Walne w SM „Pionier” Anonimy nie podzieliły spółdzielców

Komentarze

Transkrypt

Walne w SM „Pionier” Anonimy nie podzieliły spółdzielców
CZWARTEK
23 czerwca 2016
Nr 13 (85)
DWUTYGODNIK
www.nmketrzyn.pl
ISSN 2300-309X
Kłopoty Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
Starosta ma plan ratowania
oddziału wewnętrznego
►str. 3
Ełczanom też podoba się
nasz dworzec
►str. 3
10-lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kętrzynie.
Starość nie musi być nudna
Walne w SM „Pionier”
Anonimy nie podzieliły spółdzielców
Zakończyły się cząstkowe walne w spółdzielni mieszkaniowej „Pionier”. Najwyższa władza spółdzielni zapoznaje się ze sprawozdaniami zarządu
i rady nadzorczej. Miała też do rozpatrzenia wniosek o odwołanie 4 członków rady nadzorczej. Autorzy anonimowych ulotek, które trafiły do
skrzynek pocztowych spółdzielców, mieli nadzieje, że ich „rewelacje” zdominują spotkania. Pomylili się. Spółdzielcy chętniej rozmawiali o sprawach
ich osiedli.
wych walnych zebrań nie było
dziełem przypadku. W tym samym
czasie na ręce prezesa zarządu
spółdzielni Arkadiusza Książka
wpłynęło oficjalne pismo z firmy
usługowej, a przedstawione spółdzielcom podczas zebrań, z którego wynikało, że pracownicy
firmy byli wręcz „zmuszani” przez
byłego prezesa do zbierania wśród
spółdzielców podpisów pod wnioskiem o odwołanie w/w członków
Rady Nadzorczej. Jak tłumaczyli
spółdzielcom, robili to z obawy
przed utratą pracy.
►str. 4
Na pomoc Bartkowi
►str. 5
XVIII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny. „Rodzina – tu wszystko się
zaczyna”
►str. 6
Kętrzynianie twórcami
wyjątkowej aplikacji.
►str. 10
Bilardziści z Kętrzyna liderami tabeli I ligi
Liczba wydania
►str. 16
1
tylko jeden radny głosował
przeciwko udzieleniu burmistrzowi absolutorium
Fot. Franciszek Jaroński
►Tajne głosowania spółdzielców zdecydowały o dalszym losie czworga członków rady nadzorczej.
JAROSŁAW ŻUKOWSKI
FRANCISZEK JAROŃSKI
W Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w czerwcu przeprowadzane
są cząstkowe walne zebrania. Jak
co roku. Niby nic nadzwyczajnego,
ale w tym samym czasie, wraz
z wnioskami o odwołanie czworo
członków
Rady
Nadzorczej
w skrzynkach pocztowych spółdzielców na poszczególnych osiedlach pojawiają się anonimy.
Autorzy liczyli na to, że treść ulotki
będzie szeroko dyskutowana podczas walnych. Przeliczyli się, bo
krótkie wyjaśnienia prezesa, dementujące rzekome rewelacje wy-
To, że ulotki pojawiły się właśnie
w trakcie odbywanych cząstko-
Pełne wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami, w tym
również nad wnioskiem o odwołanie 4 członków rady nadzorczej
będą znane po zakończeniu ostatniego spotkania, które odbyło się
wczoraj wieczorem.
I Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich
Burmistrz z absolutorium.
Sesja bez niespodzianek
Sesja absolutoryjna Rady Miasta
w Kętrzynie, która odbyła się 16
czerwca nie przyniosła żadnych
sensacji ani niespodzianek. Radni
zdecydowaną większością głosów
przychylili się do wniosku Komisji
Rewizyjnej, która wnioskowała o
udzieleniu burmistrzowi absolutorium.
Komisja Rewizyjna dokonując analizy sprawozdania finansowego z wykonania
starczyły. Dyskusji nad treścią nie
było. Spółdzielcy woleli pytać
o szczegółowe plany zarządu i byli
zainteresowani pomysłami na podniesienie jakości ich życia w spółdzielczych blokowiskach.
Podczas zebrania, przynajmniej
osiedla Moniuszki, większość spółdzielców nie dała się wmanewrować w grę na anonimy. Spośród 70
oddanych głosów 62 były ważne,
z czego za odwołaniem czworga
członków Rady Nadzorczej głosowało 17-19 spółdzielców, a za pozostawieniem składu rady bez
mian odpowiednio 43-45.
budżetu za ubiegły rok, w
przyjętej jednogłośnie przez
jej członków opinii stwierdza między innymi: „Zrealizowane dochody budżetu
wynoszą ogółem: 79 268 109,95
zł, zrealizowane wydatki budżetu wynoszą ogółem: 87 553
141,15 zł. Budżet miasta na koniec 2015 roku zamknął się deficytem w kwocie: 8 285 031,20 zł.
►str. 3
11 i 12 czerwca w Stadzie Ogierów w Kętrzynie odbył
się Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich.
Była to pierwsza o takim charakterze impreza w Polsce. Na imprezę przyjechali goście z Francji, Szwecji
oraz Luksemburga.
W Czempionacie prezentowały się klacze
dwu- i trzyletnie, ogiery dwuletnie oraz
trzyletnie i starsze . Łącznie w Kętrzynie
przed międzynarodową komisją zaprezentowano 41 koni rasy ardeńskiej z 5 krajów:
Francji, Belgii, Luksemburga, Szwecji oraz
Polski.
Jerzy Gawarecki, dyrektor Stada Ogierów w
Kętrzynie cieszy się, że udało się zainicjować
czempionat koni ardeńskich. Na kolejny
trzeba będzie poczekać, bo Francja, Belgia,
Luksemburg czy Szwecja, które mają znacznie większe doświadczenie w hodowli tych
koni, już wyraziły zainteresowanie organizacją kolejnych czempionatów.
►str. 5
DZIEŃ DOBRY KĘTRZYN
“Kętrzyn, to miasto wyjątkowe nie tylko ze względu na historię, ale i na rolę,
jaką odgrywa w obecnym województwie warmińsko - mazurskim.”
Stanisław Achremczyk, “Kętrzyn Dzieje miasta”
Rząd chce zainwestować
w szkoły ...
Kętrzyńska Telewizja Kablowa
w każdy wtorek
Ministerstwo Edukacji Narodowej
podjęło decyzję o realizacji pilotażu
programowania w szkołach,
Jeszcze kilka tygodni temu spółdzielcy z niepokojem pytali
o przyszłość Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Wypowiedzenie umowy przez producenta programu postawiło nowe
władze spółdzielni „Pionier” w trudnej sytuacji.
A jednak, w kilkanaście dni po objęciu funkcji prezesa, Arkadiusz Książek uruchomił program KTK. Znów kętrzyńska
kablówka nadaje o stałej porze, we wtorek o godz. 18. Podczas trwających walnych spółdzielcy pytali również o przyszłość KTK. Arkadiusz Książek niezmiennie odpowiada, że
chodzi mu o tworzenie programu, który z jednej strony będzie jeszcze szerzej niż dotychczas informował o sprawach
spółdzielczych, by z drugiej pokazywać wszystko to, co
dzieje się w mieście i okolicach. Prezes SM „Pionier” tłumaczy, że da się to zrobić.
- Obecnie, przy pomocy zespołu dziennikarsko-operatorskiego Kętrzyńskiego Centrum Kultury możemy pokazywać
jeszcze więcej wydarzeń, które dzieją się w Kętrzynie i okolicy – mówił podczas spotkań spółdzielczych prezes.
Dlatego też Kętrzyńskie Centrum Kultury zdecydowało
o czasowym zawieszeniu programów Kętrzyńskiej Telewizji
Internetowej. Nie będzie popularnego Flesza i Rozmowy Tygodnia. Materiały, przygotowywane do tych programów będzie można zobaczyć na antenie Kętrzyńskiej Telewizji
Kablowej. Program oprócz emisji „telewizyjnej” w sieci kablowej „Multimedia” dostępny jest również na stronie internetowej Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej: www.ktk.ketrzyn.pl
red
REKLAMA
a Ministerstwo Cyfryzacji zarezerwowało ok. 270 mln zł ze środków unijnych na budowę infrastruktury
internetowej w szkołach oraz 120 mln
zł na szkolenie nauczycieli.
