Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy

Transkrypt

Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy
Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy
zawarta w dniu 14.03.2008 r. w Poznaniu
pomiędzy:
1. Polinvest spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Głównej 8 w Poznaniu, zwanym dalej
Pracodawcą, reprezentowanym przez Kazimierza Boronia- Prezesa Zarządu.
a
2. Panią Jadwigą Słupnicką, zamieszkałą przy ul. Partyzantów 10 m. 6 w Poznaniu, zwanym
dalej Pracownikiem.
o następującej treści:
1. Pracodawca zatrudnia Panią na stanowisku księgowej w pełnym wymiarze czasu pracy i
powierza obowiązki związane z przygotowywaniem bilansu.
2. Jako miejsce wykonywania pracy ustala się biuro Pracodawcy w Poznaniu mieszczące
się przy ul. Głównej 8
3. Dniem rozpoczęciem pracy jest 15.03.2008 r.
4. W czasie trwania umowy o pracę Pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie
zasadnicze w wysokości miesięcznej 3 500 zł brutto (słownie: trzy i pół tysiąca złotych).
5. Umowę zawiera się na czas wykonania pracy, o której mowa w pkt 1
................................................
Oświadczam, że egzemplarz niniejszej umowy
otrzymałem i po zapoznaniu się
z jej treścią zaproponowane warunki pracy
i wynagrodzenia przyjmuję.
.....................................................................
Pobrano z portalu www.wieszjak.pl
.........................................

Podobne dokumenty