortową komisją. Dziś jest szanowanym, kreatywnym i dobrze wyszkolonym
fachowcem. W pracy lubi porządek, dyscyplinę, dyspozycyjność;
z szacunkiem odnosi się do każdego klienta. W stosunku do uczniów
jest wymagająca, ale i wyrozumiała.
Syn Piotr (32 l.) miał zostać rolnikiem, dlatego skończył
technikum tej specjalności. Ale ojciec przekonywał go, aby lepiej został fryzjerem, gdyż w rolnictwie nie osiągnie sukcesów na miarę
holenderskich czy niemieckich gospodarstw. Piotr był uczniem pojętnym, dlatego szybko zaczął odnosić sukcesy. W 1999 r., w poznańskiej „Arenie”, zdobył tytuł mistrza Polski juniorów, a w 2000 r.
wicemistrzostwo Polski także juniorów. Rok 2008 to jeszcze większe
sukcesy: Piotr Majzlik przywiózł do domu dwa złote medale z indywidualnych mistrzostw Polski. Od 23 września 2003 r. ma uprawnienia mistrzowskie. Pracuje razem z rodzicami, w salonie „Styl”, na ul.
Nowogrodzkiej 8.
Córka Beata (31 l.) poszła także w ślady ojca. Ale zanim to
nastąpiło, skończyła LO w Drezdenku, farmację w Gorzowie Wlkp.,
kosmetologię i zdrowie publiczne w Poznaniu. Fryzjerstwa uczyła
się pod okiem taty. Zdolna, pracowita i ambitna uprawnienia pedagogiczne zdobyła w 2002 r., a tytuł mistrza fryzjerstwa w 2005 r. Beata jako jedyna fryzjerka z Ziemi Lubuskiej szczyci się tytułem mistrza
Polski juniorów, zdobytym w 2003 r. w Poznaniu. Wykonała wtedy
na standardowych manekinach trzy rodzaje czynności fryzjerskich:
klasyczne strzyżenie męskie, modne strzyżenie z modelowaniem
i modelowanie długich włosów. Dziś (po mężu Pucek) pracuje w rodzinnym salonie „Styl” i cieszy się dużym uznaniem klientów za kreRENATA KOZŁOWSKA
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
atywność i umiejętności w czesaniu dziennym, wieczorowym i artystycznym.
Klasyk to podstawa strzyżenia. Zdaniem wielu mistrzów,
w tym także Majzlika, klasyk to podstawa strzyżenia. Tu trzeba umiejętnie prowadzić grzebień i niezwykle zręcznie operować nożyczkami, aby artystycznie wycieniować włosy, nie pozostawiając schodów.
Klasyk męski jak i damski to fryzury prawdy. Kto jest dobry w klasyku, ten także radzi sobie z fryzurami awangardowymi. Ciekawostką
jest fakt, że czesanie awangardowe nie wchodzi w zakres konkursów fryzjerskich. Ale, jak w każdym zawodzie, najważniejszy jest
klient. Jeśli zostanie dobrze obsłużony, będzie długo pamiętał, a jeśli źle, jeszcze dłużej. I następnym razem pójdzie do konkurencji,
a w środowisku zacznie rozpowszechniać negatywną opinię o zakładzie, w którym nie szanuje się klienta.
Działalność w Radzie. Henryk Majzlik już drugą kadencję
jest radnym. W chwili obecnej jeszcze nie wie, czy wystartuje po raz
trzeci. Nie jest on radnym wojującym ani roszczeniowym, ale jest
skutecznie wspierającym działania władz samorządowych. Uważa
bowiem, że decyzje inwestycyjne i nie tylko są podejmowane z rozwagą, po głębokim namyśle i za radą kompetentnych osób, czy specjalistów z danych branż. Odbył on dziesiątki rozmów z klientami
zakładu „Styl” na temat celowości modernizacji pl. Kościelnego, konieczności remontu SP nr 1, czy też potrzeby budowy Parku Kultur
Świata. Jako radnemu marzy mu się budynek socjalny dla ubogich.
Dlatego myśl burmistrza Macieja Pietruszaka o takiej inwestycji jest,
jego zdaniem, jak najbardziej na czasie. Jak najszybsze uruchomienie jednego czy też kilku zakładów w podstrefie ekonomicznej Drezdenka, to także jego wielkie pragnienie.
Odznaczenia resortowe i państwowe z ostatnich lat.
Uchwałą Zarządu Rzemiosła Polskiego otrzymał: 11 kwietnia 1997r.
Honorową Odznakę Rzemiosła, 3 marca 2003 r. Srebrny Medal, 24
lutego 2006 r. Złoty Medal, 9 grudnia 2010 r. Platynowy Medal, 27
marca 2013 r. Szablę Jana Kilińskiego, Krzyż i medal od prezydenta
Bronisława Komorowskiego, 14 grudnia 2010 r. „Brązowy Krzyż Zasługi”, 9 sierpnia 2011r. „Medal Złoty za Długoletnią Służbę”.
Wielki sukces uczennic ze Szkoły Podstawowej w Niegosławiu!
15 marca 2014 roku, w Centrum Promocji Kultury
w Drezdenku, uczennice ze Szkoły Podstawowej w Niegosławiu,
brały udział w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
W kategorii wiekowej 8-10 lat szkołę reprezentowały: Zofia Ruszkiewicz, Zuzanna Sołtysiak, Milena Majdecka. W kategorii wiekowej 11-13 lat Aleksandra Jaroszewicz, Magdalena Majdecka.
W kategorii 8-10 lat, nominację do VIII Ogólnopolskie-
5
go Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”,
zdobyła Milena Majdecka!
W kategorii 11-13 lat, nominację do VIII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”,
zdobyła Magdalena Majdecka!
Do konkursu uczennice przygotowywała Renata Kozłowska. Od lat uczennice Szkoły Podstawowej w Niegosławiu,
pod kierunkiem Renaty Kozłowskiej, reprezentują gminę Drezdenko w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
Już w 2002 roku laureatką Konkursu o Złotą Sosnę została Anna Golińczak, obecnie studentka filologii rosyjskiej,
która rozpoczęła kreowanie wizerunku gminy na forum województwa. W późniejszych latach laury zbierały jej młodsze
koleżanki: Justyna Golińczak, Aleksandra Jaroszewicz, Milena Majdecka.
W tym roku nominowane zostały aż dwie uczennice,
w dwóch kategoriach wiekowych. Cała społeczność szkolna jest
dumna z sukcesu koleżanek i mamy nadzieję, że w ogólnopolskich eliminacjach także dostrzeżony zostanie ich talent i ciężka
praca. Na forum powiatu strzelecko-drezdeneckiego rozsławiły
one Niegosław oraz gminę Drezdenko, teraz pora na Polskę!
6
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
Dwugłos o tragedii wołyńskiej
„Zapomnij o Kresach”- spotkanie z historią w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku.
„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie,
Zapomnij o mnie”
18 marca 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku uczniowie, grono pedagogiczne, dyrekcja
szkoły oraz mieszkańcy miasta mieli niebywałą okazję wysłuchać
i zobaczyć wstrząsające fakty i wspomnienia, związane z rzezią
wołyńską. Ta masowa zbrodnia dokonana przez nacjonalistów
ukraińskich wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP podczas okupacji terenów II Rzeczypospolitej Polskiej przez III Rzeszę, miała miejsce w okresie od lutego 1943
roku do lutego 1944 roku.
Pierwszą część spotkania stanowił ciekawy wykład – rys
historyczny, zaprezentowany przez pana Jarosława Palickiego pracownika Delegatury IPN w Gorzowie Wlkp., a dotyczący przywołanych wydarzeń na Wołyniu. Jak sam wykładowca podkreślił,
„Zbrodnie wołyńskie to temat trudny, który znacząco ciąży na historii naszego kraju i stosunkach polsko-ukraińskich, jednak temat, którego nie należy unikać czy lekceważyć”. Pan J. Palicki
podkreślił, że dla 4 mln Polaków żyjących na tzw. Kresach
Wschodnich II RP (1918-1939) istotnym i boleśnie odczuwalnym
skutkiem II wojny światowej była zmiana granic państwowych.
W wyniku postanowień trzech mocarstw oraz umowy pomiędzy
Sowietami, a narzuconym przez nich PKWN a ZSRS (1944r.), siedem kresowych województw zostało włączonych do ZSRS. Na te-
renie czterech południowo-wschodnich województw, które weszły w skład Ukraińskiej SRS, dotkliwym czynnikiem powodującym opuszczenie ziem przodków były masowe mordy i terror,
dokonywane przez nacjonalistów ukraińskich. Prowadzący spotkanie przytoczył wydarzenia z Krwawej Wielkanocy 1943roku,
z Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku, wzbogacając swój wykład prezentacją multimedialną, wypowiedziami świadków czy
znaczącymi cytatami z dokumentów historycznych.
W drugiej części spotkania zebrani na łączniku szkolnym
słuchacze, mieli okazję przeżyć, zobaczyć film dokumentalny, poświęcony ludobójstwu popełnionemu przez OUN-UPA na Polakach w latach 40. XX wieku. Współtwórcą filmu jest m.in. pan
Piotr Szelągowski- działacz kresowy z Poznania, sekretarz ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który zaszczycił zebranych swoją
obecnością. Film wzruszający, prawdziwy, pokazujący świadków
tamtym krwawych, tragicznych wydarzeń. Stanowi traumatyczne wspomnienie osób – bohaterów, które w latach 40. miały zaledwie 10 – 18 lat i bardzo przejmująco opowiadały historię
swoich najbliższych. W filmie pojawiły się również znaczące wypowiedzi ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, jak również dobitny obraz cierpienia i męki wielu pomordowanych Polaków. Jak
podkreślił pan Piotr Szelągowski, kwestią zbrodni na Kresach zajmuje się już od 9 lat i stara się wraz z ks. Tadeusza Isakowiczem-Zaleskim nadać tym wydarzeniom znaczące upamiętnienie
i należyty szacunek ofiarom tego ludobójstwa. Jak podkreślił prowadzący, nie należy zapominać o zbrodniach dokonanych przez
nacjonalistów ukraińskich, a wręcz przeciwnie wskrzeszać pamięć o tych wydarzeniach, rozmawiać ze świadkami, zbierać dowody i materiały, a tym samym wzbogacać IPN.
Dopełnieniem obu interesujących spotkań z trudną, ale
interesującą historią jest wystawa Instytutu Pamięci Narodowej,
zaprezentowana w holu szkoły – „Wołyń 1943. Wołają z grobów,
których nie ma”. To przejmujący obraz tragicznych wydarzeń,
z których również przemawiają ofiary, świadkowie czasów rzezi
wołyńskiej. Jeden z bohaterów wspomina: „Matka leżała martwa na swym uduszonym niemowlęciu, zaś pięcioletni syn siedział tuż przy martwej matce, szarpał ją i wołał: „Mamo wstawaj,
chodźmy do domu. Płakał…”
Edyta Grzechowiak
Jarosław Palicki omówił genezę zatargów polsko – ukraińskich, uwypuklając wydarzenia po 1918 – 1919 r., czyli po wojnie o Lwów. Wojna ta zakończyła się polskim zwycięstwem. Pozostała legenda
po obu stronach i dwie nekropolie we Lwowie – „Orląt” i „Siczowych
Strilców”. Wyprawa Józefa Piłsudskiego na Kijów w 1920r. i przymie-
rze z siłami Semena Petlury nie dały Ukrainie wymarzonej wolności. Czas międzywojenny jest szczególnie trudny w dziejach obydwu
narodów. W 1925 r. następuje w Polsce likwidacja publicznego szkolnictwa podstawowego i średniego z ukraińskim językiem nauczania. W 1929 r. zawiązała się Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN) i zapowiedziała walkę zbrojną o niepodległość Ukrainy, głównie metodą terroru, co stanowiło, zdaniem prelegenta, kontynuację
kozackich metod działania. W 1930 r. następuje pacyfikacja wielu
wsi ukraińskich na Wołyniu i Galicji Wschodniej. 15 czerwca 1934r.,
przy ul. Foksal w Warszawie, z rąk nacjonalisty ukraińskiego, Hryhorija Maciejki, ginie minister spraw wewnętrznych płk Bronisław Pieracki. W 1943r. OUN organizuje Ukraińską Powstańczą Armię, która
wszczęła na Wołyniu i Galicji Wschodniej krwawe czystki etniczne
w celu usunięcia z tych ziem ludności polskiej. Naczelne hasło członków UPA głosiło: „Jeden Polak zabity, to jeden metr niepodległej
Ukrainy”. Zginęło, jak podał Jarosław Palicki, ok. 130 tys. Polaków.
Polacy w odwecie zamordowali 30 tys. Ukraińców, choć niektóre
źródła mówią o liczbie 50.000 zabitych. Po zakończeniu II wojny
światowej UPA na terenach województw rzeszowskiego i lubelskie-
Adam Mickiewicz
„Rzeź wołyńska”
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
7
go prowadziła walkę partyzancką z Polską. W ramach Akcji „Wisła”
przesiedlono ponad 100 tysięcy Ukraińców na Mazury, Ziemię Lubuską i Pomorze Zachodnie. Akcja miała na celu pozbawienie etnicznego zaplecza oddziałów UPA. Cel ten osiągnięto,
wojna wygasła.