… i zabrać władzę gmin
w wyborze dyrektorów
Sejm proceduje zmiany do ustawy
oświatowej. Poprawki większości rządowej idą w kierunku pozbawienia
realnego wpływu organu prowadzącego na wybór dyrektorów szkół.
Fot. Franciszek Jaroński
►Promocja książki “Kętrzyn. dzieje miasta.” cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Czy wiesz, że...
… w końcu XVII stulecia władze Kętrzyna na czas mszy nakazywały zamykać bramy w celu zapewnienia
spokoju na ulicach. Do kościoła udawali się nawet strażnicy, co powodować mogło problemy dla
spóźnialskich, którzy nie mogli dostać się do miasta … Zakazany był
także zbytek w stroju, ten był często
swego rodzaju symbolem przynależności stanowej, i gorszące zachowania. W związku z tym ostatnim
regulowano kwestie zabaw i nieobyczajnych tańców. Nakazywano kobie-
tom i mężczyznom zachowanie powagi i umiaru w zabawach … przepisy wilkierza miejskiego ingerowały
dość głęboko w życie ludzi (…) stąd
regulowano np. postępowanie dotyczące wypadków odniesienia ran. Nakazywano wówczas wezwanie
lekarza. W Kętrzynie lekarz miejski
znany był już w 1632 roku, natomiast
chirurg w 1676 roku …
Cytaty pochodzą z książki „Kętrzyn.
Dzieje miasta”, pod redakcją Stanisława Achremczyka.
Porady prawne -Zakwestionowanie wskazań wodomierzy
Dokonano nam wymiany wodomierzy. Ich legalizacja bądź wymiana
powinna następować co 5 lat – z tego, co wiem. Tymczasem liczniki
były u nas 9 lat. Przez cały czas rozliczenia odbywały się na podstawie
wskazań tychże wodomierzy. Czy mogę zakwestionować opłaty z
ostatnich 4 lat?
Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza określony jest w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia
2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5 z 2008 r., poz. 29). Dla wodomierzy o nominalnym
strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h – świadectwo legalizacji pierwotnej oraz cechy legalizacji pierwotnej są ważne przez 5 lat,
a okres ważności dowodów legalizacji ponownej wynosi także 5 lat.
Jak pisze Jerzy Rotko w komentarzu do ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „przesłanką prawidłowego ustalenia poboru według wskazań
wodomierza jest jego prawidłowe działanie. Wodomierz jako przyrząd
Wydawca:
Kętrzyńskie Centrum Kultury,
ul. Sikorskiego 24 A,
11-400 Kętrzyn
Redakcja:
Plac Piłsudskiego 10/1,
11-400 Kętrzyn, tel. 89 751 47 65
pomiarowy musi posiadać ważny dowód prawnej kontroli metrologicznej. Nie posiada go, jeśli minął (pięcioletni) termin ważności oraz gdy
przestał spełniać wymogi metrologiczne, np. wskutek uszkodzenia lub
zniszczenia cechy legalizacyjnej. W przypadku braku ważnej cechy legalizacyjnej wodomierz winien być traktowany jako nieistniejący”.
Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „ilość wody
dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania
wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody”.
Metodą powszechnie stosowaną w sytuacjach braku legalizacji (czy też
stwierdzonej wadliwości wodomierza) jest określenie przeciętnego zużycia wody w sposób symulacyjny według średniego zużycia, ustalonego na podstawie dwóch ostatnich odczytów dokonanych w okresie
poprzedzającym niesprawność urządzeń, tj. kiedy legalizacja była aktualna.
Tomasz Ciasnocha, www.eporady24.pl
Redaktor naczelny: Jarosław Żukowski
Franciszek Jaroński - dziennikarz
Wojciech Caruk - dziennikarz
Współpraca: Justyna Tokarzewska, Agnieszka Grądkowska, Wojciech Jurkiewicz, Agnieszka Górska, Mirosława Aleksandrowicz, Agnieszka Czeszun, Wiesław
Sopyła, Wiesław Adamczyk, Piotr Frąckiewicz
Reklama:
tel. 89 751 47 65
Druk:
Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia
Drukarnia Prasowa
Ignatki 40/2, 16-001 Kleosin,
tel. 85 747 44 20
Zaproponowano zmianę, by w komisjach konkursowych po 3 przedstawicieli mieli: organ prowadzący
i kuratorium, po dwóch: rada rodziców
i rada pedagogiczna oraz jeden przedstawiciel związkowców. Obecnie
w skład komisji wchodzi 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 kuratorium i po jednym z rady rodziców, rady
pedagogicznej i związku zawodowego.
Młodzi lekarze chcą zmian
Młodzi lekarze oceniają, że "sytuacja
kadrowa w opiece zdrowotnej w Polsce jest dramatyczna".
Podkreślają, że obecnie z liczbą 2,2 lekarzy na tysiąc mieszkańców Polska
jest na ostatnim miejscu wśród krajów
UE. Zaznaczają, że 48 proc. lekarzy
w Polsce na ponad 50 lat, a ponad 40
proc. młodych lekarzy poważnie rozważa emigrację. Przekonują, że podobnie sytuacja wygląda w przypadku
innych zawodów medycznych. Lekarze
rezydenci chcą podwyżek, zmian w zasadach odbywania specjalizacji oraz
zwiększenia przez państwo środków na
opiekę zdrowotną.
“
Cytat wydania:
- „Konkretnie CBA chodzi o te wielkie pieniądze z programów unijnych, które urząd marszałkowski
przyznawał sam sobie, sam je realizował
i później sam rozliczał."
Powiedział rzecznik CBA Portalowi
Samorządowemu odnośnie rozpoczętych w czwartek kontroli we
wszystkich urzędach marszałkowskich. Jak wyjaśnia, szczegółowemu
badaniu podlegać będą programy,
w których beneficjentami są urzędy
marszałkowskie.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
w publikowanych listach i nadesłanych materiałach.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
e-mail: [email protected]
www.nmketrzyn.pl
WIEŚCI Z MIASTA
Burmistrz z absolutorium
Sesja bez niespodzianek
Kłopoty Szpitala Powiatowego w Kętrzynie
Starosta ma plan ratowania
oddziału wewnętrznego
Sesja absolutoryjna Rady Miasta w Kętrzynie, która odbyła
się 16 czerwca nie przyniosła żadnych sensacji ani niespodzianek. Radni zdecydowaną większością głosów przychylili się do wniosku Komisji Rewizyjnej, która wnioskowała
o udzieleniu burmistrzowi absolutorium.
Jeśli nie będą podjęte natychmiastowe działania, oddział wewnętrzny w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie może zostać
ponownie zamknięty – pisaliśmy na naszej stronie internetowej, kiedy dowiedzieliśmy się o wypowiedzeniu złożonym
przez ordynator oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie.
Fot. Franciszek Jaroński
► Ryszard Niedziółka, Starosta Kętrzyński.
JAROSŁAW ŻUKOWSKI
FRANCISZEK JAROŃSKI
To wypowiedzenie skutkowało tym, że
opiekę nad chorymi sprawował tylko
jeden lekarz, mający do pomocy stażystę. Podobna sytuacja grozi
również pacjentów na oddziale chirurgii. Poproszony wówczas o wyjaśnienia
starosta Ryszard Niedziółka uznał, że
sprawa jest zbyt gorąca i odmówił komentarza.
Dwa wypowiedzenia
Podczas ostatniej sesji rady powiatu dyrektor szpitala Krzysztof Tytman potwierdził nasze informacje dodając
przy tym, że wypowiedzenie złożył
również jeden z chirurgów.
