Umowa o wykonanie i wykorzystanie fotografii

Transkrypt

Umowa o wykonanie i wykorzystanie fotografii
Umowa o wykonanie i wykorzystanie fotografii
Zawarta w …....................... dnia ..........................................................................,
pomiędzy:
...................................................................................................................
zamieszkałym ............................................................................................
...................................................................................................................
PESEL ...........................................
zwanym dalej „Fotografem”
a
...................................................................................................................
zamieszkałą/ym. …...................................................................................
...................................................................................................................
PESEL ............................................
Zwaną/ym dalej „Modelką”/„Modelem”*
§1
Fotograf zobowiązuje się wykonać utwór fotograficzny, na który składają się fotografie
Modela/Modelki* a Model/Modelka* zobowiązuje się pozować (w dniu................................
w miejscu wskazanym przez Fotografa) do fotografii o charakterze
portret/moda/bielizna/akt/glamour* oraz uczestniczyć własnym staraniem w wykonaniu
utworu, który uzyskany będzie w trakcie sesji fotograficznej oraz późniejszej technicznograficznej obróbki zdjęć przez Fotografa lub osoby przez niego wskazane.
§2
Wszelkie prawa Autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do utworu fotograficznego
opisanego w § 1 nabywa Fotograf.
§3
Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy dla Modela/Modelki* stanowi nagranie
płyty CD lub DVD z utworem fotograficznym opisanym w § 1 lub jego częścią wybraną
przez Fotografa i przekazanie jej Modelowi/Modelce*,
§4
Model/Modelka* może wykorzystywać zapis na CD lub DVD, o którym mowa w pkt 3 § 4 na
własne potrzeby oraz innych, niekomercyjnych celach, w szczególności do publikacji w celu
promocji własnej osoby. Model/Modelka* nie może sprzedawać lub w inny sposób czerpać
korzyści finansowych z uzyskanego w ramach niniejszej umowy utworu bądź jego części bez
uzyskania zgody Fotografa..
§5
Fotograf ma prawo:
1. Publikacji utworu opisanego w § 1 lub jego części w celach budowy własnego portfolio
oraz innych celach nie komercyjnych.
2. Sprzedać lub w inny sposób czerpać korzyści majątkowe z utworu opisanego w § 1 lub
jego części tylko i wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu na to zgody Modela/Modelki* na
piśmie i ustaleniu należnej kwoty honorarium.
§6
Model/Modelka* oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz, że posiada wszelkie prawa do
złożenia deklaracji opisanej w § 7 niniejszej umowy.
Za osobę niepełnoletnią powyższe oświadczenie składają prawni opiekunowie.
§7
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują
całkowicie zobowiązania Fotografa na rzecz Modela/Modelki* z tytułu pełnionych przez
Modela/Modelkę* czynności objętych niniejszą umową.
§8
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgodnej woli stron.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
..........................................
Fotograf
* niepotrzebne skreślić
........................................
M o d e l / M o d e l k a*

Podobne dokumenty