Drugi prelegent – Piotr Szelągowski – sekretarz ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego, mówił głównie o mordach ukraińskich
w la tach 1943 – 1944, a do kład niej o okre sie od lu te go 1943 – do przyjścia Armii Czerwonej, tj. do wiosny 1944 r. Najwięcej Polaków zginęło na Wołyniu, głównie w powiatach
lubomelskim, włodzimierskim, kowelskim i horochowskim 11 lipca
w 1943r. Wtedy miał miejsce skoordynowany atak nacjonalistów
ukraińskich na polskie wsie i osady. Na początku 1944 r. oddziały
UPA przeniosły ciężar swych działań na ziemię lwowską i Podole. 28
lutego 1944 r. w Hucie Pieniackiej, niedaleko Lwowa, oddziały UPA
i kolaborujące z Niemcami formacje SS – Galizien wymordowały
około tysiąca Polaków. Choć niektóre źródła mówią o 1300- tu zabitych. Aby upamiętnić rzeź wołyńską, zrealizowano film, w którym
bohaterowie, ocaleni w wyniku szczęśliwych zbiegów okoliczności,
dziś już starzy ludzie, przywołują czasy mordów, grabieży, gwałtów
i palenia polskich kolonii, wsi i osad. Młodzież gimnazjalna, w wieku 16 – 19 lat, zgromadzona na łączniku szkolnym, z głębokim wzruszeniem obejrzała film i wysłuchała relacji naocznych świadków.
Nie ma jednak zgodności wśród badaczy, co do liczby zabitych Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Dane oscylują, w zależności
od opracowania, od 100.000 do 360 tys. zamordowanych. Dokładnej liczby pomordowanych na kresach nigdy nie poznamy, gdyż niektóre miejscowości zostały całkowicie zniszczone a ludność
wymordowana. Nie ma więc żadnych świadków, którzy mogliby potwierdzić akt ludobójstwa. Znaczna część Ukraińców nie popierała
metod działania UPA i nie chciała uczestniczyć w mordowaniu Polaków. Spotykała ich za to najsurowsza kara – kara śmierci. Z rąk „rodaków” zginęło, jak podał Piotr Szelągowski, ok. 80 tys. Ukraińców.
Jednak znane mi opracowania nie potwierdzają tej liczby.
Z badań CBOS, przeprowadzonych w 2004 r. wynika, że tylko 14
proc. Polaków wie o mordowaniu naszych rodaków na Ukrainie. Prawie połowa Polaków nic o tej rzezi nie wie. 17% „coś słyszało, ale
nie wie dokładnie, o co chodzi”. Zainteresowanie tematem, zwłaszcza wśród młodzieży, jest znikome.
Z uznaniem zatem należy odnosić się do działań dyrekcji ZSP w Drezdenku, która czyni starania, aby pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nigdy nie zginęła.
Po zakończeniu II wojny światowej, na terenie Drezdenka i gminy,
osiedliło się kilka znanych mi osób, które uratowały się od śmierci
na Wołyniu. I tak: Andrzej Depo (†85) uratował się, bo wcześniej
wstąpił do partyzantki, która w miarę rozrastania się przerodziła się
w 27 WDP AK. Helena Pawelec, rodem z Kolonii Lubliniec k. Kowla,
późniejsza żona A. Depy, została wywieziona przez Niemców na tereny przyfrontowe, najpierw na Białoruś, a później na Litwę, do prac
przy umacnianiu okopów i dzięki temu uszła z życiem. Lucyna Schiesler, obecnie schorowana, po wylewie, mieszkanka Gościmia, uratowała się jako 14 – letnia dziewczynka, gdyż w czasie mordu
dokonywanego na Polakach w Mikołajpolu, gmina Werba, pow.
Włodzimierz przebywała czasowo właśnie w tym mieście, u rodziny Szymańskich. Później także wstąpiła do oddziału partyzanckiego
„Małego Piotrusia”. Początkowo jako pomoc kuchenna, a później jako mała łączniczka. Szczegóły okoliczności uratowania Lucyny Różyckiej (nazwisko panieńskie) opisałem w dwóch artykułach
w „Gazecie Drezdeneckiej”, za redakcji Edwarda Urbana. Z dwunastoosobowej rodziny Różyckich uratował się także starszy brat Lucyny – Wiktor, ożeniony z Ukrainką, Heleną Czuhaj, mieszkający z nią
w tym czasie w Poromowie, niedaleko Bugu. Był on odpowiednio
wcześniej ostrzegany przez zaprzyjaźnionego Ukraińca i zawsze
przed napadem banderowców zdążył się ukryć w pomieszczeniu
schronowym.
Kazimierz Jędrzejewski, mieszkaniec Przeborowa do 2011 r.(obecnie
mieszkaniec Chełma), jako chłopiec w dniu 30 sierpnia 1943 r. pasł
krowy, z dala od wioski, wtedy, gdy nastąpił atak na Budy Ossowskie k. Kowla. Była godz. 9 rano, kiedy padli pierwsi zabici, pracujący w polu. Instynktownie uciekał w kierunku lasu i mimo pościgu
nie został złapany. Dołączył do niewielkiej grupy uratowanych, która po trzech dniach dotarła do Włodzimierza i schroniła się w kościele.
Na zakończenie spotkania Piotr Szelągowski zachęcał zebranych
do kupowania ostatnich publikacji ks. Isakowicza – Zaleskiego, a starszych uczestników spotkania przekonywał o potrzebie przekazywania 1% podatku na Fundację im. Brata Alberta, której ksiądz był
współzałożycielem (1987r), a obecnie jest prezesem Zarządu Krajowego. Apel adresowany był głównie do obecnych na sali nauczycieli
i seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Apelował także, aby
w naszym środowisku nawiązywać kontakty z ludźmi, którzy przybyli tu z Wołynia i ze względu na traumatyczne przeżycia z okresu
młodości do tej pory nie otworzyli się na świat. Być może te artykuły spowodują, że nawiążą bezpośredni kontakt z naszą redakcją
i w stosownym czasie zrodzi się wspomnieniowy tekst, opisujący
tragedie innych rodzin polskich z Zachodniej Ukrainy.
Zdzisław Szproch
W kwietniu 2014r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drezdenku jest prezentowana wystawa IPN „Woldenberg – jenieckie losy oficerów Września”. Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00.
Wystawa „Woldenberg – jenieckie losy oficerów Września” dotyczy losów blisko 7 tysięcy polskich żołnierzy osadzonych w obo zie je niec kim Wol den berg II C (dzi siej szy
Dobiegniew). Ekspozycja ukazuje, dziś częściowo zapominany,
temat poruszających przeżyć żołnierzy, którzy stawiali heroiczny
opór w kampanii wrześniowej, a następnie przez kolejne lata
wojny byli osadzeni w niemieckich obozach. Zobaczyć na niej
można, w jak trudnych warunkach obozowych żołnierze podejmowali walkę – przede wszystkim z psychicznym zniewoleniem.
Jak pisał Marian Brandys, wybitny eseista oraz jeniec Oflagu II C:
„W Woldenbergu ludzie nie ginęli pod obcasami SS-manów jak
w Oświęcimiu. Terapia woldenberska polegała na doprowadzeniu ludzi do obłędu”.
Na 16 planszach autorzy wystawy starali się przedstawić wiele aspektów funkcjonowania obozu: od momentu jego
założenia poprzez organizację i warunki życia do licznie podejmowanych ucieczek. Podjęto próbę zwrócenia uwagi na swoistą
walkę polskich jeńców z okupantem, walkę, która rozgrywała się
na zupełnie innych płaszczyznach aniżeli we wrześniu 1939 roku. Istotą jej była szeroka aktywność oficerów: intensywna edukacja, rozbudowane formy działalności kulturalnej, w tym
chociażby zorganizowanie olimpiady czy działalność konspiracyjna. Wszystko to stanowić miało panaceum na „terapię woldenberską”.
Iwona Świekatowska
„Woldenberg – jenieckie losy oficerów Września”. Wystawa IPN
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
8
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
KATARZYNA JENEK
Jedynka czyta dzieciom
Wszystkie dzieci lubią słuchać bajek, mniej lub bardziej
tajemniczych opowieści. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki, można dziecku pomóc w wielu trudnych
dla niego sytuacjach emocjonalnych.
Niewątpliwie trudnym okresem dla dziecka, jest jego pobyt
w szpitalu.
Z niezwykłą inicjatywą wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku, którzy przygotowali przedstawienie
słowno-muzyczne.
W piątek 11 kwietnia korytarz Oddziału Pediatrycznego zamienił się w bajkową krainę, a na wychodzące z sal dzieci czekały
m. in.: Smerfetka, żabka, Czerwony Kapturek i Kopciuszek.
Wydarzenie było niezwykłe, zwłaszcza, że do Szpitala Powiatowego przybyli goście specjalni: senator Helena Hatka, wicestarosta powiatu strzelecko-drezdeneckiego Wiesław Pietruszak,
burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, wicedyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 Mariola Kozubaj, prezes Szpitala Powiatowego w Drezdenku Ewa Parfienowicz oraz dyrektor do spraw medycznych drezdeneckiej lecznicy Anna Łoś.
Zgromadzona publiczność, jak i personel medyczny entuzjastycznie przyjęli występ młodych aktorów. Jak się okazało,
spektakl to najlepsze lekarstwo na tęsknotę za domem i gwarancja na szybką rekonwalescencję.
Ponieważ czytanie dzieciom rozwija wyobraźnię, kształtuje wzorce moralne, pomaga lepiej zrozumieć siebie i innych, o interpreKATARZYNA JENEK
Od przedszkola do seniora
tację bajek poproszono senator, wicestarostę oraz burmistrza.
Dzięki temu przybyli goście podarowali dzieciom chorym, cierpiącym i poddawanym wielu zabiegom medycznym, szczęśliwe
chwile wędrówki w baśniowy świat. Po przedstawieniu i czytaniu nastąpił radosny moment wspólnego śpiewu i pląsów.
Na koniec mali pacjenci otrzymali od uczniów drobny
upominek oraz owoce, soczki i słodycze podarowane przez panie pracujące w kuchni Szkoły Podstawowej nr1.
Dzieci były zadowolone z otrzymanych upominków, a na ich buziach zagościł, tak potrzebny w walce z chorobą, uśmiech.
Również młodzi wolontariusze, którzy przygotowali wraz z opiekunką Małgorzatą Sadowską program artystyczny, byli bardzo
szczęśliwi, że mogli wystąpić dla swoich chorych kolegów i w ten
sposób pomóc im w przetrwaniu trudnego okresu.
Podziwiać należy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ich opiekunkę, ponieważ znajdują czas i potrafią zaangażować się w rzeczy tak trudne.
Senator oraz przybyli goście, odwiedzając Szpital Powiatowy w Drezdenku, mogli jeszcze zapoznać się z pracą wolontariuszy z SP 1 na Oddziale ZOL, którzy pomagali w zajęciach
terapeutycznych.
Wszystkich pacjentów Szpitala Powiatowego w Drezdenku zapraszamy na kolejne cykliczne spotkania z teatrem, przygotowane przez dzieci.
W ubiegły poniedziałek odbyło się międzypokoleniowe
spotkanie, podczas którego uczestnicy mogli wykazać się pomysłowością i kreatywnością.
Na zaproszenie pani Magdaleny Galant oraz dzieci z Publicznego Przedszkola w Drezdenku na zajęcia przybyli seniorzy
z Drezdeneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Studenci UTW
w przystępny sposób przedstawili techniki zdobienia jajek. Każde dziecko otrzymało styropianowe jajko oraz materiały niezbędne do jego dekoracji.
Seniorzy udzielali dzieciom wskazówek i wspierali pomocą. Wspólnymi siłami powstały piękne, kolorowe pisanki oraz
wesołe zajączki, które będą dekoracją wielkanocnych stołów.
Dzięki zajęciom uczestnicy wykonali tradycyjne ozdoby
świąteczne, ale mogli też poczuć zbliżający się czas świąt, nie tylko poprzez reklamy w mediach i zakupy w centrach handlowych,
ale także w otoczeniu kultury i tradycji.
Spotkanie drezdeneckiej młodzieży z Senator
Rzeczypospolitej Polskiej - Heleną Hatką
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
9
Tradycją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku są liczne spotkania z ciekawymi osobami i interesującymi postaciami. Tym razem drezdenecką szkołę ponadgimnazjalną 11
kwietnia 2014 r., już po raz trzeci, odwiedziła senator Helena Hatka. Ze źródeł ogólnodostępnych możemy dodać, iż „Helena Hatka, Senator RP VIII kadencji, socjolog, manager w ochronie
zdrowia, wieloletni pracownik administracji rządowej. W latach 2007 – 2011 jako jedyna dotąd kobieta pełniła funkcję wojewody lubuskiego. Kierowała Lubuską Regionalną Kasą Chorych,
następnie była dyrektorem lubuskiego oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia. Jest członkiem senackich Komisji Zdrowia
i Ustawodawczej. Autorka licznych artykułów, publikacji i wystąpień poświęconych tematyce ochrony zdrowia w Polsce”.
Senator Helena Hatka przybyła do naszego miasta z inicjatywy Burmistrza Drezdenka Macieja Pietruszaka, ale przyjęła
również zaproszenie od dyrekcji miejscowej szkoły ponadgimnazjalnej na spotkanie z młodymi ludźmi.