- Są to 3-miesięczne wypowiedzenia,
a więc jest jeszcze czas na rozmowy –
stwierdził dyrektor, przyznając jednocześnie, że sytuacja kadrowa szpitala
jest trudna, ale nie dotyczy to tylko kętrzyńskiej jednostki. Tak jest w całej Polsce, a zwłaszcza w takich małych
szpitalach jak nasz, a poziom zatrudnienia kadry lekarskiej określił jako
graniczny.
– Balansujemy na cienkiej linie – dodał.
Starosta Ryszard Niedziółka uspokaja,
że sytuacja jest pod kontrolą.
-Wypowiedzenie złożone przez ordynator oddziału skutkuje 3-miesięcznym
okresem pracy. W tej chwili – po krótkim odpoczynku - pani ordynator wykonuje swoje obowiązki. Mamy plany
rozwiązania nabrzmiałej sytuacji
i wkrótce zatrudnimy na oddziale kolejnego lekarza. To zapewne znacznie
zmniejszy obciążenie i przemęczenie
dotychczas tam zatrudnionych i stanowić będzie spełnienie oczekiwań pani
ordynator – mówi starosta.
Potrzebny podstawowy sprzęt medyczny
Jak się okazało problem kadry lekarskiej nie jest jedynym spędzającym sen
z oczu kierownictwa szpitala. Kolejny
kłopot to sprzęt, który psuje się na potęgę. Przede wszystkim chodzi o niesprawny tomograf zakupiony jeszcze
w 2010 roku. Zielone światło dało stanowisko rady społecznej, która pozytywnie zaopiniowała zakup nowego
tomografu, z jednoczesnym zbyciem
„starego”. Nowy - według informacji
starosty - posiadać będzie takie same
parametry, a jego koszt to 730 tys. zł.
Podobna sytuacja dotyczy respiratora,
który nie nadaje się już do użytku. Szpital ma już ofertę zakupu nowego w promocyjnej cenie 30 tys. zł.
Ełczanom też podoba się nasz dworzec
Komisja Rewizyjna dokonując analizy sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za ubiegły rok, w przyjętej jednogłośnie przez jej członków opinii stwierdza między
innymi: „Zrealizowane dochody budżetu wynoszą ogółem:
79 268 109,95 zł, zrealizowane wydatki budżetu wynoszą ogółem: 87 553 141,15 zł. Budżet miasta na koniec 2015 roku zamknął się deficytem w kwocie: 8 285 031,20 zł. (…)Po
dokonanym badaniu Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykonanie budżetu za 2014 r. odpowiada uchwalonemu przez
Radę Miejską budżetowi wraz z wprowadzonymi zmianami.
Komisja Rewizyjna uznała działania Burmistrza Miasta za
zgodne z prawem w zakresie wykonania budżetu i pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta za 2015r”.
Wydając tak pozytywną opinię Komisja Rewizyjna wystąpiła
do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
Radni miejscy, bez zbędnej dyskusji, zdecydowaną większością - 17 głosami „za”, 1 przeciwnym i 3 wstrzymujących się
udzieli absolutorium
Burmistrzowi Miasta Kętrzyn
w związku z wykonaniem budżetu miasta za rok 2015.
Wart przy tym podkreślenia jest fakt, że dochody budżetu
miasta okazały się wyższe o kilka procent od planowanych
– co podkreślił w dyskusji – radny Romuald Budrewicz uzasadniając, dlaczego będzie głosował za udzieleniem absolutorium.
Franciszek Jaroński
Odnawialne źródła energii
– fikcja czy konieczność?
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
dla wszystkich, którzy ratują dziedzic- w powiecie kętrzyńskim – to zasadniczy temat konferencji,
two kulturowe kolei. Statuetka lokomo- która odbyła się 20 czerwca w siedzibie spółki KOMEC.
tywy wykonana została z oryginalnych
części trzymających szynę: śruby stopowe, pierścienie sprężyste, nakładki
oraz oryginalny kawałek szyny.
Fot. Franciszek Jaroński
► Pamiątkowa statuetka to wyraz uznania dla rady i burmistrza.
Dworca kolejowego w Kętrzynie nie musimy się już wstydzić. Ostatnio docenili
to również mieszkańcy Ełku, którzy pojawili się na sesji rady miejskiej i wręczyli
burmistrzowi pamiątkową statuetkę za „ratowanie dziedzictwa kulturowego
kolei”.
Oskar Braci Sawczyńskich, bo tak nazywa się nagroda, którą jej twórcy
REKLAMA
przekazali podczas sesji radnym miejskim i burmistrzowi, to wyraz uznania
Twórcy pamiątkowej statuetki, bracia
Adam i Mirosław Sawczyńscy z Ełku,
w piśmie skierowanym do rady miasta
i burmistrza Krzysztofa Hećmana napisali między innymi: „Składamy gratulacje Radzie Miasta Kętrzyna za rewitalizację
budynku dworcowego. W minionym roku
mieliśmy przyjemność odwiedzić dworzec
po remoncie, jesteśmy pod wrażeniem.(…)
Jako pasjonaci w tej dziedzinie jesteśmy
chętni do współpracy w tworzeniu koncepcji
dodatkowych elementów z historii kolejnictwa. Każdego roku jesteśmy fundatorami
„Oskara Braci Sawczyńskich” dla osób i instytucji, które działają na rzecz ratowania
dziedzictwa kulturowego kolei. W tym roku
45 statuetkę przyznajemy Państwu”
fj
Uczestnicy konferencji dyskutowali między innymi o: programach wspierania i zasadach funkcjonowania odnawianych źródeł energii, możliwościach i zasadach finansowania
inwestycji związanych z wytwarzaniem energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych, wykorzystaniu urządzeń takich jak
np. pompy ciepła, a także o problemach w zakresie odnawialnych źródeł energii wynikających z nowelizacji prawa energetycznego.
Warto przy tym wspomnieć, jak poinformował Andrzej Konieczko, prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej, że nasze województwo należy do przodujących
obszarów w świecie jeśli chodzi o wykorzystywanie naturalnych źródeł energii, których udział w bilansie energetycznym sięga 30 %, przy czym w dalszym ciągu istnieje wiele
możliwości dalszego rozszerzania i budowy tego typu urządzeń wykorzystujących takie źródła jak: biomasę, odpady
drzewne, promienie słoneczne (ogniwa fotowoltaniczne),
wiatr (siłownie wiatrowe) czy wodę (elektrownie wodne).
Potrzeba, a wręcz konieczność korzystania z odnawialnych
źródeł energii, jak podkreślali zgodnie uczestnicy konferencji wynika chociażby z konieczności ograniczenia emisji do
atmosfery CO2 i kończących się zasobów naturalnych – węgiel, gaz i ropa.
fj
WIESCI Z MIASTA
Ach, co to był za dzień!
Piękny, słoneczny i dodatkowo urozmaicony tak wieloma
wspaniałymi działaniami młodzieży. 1-ego czerwca,
z okazji Dnia Dziecka, w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Kętrzynie odbyły się konkursy „Mam talent” oraz „Master
Chef” (pierwszy taki w naszym mieście).
Konkurs kulinarny oceniany był przez profesjonalnych kucharzy Grzegorza Cioska, nauczyciela przedmiotów gastronomicznych Zespołu Szkół nr 2 z Mrągowa, Tomasza Kosaka,
kucharza City Club oraz przez panią Urszulę Sowińską, kętrzyniankę, zajmującą się carvingiem - sztuką rzeźbienia
w owocach i warzywach. Głównym tematem konkursu była
sałatka. Dwóch przedstawicieli z każdej klasy przygotowywało „Wariację sałatkową”. Samo słowo „wariacja” rozbudziło wyobraźnię uczniów tak, iż zaskoczyli swoimi
umiejętnościami, kreatywnością, smakiem jury, nauczycieli
oraz swoich rówieśników.
