KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „AKTYWNI RAZEM”

Transkrypt

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „AKTYWNI RAZEM”
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „AKTYWNI RAZEM”
MIEJSKIEGO ZESPOŁU PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
W OLSZTNIE
Program KIS MZPiTU skierowany jest m.in. do osób będących w trudnej sytuacji
życiowej, osób bezrobotnych, osób pochodzących z rodzin z problemem
uzależnienia, uzależnionych.
Wsparciem obejmujemy również dzieci osób uczestniczących w zajęciach Klubu –
konsultacje z psychologiem, zajęcia grupowe w tym profilaktyczne.
Główne cele programu:
Reintegracja zawodowa
Reintegracja społeczna
Wolontariat
Reintegracja zawodowa w KIS:
Trening aktywizująco – motywujący do poszukiwania pracy
Grupy edukacyjne (przedsiębiorczość, spółdzielnie socjalne, rynek pracy,
narzędzia na rynku pracy, autoprezentacja i wystąpienia publiczne)
Nauka języków obcych
Konsultacje komputerowe
Indywidualne doradztwo zawodowe
Prace społecznie użyteczne
Współpraca z agencjami pośrednictwa pracy
Kursy zawodowe
Aktualne oferty pracy
Reintegracja społeczna w KIS:
Trening umiejętności społecznych
Indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem, psychiatrą
Grupy edukacyjne
Grupy samopomocowe
Rodzinne spotkania integracyjne
Wolontariat w KIS:
Wolontariat uczestników (konferencja w Urzędzie Marszałkowskim „Rodzina
a ekonomia”, konferencja „Psychoprofilaktyka wykluczenia społecznego –
w poszukiwaniu innowacyjnych i efektywnych metod reintegracji społeczno –
zwojowej w programach Klubów Integracji Społecznej”, Zakon Kawalerów
Maltańskich, Giełdy i targi pracy, porozumienie z OCOP otwarcie OCW
„Spinacz”, seminarium „System prawny wolontariatu w Polsce’)
Wolontariat indywidualny (pomoc w organizacji opieki nad dziećmi
uczestników, spotkania okolicznościowe, wyjścia do Małpiego Gaju, wycieczki
edukacyjne po Olsztynie, współpraca z Urzędem Miasta Olsztyn,
Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, Olsztyńską Szkołą Wyższą.

Podobne dokumenty