Pani H. Hatka w swoich wypowiedziach skupiła się
przede wszystkim na istocie funkcjonowania, organizacji pracy,
zasad działania polskiego Senatu. W sposób bardzo sugestywny
przedstawiła historię Senatu jako organu władzy ustawodawczej,
jako drugiej izby polskiego parlamentu. Dodała, że Senat składa
się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych,
bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych
okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję. Senator przywołała również informacje historyczne dotyczące Senatu, wyjaśniając, że w I Rzeczpospolitej, od schyłku XV wieku, był wyższą izbą
Sejmu. Jak podkreśliła pani Hatka, bycie członkiem senackiej Komisji Ustawodawczej, to ogromna odpowiedzialność, a jednocześnie możliwość wykorzystania swojej wiedzy, doświadczenia
i kompetencji dla tworzenia zapisów prawa przyjaznych obywatelowi i państwu polskiemu. Dodatkowo senator Helena Hatka
zaznaczyła, że ważne jest dla niej wspieranie lokalnej społeczności.
Senator na zakończenie spotkania podziękowała wszystkim za gorące przyjęcie, podkreślając znaczenie udziału młodych
ludzi w sprawach i problemach lokalnych.
Edyta Grzechowiak
24.03.2014 r. o godz. 10.00 uczniowie drezdeneckich szkół
stawili się na zaproszenie tutejszej biblioteki miejskiej, by „spróbować się” w roli scenografów. Spotkanie poprowadził pan Zbigniew
Masternak – sympatyczny dramaturg, scenarzysta filmowy i producent. Przedstawił on młodzieży swój życiorys, nakreślił drogę zawodową, która doprowadziła go do obecnej karty jego życia, kiedy to
zajmuje się pisarstwem i scenografią. Pisarz zapoznał uczniów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tworzenia scenariusza filmowego. Opowiedział o swoim bestsellerowym już cyklu powieści
„Księstwo. Trylogia młodzieńcza”; zaprezentował nową powieść „Nędzole” o polskiej emigracji zarobkowej. Następnie zaproponował
drezdeneckim szkolniakom, by w grupach napisali krótką historię,
która miała dotyczyć Drezdenka, a którą później można by było przerobić na scenariusz i sfilmować. Młodzi adepci sztuki filmowej twórczo pracowali, by stworzyć ciekawą opowiastkę, która zachwyci
mistrza. Tych, zdaniem Masternaka, było kilka, niemniej jednak szczególnie spodobała mu się historyjka stworzona przez uczniów Gimnazjum nr 2 w Drezdenku: Justynę Bierdek, Darię Bodus, Marysię
Pawłowską, Aleksandrę Skrzyńską i Jaśka Lesiaka. Ich „Kubusiowy
horror” był, zdaniem pisarza, dobrym materiałem na scenariusz.
Młodzież miała też okazję obejrzeć fragmenty filmu „Księstwo” w reżyserii Andrzeja Barańskiego, który powstał na motywach autobiograficznych powieści Masternaka.
Spotkanie to było z pewnością ciekawą lekcją z kilku powodów. Otóż życiorys pisarza jest przykładem na to, że niekoniecznie
trzeba pochodzić z wielkiej aglomeracji, by coś w życiu osiągnąć. Nie
należy się poddawać, trzeba dążyć do realizacji marzeń, które nie zawsze wydają się być realne. Masternak mówił o wierze w siebie i samozaparciu, one bowiem pozwalają przeć do przodu. Zachęcał
do sprawdzania się w nowych rolach, które mogą przynieść wiele satysfakcji, a które być może pozwolą odkryć nasze życiowe powołanie.
ALICJA GRAŚ
Warsztaty scenariuszowe w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
im. ks. J. Tischnera w Drezdenku
10 D
REZDENECKA.pl | kwiecień 2014
PAULINA BOCZEK
Jak dwie połówki jabłka...
Czego poszukujemy u kandydatów na przyszłych małżonków? Przede wszystkim podobieństwa: pokrewnego intelektu, poczucia humoru, zbieżnych zainteresowań. Otwarcie
wystawy fotografii Radosława Wojciecha Szeszki w Bibliotece Publicznej udowodniło, że dotyczy to również bardziej prozaicznej
kwestii – fizycznego podobieństwa.
„Co Bóg złączył” to zestawienie wyjątkowych portretów
małżeństw z różnym stażem. 0 ile sam pomysł może wydawać
się banalny, ale forma realizacji już nie. Autor za pomocą programu graficznego połączył twarze obojga małżonków w jedną. Jak
przyznał, pierwszą próbę wykonał na zdjęciach swoim i żony,
a efekt, jaki uzyskał, zaskoczył go tak bardzo, że fotograf przyro-
dy zdecydował się stworzyć całą serię takich portretów. Od tego
momentu rozpoczął poszukiwanie par, które odpowiadały przyjętej konwencji i po prawie trzech latach udało się skompletować prezentowany właśnie zbiór zdjęć. Co najbardziej zaskakuje
w tych nietypowych portretach, to ich spójność, idealne wręcz
dopasowanie, twarze patrzące z fotografii nie wyglądają dziwnie, wręcz przeciwnie, są bardzo miłe dla oka. Wystawa została
tak rozmieszczona, że każde kolejne zdjęcie przedstawia parę
z dłuższym stażem – zaczynamy oglądanie od portretu małżeństwa trzy dni po ślubie a kończymy na parze, która razem spędziła pięćdziesiąt pięć lat. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wraz
z upływem czasu partnerzy coraz bardziej upodabniają się do
siebie.
Podczas otwarcia wystawy trzeciego kwietnia autor
opowiedział przybyłym gościom o swoich inspiracjach oraz pracy nad portretami. Przyznał, że najtrudniejsze było odnalezienie
małżeństw, tak idealnie dopasowanych pod względem wyglądu,
by manipulację graficzną w zdjęciach ograniczyć do niezbędnego minimum. Podkreślił, że wszystkie pary, które wzięły udział
w projekcie były pod wielkim wrażeniem końcowego efektu. Zaprezentował również krótki film, zdradzający tajniki powstawania zdjęć oraz ich edycji.
Doskonałym mottem dla tego artystycznego projektu
wydają się być słowa Karola Wojtyły: „Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno, choć nadal dwoje”.
Wystawę można oglądać codziennie na pierwszym piętrze Biblioteki Publicznej w Drezdenku, w godzinach pracy
do końca kwietnia.
6 kwietnia 2014 r. w niedzielne popołudnie w ZSP
w Drezdenku odbyła się już II edycja akcji prozdrowotnej „Inspiruje nas życie…” w ramach „Drzwi Otwartych” szkoły pod wymownym hasłem „Poznaj Swoją Przyszłą Szkołę”. Tym razem
drezdenecka szkoła ponadgimnazjalna w ramach akcji prozdrowotnej zadbała nie tylko o dorosłych i dzieci, ale przede wszystkim o młodzież gimnazjalną, która w przystępny, interesujący
sposób mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły i pod opieką starszych kolegów i koleżanek zwiedzić, zobaczyć, poznać być
może swoją przyszłą placówkę oświatową.
Mieszkańcy naszego miasta i okolic od godziny 14.00 do 18.00
mogli uzyskać informacje, porady, konsultacje z różnych dziedzin
życia i na różne nurtujące tematy. W poszczególnych częściach
szkoły, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na przykład w głównym holu szkoły swoje wyroby artystyczne prezentowały, m.in.
pani Małgorzata Peszel wyeksponowała piękne artystycznie obrazy z elementami architektury Drezdenka, panie Izabela i Karolina Kuszpit zachwyciły oglądających rękodziełem artystycznym
w postaci „Pomysłu na prezent” (poduszki, fartuchy, maskotki),
pani Leokadia Demianiuk pokazała wyszukane, ciekawe ozdoby
świąteczne (stroiki, pisanki, elementy dekoracyjne), pani Danuta Brzezińska zaprezentowała rękodzieło jadalne w postaci ekologicznych konfitur, syropów, octów, ale również zachwyciła
przybyłych wyszukanymi ozdobami świątecznymi. Kosmetyki
Akcja prozdrowotna „Inspiruje nas życie…” w ramach
„Drzwi Otwartych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
11
z naturalnym kolagenem promowała pani Dorota Pieluszczak
z Salonu Kosmetycznego, wskazując na linię kosmetyków
COLWAY. Dla pasjonatów czytelnictwa przeznaczony był kiermasz
książek używanych, na którym można było zakupić czytelnicze
„smaczki”. W centralnej części szkoły obecne były również przedstawicielki Stowarzyszenia Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”
z Krzyża Wielkopolskiego. Panie: Krystyna Kulska (prezes Stowarzyszenia), Irena Dorniak i Bernadeta Kaczmarek odpowiadały
na wszystkie wątpliwości związane z profilaktyką chorób nowotworowych, promując zdrowy i odpowiedzialny tryb życia.
Na swoim stoisku panie zaprezentowały piękne prace pani Danuty Szymaś – malarki, pod inspirującym tytułem „Radość życia”.
Na zaproszenie szkoły odpowiedzieli również pracownicy Przychodni Lekarza Rodzinnego w Drezdenku – pani Danuty Mikołajczyk-Jasińskiej. Pielęgniarka, pani Justyna Tokarska
bezpłatnie prowadziła pomiar poziomu glukozy we krwi, jak również pomiar ciśnienia, natomiast pani Jolanta Stańko udzielała
instruktażu samobadania piersi, zwracając szczególną uwagę
na profilaktykę. Pani Monika Balicka- dietetyk, prowadziła pomiary: masy mięśniowej, tkanki tłuszczowej, ilości wody w organizmie itp., udzielając przy tym porad dotyczących racjonalnego
żywienia. Dodatkowo można było skorzystać z porad psychologa (pani Daria Ćwiertnia-Paprota), pedagoga (pani Wioletta Libera) i logopedy (pani Beata Tatur).
W ramach „Drzwi Otwartych” dla gimnazjalistów, młodzież mogła skorzystać z porad pracodawców – przedstawicieli
Cechu Rzemiosł Różnych, których reprezentowali pan Henryk
Majzlik i pan Wiesław Matuszczak. Doradcy Zawodowi z ZSP
w Drezdenku, panie Iwona Świekatowska i Agnieszka Stypińska-Łatuszyńska, oferowały pomoc w wyborze zawodu i kierunku
kształcenia, a także umiejętnie określały predyspozycje i umiejętności zawodowe osób przybyłych.
Można było również skorzystać z usług fryzjerskich pani Agnieszki Kostrzewińskiej ze Studia Fryzjerskiego „Glamour”
z Drezdenka. Natomiast pani Agata Sobieraj z Salonu Kosmetycznego „Euforia” w sposób szczególny i delikatny zadbała o wszystkie przy by łe w tym dniu pa nie. Naj więk szym jed nak
zainteresowaniem cieszył się gabinet wizażu, który reprezentowały panie z Akademii Ochrony Zdrowia i Urody – Monika Sekita- Pilch z Gorzowa Wlkp. Przybyłe mieszkanki Drezdenka i okolic
chciały poznać tajniki upiększania i pozyskać wiedzę, jak dobrać
właściwy makijaż do swojego typu karnacji.
Dodatkowym elementem dbania o urodę i sylwetkę był bezpłatny instruktaż Nordic Walking, prowadzony przez pana Jana Osipowicza z ZSP w Drezdenku. Prowadzący podkreślał, że ważnym
czynnikiem tej formy rekreacji jest dobór kijów i technika pracy
rąk i nóg. Instrukor zwrócił uwagę na to, że stosując nordic walking pracujemy nad sylwetką całego ciała i przy niewielkim poziomie wysiłku jesteśmy w stanie spalić więcej kalorii, a dzięki
odpowiedniej technice odepchnięcia z kija, do pracy angażujemy mięśnie oraz stawy górnej części ciała, przez co nasz ciężar
rozłożony jest na więcej stawów i mięśni, tym samym dbamy dodatkowo o wydolność sercowo-oddechową i wzmacniamy układ
kostny.
Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych
mieszkańcach naszego regionu, przygotowując dla nich kącik artystyczny z konkursem na najpiękniejsze wielkanocne jajko. Rozbawioną grupą dzieci opiekowała się pani Arleta Icke wraz
z klasą 3 Technikum Hotelarsko –Ekonomicznego z ZSP.
Akcja prozdrowotna „Inspiruje nas życie…” w ramach
„Drzwi Otwartych” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych cieszyła się żywym zainteresowaniem społeczności lokalnej, co niewątpliwie wpływa na potrzebę organizowania tego typu spotkań.
Należy jednak podkreślić, że szczególny udział w akcji
miały osoby zaproszone, instytucje i goście, którym dyrekcja i organizatorzy akcji prozdrowotnej z ZSP w Drezdenku składają serdeczne podziękowanie, pamiętając również o sponsorach: pani
Dorocie Pieluszczak z Salonu Kosmetycznego, panu Krzysztofie
Chełmińskim „Impresja” Studio Reklamy, Firmie Produkcyjno-Usługowo-Handlowej „Strop” Tadeusz Wróblewski.
Kolejna akcja prozdrowotna już za rok, na którą już dziś zapraszamy mieszkańców Drezdenka i okolic.
Edyta Grzechowiak
Pod ha słem „Je dyn ka zdro wiem wi ta wio snę”
29.03.2014 w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku odbyła się
Biała Sobota, której celem była promocja zdrowia i wczesne diagnozowanie chorób. Rodzice wraz z dziećmi licznie uczestniczyli
w badaniach lekarskich, co świadczy o dużej potrzebie przeprowadzania tego typu działań. Z zaproszenia dyrekcji szkoły z badań skorzystało ok. 250 osób. Wszystkich przybyłych, w imieniu
dyrekcji, życzliwie i gościnnie witała wicedyrektor Mariola
Kozubaj.