Komisja nie miała łatwego zadania, gdyż ocena uwzględniała
wiele kryteriów: miejsce pracy przygotowane przez uczniów,
smak, aranżację, wykorzystanie produktów, stopień trudności oraz stanowisko pracy po zakończeniu działań kulinarnych. Najlepsze okazały się klasa IIc, Ib, IIb i wyróżniona III
d. Nagrody ufundowane były przez Radę Rodziców oraz City
Club Restauracja & Kręgielnia.
Co roku w Gimnazjum nr 2 uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na szkolnym konkursie
„Mam Talent”. Młodzież tego gimnazjum potrafi naprawdę
zaskoczyć swoją pomysłowością, przebojowością, wrażliwością, oj długo by tu wymieniać. Występy indywidualne i grupowe były oceniane przez jury pod przewodnictwem pani
dyrektor Katarzyny Bronakowskiej.
Trzeci raz z rzędu klasa 3 c, której wychowawcą jest Joanna
Potraffke, okazała się najlepsza. W swoim występie zatytułowanym „Ćwiczyć każdy może” przekonali kolegów i koleżanki, że drzemie w nich duch sportu. Drugie miejsce
przypadło dla zespołu tanecznego „Gringo” z klasy 1a. Trzecie miejsce zajęła Zofia Kwasiborska z klasy 1c, która zaczarowała wszystkich swoją grą na akordeonie. Wyróżnienia
indywidualne otrzymały Emilia Jankowska za grę na wiolonczeli oraz Julia Wiórko za występ wokalny. Szczególne wyróżnienie otrzymał od pani dyrektor uczeń klasy 3 c, Jakub
Konieczny, który zaskoczył żonglerką i umiejętnością freestyle basketball czyli kręceniem piłki na palcu.
Na koniec dnia pan Daniel Saik zaprezentował roboty Lego,
zbudowane i zaprogramowane przez uczniów naszej szkoły.
Tak wyglądał Dzień Dziecka w Gimnazjum nr 2 im. Jana
Pawła II w Kętrzynie. Tu zawsze panuje atmosfera współpracy, przyjaźni oraz chęci do podejmowania wyzwań.
Agnieszka Czeszun
Kętrzyński Czytelnik Roku
9 czerwca w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży odbyło się podsumowanie konkursu „Kętrzyński Czytelnik Roku”, którego
organizatorem była Miejska Biblioteka Publiczna im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.
Konkurs trwający prawie sześć miesięcy przeznaczony był
dla czytelników biblioteki w dwóch grupach wiekowych
(dzieci do lat 9 oraz młodzież w wieku 10-15 lat). Jego celem
było rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży nie tylko zainteresowań. Stąd też kryteria konkursu dotyczyły nie tylko ilości wypożyczanych książek ale również zaangażowania
w pracach na rzecz biblioteki oraz organizowanych przez nią
przedsięwzięciach.
W konkursie wzięły udział 34 osoby, a najaktywniejsi oraz
ich najbliżsi otrzymali cenne nagrody ufundowane przez
spółki miejskie PGK „Komunalnik” i KOMEC (czytniki ebooków), a także Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie (bilet rodzinny dla czterech osób na wybrany spektakl) oraz
Filharmonię Warmińsko-Mazurską im. F. Nowowiejskiego
w Olsztynie (bilet rodzinny dla czterech osób na wybrany
koncert).
Komisja konkursowa, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria
konkursu postanowiła nagrodzić:
- w kategorii do lat 9: Joannę Sieńko, Milenę Małż oraz Michała Januszanisa.
- w kategorii od 10 lat do 15 lat: Patrycję Kościńską, Jakuba
Sieńko oraz Olgę Łozowską.
fj
10 lat Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Kętrzynie
Starość nie musi być nudna
- W tej chwili mamy ograniczoną ilość
miejsc, bo nasza sala nie mieści więcej
osób. Musieliśmy przyjąć zasadę, że nowego członka przyjmujemy wówczas,
kiedy ktoś zrezygnuje – mówi Janina
Milewicz.
Fot. Franciszek Jaroński
► Członkowie stowarzyszenia licznie przybyli do Kina “Gwiazda”
Kętrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodzi 10-lecie swojego istnienia.
Z tej też okazji 18 czerwca w sali Kina "Gwiazda" odbyło się jubileuszowe spotkanie twórców, założycieli UTW, studentów, władz WSIiE TWP w Olsztynie oraz
władz samorządowych miasta.
FRANCISZEK JAROŃSKI
Czym bowiem jest ten trzeci wiek? Zdaniem twórców Stowarzyszenia, człowiek przechodzi w życiu kilka etapów
rozwoju. Jest to między innymi dzieciństwo, młodość, dorosłość i tzw. trzeci
wiek, który nazywa się często jesienią
życia.
Jesień życia czy raczej wiosna?
Tymczasem ta „jesień życia” dla wielu
bywa często „wiosną życia”.
– Teraz wszystko możemy. Jesteśmy
wolni, czerpiemy energię z każdego
pięknego dnia, szukamy w sobie siły
i entuzjazmu do spełnienia marzeń.
Wierzymy w siebie, ludzi wokół nas i
swoje możliwości – stwierdzają krótko
Janina Milewicz jest jedną z inicjatorek
powołania Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i aktualną prezeską stowarzyszenia. Na początku stowarzyszenie
tworzyło 50 osób. Teraz jest już 204
członków i kolejnych chętnych nie brakuje.
510 wykładów
Dla swoich członków stowarzyszenie
ma bardzo szeroką ofertę zajęć.
W ciągu 10 lat dzięki władzom WSIiE
TWP odbyło się aż 510 wykładów,
a poza tym prężnie działają koła zainteresowań, gdzie funkcjonują sekcje
takie jak chociażby: fotograficzna, literacko-historyczna, turystyczna, sportowa czy taneczna.
- Starość wcale nie musi być nudna –
mówi Janina Milewicz.
Eugeniusz Predko, prezes UTW nie wyobraża sobie swojego życia bez uniwersytetu. Przede wszystkim działalność
w UTW pozwala na „wyrwanie” się
z czterech ścian, spotkania się w gronie
przyjaciół, wymiany poglądów i zaczerpnięcia wiedzy, która bardzo często
okazuje się bardzo przydatna w codziennych życiowych sytuacjach.
- Powołanie organizacji to był przysłowiowy strzał w „dziesiątkę” - mówi Eugeniusz Predko.
Na gali z okazji 10-lecia istnienia zjechały się też delegacje z sąsiednich
miast - Węgorzewa i Giżycka. W takiej
chwili nie zabrakło życzeń, gratulacji
i wspomnień. Była to też okazja do refleksji i przypomnienia, jak ważną rolę
w życiu osób w „dojrzałym” wieku
pełni to właśnie stowarzyszenie.
JEDZIEMY DO HISZPANII
OD PIERWSZEGO DNIA
Janina Milewicz: Bardzo często wyjeżdżamy do teatru, filharmonii czy na
różne koncerty. Wyjeżdżamy również poza granice naszego kraju. Byliśmy
między innymi w Chorwacji i Bułgarii, a w najbliższym czasie mamy zaplanowany wyjazd do Hiszpanii. Także nasze możliwości wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom członków stowarzyszenia są bardzo duże.
Maria Rutkowska: Z UTW jestem związana od pierwszego dnia jego istnienia. Sprawiało to mi zawsze ogromny zaszczyt i sprawia do dzisiaj przyjemność, że mogę swój czas spędzać wśród osób o podobnych
zainteresowaniach jak moje. Lubię przygotowywać się do zajęć, stąd też
często miałam możliwość wygłaszania własnych referatów na interesujące
słuchaczy tematy.
KONDOLENCJE
„A przecież nie cały umieram, to , co we mnie niezniszczalne – trwa!”
Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski
Pani
Małgorzacie Żukowskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu odejścia do Domu Ojca
TATY
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Składają
Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman,
oraz koleżanki i koledzy Urzędu Miasta w Kętrzynie
WIEŚCI Z MIASTA
I Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich
Po raz pierwszy w Kętrzynie i w Polsce
Fot. Franciszek Jaroński
►I Międzynarodowy Czempionat Koni Ardeńskich odbył się w Kętrzynie.
