5 SPIS TREŚCI

Transkrypt

5 SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
Wstęp ....................................................................................................................... 7
Rozdział I
Bezpieczeństwo społeczne jako kategoria badawcza .............................................. 13
1. Pojęcie bezpieczeństwa społecznego ................................................................... 13
2. Wielowymiarowość problemu bezpieczeństwa społecznego .............................. 17
3. Bezpieczeństwo jako wartość społeczna ............................................................. 23
Rozdział II
Uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego w środowisku lokalnym ............. 31
1. Środowisko lokalne jako przedmiot i podmiot bezpieczeństwa ........................ 31
2. Zagrożenia bezpieczeństwa lokalnego .............................................................. 38
3. Instytucje bezpieczeństwa lokalnego ................................................................ 45
Rozdział III
Koncepcja metodologiczna badań ...................................................................... 56
1. Podstawowe założenia badawcze ...................................................................... 56
2. Struktura społeczno-demograficzna próbki badawczej ..................................... 60
3. Sytuacja socjalno-bytowa badanych osób a poczucie bezpieczeństwa ............ 64
4. Charakterystyka terenu badań w kontekście bezpieczeństwa społecznego ..... 69
Rozdział IV
Poczucie bezpieczeństwa młodzieży
w kontekście podstawowych kręgów środowiska ............................................... 89
1. Bezpieczeństwo w rodzinie .............................................................................. 89
2. Bezpieczeństwo w szkole ............................................................................... 104
3. Bezpieczeństwo w grupie rówieśniczej .......................................................... 113
4. Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym ........................................................ 115
5. Bezpieczeństwo w cyberśrodowisku ............................................................... 121
5
Rozdział V
Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa młodzieży .............................................. 127
1. Przemoc i agresja ............................................................................................. 127
2. Spożywanie alkoholu ....................................................................................... 132
3. Używanie substancji psychoaktywnych .......................................................... 138
4. Palenie papierosów ........................................................................................... 140
5. Ryzykowne zachowania seksualne .................................................................. 143
Rozdział VI
Struktura i uwarunkowania bezpieczeństwa lokalnego ...................................... 146
1. Lokalny i globalny wymiar bezpieczeństwa ................................................... 146
2. Aspekt wspólnotowy i instytucjonalny bezpieczeństwa. Kwestia zaufania ... 150
3. Środowiskowe uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa
– wnioski z badań ............................................................................................ 157
4. Tworzenie systemu bezpieczeństwa lokalnego ................................................ 165
Zakończenie ........................................................................................................... 174
Bibliografia ............................................................................................................ 180
Aneks ..................................................................................................................... 191
6

Podobne dokumenty