Zainicjowaniem Białej Soboty były badania przesiewowe w kierunku diagnostyki cukrzycy dla seniorów z naszego powiatu, które odbyły się w lutym, w Szpitalu Powiatowym
w Drezdenku. Koszt badania wynosił 1 zł, a zebrane środki z góry były przeznaczone na badania profilaktyczne dzieci z naszej
gminy. Już wówczas do badań dopłacił burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak oraz starosta powiatu strzelecko–drezdeneckiego Andrzej Bajko.
Biała Sobota była wynikiem współpracy nauczycieli
Szkoły Podstawowej nr 1, lekarzy i pracowników Szpitala Powiatowego w Drezdenku oraz włodarzy miasta. Dzięki dofinansowa-
niu przez burmistrza pacjenci mogli wykonać bezpłatne badanie
morfologii krwi, a dzięki życzliwości dyrekcji szkoły wszystkie badania mogły się odbyć w budynku szkoły.
Tego dnia każda klasa zamieniła się w gabinet lekarski,
a na korytarzu było tłoczno. Oczekując na badania pacjenci mogli obejrzeć wystawę książek kucharskich, którą wykonały dzieci
oraz kiermasz książek o tematyce zdrowotnej. Po badaniu
na dzieci i rodziców czekały owoce, soczki oraz pyszne zdrowe
ciasteczka, które upiekły mamy uczniów tej szkoły. Jednocześnie
na auli szkolnej pan Cezary Świrski prowadził instruktaż z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, a każdy uczestnik mógł
na fantomie przećwiczyć reanimację. Natomiast pani Ania Pawlak z OREW przygotowała dla dzieci zagadki o zdrowiu, a za poprawną odpowiedź uczniowie dostali nagrody.
Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom zdrowotnym, zaproponowano uczniom oraz ich rodzicom bezpłatne
badania diagnostyczne. W przypadku wyników odbiegających
od normy udzielono pacjentom wskazówek, co do dalszego postępowania.
W czasie trwania Białej Soboty, dorośli i dzieci, skorzy-
„Jedynka zdrowiem wita wiosnę” – Biała Sobota w Szkole Podstawowej
nr 1 w Drezdenku
12 D
REZDENECKA.pl | kwiecień 2014
, lek.
ortopedy traumatologa
stali z porady specjalisty
u dziewy
sta
po
dy
ry diagnozował wa
glądu
e
med. Daniela Barana, któ
prz
ła
na
ko
tolog Ewa Siuda do
ska,
ew
ci. Uśmiechnięta stoma
krz
Za
ta
bie
ka szkolna, Elż
iar
gn
lę
pie
a
,
go
ne
cz
dentysty
anna Odwrot
cjentów, aby dietetyk Jo
ważyła oraz mierzyła pa
nać porad żyko
do
ciała BMI oraz
sy
ma
nik
kaź
ws
ć
czy
li
gabinet
mogła ob
resowaniem cieszył się
te
in
za
m
ny
rom
Og
.
ch
wieniowy
wała badarzyna Kurłowicz wykony
ta
Ka
ka
iar
gn
lę
pie
zie
nauczyEKG, gd
cze. Tego dnia w pokoju
ni
tęt
nie
e
śni
ci
ła
rzy
e
mi
nia oraz
e ze Szpitala
pracownice laboratoryjn
cielskim stacjonowały
Kiełbasińska
B.
,
zyńska-Dobrowolska
Powiatowego: S. Leszc
nia poziomu
cze
na
nywały badanie oz
i M. Traczyk, które wyko
i.
nie morfologii krw
cukru we krwi oraz bada
PODZIĘKOWANIE
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 dziękują
pracownikom Szpitala Powiatowego w Drezdenku i koordynatorowi
akcji, Katarzynie Jenek, za współpracę w zorganizowaniu Białej Soboty.
Biała Sobota to wzo
rowo przeprowadzo
na akcja, która już ch
yba na stałe wpisze
się w tradycję szkoły. Jedynka to
miejsce, gdzie cała sp
ołeczność
szkolna, dyrekcja, na
uczyciele, rodzice or
az dzieci podejmują świadome
działania, aby rozwi
jać i wspierać
zdrowy styl życia. Do
dać należy, że akcja
byłaby niemożliwa bez wsparcia
– pomysłodawczyni
i koordynatorki z ramienia szko
ły, pani Grażyny An
ny Sobieraj
(pedagoga szkolnego
), wicedyrektor Mar
ioli Kozubaj,
nauczycieli oraz leka
rzy i personelu medy
cznego Szpitala Powiatowego
w Drezdenku. Wsz
ystkie osoby
organizujące zdrowe
przywitanie wiosny
swoją charytatywną pracą poka
zały, że dobro dziecka
jest dla nich
najważniejsze. Burm
istrz Maciej Pietrusza
k przez cały
dzień był z nami i do
strzegł potrzebę orga
nizowania
podobnych akcji dla
wszystkich mieszkań
có w na szej
gm i ny. Po ws tę p ny
ch ro z m o wa ch z dy
rektor ds.
medycznych Powiato
wego Centrum Zdro
wia Szpitala
Powiatowego w Dr
ez den ku , An ną Ło ś,
usta lił ha rmonogram ko le j ny
ch ws pó l ni e po de
j m o wa ny ch
dz ia ła ń prozdrowo
tnych.
Katarzyna Jenek
PAULINA PIELUSZCZAK
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
13
I Gminny Konkurs Tradycji Wielkanocnych w Trzebiczu
Po raz pierwszy we wsi Trzebicz zorganizowany został I Gminny Konkurs Tradycji Wielkanocnych. Organizatorami
konkursu byli: Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
„STOKROTKI” w Trzebiczu oraz Urząd Miejski w Drezdenku.
Komisja w składzie: Maciej Pietruszak burmistrz Drezdenka,
Paulina Pieluszczak prezes KGW Trzebicz, Teresa Stankiewicz – dyrektor Biblioteki MiG w Drezdenku, Grzegorz Dymlańczuk – sołtys Trzebicza oraz Henryk Pieluszczak- artysta ludowy,
ks. Tadeusz Wołoszyn – proboszcz parafii Trzebicz miała niezły
„orzech do zgryzienia”, ponieważ na konkurs trafiło aż 190 prac.
Najmłodszy z uczestników miał 2 lata a najstarszy 85 lat.
Prace były oceniane w kategoriach: pisanka tradycyjna, pisanka współczesna, stroik wielkanocny, palma wielkanocna. Zwycięzców wyłoniono w następujących kategoriach i grupach
wiekowych:
Kategoria: Przedszkole i młodsze dzieci: PISANKA:
2 LATA: NATALIA DYMLAŃCZUK – Trze bicz, BARTOSZ
JANISZYN- Trze bicz,
3 LATA: JULIA JAROSZEWICZ- Drezdenko, ALICJA KALIAŃSKAGoszczanowo, MARCELI TOKARSKI- Trzebicz,
4 LATA: OLA WDOWICKA- Trzebicz, WOJCIECH NOWAKDrezdenko,
5 LAT: JULIA SZAREK- Krzyż Wielkopolski,
6 LAT: ALEKSANDRA NOWAK- Drezdenko, KACPER SZLENDAKTrzebicz, ALEKS GRABOWSKI- Dobiegniew, Marika Kapała – Drezdenko, Marika Cwynar – Drezdenko.
Specjalne wyróżnienie dla Publicznego Przedszkola w Drezdenku: Grupa 6 – latków, opiekun pani Mariola Różańska.
Kategoria: Szkoła podstawowa: PISANKA, klasy I-III:
I miejsce: MATEUSZ SZYDEŁKO- Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku, MICHAŁ BRONISZ- Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku, ROKSANA AUGUSTYNIAK- Szko ła Pod sta wo wa nr 1
14 D
REZDENECKA.pl | kwiecień 2014
w Drezdenku,
II miejsce: JULIA ROSZAK- Szkoła Podstawowa w Grotowie,
AGATA GROMADZKA- Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie,
BARTEK WORONIN- Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku,
III miejsce: KACPER BRONIEWSKI- Szkoła Podstawowa nr 1
w Drezdenku, MAŁGORZATA CELNIAK- Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie, MAŁGORZATA BANIEWICZ- Szkoła Podstawowa
w Dobiegniewie, OLIWIA DZIECHCIARZ- Szkoła Podstawowa
w Dobiegniewie.
Kategoria: Szkoła podstawowa: STROIK, klasy I-III:
I miejsce: JAKUB WALASIK- Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku, JAKUB PRZYLEPA- Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku,
MARTYNA WOJTYSIAK, TOBIASZ i DAWID Maciejewscy – Szkoła
Podstawowa nr 1 w Drezdenku,
II miejsce: MAGDALENA KRAWCZYK- Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie, WIKTORIA KRAWCZYK- Szkoła Podstawowa
w Dobiegniewie, MARYSIA MICHALAK- Szkoła Podstawowa
w Dobiegniewie,
III miejsce: BARTEK POKORA- Trzebicz, ANTONI GRABOWSKISzkoła Podstawowa w Gościmiu.
Kategoria: Szkoła podstawowa: PISANKA, klasy IV-VI:
I miejsce: WERONIKA MISIEC- Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie, URSZULA I ELŻBIETA PASZKIEWICZ- Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku,
II miejsce: MARTYNA PIELUSZCZAK- Szkoła Podstawowa nr 1
w Drezdenku, DAWID STĘPIEŃ- Szkoła Podstawowa nr 1
w Drezdenku,
III miejsce: JOANNA PIKULA- Szkoła Podstawowa nr 1
w Drezdenku, SEBASTIAN GÓRNIAK- Trzebicz.
Kategoria: Szkoła Podstawowa: STROIK, klasy IV-VI:
I miejsce: NATALIA ZIELONA- Szkoła Podstawowa nr 1
w Drezdenku,
II miejsce: JULIA DYMLAŃCZUK- Trzebicz,
III miejsce: DARIA MOCZYŃSKA- Szkoła Podstawowa nr 1
w Drezdenku.
Kategoria: Szkoła Podstawowa: PALMA:
I miejsce: ELŻBIETA I URSZULA PASZKIEWICZ- Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku,
II miejsce: NIKOLA STASZAK- Szkoła Podstawowa Dobiegniew,
PAULINA BROKA- Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku,
III miejsce: ZOFIA ROSZAK- Szkoła Podstawowa w Grotowie.
Kategoria: Gimnazjum: WYRÓŻNIENIE: STROIK:
SANDRA WOJDYŁA – Trzebicz, Gimnazjum nr 2 Drezdenko.
Kategoria: Gimnazjum: WYRÓŻNIENIE: PISANKA:
MARTYNA MAŚLIŃSKA – Gimnazjum nr 1 w Drezdenku,
MAREK WASZKIEWICZ- Gimnazjum w Dobiegniewie,
DAWID SZLENDAK- Trzebicz, Gimnazjum nr 1 w Drezdenku.
Kategoria: praca zbiorowa: STROIK:
I miejsce: KLUB SENIORA „DRZEŃ” w DREZDENKU.
Wyróżnienia: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Drezdenku, Koło PSOUU Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczy w Drezdenku, Klub Seniora KRZYŻ WIELKOPOLSKI,
KOŁO POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM w Drezdenku,
Warsztaty zajęciowe w Bibliotece w Drawinach.
Kategoria: Dorośli: PISANKA METODĄ WSPÓŁCZESNĄ:
I miejsce: ANNA KNYBA- Drezdenko,
II miejsce: BARBARA JĘDRZEJCZAK- Trzebicz, LAURA
SOBCZYŃSKA- Drezdenko,
III miejsce: MARIA SZMYT- Drezdenko, NATALIA KUSZPIT- Trzebicz Nowy, DANUTA BRZEZIŃSKA- Drezdenko.
Wyróżnienia: ESTERA OGRODNIK- Drezdenko, PAULINA SZAREKKrzyż Wielkopolski, AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA- Drawiny,
KATARZYNA KUBIAK- Drezdenko, BARBARA KOWALSKA- Trzebicz.
Kategoria: Dorośli: PISANKA METODĄ TRADYCYJNĄ:
I miejsce: HELENA FILAK- Stare Bielice,
II miejsce: KATARZYNA SZYDEŁKO- Trzebicz,
III miejsce: PAULINA KUBIAK- Drezdenko.
Wyróżnienia: MAGDALENA NOWAK- Trzebicz, ANNA KUBIAKDrezdenko, IWONA DYMLAŃCZUK- Trzebicz.
Kategoria: Dorośli: STROIK:
I miejsce: MONIKA POKORA- Trzebicz,
II miejsce: ALA CZYRNIAŃSKA- Trzebicz, KAROLINA I BARBARA
MIŁASZEWSKIE- Drezdenko,
III miejsce: MARTA I HELENA RATKIEWICZ- Trzebicz.
Wyróżnienie: ANNA STYBANIEWICZ- Dobiegniew, IWONA
ROSZAK- Drezdenko, WANDA KUSZPIT- Trzebicz Nowy.
Kategoria: Dorośli: PALMA:
I miejsce: JĘDRZEJCZAK BARBARA – Trzebicz, PIELUSZCZAK
DANUTA – Trzebicz.
SPECJALNE WYRÓŻNIENIE OD BURMISTRZA DREZDENKA DLA
KRYSTYNY ŻAK.
Piękne prace laureatów i uczestników konkursu można było podziwiać 6 kwietnia 2014r. w sali wiejskiej w Trzebiczu.
Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Na uroczystość przybyło ponad 200 osób, sala „pękała w szwach”.
Podczas imprezy odbyły się występy zespołów artystycznych oraz osób uzdolnionych muzycznie z naszej gminy. Widzowie mogli podziwiać występy Zespołu Muzyki Dawnej „Flauto
Dolce” z Drezdenka, wysłuchać gry na saksofonie w wykonaniu
Aleksandra Frąszczaka z Gościmia, występowały również dziewczynki z Trzebicza i Drezdenka: Julia Dymlańczuk, Zuzanna Wochnik oraz Izabela Roszak. Swoimi występami umilili nam czas:
zespół taneczny „ZORBA” przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Drezdenku, chór „ZŁOTY WIEK” z Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i In wa li dów w Drez den ku, a tak że Klub Se nio ra
„DRZEŃ” z Drezdenka.
Podczas imprezy można było zasięgnąć wiedzy, jak
ozdobić jajko wielkanocne oraz jak wykonać palmę. Oczywiście
odbywało się to pod okiem naszych zdolnych fachowców, pana Henryka Pieluszczaka i pani Barbary Jędrzejczak.
Panie z KGW „STOKROTKI” w Trzebiczu przygotowały przepyszną degustację dla uczestników imprezy. Można było spróbować
ciast, babek i nie tylko.
Prowadzona była również sprzedaż prac uczestników
konkursu. Dochód przeznaczony został na rehabilitację naszych
młodych, wspaniałych mieszkańców, Jakuba i Norberta Pudelskich.
Swoją obecnością zaszczycił nas zacny gość, dyrektor Agencji
Rynku Rolnego oraz przewodniczący Rady Powiatu, Romuald
Gawlik, za co serdecznie dziękujemy.
Nie byłoby naszej imprezy bez pomocy naszych hojnych
sponsorów, którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla wszystkich
uczestników konkursu. W związku z tym składamy serdeczne podziękowania dla: Urzędu Miejskiego w Drezdenku, Starostwa
Powiatowego w Strzelcach Kraj., Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp., Lubusko – Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
w Drezdenku, Usług Przewozowych Piotra Tatarzyńskiego w Starym Kurowie, Firmy Michał Szlendak i Jarosław Baranowski Trzebicz, K. M. Sobota S-Garden w Trzebiczu, SOBEX Trzebicz,
Hurtowni ALFA w Drezdenku, Piekarni „HERT” w Gościmiu, Zakładu Masarniczego Państwa Przewoźnych z Trzebicza. Na ręce
sponsorów zostały wręczone podziękowania.
W imieniu Stowarzyszenia KGW „STOKROTKI” w Trzebiczu składamy podziękowania dla sponsorów, zaproszonych gości
oraz wszystkich uczestników imprezy, a w szczególności dla dyrektorów szkół z: Gościmia, Rąpina, Grotowa, Goszczanowa,
Niegosławia, Dobiegniewa, SP nr 1 w Drezdenku, Publicznego
Przedszkola w Drezdenku oraz pozostałym organizacjom biorącym udział w konkursie za wsparcie i kultywowanie tradycji wielka noc nych; dzię ki wa szej apro ba cie tra dy cje wiel ka noc ne
nie zaginą.
Mamy nadzieję, że ten konkurs stanie się inspiracją
do organizowania kolejnych i myślę, że spotkamy się za rok
w większym gronie. Serdecznie wszystkim za wszystko dziękujemy, a zwłaszcza za okazaną pomoc i dobre serce „Dobrych ludzi
się nie zapomina“.
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
Spotkanie drezdeneckiej młodzieży z Władysławem Frasyniukiem
1 kwietnia 2014 roku z inicjatywy wicestarosty powiatu strzelecko-drezdeneckiego Wiesława Pietruszka, drezdenecka młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyła
w spotkaniu z Władysławem Frasyniukiem, polskim politykiem,
przedsiębiorcą, działaczem opozycji w PRL, byłym przewodniczą cym Unii Wol no ści i Par tii De mo kra tycz nej, po słem
na Sejm I, II i III kadencji. Władysław Frasyniuk bardzo ciekawie
i przekonywująco wyjaśnił młodzieży, na czym polegał fenomen
obrad Okrągłego Stołu i jakie miało to znaczenie dla przyszłej Polski i Polaków. Zaproszony gość wyjaśnił również, że najbardziej
istotnym elementem negocjacji prowadzonych od 6 lutego do 5
kwietnia 1989 roku był przede wszystkim dialog i kompromis
między przedstawicielami władz PRL i opozycji solidarnościowej.
Władysław Frasyniuk przypomniał również wydarzenia związane ze stanem wojennym, ale również ważne tzw. porozumienia
sierpniowe 1980 rok. Jak zaznaczył przybyły gość, dla niego oso-
15
biście ważne są dwie daty, dwa wydarzenie, które łączy z wolną
i niepodległą Polską: obrady Okrągłego Stołu i wybory 4 czerwca 1989 roku. Rozmówca przywołał również wydarzenia związane z aresztowaniem i czteroletnim pobytem w więzieniu.
Podkreślił stanowczo, że ważnym elementem w tworzeniu nowej Polski były rozmowy, kompromis i utworzenie systemu wolnego od nienawiści. W wypowiedziach W. Frasyniuka nie
zabrakło również ciekawych i spontanicznych anegdot z życia
osobistego i politycznego, co niewątpliwie przekonało słuchaczy
do zadawania pytań, m.in. o sytuację w Rosji i na Ukrainie, o polską demokrację czy wybory do Parlamentu Europejskiego.
Na zakończenie spotkania gość podkreślił, iż najważniejsza jest wolność, możliwość dokonywania jakichkolwiek wyborów i mądra umiejętność decydowania o sobie.
Edyta Grzechowiak
„Deutsche Wagen Tour” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
„Deutsche Wagen Tour” „to po prostu kolorowy niemiecki z dostawą do ucznia”, a dodatkowo Ogólnopolski program
promujący naukę języka niemieckiego, szczególnie wśród dzieci
i młodzieży. Długo oczekiwany projekt z Instytutu Goethego,
dzięki inicjatywie nauczycieli języka niemieckiego, zawitał również do drezdeneckiej szkoły ponadgimnazjalnej (28 marca 2014
roku).
Należy podkreślić, że uczniowie naszej szkoły przygoto-
Jak dobrze nam…
21 marca 2014 uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Trzebiczu, wraz z wychowawcami, opuścili szkolne mury i udali
się na powitanie wiosny. Chyba nie ma lepszego sposobu na spędzenie pięknego wiosennego przedpołudnia, jak beztroska
zabawa w gronie rówieśników i ognisko z kiełbaskami nad malowniczym jeziorem. Pogoda tego dnia była iście wiosenna, toteż żegnając symbolicznie zimę, topiąc własnoręcznie wykonaną
marzannę (którą ze względów ekologicznych pracownicy ORW
wywali się do tego spotkania już od miesiąca, m.in. poprzez wyreżyserowanie filmu w języku niemieckim na temat swojej szkoły i siebie samych. Inspirujące, ciekawe, a zarazem integrujące
uczniów spotkanie z językiem niemieckim składało się z kilku części. Odbył się m.in. konkurs na najlepiej zaprezentowaną osobowość niemieckojęzyczną, wśród których pojawiły się: Marlene
Dietrich, Albert Einstein, Michael Schumacher, Joseph Ratzinger,
Claudia Schiffer oraz zespół muzyczny Rammstein. Następnie odbył się quiz, który sprawdzał wiadomości uczniów na temat krajów niemieckojęzycznych, jak również wiele zróżnicowanych
zabaw językowych. Jak podkreślili uczestnicy spotkania, ogromne zaangażowanie prowadzącej pani Patrici Krolik (lektorki projektu „Deutsche Wagen Tour”) wyszukane nagrody, uczyniło, że
kontakt z językiem niemieckim okazał się ciekawy, przyjemny,
wesoły i co najważniejsze, zachęcający młodych ludzi do spojrzenia na naukę języka obcego z nieco innej strony. Uczestnicy spotkania uświadomili sobie, że nauka języka niemieckiego nie musi
być nudna, trudna czy wyczerpująca, a wprost przeciwnie, może sprawiać radość i przynosić pełne edukacyjne zadowolenie.
Edyta Grzechowiak
w Gościmiu wyłowili kilka metrów dalej) i krzycząc „Zimo, idź
do morza!”, nikt nie miał wątpliwości, że cel został osiągnięty. Tego dnia był czas na zabawy zespołowe na świeżym powietrzu,
pod okiem czujnych wychowawców klas oraz czas na prezentację talentów, jako że 21 marca każdego roku, nasza szkoła świętuje także Dzień Szkoły Odkrywców Talentów. Najpierw
uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych – 0-III i IV-VI – próbowali swoich sił w konkursie wiedzy ogólnej „Omnibus”. Następnie wszyscy udali się na ciepły posiłek, którym była
wspomniana kiełbaska z ogniska. Po przerwie poszczególne klasy prezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne i teatralne w „Konkursie piosenki wędrownej”. Klasy 0-III walczyły w tym
konkursie o nagrody rzeczowe dla swoich klas (piłki, skakanki,
gry planszowe), a klasy IV-VI o dni bez pytania. Usłyszeć można było takie przeboje, jak „Stokrotka”, „Jedzie pociąg”, „Jak
dobrze nam” i wiele innych. Uśmiechy naszych milusińskich,
wchodzących na koniec dnia do autobusów, świadczyły o tym,
że był to mile spędzony czas.
Dziękujemy dyrektorowi oraz obsłudze Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Gościmiu za każdorazowo miłe
przyjęcie i pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia.
A. Kazimierczuk
16 D
REZDENECKA.pl | kwiecień 2014
„Teatr to wspaniała przygoda”, czyli spotkanie z aktorem - Bartoszem Bandurą
Nie jest niestety szkolną regułą fakt, że młodzi ludzie potrafią w skupieniu i z niekłamanym zainteresowaniem wsłuchiwać się
w słowa zaproszonego gościa, przeżywać jego opowiadane historie
czy już w trakcie spotkania zastanawiać się nad pytaniami dla „bohatera wieczoru”. A jednak ostatni dzień marca w ZSP w Drezdenku
był wyjątkowy, niecodzienny, naprawdę pełen skupienia, bowiem
drezdenecka młodzież uczestniczyła w wyjątkowym spotkaniu,
a mianowicie z absolwentem drezdeneckiego liceum, tancerzem,
a przede wszystkim aktorem PWST im. L. Solskiego w Krakowie – Bartoszem Bandurą. Ponad dwugodzinne spotkanie obfitowało we
wszystko, czym może młodych ludzi zachwycić młody aktor rodem
z Drezdenka (choć urodził się w Skwierzynie). Były znane cytaty, anegdoty, wspomnienia, niezwykłe historie i naprawdę tak wyjątkowe, że
aż niemożliwe do zaistnienia. Zaproszony gość na początku spotkania wspomniał z rozrzewnieniem naukę w tutejszym liceum, a potem… już tylko „czar aktorskiego życia”. Aktor-tancerz bardzo
ciekawie i spontanicznie opowiedział koleje swojego losu, zanim został studentem prestiżowej krakowskiej uczelni. Żarliwie zwrócił uwagę słuchaczy na trzy etapy egzaminu do szkoły teatralnej, którego
ostatnim ogniwem była rozmowa, m.in. w obecności Anny Polony,
Jana Peszka, Błażeja Peszka, Krzysztofa Globisza czy Jerzego Stuhra…
Niemożliwe, a jednak prawdziwe. Dodajmy, że na pierwszy rok studiów chętnych jest ok. 1300 osób, a „wybrańcami bogów” zostaje
jedynie wyszukana, interesująca dwudziestka. Gość opowiedział również o formie studiów, rozkładzie zajęć i zwrócił uwagę zebranych
na to, iż specyfiką tego rodzaju studiów nie jest jedynie nauka i przy-
swajanie wiedzy, ale przede wszystkim przyjazny kontakt z wykładowcami, rozmowy z profesorami, wspólne próby do spektakli, projekty i ich szczególna opieka nad przyszłymi adeptami sztuki
aktorskiej. Aktor zwrócił również uwagę na fakt, że ważnym elementem studiów jest tzw. wymiana studencka, do której szczególne zachęcał zebraną młodzież, przywołując swoje wspomnienia z San
Diego i Makao. Jednak studia to przede wszystkim ciężka praca
nad tekstem, nad daną rolą, czego zwieńczeniem jest przygotowywany przez studentów już na III roku studiów spektakl dyplomowy,
grany dodajmy, aż 30 razy! Ocena spektaklu dyplomowego i gry aktorów odbywa się jedynie na podstawie trzech wybranych przedstawień, lecz których, kiedy, któż to wie, aktor zawsze musi grać tak
samo dobrze i być przygotowanym wzorcowo. W przypadku Bartosza Bandury i jego grupy studenckiej to „Portret wielokrotny: Ja,
Staś – Ja Witold” (spektakl pod kierunkiem Piotra Cieślaka), w którym nasz gość zagrał małego Stasia. Spektakl powstał na podstawie
dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza („Juvenilii”, „Nowego Wyzwolenia”) i Witolda Gombrowicza („Historia”).
Gość wspomniał także o jego kontakcie i pracy na deskach
teatru w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, w Teatrze Łaźnia Nowa
w Krakowie czy Teatrze im J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., gdzie obecnie nawiązał ścisłą współpracę. Bartosz Bandura przywołał również
historię jego udziału w filmie pt. „I była miłość w getcie” w reż. Jolanty Dylewskiej i Andrzeja Wajdy, nawiązujący do wydarzeń, w których brał udział sam Marek Edelman, były dowódca powstania
w getcie warszawskim.