11 i 12 czerwca w Stadzie Ogierów w
Kętrzynie odbył się Międzynarodowy
Czempionat Koni Ardeńskich. Była to
pierwsza o takim charakterze impreza
w Polsce. Na imprezę przyjechali goście z Francji, Szwecji oraz Luksemburga i Belgii..
W Czempionacie prezentowały się klacze dwu- i trzyletnie, ogiery dwuletnie
oraz trzyletnie i starsze . Łącznie w Kętrzynie przed międzynarodową komisją
zaprezentowano 41 koni rasy ardeńskiej z 5 krajów: Francji, Belgii, Luksemburga, Szwecji oraz Polski.
To zaszczyt dla Kętrzyna
Jerzy Gawarecki, dyrektor Stada Ogierów w Kętrzynie cieszy się, że udało się
zainicjować czempionat koni ardeńskich. Na kolejny trzeba będzie poczekać, bo Francja, Belgia, Luksemburg czy
Szwecja, które mają znacznie większe
doświadczenie w hodowli tych koni, już
wyraziły zainteresowanie organizacją
kolejnych czempionatów.
- Uważam, że był to wielki zaszczyt dla
Kętrzyna zwłaszcza, że w Polsce hodowlę koni ardeńskich w czystej rasie
mamy bardzo młodą w porównaniu do
innych krajów. Sam czempionat był
znakomitym elementem promocji
miasta, naszego Stada Ogierów i Stadniny Nowe Jankowice – mówi Jerzy Gawarecki.
Polscy hodowcy mają dobre konie
Zdaniem znawców tematu, wprawdzie
polskie księgi tej rasy są młode (3-letnie), to konie wyhodowane w Polsce
naprawdę prezentowały się znakomicie. Obawy dotyczące polskich ardenów
na tle koni z pozostałych krajów okazały się niczym nie uzasadnione. Polscy
hodowcy mają bardzo dobre konie,
które niczym nie ustępują francuskim
czy szwedzkim.
Z kolei dzień drugi (niedziela) był
dniem przeznaczonym na pokazy dla
licznie tego dnia przybyłej publiczności, w trakcie których między innymi
dokonywano prezentacji ekip (defilada
z flagami), dekorowano zwycięskie
konie i ich hodowców oraz prezentowano możliwości wykorzystania oraz
umiejętności koni ardeńskich.
Franciszek Jaroński
WYNIKI
W klasie klaczy 2-letnich wygrała
szwedzka Viola, a najlepsza polska
klacz Kasja zajęła 3 miejsce. W klasie
klaczy 3-letnich za najlepszą międzynarodowe jury uznało polską klacz
Vulcana, a wiceczempionką została
klacz z Francji. W klasie ogierów 2letnich najlepszym okazał się reprezentant
hodowli
francuskiej,
natomiast polski ogier Versal został
wiceczempionem. W klasie ogierów
dorosłych zwyciężył zajął ogier Massiv ze Szwecji, II był Eliot De L’halvigne z Luksemburga, a III Perkoz
z Polski.
Na pomoc Bartkowi
18 czerwca br. boisko Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4
zmieniło zupełnie swój wygląd. A wszystko to za sprawą
Rady Rodziców, która podjęła trud zorganizowania charytatywnego pikniku rodzinnego.
Fot. Amelia Kuba
►Pomagać z uśmiechem? Dzieci to potrafią.
Dochód z uzyskany w trakcie jego trwania został przeznaczony na leczenie 12-letniego Bartka, którego świat runął
trzy miesiące temu. Okazało się, że chłopiec jest poważnie
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej - pomieszczenia gospodarczego nr 7 o pow. 8,22 m2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału
9/100 cz. działek nr 230/3 o pow. 240 m2 położonej przy ul. Mazowieckiej i nr 228 o pow. 48 m2
położonej przy ul. Władysława Orkana w Kętrzynie, obręb 5, KW – OL1K/00026310/3.
Cena wywoławcza - 3 200,00 zł
wadium - 400,00 zł
Udział w cenie wywoławczej:
grunt - 29,67 %, pom. gospod. - 70,33 %.
Nieruchomość zbudowana jest zespołem trzech garaży i siedmioma pomieszczeniami gospodarczymi.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2016r. o godz. 1.300, w Urzędzie Miasta w Kętrzynie
przy ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 18 lipca 2016r. w godz. 9.00 - 14.00. Oglądanie pomieszczenia gospodarczego w godzinach 10.00 - 10.30 dnia 18 lipca 2016r.
W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości została ustanowiona odpłatna służebność drogowa.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202,
tel. 89-752-05-43.
WIEŚCI ZE STRAŻY GRANICZNEJ
Najlepsi w Straży Granicznej
15-17 czerwca w Kętrzynie odbyły się zawody o tytuł „Najlepsi w Straży Granicznej”. Do walki stanęło 11 czteroosobowych drużyn reprezentujących jednostki organizacyjne
Straży Granicznej z całej Polski.
Organizatorzy zaplanowali 8 konkurencji, w których funkcjonariusze wykazali się wielkim zaangażowaniem i sportowym zacięciem. Pierwszego dnia funkcjonariusze musieli
sprawdzić się w następujących konkurencjach: jazda precyzyjna rowerem i Land Roverem, jazda terenowa pojazdem
ATV, bieg sztafetowy (4x400), składanie i rozkładanie broni
oraz strzelanie. W trakcie sportowych zmagań wiele emocji
wzbudziła jazda precyzyjna Land Roverem. Sprawność
i umiejętności kierowcy w tej dyscyplinie były bardzo szybko
i bezbłędnie weryfikowane. Piłka znajdująca się na masce
auta nie mogła spaść. Liczył się czas i technika.
Drugiego dnia zawodów odbył się bieg na orientację w terenie. Na zakończenie, w ostatnim dniu zawodów, uczestnicy
sprawdzili swoją wiedzę w teście na temat pełnienia służby
granicznej.
WYNIKI
1. Bieszczadzki Oddział SG
2. Warmińsko-Mazurski Oddział SG
3. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
w Lubaniu
Agata Hirniak najlepsza
Reprezentanci kętrzyńskiej Straży Granicznej zdobyli złoty
medal podczas rozgrywanych w Karwii Mistrzostwach
Straży Granicznej w Plażowej Piłce Siatkowej.
W zawodach pod patronatem Komendanta Głównego Straży
Granicznej uczestniczyło 11 drużyn reprezentujących oddziały i ośrodki szkolenia Straży. Nasza drużyna, w składzie
kpt. SG Adam Pawłowski, plut. SG Agata Hirniak i plut. SG
Adrian Krusińki wywalczyła pierwsze miejsce. Drugie
miejsce zdobyła ekipa z Morskiego OSG, a trzecie przypadło
Bieszczadzkiemu OSG. Natomiast po raz kolejny nasza reprezentantka została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju.
Wszystkie informacje na podstawie meldunków por. SG
Mirosławy Aleksandrowicz, rzecznika prasowego – koordynatora
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
chory (mięsak maziówkowy to bardzo rzadko spotykany nowotwór złośliwy). Obecnie Bartek jest w trakcie chemioterapii, a w walce z chorobą stara mu się pomóc cała szkoła.
Wsparcia potrzebowali też rodzice Bartka zwłaszcza, że
koszty dojazdów do szpitala, leków czy środków pielęgnacji
stale rosną.
Piknik zaplanowano z wielkim rozmachem, a w jego organizację włączyli się zarówno rodzice, nauczyciele, uczniowie
jak i cała rzesza ludzi o dobrych sercach.
fj
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Kętrzyna ogłasza:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową i usługową położonej w Kętrzynie przy ul. Bolesława Limanowskiego oznaczonej jako:
- działka nr 117/2 o pow. 299 m2, KW – OL1K/0008777/2, obręb 5,
Cena wywoławcza - 18 700,00 zł
wadium - 1 900,00 zł
Do cen nieruchomości ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Zabudowa i zagospodarowanie terenu może nastąpić na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
wydanej przez Burmistrza Miasta Kętrzyna na wniosek nabywcy działki. Nabywca nieruchomości
winien na podstawie uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy terenu sporządzić projekt oraz uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2016r. o godz. 12.00, w Urzędzie Miasta w Kętrzynie przy
ul. Wojska Polskiego 11, sala nr 108.
