SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Transkrypt

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
SPRAWOZDANIE
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2013 roku
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2013
był realizowany na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie /Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm./, prowadzenie działań związanych z
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należy do zadań własnych gminy oraz Uchwały Rady Gminy Lipowa
Nr XXXIV/191/13 z dnia 7 marca 2013 roku.
Celem programu było:
a. Ograniczenie i zmniejszenie występowania przemocy w rodzinie,
b. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c. Tworzenie i prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego.
I. W ramach prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie:
1. Prowadzono w szkołach podstawowych i gimnazjum programy profilaktyczne obejmujące
swoją tematyką problem alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie,
2.W świetlicach szkolnych prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne obejmujące dzieci z
rodzin dotkniętych problemem alkoholu, przemocy domowej oraz indywidualna praca z
pedagogiem szkolnym.
3. Organizowano imprezy profilaktyczne zwłaszcza we współpracy ze szkołami, np. Szkolno
- Gminny Dzień Przeciw Agresji w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Orła Białego w
Słotwinie będący finałem działań programu AGRESJI NIE.
4.Współpracowano z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipowej, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lipowej, Komisariatem Policji w Łodygowicach, pedagogami ze szkół podstawowych i
gimnazjum, Kuratorem Sądowym i Społecznym w odniesieniu do osób stosujących, bądź
będących dotkniętych przemocą domową oraz z zespołami Interdyscyplinarnymi działającymi
w innych gminach w związku z przekazywaniem spraw związanych ze zmianą adresu
zamieszkania stron.
II. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia:
1. Nie wystąpiły w 2013 roku przypadki umieszczania członka rodziny w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej, ani zabrania dziecka przez pracownika socjalnego w związku z
prowadzoną procedurą Niebieska Karta.
III. Praca powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego:
1. Powołany Zespół Interdyscyplinarny w 2013 roku spotkał się cztery razy (raz na kwartał) –
stałe posiedzenia.
2. Zespół Interdyscyplinarny w 2013 roku złożył 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Żywcu –
Wydział III Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację nieletnich w związku z podejrzeniem
wystąpienia przemocy w rodzinie.
3. Powołano 49 grup roboczych do opracowania planu pomocy dla rodzin gdzie występuje
przemoc, w tym ponowne powołanie członków grup roboczych do spraw wcześniej już
prowadzonych.
4. Grupy robocze spotykały się w zależności od potrzeb rodziny zgodnie z procedurą
Niebieska Karta, najczęściej raz w miesiącu do prawie każdej sprawy.
5. Zamknięto procedury w 51 sprawach w przypadku określonym w § 18 ust. 1
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011.209.1245) tj.:
a) ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
b) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.
6. W 2013 roku prowadzono procedurę w oparciu o 68 Niebieskich Kart w tym nowych
wpłynęły 53 Karty sporządzone:
a). 50 Kart przez funkcjonariuszy Policji (49 sporządził Komisariat Policji w Łodygowicach i
1 sporządzona przez Komendę Policji w Bielsku – Białej),
b). 2 Karty przez pracownika socjalnego (1 sporządził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipowej i 1 Kartę sporządziło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu)
c). 1 Karta została sporządzona przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lipowej.
Lipowa, dnia 1 kwietnia 2014 roku
Sporządził:
Handzlik Teresa