Na zakończenie spotkania aktor podkreślił, że w jego życiu
jest wszystko ważne, czy jest to taniec, aktorstwo, malarstwo, język
obcy, podróże, wszystko jest istotne, ponieważ robimy to dla siebie,
wzbogacamy tym samym swoją wrażliwość, osobowość, rozwijamy
się, doświadczamy czegoś innego, nowego. Wszystko co zdobędziemy, czego doświadczymy pozostaje w nas. Natomiast dla aktora
na scenie ważne jest to, aby być dla wiedza kimś ważnym, umiejętnie wpływać na jego zachowanie, uczucia, wrażliwość, prowokować
do refleksji czy być wręcz jak starożytne katharsis (gr. ‘oczyszczenie”).
Kolejne spotkanie młodzieży z absolwentem drezdeneckiej
szkoły pokazało, że warto mieć marzenia, realizować je, ale należy
pamiętać również o tym, iż dopełnieniem tych pragnień jest często
ciężka, solidna praca i odrobina szczęścia…
Edyta Grzechowiak
„Od grafiki do malarstwa”, czyli o pasji Andrzeja Wochnika z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku
„Od grafiki do malarstwa” to tytuł już kolejnej wystawy,
prezentującej pasje i zainteresowania uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Tym razem w głównym holu szkoły
możemy podziwiać ciekawe i twórcze artystycznie prace ucznia klasy 3 A drezdeneckiego liceum – Andrzeja Wochnika. Jak wyjaśnia au-
tor prac, swoją pasję artystyczną odkrył trzy lata temu, a impulsem
do tworzenia własnych dzieł stało się czytanie mangi (dosłownie ‘komiks, obraz, rysunek, szkic, karykatura”. Japońskie słowo wywodzące się ze sposobu ozdabiania rycin i innych form sztuki użytkowej.
Współcześnie używane pojęcie poza Japonią oznacza japoński komiks). Następnie podjęcie nauki w Centrum Promocji Kultury, gdzie
do dziś uczeń rozwija swoje umiejętności i talent. Jak sam artysta
przyznaje, rysowanie, malowanie sprawia mu ogromną radość, „Gdy
rysuję, znikam w idealistycznej kreacji tego świata…”. Prawdziwym
spełnieniem dla ucznia są te momenty, w których projekt swój przelewa na papier. Głównym tematem jego prac jest martwa natura, ale
również akty, pejzaże czy portrety. Artystycznym „idolem” Andrzeja
Wochnika jest Zdzisław Beksiński, którego twórczość inspiruje młodego artystę. Jednak jak podkreśla uczeń, to przede wszystkim otaczająca natura i wartościowi ludzie są dla niego największą inspiracją
do tworzenia. A marzenia…to kontynuowanie zainteresowań artystycznych na Akademii Sztuk Pięknych. Życząc Andrzejowi powodzenia i nowych odkryć w sztuce, zapraszamy wszystkich do obejrzenia
interesującej wystawy.
Edyta Grzechowiak
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
ALICJA GRAŚ
„Akademia sukcesu” szansą na rozwój
Szkoły podstawowe i gimnazjalne gminy Drezdenko
od kwietnia 2013 r. realizują projekt pod nazwą „Akademia sukcesu”, dofinansowany ze środków unijnych. Dzięki niemu uczniowie mogą nie tylko nadrobić zaległości czy też nabywać nową
wiedzę i rozwijać swoje umiejętności z zakresu nauk humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz sztuk pięknych,
ale też uczestniczą w darmowych wycieczkach. Są to wyjazdy
na basen, jak również podróże po pięknych zakątkach naszego
kraju. Dzieci i młodzież Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku odbyły takie wyjazdy do Torunia, Szczecina, Międzyzdrojów, Wrocławia i Zielonej Góry. Pozwoliły one poznać ciekawe
fakty z historii tych miejsc, przybliżyły piękno przyrody, czy – jak
Świętemu Janowi Pawłowi II
(za czas na moje powołanie do kapłaństwa)
17
w przypadku wyjazdu do stolicy naszego województwa – dały
możliwość zaplanowania przyszłej ścieżki zawodowej.
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Drezdenku mieli okazję
skorzystać z warsztatów prowadzonych przez pracowników Wydziału Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, które dotyczyły zagadnień edukacyjno – zawodowych. Młodzież mogła
bowiem stawić czoła zagadnieniom z przedsiębiorczości, podjąć
temat planowania swojej kariery zawodowej. Gimnazjaliści zwiedzili też uniwersytet, podziwiali nowoczesną uczelnianą bibliotekę, byli na Wydziale Mechanicznym, gdzie swoje umiejętności
ćwiczą przyszli inżynierowie. Ich szczególne zainteresowanie
wzbudził Park Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli. Jego przestrzenne i dizajnerskie wnętrza oraz niezwykle kosztowne i funkcjonalne wyposażenie zrobiły wrażenie
na uczniach. Niektórzy z nich mieli okazję zbadać działanie jednego z urządzeń znajdujących się w laboratorium metrologicznym, a mianowicie maszyny pomiarowej, która (na zasadzie
skanera) dokonała pomiarów ucznia i wydrukowała jego obraz
w 3D. Wizyta w INTERIORZE uświadomiła im, że współczesny rynek pracy poszukuje fachowców w swojej dziedzinie, co wiąże
się z koniecznością szczegółowo zaplanowanej ścieżki zawodowej i skonkretyzowaniem przyszłych planów edukacyjnych.
Fundusze unijne zmieniają oblicze Polski, pozwalają odkrywać piękno naszego kraju, poszerzają horyzonty myślowe.
„Akademia sukcesu” i działania z nią związane potwierdzają fakt,
że można je właściwie wykorzystać.
Ktoś kiedyś powiedział, amoże
i napisał, bardzo ważną rzecz: „Msza św.
wcale nie rozpoczyna się w momencie,
kiedy do ołtarza wychodzi ksiądz. Ona
zaczyna się dużo wcześniej. Już wtedy,
kiedy w domu zakładasz ubranie, później pokonujesz jakiś odcinek drogi –
pieszo, autobusem, rowerem. Kiedy
zmagasz się z jesienną pluchą, wiatrem
i mrozem, odległością i pokusą, aby zostać w ciepłym domu. Msza św. to Ofiara. Także twoja. Trud wędrówki do świątyni i związane z tym zmęczenie to już jej
cząstka”. Wiele w tym spostrzeżeniu mądrości.
Dla mnie Msza św. zaczyna się często od wspomnień, kiedy sam po raz
pierwszy zbudowałem w pokoju ołtarz i zacząłem się bawić w księdza. Wtedy dużo musiałem mieć na sobie szat, koniecznie powłóczystych. Brat był ministrantem,
aschorowanababcia jedyną osobą, która nato patrzyła ze spokojem. Zczasem zacząłem nieśmiało śpiewać, wolałem jednak mówić wzruszająco kazania. Na ten
czas brat siadał na łóżku przy nogach babci, która co jakiś czas sięgała po chusteczkę do ocierania łez. Gdy kończyłem swoje występy, napięcie w nas wszystkich powoli opadało, przełykaliśmy ślinę i wycieraliśmy spocone z emocji dłonie. Brat
nieśmiało chciał prosić o powtórzenie, ale zaraz babcia przywoływała go do porządku, że wystarczy raz dziennie.
Z tych zabaw pamiętam jedną szczególnie. Moment, kiedy babcia nie
chciała któregoś dnia uczestniczyć w takim pobożnym spektaklu. Z krzeseł i z deski
do prasowania nie zrobiłem wtedy ołtarza, nie ubrałem na siebie powłóczystych
szat z obrusów i firanek. Na drugi dzień wczesnym rankiem babcia zmarła.
Dzisiaj, gdy pytam najmłodszych ministrantów, nikt z nich nie bawi się
w księdza. A dla mnie, jako kapłana, ten fragment dzieciństwa jest bardzo ważny.
Przypomina mi, przyznaję, i to często, że sutanna to nie tylko powłóczysta szata.
Msza św. to na pewno nie spektakl.
Ks. Jerzy Hajduga
Świętemu Janowi Pawłowi II
(za lekcje cierpienia i umierania)
Umywanie, obmywanie schorowanych ciał. Wtedy oczywiście nie wchodzę do sali, ale wracam. Jeszcze
pachnie mydłem, przeróżnymi olejkami. Okno otwarte, a w nim – gdy powietrze wielkanocne – zawsze
pierwsza zieleń na gałęziach drzew,
pierwsze ptaki zlatujące się na widok
chorych zkapłanem. Poobydwu stronach okna, takie nasze zmartwychwstanie.
Ostatnia odsłona
jak psi ogon
włóczy się
po mnie
mówi że to
nie koniec
Szczęśliwa choroba
tam i
z powrotem
od stóp
do głowy
gdy zmęczona
zamykam oczy
tuli się
pieści
już tylko
ze mną
tylko
ze mną
właśnie weszła
jakim cudem
akurat do mnie
patrzy co by
jeszcze
ściąga bliższe
najbliższe
ciału
Wstań
a może choć na chwilę
odpocznij od cudu
wyciągam cię
z wózka
jutro minie
rok
nawet nie wiesz
jak trudno
sobie
wyobrazić
Ks. Jerzy Hajduga
18 D
REZDENECKA.pl | kwiecień 2014
ISO 9001:2008 w NZOZ „REHABILITACJA” w Drezdenku
N i e p u b l i c z ny Z a k ł a d O p i e k i Z d ro w o t n e j
„REHABILITACJA” w Drezdenku świadczy usługi medyczne w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji domowej, funkcjonowania ośrodka rehabilitacji dziennej dzieci z zaburzeniami
wieku rozwojowego oraz działalności poradni preluksacyjnej.
W swojej działalności ośrodek korzysta z pomocy wysoko kwalifikowanych lekarzy, logopedów, terapeutów, pedagogów, psychologów i fizjoterapeutów. Placówka świadczy usługi
zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości świadczonych usług, poprzez
realizację różnego rodzaju celów: podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników, ścisłe określanie odpowiedzialności naszych
pracowników w zakresie wykonanych prac, poznawanie i przewidywanie pojawiających się potrzeb pacjentów, podnoszenie
standardu świadczonych usług oraz zapewnienie pacjentom
sprawnej realizacji usług w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę.
Chcąc osiągnąć powyższe cele NZOZ „REHABILITACJA”
w Drezdenku oraz w Osowie wdrożyły system zarządzania jakością według ISO 9001: 2008. Pełnomocnikiem jest Beata Kowal,
DANUTA ZYCH
której głównym zadaniem jest nadzór nad realizacją wyznaczonych przez placówkę celów oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków, niezbędnych do wykonania założonych
postanowień.
De cy zją nie za leż nych au dy to rów DEKRA CERTYFIKATION, pro wa dzą cych au dyt ze wnętrz ny w NZOZ
„REHABILITACJA” w Drezdenku, system spełnia wymogi normy
ISO 9001: 2008 i dnia 22.10.2013 r. zakład uzyskał certyfikat.
Podstawowymi zaletami wynikającymi z posiadania certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością jest usprawnienie systemu zarządzania placówką, lepszy przepływ informacji,
zapewnienie jeszcze lepszej obsługi pacjentów. Korzyścią z wdrożenia jest również zaangażowanie pracowników oraz większa satysfakcja z pracy i jej efektów.
Tradycja, kiedy się rodzi? Czy dziesięć lat wystarczy, by istniała,
trwała?
Nie ma na to reguły, ale…
TPD Koło Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym w Drezdenku
już dziesiątą wiosnę z rzędu organizuje imprezę, która nie tylko na stałe istnieje w kalendarzu imprez tego stowarzyszenia, ale dostarcza wrażeń i emocji na długi
czas. To takie sportowe, pełne radości z osiągnięć wejście w wiosnę i atrakcje letnie oraz jesienne, choć przecież i zimą Koło nie
skąpi swym członkom i zaproszonym gościom emocji nie lada.
Dziesiąty już raz otwarta została Olimpiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, w tym samym miejscu, bo w Hali Sportowo- Rehabilitacyjnej, różne są jedynie daty trwania zmagań
sportowych, odmienności dotyczą jednak tylko dni, choć to zawsze sobota. Przyjeżdżają zawodnicy z Drawska i Strzelec Krajeńskich, bo to przecież impreza rangi powiatowej. Jak co roku,
a więc tradycyjnie, uczestnikom towarzyszą rodzice i zdrowe rodzeństwo, przyjaciele i krewni, jak co roku zawody obsługują
uhonorowani już znaczkiem Przyjaciel Dziecka Niepełnosprawnego nauczyciele i pracownicy hali: Roman Owczarzak, Jarosław
Neumer i Jan Osipowicz, pomagają wolontariusze w tym roku
Patryk Nawrot i Darek Masłowski; jak co roku zawodnicy zdobywają puchary i statuetki- ufundowane przez Starostwo Powiatu
Strzelecko- Drezdeneckiego i Urząd Miejski w Drezdenku- oraz
wyłącznie złote medale, wręczają je znani działacze polityczni
i samorządowi, tym razem starosta Wiesław Pietruszak i trady-
cyjnie od kilku już lat burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak. Jak
co roku czeka niespodzianka- obecnie niezwykła zupełnie, bo
można postrzelać z profesjonalnego łuku, z którym przyjechały
paraolimpijki reprezentujące Start Gorzów, dwie przesympatyczne panie Małgosie: Korzeniowska i Kuntowicz. Z radością i wzruszeniem jak Dariusz Kanzelski, nauczyciel Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego ze Strzelec Krajeńskich, odbierają z rąk
przewodniczącej zarządu Koła Ewy Mularczyk odznakę Przyjaciel
Dziecka Niepełnosprawnego. Są dzieci z Barki oraz niedowidzące i niewidome z drezdeneckiego Oddziału Związku Niewidomych.