Wadium należy wnosić w pieniądzu do Kasy Urzędu Miasta w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11, w terminie do 18 lipca 2016r. w godz. 9.00 - 14.00.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, ponadto ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Kętrzynie adres http://www.miastoketrzyn.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej adres http:/bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn gmina miejska/.
Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 11, pokój nr 202, tel. 89 752-05-43.
WIEŚCI Z MIASTA
XVIII Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny
„Rodzina – tu wszystko się zaczyna”
FRANCISZEK JAROÑSKI
10 czerwca wśród obecnych na oficjalnej
uroczystości, poza pracownikami MOPS,
podopiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej
i władzami miasta, w uroczystości wzięli
między innymi udział: wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Miron
Sycz, konsultantka Fundacji Rozwoju Dzieci
im. Jana Amosa Komeńskiego Halina Wankowska-Marczak oraz publicysta i etyk Szymon Hołownia.
Fot. Archiwum MOPS w Kętrzynie.
►Teatr “Pod Orzełkiem” zaprezentował się na scenie kętrzyńskiego amfiteatru.
Trudno się nie zgodzić z tytułowym hasłem. Przez ponad miesiąc (13 maja – 10 czerwca)
rodziny z całego województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie świętowały podczas
pikników, koncertów i festynów. Oficjalne, a zarazem uroczyste zakończenie obchodów
miało miejsce 10 i 11 czerwca w kętrzyńskim kinie Gwiazda oraz amfiteatrze.
Finał lokalnej edycji „8 Wspaniałych”
Organizacją konkursu na terenie Kętrzyna
zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do tegorocznej edycji zgłoszono 12
osób. Kapituła przesłuchała wszystkich wolontariuszy bardzo selektywnie i wybrała
finałową ósemkę, którą oficjalnie poznaliśmy właśnie 19 maja.
– Konkurs jest organizowany w Polsce od
1993 roku. Ja zajmuję się nim w Kętrzynie już
od trzech lat i bardzo się cieszę, że co roku
spotykam ludzi, których warto za ich bez-
cenną i bezinteresowną pracę nagradzać.
Chcemy przez takie działania promować pozytywne postawy społeczne – mówi Katarzyna Kłosowska, koordynator konkursu.
Podczas uroczystej gali zaprezentowano idee
wolontariatu, w tym działalność prowadzoną
przez szkolne koła wolontariacie. Laureatom
konkursu i osobom wyróżnionym wręczono
dyplomy i nagrody. W tym gronie znalazła
się również laureatka, którą Kapituła Konkursu wytypowała do reprezentowania Kętrzyna na szczeblu ogólnopolskim. Zaszczyt
ten przypadł w udziale tegorocznej matu-
Rodzina doceniona w RPO
Miron Sycz składając życzenia kętrzyńskim
rodzinom zauważył, że coraz więcej osób zaczyna przywiązywać wagę do znaczenia tej
podstawowej jednostki społecznej jaką jest
rodzina.
- Nawet w Regionalnym Programie Operacyjnym zadbano o to, aby środki unijne zostały
przeznaczone na rozwój rodziny. To oznacza,
że idziemy we właściwym kierunku – mówi
Miron Sycz.
Teresa Murawska, kierownik kętrzyńskiego
MOPS przyznaje, że dla jej jednostki najważniejsze są potrzeby rodzin.
- Dlatego zdecydowaliśmy, że te nasze obchody odbywać się będą w dwóch etapach.
Pierwszy etap stanowiła konferencja będąca
rzystce z Zespołu Szkół, Dominice Łojko. –
Należałam do szkolnego koła wolontariuszy
„Shamrock”. Brałam udział w akcji „Opatrunek na ratunek”, gdzie wspólnie z koleżanką
pozyskiwałam od lokalnych aptek elementy
opatrunkowe, które wysyłaliśmy potem do
Afryki. Wysyłaliśmy tam też zebrane przez
nas przybory szkolne. Należałam też do PCK,
gdzie nauczyłam się pierwszej pomocy
i mogłam dzięki temu szkolić m.in. osadzonych z Zakładzie Karnym w Dublinach – wylicza swoje osiągnięcia Dominika Łojko.
Wojciech Caruk
podsumowaniem obchodów, a jednocześnie
była okazją do spotkania z ludźmi zajmującymi się rodzinami. Drugi etap zorganizowany w amfiteatrze stanowił propozycję
wspólnego z rodziną spędzenia czasu – mówi
Teresa Murawska.
Piknik rodzinny
11 czerwca (niedziela) był natomiast dniem
typowo rodzinnym i piknikowym. Wprawdzie pogoda niezbyt rozpieszczała uczestników pikniku, ale atrakcji – szczególnie dla
najmłodszych – nie zabrakło. Na scenie kętrzyńskiego amfiteatru najmłodszym (i nie
tylko) zaprezentował się między innymi
Teatr „Pod Orzełkiem”, który zaprezentował
widom spektakl pt. „Trzy razy królewna,
trzy razy smok”. Piknik był także znakomitą
okazją do rozstrzygnięcia konkursów: „Rodzina to marzenia, tęsknoty, wspomnienia”,
„Moje drzewo genealogiczne”, „Przyjaciel
kętrzyńskiej dużej rodziny za rok 2015” oraz
konkursu na najładniejszy strój naszych
przodków. Natomiast wokół sceny królowały
stoiska typowo zabawowe oraz stoiska z pracami plastycznymi wokół których krążyli aktorzy z Bartoszyc (klauni i szczudlarze
z grupy Klaunada). Na spragnionych i głodnych czekał ciepły posiłek (łazanki, grochówka i wyśmienite racuchy).
NAGRODZENI
Łojko Dominika – laureatka;
Grab Michał; Korneluk Marcelina;
Krzykwo Patrycja; Lewkowicz Sandra;
Łukasik Klaudia; Pietkiewicz Michał;
Wysocka Katarzyna;
Wyróżnienia: Dąbek Szymon;
Januszczak Bartosz; Stępień Maja;
Wach Milena.
Kętrzyńscy tancerze w dobrej formie
Pracownia tańca hip hop i breakdance działająca w Kętrzyńskim Centrum Kultury kończy sezon taneczny z zaskakującymi
efektami. Praktycznie co tydzień w różnych miejscach polski można było spotkać podopiecznych Piotra Frąckiewicza,
którzy zdobywali podium.
Fot. Gniewko Głogowski
► Dobra passa rozpoczęła się 5 czerwca na zawodach w Łapach o nazwie „Turbo Jam”, gdzie w kategorii do lat 12 drugie miejsce wywalczył
Tomasz Borowski. Natomiast w starszej kategorii do lat 16, bezkonkurencyjni byli: Dawid Łoskociński – pierwsze miejsce, Tomasz Chorzelewski – drugie miejsce, Patryk Masłowski – trzecie miejsce.
Fot. Jakub Tomasz Gwiazdowski
► Na kolejny cel obrany został międzynarodowy turniej tańca breakdance: „Next Step – II edycja”. Zmagania odbyły się w Łodzi - mieście z
niezwykłą przeszłością i charakterem z którym tancerze z KCK mogli
zapoznać się przez weekend 18 i 19 czerwca.
Fot. Piotr Frąckiewicz
► Po udanej rywalizacji w Łapach przyszła kolej na turniej w Białymstoku – stolicę tańca. „Street Noise” to kolejna ogólnopolska impreza z
udziałem Kętrzyńskich tancerzy w finale. Jednak nie od razu uczestniczyliśmy w finałowych starciach, ponieważ każdy z tancerzy, jak i również każda ekipa musiała przejść przez eliminacje trwające niemal cały
dzień. Znakomitą choreografię w stylu hip hop zaprezentowały Hiphopowe Dzieciaki, którym niewiele zabrakło do zdobycia podium.
