Poaaq 24.07.2407r. Jednostka Wojskowa 3 1 71 Poznafr. ul

Transkrypt

Poaaq 24.07.2407r. Jednostka Wojskowa 3 1 71 Poznafr. ul
Poaaq 24.07.2407r.
JednostkaWojskowa3171
Poznafr.ul.Samotna6
Referencje
JednostkaWojskowa 3l7l,Poana6" ul.Samotna6 zahwiadcz4?n frrma,SoTTf'
InstalacjeSanitarne&zewczei Gazowez siedzib4w Poznaniu,ul.Blotna 17 wykamla dla
Iednostki szeregpracbudowlanychi instalacyjnych,m.in.:
o 02"08-30.09.2005r.
ikorytarry -warto56
remonti modernizacjalazienek
rob6t107A7L74zl
r
- modernizacja
instalacjicentralnggoogrzewanrqinstalacji
05.09.-27.W.20A5t.
wodociqgoweji elelctrycznej- warto$6rob6t 32 &1,64 A
*roboty budowlanei instalacyjne- wymianafragment6winstalacji
o 13.O7.-30.03.2006
r
centralnegoogrzewaniawartoSdrob6t *29 214,99zN
* modennzaejafragmenm
instalacjic.o.- warto$6rob6t l l 000,20.10.-24.10.2A06
Firma ,3OTIf' wykonywalapraceszybko,starannie,z wysok4jako$ci4rob6t i nie
koliduj4c z funkcjonowaniemJednostki.
wOJsKowANr 3l7l
IEDNOSTKA
Oddzial w Poznaniu
7-CL
Kacznoek

Podobne dokumenty