Od kilku już lat sponsorem głównym imprezy jest
PGNiG, dzięki któremu dzieci wyszły z imprezy nie tylko z nagrodami za udział w zawodach, ale i z paczkami świątecznymi – i tu
znów spisali się stali sponsorzy, w tym Smurfit Kappa Drezdenko, Victaulic Polska Drezdenko, Nadleśnictwo Smolarz – Zajączek
co prawda się pospieszył, ale za to był bardzo smaczny i oczekiwany, bo właśnie tradycyjnie zjawia się na tej imprezie. Dzieci
grały w piłkę i ping- ponga, strzelały gole i strzelały z łuku, trafiały do celu i ćwiczyły podstawy fitness, układały puzzle i dopingowały swoje drużyny, świetnie się bawiły i jadły smakołyki, co
chwilę słychać było wybuch beztroskiego śmiechu, okrzyki radości świadczące o kolejnych rekordach życiowych i … na koniec zabrzmiały tradycyjnie wypowiadane z przekonaniem słowa:Do zobaczenia za rok, kochani, pa.
Tradycja, wspaniała i potrzebna
System zarządzania jakością według ISO 9001: 2008 objął swym
zakresem placówki przy ul. Norwida 4 w Drezdenku oraz w Osowie nr 62.
Paulina Walasik
REAGUJ NA PRZEMOC
Nie bądź obojętny! Nie zgadzaj się na przemoc! Nie odwracaj
wzroku!
W ramach realizacji zadań związanych z programem
przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gmina Drezdenko przystąpiła do kampanii profilaktycznej pod tytułem „Reaguj na Przemoc”, która mówi o najmłodszych świadkach przemocy. Eksperci
alarmują: w Polsce dzieci są świadkami przemocy znacznie częściej niż w innych krajach Europy! Według danych prof. Barbary
Gruszczyńskiej z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego dzieje się tak aż w 60 proc. zdarzeń.
To znacznie więcej niż np. w Danii (20 proc.) czy Czechach (44
proc.).
Badacze są zgodni: obserwowanie scen bicia, słuchanie
wyzwisk i przekleństw w dzieciństwie negatywnie wpływa na dalsze życie człowieka. Mali świadkowie przemocy w przyszłości saZARZĄD KOŁA TPD
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
19
mi mogą krzywdzić własne rodziny lub wikłać się w toksyczne relacje. Reagowanie na przemoc w społecznościach lokalnych jest
kluczowe, by zapewnić młodemu pokoleniu odpowiednie warunki do rozwoju.
Reaguj na przemoc, nie odwracaj wzroku! Tuz obok Ciebie może rozgrywać się wielki dramat. Jeśli nie reagujesz na
przemoc, pokazujesz krzywdzonym, że są skazani na życie w niebezpieczeństwie i ciągłym strachu. Przemoc w rodzinie nie jest
prywatną sprawą! Sprawcy krzywdzą nie tylko swoje bezpośrednie ofiary. Cierpią także mali świadkowie przemocy. Obserwowanie krzywdy najbliższych powoduje ogromny lęk, nieufność
i depresję. Jeśli w Twoim otoczeniu jest dziecko, które ciągle chodzi przygnębione, miewa napady złości i częste bóle brzucha, wagaruje, ucieka z domu i sięga po używki, być może jest świadkiem
przemocy we własnym domu. Nie bądź obojętny, okaż mu
wsparcie! Dzieci uczą się zachowań rodziców i nabierają przekonania, że działania oparte na przemocy są najskuteczniejszą metodą rozwiązywania problemów. Skrzywdzeni w dzieciństwie
częściej popadają w konflikty z prawem, zasilają grupy przestępcze i powtarzają destrukcyjne zachowania rodziców wobec własnych partnerów i dzieci. W ten sposób tworzy się błędne koło
przemocy. Możesz je powstrzymać. Od Ciebie zależy, czy zostanie przerwana zmowa milczenia! Miej odwagę pomóc krzywdzonym! Je śli w Two im oto cze niu jest ro dzi na z pro ble mem
przemocy, reaguj!
Problem przemocy możesz zgłosić do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Drezdenku, ul. Marszałkowska 18, w godzinach pracy ośrodka, od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00. Zespół Interdyscyplinarny to profesjonaliści, którzy mogą pomóc
(psycholog, policja, pedagog, pracownik pomocy społecznej,
służby zdrowia, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych).
Apelujemy o wrażliwość na dramat krzywdzonych i o podejmowanie działań.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku
Wystawa pt. „Wspólna droga, wspólna przyszłość”
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim od 1-30 kwietnia 2014r. można obejrzeć wystawę prac
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
z TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z Drezdenka pt. „Wspólna droga, wspólna przyszłość”. Prace
powstały podczas zajęc świetlicowych
w Kole TPD w Drezdenku, przy ul. Kościuszki 41.
PODZIĘKOWANIE
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele
serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli udział
w uroczystości pogrzebowej naszej Mamy, Córki i Siostry, a w szczególności Koleżankom
z pracy za każdą chwilę z Nią spędzoną, Przyjaciołom, Znajomym oraz Nauczycielom ze Szkoły
Podstawowej nr 1 za wsparcie i całej służbie medycznej za pomoc i opiekę serdeczne
podziękowania składa rodzina Lewczuków.
20 D
REZDENECKA.pl | Strony Powiatowe
STRONY REDAGUJE STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJ.
Rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w naszym powiecie mieli szansę wykazać się znajomością języka angielskiego poprzez uczestnictwo w konkursie pod honorowym
patronatem Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drezdenku, w przygotowania zaangażowani byli nauczyciele języka angielskiego ze wszystkich szkół, biorących udział
w konkursie: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku,
Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich. W konkursie udział wzięło dwudziestu
czterech uczniów, którzy przystąpili do dwóch etapów – pisem-
nego i ustnego. Przygotowane zadania sprawdzały znajomość
języka w różnych sferach użytkowania, zarówno rozumienie
tekstu słuchanego, jak i czytanego. Weryfikowały wiedzę z zakresu słowotwórstwa, gramatyki i leksyki. Testy zawierały również zadanie, polegające na sformułowaniu dłuższej
wypowiedzi pisemnej, z podobnym zadaniem uczniowie spotkają się na maturze na poziomie rozszerzonym. Uczestnictwo
w tego typu konkursach jest niewątpliwie doskonałą okazją
na przygotowanie się do egzaminu dojrzałości. Angliści wyrazili szczególne zadowolenie z ciekawych konwersacji, jakie przeprowadzili z uczniami podczas ustnej części konkursu,
pochwalili szeroki zasób słownictwa i swobodę wypowiedzi.
20 marca br. w Sali Narad w Starostwie Powiatowym
odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące konkurs.
Pierwsze miejsce zajął Maciej Polski, drugie Mateusz Geisler – obaj laureaci są uczniami klasy 3 LO w Drezdenku. Trzecie miejsce zdobyła uczennica ZS w Strzelcach Kraj. Monika
Świrepo. W klasyfikacji drużynowej uplasowały się kolejno:
na I miejscu – ZSP w Drezdenku, II miejsce – ZS w Strzelcach
Kraj., III miejsce – ZS CKU im. S. Biedrzyckiego w Strzelcach Kraj.
Starosta Andrzej Bajko pogratulował wszystkim uczestnikom
imponującej wiedzy i osiągniętych wyników, a także wręczył
laureatom puchary i nagrody książkowe. Podziękował również
pedagogom za trud i zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia. Wyraził aprobatę dla działań na rzecz rozwoju umiejętności językowych młodzieży i zapowiedział wsparcie władz
powiatu dla kolejnych edycji konkursu.
Zredagowała: Oksana Graban
od lewej: starosta strzelecko-drezdenecki Andrzej Bajko,
Władysław Frasyniuk, wicestarosta strzelecko-drezdenecki
Wiesław Pietruszak, dyrektor Zespołu Szkół w Strzelcach Kraj.
Wioletta Burdziak
Władysław Frasyniuk – znany polityk, działacz opozycyjny, były przewodniczący Unii Wolności i Partii Demokratycznej, poseł
na Sejm I, II i III kadencji, a także przedsiębiorca.
Z okazji zbliżających się obchodów pierwszych w powojennej
Polsce wolnych wyborów parlamentarnych powiat strzelecko-drezdenecki gości legendarne osoby związane z okresem przemian demokratycznych naszego kraju.
1 kwietnia br. na zaproszenie wicestarosty strzelecko-drezdeneckiego Wiesława Pietruszaka na spotkanie z mieszkańcami
powiatu przybył Władysław Frasyniuk. W programie wizyty
znanego działacza opozycji znalazło się m.in. spotkanie z uczniami Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Drezdenku. Młodzież uczestnicząca
w otwartych spotkaniach nie kryła zainteresowania omawianymi wydarzeniami, które są dla niej jedynie faktami historycznymi oraz czynnie uczestniczyła w dyskusjach prowadzonych
z Władysławem Frasyniukiem.
Zredagowała: Beata Gajowczyk
Powiat strzelecko-drezdenecki zrealizuje dwie inwestycje, jakie zostały zakwalifikowane do dofinansowania
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych
projektów w zakresie punktu 15.3.2 Budowa, odbudowa,
przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej hoteli, moteli, pensjonatów oraz
bazy gastronomicznej. Projekty inwestycyjne zgłoszone zostały do programu Stowarzyszenia „LGD Działaj z nami”
i pozytywnie rozpatrzone do realizacji. „Radosne dzieciństwo – bu do wa pla cu za baw na te re nie po wia tu
strzelecko-drezdeneckiego” uzyska dofinansowanie w kwocie
33.239,34 zł, ogólna wartość projektu wynosi 51.105,49 zł
(w tym wkład własny powiatu stanowi 17.866,15 zł). Projekt „Budowa ścieżki zdrowia – miejsca rekreacji podnoszącego jakość
życia mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego” sfinansowany będzie przez PROW w kwocie 33.190,06 zł, jego ogól na war tość wy no si 51.030,15 zł (w tym wkład
własny stanowi 17.840,09 zł).
„Radosne dzieciństwo – budowa placu zabaw
na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego” to projekt
przygotowany głównie z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego powiatu. Polega on na stworzeniu ogólnodo-
Pamiątkowe zdjęcie starosty strzelecko-drezdeneckiego Andrzeja
Bajko z laureatami i nauczycielkami języka angielskiego
P
O
W Z wizytą w powiecie strzelecko-drezdeneckim
I
A
T
Mieszkańcy powiatu otrzymają nową alternatywę aktywnego
spędzania czasu
STRONY REDAGUJE STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJ.
DREZDENECKA.pl | Strony Powiatowe
stępnego miejsca do aktywnego wypoczynku dzieci i ich rodziców. W celu wykorzystania lokalnych zasobów i zagospodarowania przestrzeni publicznej budowę placu zabaw
zaplanowano na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich. Usy tu owa nie pro jek tu w tej lo ka li za cji jest
zamierzone i zasadne ze względu na wymiar integracyjny,
będzie to miejsce spotkań dzieci pełnosprawnych oraz
uczniów o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności.
W skład placówki wchodzą bowiem m.in. Przedszkole Specjalne nr 3 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna.
Projekt ma na celu zagospodarowanie przestrzeni z przystosowaniem do potrzeb zarówno dzieci zdrowych, jak
i niepełnosprawnych, dając im możliwość wychowania
w duchu wzajemnej pomocy, szacunku i akceptacji. Zaplanowany projekt pozwoli na trenowanie nie tylko swojego
ciała, ale również umiejętności społecznych i indywidualnych. Plac zabaw umożliwi spędzanie wolnego czasu przez
aktywny wypoczynek, rekreację oraz rozwój ruchowy dzieci i młodzieży, wzmocni relacje rówieśników oraz więzi rodzica z dzieckiem.
Projekt „Budowa ścieżki zdrowia – miejsca rekreacji podnoszącego jakość życia mieszkańców powiatu strzelecko-drezdeneckiego” ma na celu aktywizację naszej
lokalnej społeczności poprzez stworzenie warunków odpowiednich dla uprawiania form aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. W skład ścieżki zdrowia wchodzić będzie
jedenaście urządzeń, które umożliwią pracę nad kształtowaniem własnej sylwetki, poprawę kondycji fizycznej i ko-
ordynacji ruchowej. Projekt ścieżki zdrowia i jej wyposażenia opracowany został z uwzględnieniem różnych form aktywności, co umożliwi trening różnych partii mięśni oraz
rozwijanie umiejętności fizycznych w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Przedsięwzięcie stworzy dla
mieszkańców powiatu ogólnodostępne nieodpłatne miejsce czynnej rekreacji, jaka niesie korzyści zdrowotne, przeciwdziała otyłości i eliminuje szkodliwe skutki statycznego
stylu życia. Ścieżka zdrowia usytuowana będzie na terenie
boiska trawiastego Zespołu Szkół w Strzelcach Krajeńskich,
a także w pobliżu Publicznego Gimnazjum oraz SOSW, dzięki czemu stanowić będzie urozmaicenie zajęć wychowania
fizycznego dla uczniów tych placówek. Zagospodarowanie
miejsca pod opisaną inwestycję będzie szansą na zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańców osiedli, jakie również znajdują się w pobliżu przewidzianej lokalizacji.