WIEŚCI Z MIASTA
Międzynarodowy Czempionat koni ardeńskich
Fot. Franciszek Jaroński
► Na zdjęciach ardeny, które uczestniczyły w kętrzyńskim czempionacie.
Konie ardeńskie to rasa
zimnokrwistych koni,
wywodząca się
z górzystej prowincji
Ardeness, na pograniczu
Belgii i Francji. Konie
ardeńskie pochodzą od
ciężkich koni, które były
przypuszczalnie jednymi
z pierwszych koni zimnokrwistych. Uważa się,
że na ardena wpływ
miały rasy sprowadzone
z północy przez legiony
rzymskie. Na przestrzeni dziejów użytkowano zwierzęta tej rasy jako siłę pociągową oraz w
stadzie rozpłodowym, stąd jej wpływ na wiele innych
ras. Wywodzi się od niej szereg gałęzi, chociaż podtypy
znacznie się różnią, np.: arden belgijski lub szwedzki,
koń sokólski, sztumski
i łowicki. Obecnie konie tej rasy także używane są jako
siła pociągowa.
Pokazy konne
Fot. Pola Żukowska
► Pierwsze sulki skonstruowano w 1893 roku w USA. Początkowo używali ich farmerzy jako środka transportu.
W kętrzyńskim stadzie ogierów pokazy powożenia sulkam
i możemy oglądać podczas każdego pokazu.
Fot. Pola Żukowska
► Kętrzyńskie „grubasy” potrafią skakać przez przeszkody.
Fot. Pola Żukowska
► Podczas ostatnich pokazów mogliśmy podziwiać
wyścigi konne …
Fot. Pola Żukowska
► Po udanych pokazach
czas na rodzinną fotografię.
Strażackie święto
Kętrzyńscy strażacy obchodzili swoje
święto 4 czerwca w Barcianach. Święto
swojego patrona Św. Floriana połączyli
z 70-leciem OSP Barciany. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia. Brązową odznakę „Zasłużony
Dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali mł. kpt. Piotr Kimbar oraz mł.
ogn. Robert Ziemba, a złoty medal „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” odebrał RyFot. Archiwum PSP Kętrzyn
szard Kozyra, wójt gminy Barciany.
►
Barciany były gospodarzem tegorocznego święta strażaków powiatu kętrzyńZa 45-lecie służby pamiątkową odskiego.
znakę odebrał dh Henryk Sznip.
Fot. Archiwum
PSP Kętrzyn
► Szymon Sapieha odebrał awans na brygadiera.
Gratulujemy.
Fot. Pola Żukowska
► Upadek z kucyka
nie jest groźny.
Rekordowa „Jedynka”
Fot. Archiwum SP1 w Kętrzynie
► Kętrzyńska Szkoła Podstawowa nr 1 udowadnia, że czytanie może być. 404 uczniów
i 22 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie wzięło udział w Ogólnopolskiej
Akcji Masowego Czytania „Jak nie czytam, jak czytam!”
WIEŚCI Z MIASTA
NAJGORĘTSZY WEEKEND LATA
Tradycyjnie już jeden z kętrzyńskich lipcowych weekendów obfituje w wydarzenia sportowe oraz kulturalne. Poniżej prezentujemy tegoroczną ofertę. Gwarantujemy, że w dniach
23-25 lipca każdy znajdzie coś dla siebie.
Festiwal Filmów Wojennych
i Historycznych
piątek - projekcja w Zamku
sobota - projekcja w Kinie Gwiazda
niedziela - projekcja w Zamku
Wstęp wolny.
23.07
24.07
25.07
Festiwal Filmów Wojennych i Historycznych docelowo w perspektywie
wieloletniej ma stać się
największym na terenie
Polski przeglądem filmów
o tematyce wojskowej, wojennej, batalistycznej i historycznej. Odbywać się
będą projekcje najciekawszych filmów o tematyce
historycznej
ostatnich
miesięcy. Po każdej z nich
odbywać się będzie panel
dyskusyjny z twórcami, aktorami, reżyserami czy producentami. W planie Festiwalu znalazły się m.in. spotkania
z twórcami filmów: „Karbala”, „Powstanie Warszawskie”,
„Niewinne”, „Tajemnice Westerplatte”, „Myszy Strajkują”,
oraz „Dywizjon 303”, którego produkcja ruszy w sierpniu
br. Gościem specjalnym będzie Krzysztof Kowalewski. Podczas gali finałowej nastąpi wręczenie nagród dla twórców
krzewiących postawy patriotyczne i kultywujących historię Polski w filmach i produkcjach telewizyjnych.
Koncert „Offensive of Rock”
piątek
godzina 17.00 – 22.00
Wstęp wolny
To druga edycja koncertu otwierającego cały militarny
weekend pn. „Offensive of rock”. Line up wydarzenia stanową zespoły Forteca, ARMIA oraz Proletaryat. Taki dobór
artystów gwarantuje mocne rozpoczęcie „Walkirii”. Będzie to jedyny koncert w swoim rodzaju - zostanie poprowadzony przez konferansjera, który w przerwach
pomiędzy koncertami będzie opowiadał anegdoty z życia
frontowego, aby jak najbardziej podtrzymywać klimat
koncertu.
Piknik - sobota - niedziela, godz. 10.00-16.00
Parcz k. Kętrzyna
bilet dwudniowy - 50 zł
bilet na sobotę – 29 zł
bilet na niedzielę – 35 zł
W sobotę w godzinach porannych rekonstruktorzy „Walkirii” wezmą
udział w defiladzie, która przejdzie
ulicami: Szpitalną – Skłodowskiej
Curie – Wojska Polskiego – Sikorskiego
– pl. Piłsudskiego. W defiladzie weźmie udział ponad setka rekonstruktorów
i
kilkanaście
pojazdów
militarnych. Defilada zakończy się kilkunastominutową potyczką w przestrzeni miejskiej.
Tegoroczna edycja zostanie podzielona na dwa dni. W sobotę widzowie zobaczą przede wszystkim pokazy czołgów: Pantera,
T-34 oraz T-55 i czołgu niespodzianki. Kolosy kilkukrotnie wyjadą na plac, gdzie zaprezentują się w pełnej okazałości zarówno samodzielnie jak i podczas małych potyczek,
a także na torze przeszkód.
Drugiego dnia motywem wiodącym
będą już Żołnierze Wyklęci i Niezłomni,
a poranne pokazy czołgów będą dodatkiem. Na godzinę 15.00 zaplanowano
widowisko historyczne, które jest najważniejszym elementem dwudniowego
pikniku. Za realizację widowiska odpowiadają konsultantanci do spraw historycznych w filmach i serialach tj.: „Czas
honoru”, „Tajemnice Twierdzy Szyfrów”, „Miasto 44”, „Tajemnica Westerplatte” i innych.
Jarmark Średniowieczny na
Świętego Jakuba
Plac Zamkowy
Wstęp wolny
Amfiteatr w Kętrzynie:
Forteca, Armia, Proletaryat
Mazurska Defilada Historyczna
23.07
w Kętrzynie
oraz Mazurski Piknik Militarny „Walkiria” Bitwa czołgów 24.07
Defilada – Kętrzyn - sobota, godzina 11.00-12.30 wstęp wolny
23.07
17.30 – 18.30
– koncert zespołu
Forteca
18.45 – 20.15 – koncert
zespołu Armia
20.30 – 22.00 – koncert
zespołu Proletaryat
22.07
23.07
24.07
Śpiewy i tańce
do
białego
rana, średniowieczne opowieści z dalekich krajów,
rzemieślnicy i kupcy,
damy i rycerze… Po raz jedenasty na zamku w Kętrzynie, dawnym Rastemborku, odbędzie się Jarmark Średniowieczny na
Świętego Jakuba.