Bez wątpienia zaplanowane inwestycje korzystnie
wpłyną na wzrost atrakcyjności naszego powiatu, dadzą
nam kolejną możliwość samorozwoju i zmotywują do aktywnego spędzania czasu. Jesteśmy przekonani, że porcja
aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu to doskonały przepis na dobre samopoczucie. Mamy nadzieję, że
zrealizowane przedsięwzięcia będą cieszyć się dużym zainteresowaniem i będą dobrze służyć naszej lokalnej społeczności.
Zredagowała: Oksana Graban
14 kwietnia 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Krajeńskich odbyło się uroczyste podsumowa nie kon kur su pla stycz ne go sta ro sty strze lec ko drezdeneckiego na kartkę wielkanocną, skierowanego
do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Zorganizowany konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wśród dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 260 prac,
z czego wymagania regulaminowe spełniły 252 kartki wielkanocne. Spośród nich przyznano 9 nagród w trzech kategoriach wiekowych oraz 21 wyróżnień.
WYNIKI ROZSTRZYGNIĘTEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO:
I kategoria: przedszkola
Zwycięzcy:
I miejsce: LILIANA PUTEK (5 lat) Strzelce Krajeńskie
II miejsce: OLIWIER KRISTEL (7 lat) Strzelce Krajeńskie
III miejsce: JULIA KANIUK (6 lat) Wełmin
Wyróżnieni:
1. WOJCIECH DREWNIAK (6 lat) Strzelce Kraj.,
2. ZOFIA CHOJECKA (4 lata) Strzelce Kraj.
3. ZOFIA BAGROWSKA (5 lat) Bobrówko,
4. URSZULA BAGROWSKA (5 lat) Bobrówko,
5. ALICJA PATORA (6 lat) Słonów,
6. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI (6 lat) Dobiegniew,
7. JAN HARAZIŃSKI (6 lat) Strzelce Kraj.,
8. NIKODEM FIKUS (6 lat) Strzelce Kraj.,
9. MAGDALENA ŁOJKO (6 lat) Strzelce Kraj.,
10. MARIA BUTKIEWICZ (6 lat) Strzelce Kraj.,
11. WIKTOR KLASZCZYŃSKI (6 lat) Strzelce Kraj.,
12. PATRYK SZABUNIA (7 lat) Strzelce Kraj.,
13. ZUZANNA KUKIEŁKA (6 lat) Strzelce Kraj.
II kategoria: klasy I-III szkoły podstawowej
Zwycięzcy:
I miejsce: MAGDALENA DŁUGASIEWICZ (9 lat) Strzelce Kraj.,
II miejsce: WOJCIECH BARCZEWSKI (10 lat) Łęgowo,
III miejsce: NINA WASIJ (8 lat) Strzelce Kraj.
Wyróżnieni:
1. JAN BRONIARSKI (9 lat) Strzelce Kraj.,
2. LENA MŁYNARYK (8 lat) Strzelce Kraj.
III kategoria: klasy IV-VI szkoły podstawowej
Zwycięzcy:
I miejsce: MARTA KŁOSIŃSKA (lat 13) Strzelce Kraj.,
II miejsce: AGATA MARYNOWSKA (lat 11) Strzelce Kraj.,
III miejsce: POLA MĄCZKA (lat 11) Sidłów
Wyróżnieni:
1. KLAUDIA STRUGAREK (13 lat) Strzelce Kraj.,
2. KAROLINA KROMPASZCZYK (12 lat) Strzelce Kraj.,
3. KRYSTYNA SPILNYK (10 lat) Licheń,
4. ALEKSANDRA SIUDZIŃSKA (13 lat) Łęgowo,
5. ADRIAN WÓJCICKI (14lat) Górecko,
6. XAWERY TUROSTOWSKI (11 lat) Drezdenko.
Przybyli na spotkanie uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki, natomiast osoby wyróżnione i laureaci nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, które wręczył
starosta strzelecko-drezdenecki Andrzej Bajko.
Wszystkim dzieciom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursie.
Zredagowała: Beata Gajowczyk
KONKURS PLASTYCZNY STAROSTY STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
ROZSTRZYGNIĘTY
Dnia 2 maja 2014 r. (piątek)
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj.
będzie nieczynne
Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie pracy
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
21
P
O
W
I
A
T
22 D
K
A
L
E
J
D
O
S
K
O
P
S
P
O
R
T
O
W
Y
REZDENECKA.pl | kwiecień 2014
Puchar pozostał w domu
W połowie marca zakończyła swoje rozgrywki
Amatorska Liga Piłki Siatkowej w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku. W historii spotkań drużyn siatkarskich
naszego regionu była to już XVI edycja. W sezonie 2013/2014 do ligi przystąpiły zespoły: Hert Gościm – kpt. Maciej Twardowski, ZRiF Strzelce Kraj. – kpt.
Błażej Czernicki, New Team – kpt. Borys Baj, Zespół Pieśni
i Tańca – kpt. Piotr Sowała, Bossy – kpt. Andrzej Jabłoński,
Omega Reklama – kpt. Karol Tyranowicz i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Drezdenko – kpt. Tomasz Prońko.
W siedmiu kolejkach rundy zasadniczej w niedzielne przedpołudnia rozgrywano po trzy mecze wg wcześniej
ustalonego terminarza, z jednym zespołem pauzującym
w każdej z kolejek. Informacje z przebiegu wydarzeń na boisku siatkarskim w trakcie trwania ligi można było śledzić
w dziale sportowym w środowych wydaniach „Gazety Lubuskiej”, a także na tablicy wyników w hali sportowej. Z perspektywy rywalizacji wszystkich zespołów w lidze można by
rzec, że stawały w szranki dwa pokolenia zawodników.
Za przykład mogą posłużyć zespoły: ZSP – młodzi chłopcy,
pełni żywiołowości i temperamentu, kontra zawodnicy New
Team – z bagażem doświadczenia boiskowego, ale z trudem
dźwigający ciężar pięciosetowego meczu. Stąd też wyniki
poszczególnych meczów i całej rywalizacji wyglądają tak,
a nie inaczej.
Wyniki meczów finałowych:
Mecz o miejsce I Omega Reklama – ZRiF Strzelce Kraj.; 3:0
Mecz o miejsce III – Bossy – Hert Gościm; 1:3
Mecz o miejsca V-VII – ZSP D-ko – Zespół Pieśni i Tańca; 3:0
ZSP D-ko – New Team; 3:0
New Team – Zespół Pieśni i Tańca; 2:3
Klasyfikacja generalna kończąca XVI Edycję ALPS w sezonie 2013/2014
Miejsce
I Omega Reklama
II ZRiF Strzelce Kraj.
III Hert Gościm
IV Bossy
V ZSP D-ko
VI Zespół Pieśni i Tańca
VII New Team
Omega Reklama – mistrz ALPS występował w składzie: Karol Tyranowicz – kapitan, Radosław Ciężkowski, Bartosz
Kuchowicz, Mariusz Sikora, Tomasz Sikora, Patryk Stando,
Marek Golata – rezerw.
O ostatecznym wyniku kończącym rywalizację
ALPS, plasując zespoły na ww. miejscach, zdecydowały mecze finałowe. Znaczący awans, rzutem na taśmę (III miejsce) wywalczyła drużyna Hert Gościm pod wodzą Macieja
Twardowskiego, która zaczynała ligę na przedostatnim miejscu. Duże brawa. Na najwyższe miejsce
podium wspięła się Omega Reklama, która zdecydowanie przyspieszyła na ostatniej prostej, wyprzedzając drużynę ZRiF, która prowadziła niemal przez całą
rundę zasadniczą. Drużynie przyświecały w tym sezonie dwa nadrzędne cele: wygrać ligę w Drezdenku,
jednocześnie podejmując Puchar Przechodni Burmistrza, a także uplasować się jak najwyżej w o wiele
bardziej wymagającej lidze w Gorzowie Wlkp. (krok
od podium – IV miejsce).
Puchar Przechodni Burmistrza wrócił po
3 latach do drużyny Omega Reklama. Specjalne wyróżnienie w postaci statuetki (MVP) otrzymał Adam
Ciszewski, zawodnik ZRiF Strzelce Kraj.
Jarosław Neumer
VII Memoriał Dziekana
26 kwietnia 2014r.
godz. 9:30
Hala SportowoRehabilitacyjna
w Drezdenku,
ul. Konopnickiej 4
Zlot ULM w Trzebiczu Nowym odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia 2014r.
Finał wojewódzki w piłce siatkowej dziewcząt szkół
ponadgimnazjalnych w ZSP w Drezdenku
Zwycięstwo, zdrowa rywalizacja i liczne sukcesy sportowe to domena dziewcząt, chłopców i ich opiekunów z ZSP
w Drezdenku. W takim też klimacie nasza szkoła stała się 8
kwietnia 2014r. gospodarzem finału wojewódzkiego w piłce
siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. W drodze eliminacji w drezdeneckiej hali sportowej zagrały zespoły: Liceum
Ogólnokształcące z Nowej Soli, Liceum Ogólnokształcące z Sulechowa, Liceum Ogólnokształcące z Sulęcina oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych z Drezdenka. Faworytkami tak ważnego
turnieju była niewątpliwie drużyna dziewcząt z południa województwa, tj. LO Sulechów (zwycięzca z dwóch ostatnich lat)
oraz nowa siła siatkarska naszego województwa – LO Nowa
Sól. W meczach półfinałowych LO z Sulechowa planowo pokonało I LO z Sulęcina w setach 2:0. Natomiast drugi mecz naszych dziewcząt z LO Nowa Sól dostarczył niesamowitych
emocji i wrażeń. Po przegranym pierwszym secie, by marzyć
o finale, drużyna musiała wygrać kolejne dwa sety. W rejonie
pod ogromną presją i z niesamowitą ambicją pokonały fawo-
ryzowane przeciwniczki 2:1 w setach. Uskrzydlone tym sukcesem nie dały żadnych szans obrończyniom tytułu – Liceum
Ogólnokształcącemu z Sulechowa, wygrywając 2:0. Zwycięstwo to dało naszej drużynie prawo występu w finałach Mistrzostw Polski w tej kategorii, które odbędą się w Wieliczce,
pod Krakowem. Serdecznie gratulujemy opiekunowi zespołu,
pani mgr Renacie Jodko oraz drużynie dziewcząt w składzie:
Maria Sapór kl. III B LO – kapitan, Agata Traczyk kl. III B LO, Iga
Wysocka kl. III THE, Marta Drzymała kl. II A LO, Anna Mamot
kl. I A ZSZ, Aleksandra Przybysz kl. I TH, Aleksandra Pieróg
kl. III A LO, Dominika Wysocka kl. I B LO.
Kibice i liczni sympatycy sportu już trzymają kciuki
za sportowe powodzenie i zwycięstwo drużyny z Drezdenka.
Dominik Perzanowski mistrzem Polski !
Edyta Grzechowiak
W dniach 22-23 lutego 2014r. na hali widowiskowo-sportowej w Luboniu odbyła się
czwarta edycja Mistrzostw Polski
No Gi. Tym razem w mistrzostwach wystartowało aż 963 zawodników, co sprawia, że jest to
drugi pod względem wielkości
turniej No Gi na świecie i drugi
w naszym kraju! Dominik Perzanowski w kat. junior do 71,5 kg
zdobył złoto i został mistrzem
Polski.
23
W
Ł
O
D
Z
I
M
I
E
R
Z
A
DREZDENECKA.pl | kwiecień 2014
S
A
P
Ó
R
A
WYDAWCA: Urząd Miejski w Drezdenku
facebook.com/drezdenecka
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Sylwia Czyczyro (redaktor naczelny), Zdzisław Szproch (sekretarz redakcji),
Sebastian Dukaczewski, Włodzimierz Sapór, ks. Jerzy Hajduga CRL, Joanna Sobczyńska,
Edyta Grzechowiak, Katarzyna Jenek, Paulina Boczek
OKŁADKA PRZÓD: Łukasz Pluskota (stoisko Barbary Jędrzejczak z Trzebicza)
OKŁADKA TYŁ: CPK Drezdenko
PROJEKT OKŁADKI: Michał Głębocki
ZDJĘCIA W NUMERZE: Joanna Sobczyńska, Łucja Magdziarz, Łukasz Pluskota, Paulina Zych, Lubomir Oleśniewicz, Paulina Boczek
DRUK: Studio Reklamy Impresja, Rąpin 61, 66-530 Drezdenko,
twitter.com/drezdenecka
www.impresja-studio.pl, tel. 95 762 57 14
NAKŁAD: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skrótów materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikowania
w swojej witrynie internetowej www.drezdenecka.pl niektórych materiałów drukowanych w „Gazecie Drezdeneckiej. pl”.
ISNN 1505-585X

Podobne dokumenty

DREZDENECKA.pl - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko

DREZDENECKA.pl - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko do tematu. Tym razem dyrektor ZDW stanął na wysokości zadania i sam opowiedział o planach modernizacji i budowy dróg wojewódzkich, jakie zostały podjęte przez Zarząd Województwa w formie stosownej ...

Bardziej szczegółowo