Jak co roku chętni będą
mogli zapoznać się z tajnikami dawnych rzemiosł,
posłuchać dawnej i tradycyjnej muzyki, spróbować dawnego jadła lub po prostu
odpocząć po upalnym dniu
w cieniu zamkowego dziedzińca. Dla najmłodszych
przygotowano także dawne
gry i zabawy.
25.07
Koncert Andrzeja Piasecznego
sobota
Amfiteatr, godzina 20.00
Wstęp wolny
23.07
Andrzej Piaseczny – jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, cieszący się niesłabnącą popularnością od wielu lat. Laureat
nagród publiczności – m.in. – Telekamery
2010, SuperJedynek, Eska Music Awards 2010,
Bursztynowego Słowika oraz wielu złotych,
platynowych płyt i multiplatynowych płyt.
Autor i wykonawca takich przebojów, jak
„Imię deszczu”, „Niecierpliwi”, „Prawie do
nieba”, „Chodź, przytul, przebacz”, „Rysowane Tobie”, czy „Śniadanie do łóżka”.
Andrzej Piaseczny to również zwycięzca trzeciej edycji programu „Bitwa na głosy”.
24.03.2015 ukazała się najnowsza płyta Andrzeja Piasecznego – „Kalejdoskop”, która
w dniu premiery otrzymała już status platynowej płyty.
W 2015 powrócił do roli jurora w programie „Voice of Poland”.
XV Krajowy Czempionat Koni Zimnokrwistych i XX Pokazy Konne
sobota - niedziela, Stado Ogierów
wstęp wolny
23.07
24.07
Impreza o charakterze ogólnopolskim co
roku przyciąga wielbicieli koni z całego
kraju. Pierwszy dzień poświęcony będzie
ocenom koni zimnokrwistych, w typie sokólskim, sztumskim oraz ardenów polskich.
W niedzielę odbędą się m.in. atrakcyjne
szczególnie dla publiczności pokazy kaskaderów, kadryl sulek, zawody w powożeniu
końmi zimnokrwistymi. Jak co roku główną
atrakcją będzie poręcz ogierów.
WIEŚCI Z MIASTA
WYDAJ SWÓJ 1.000.000 zł!
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
#'()*#+, -.(*#/
!
"#
$%&
ROZMAITOŚCI
Kącik przedsiębiorcy
RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020
Działanie 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Jakie projekty zostaną wsparte:
Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z
odnawialnych źródeł energii.
W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę jednostek o mniejszej
mocy wytwarzania:
• instalacji wykorzystujących energię słońca (fotowoltaika) - do 2 We/MWth,
• jednostek wykorzystujących energię geotermalną- do 2 MWth,
• małych elektrowni wodnych- do 200 kWe,
• elektrowni wiatrowych- do 200 kWe,
• instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth,
• instalacji wykorzystujących biogaz- do 1 MWe.
W przypadku inwestowania przez beneficjentów w instalacje wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, może ona być wytwarzana na
potrzeby własne, jak również z możliwością sprzedaży do sieci. Jeżeli projekt
zakłada przyłączenie do sieci warunkiem (jeżeli dotyczy) uzyskania dofinansowania będzie posiadanie przez beneficjenta ważnych technicznych warunków przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwarzania energii
do sieci elektroenergetycznej.
W przypadku tego rodzaju projektów dofinansowanie będzie mogło obejmować również przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze
źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci i stanowić integralną
część projektu, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu. W tym kontekście przyłącze, rozumiane jest jako odcinek sieci łączący jednostkę/jednostki wytwarzania energii z punktem, w którym następuje rozgraniczenie
własności sieci między właścicielem jednostki wytwórczej i operatorem sieci.
Beneficjenci, czyli kto może dostać dofinansowanie:
• Przedsiębiorstwa;
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
• Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
• Inne podmioty posiadające osobowość prawną
SIERPIEŃ 2016
Alokacja: 125 325 019,59 zł
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE
w MŚP.
Jakie projekty zostaną wsparte:
1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na
efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne
energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (definicja w słowniku terminologicznym) wraz z wymianą lub
modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE;
4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii
elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach
produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
7. Audyt energetyczny (jako element projektu).
Beneficjenci
• Przedsiębiorstwa;
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
• Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe;
• Inne podmioty posiadające osobowość prawną
SIERPIEŃ 2016
Alokacja: 38 284 200,00 zł
Kontakt: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie
Tel. 89-522 02 00 ,mail [email protected]
Informacja przygotowana przez
Pełnomocnika ds. rozwoju przedsiębiorczości
Krzysztofa Bućko
Mateusz Kamiński i Patryk Szczygło w programie PolakPotrafi
Kętrzynianie twórcami wyjątkowej aplikacji
Regularne treningi są niejednokrotnie bardzo poważnym zadaniem dla
każdego z nas. Wychodząc naprzeciw
trenującym dwaj młodzi kętrzynianie
Mateusz Kamiński i Patryk Szczygło
(uczniowie Zespołu Szkół im. M.C.
Skłodowskiej w Kętrzynie) „bawiąc”
się w programistów stworzyli bardzo
ciekawą aplikację, która pozwala monitorować i odpowiednio zorganizować ćwiczenia podczas treningów.
Aplikacja nosi nazwę „SqueezePump”.
Jest to swego rodzaju przenośny dziennik pozwalający na odpowiednie zaplanowanie i zorganizowanie ćwiczeń.
Przenośny dziennik na urządzenia mobilne
A ponieważ jest to dziennik przenośny
i stworzony na urządzenia mobilne, zapewne nie będzie dla zainteresowanych
urządzeniem uciążliwym.
- Dziennik jest zaopatrzony w takie
funkcje jak: zapisywanie wykonywanych ćwiczeń oraz możliwość przypisania do każdego ćwiczenia ilości
wykonanych serii, powtórzeń i używanego obciążenia, wgląd w statystyki
podsumowujące trening, historia treningów, która pozwoli na kontrolowanie postępów, a to wszystko jest
zobrazowane przez wykresy. Przydatny
może okazać się również wbudowany
stoper, który umożliwi utrzymanie odpowiednich przerw pomiędzy ćwiczeniami – wyjaśniają zasady działania
jego twórcy.
Obaj przyjaźnią się od 12 lat, a łączy ich
wspólne hobby – informatyka, komputery i elektronika. Dotychczas mieli
wiele pomysłów na różne projekty, ale
OGŁOSZENIE
Fot. Franciszek Jaroński
►Autorzy aplikacji pracują wspólnie od 12 lat.
nigdy nie tworzyli czegoś na urządzenia mobilne. SqueezePump to ich
pierwszy tego typu zrealizowany projekt.
Dostępna dla wszystkich
- Początkowo nasze pierwszy plany zakładały utworzenie aplikacji tylko dla
nas samych. Z czasem zmieniły się
w utworzenie czegoś większego, czegoś
co będzie dostępne dla wszystkich. Jest
to dopiero pierwszy krok, jednak jesteśmy przekonani, że również z pomocą czytelników uda nam się
stworzyć coś znacznie większego.
Stworzona przez nas aplikacja jest
przydatna nam samym w życiu codziennym, dlatego chcemy zrobić coś,
co będzie łatwym jak i funkcjonalnym
narzędziem. Jeśli poprzez stworzenie
aplikacji SqueezePump odniesiemy
sukces, chcielibyśmy utworzyć coś jeszcze większego, a mianowicie społeczność, która dzieliłaby się ze sobą
doświadczeniami z siłowni. Innymi
słowy dawałaby rady dla osób początkujących lub dla tych, które po prostu
szukają wiedzy. Dzielenie się swoją
pasją z innymi jest dla nas kluczem do
powstania owej społeczności - podkreślają z przekonaniem i wiarą w końcowy sukces.
Franciszek Jaroński
POLAK POTRAFI
Póki co, stworzoną aplikację zdecydowali się
wydać całkowicie za darmo. Dołączyła ona do
strony crowdfundingowej PolakPotrafi. Osoby
nią zainteresowane, które chciałyby ich wesprzeć wiele cennych informacji znajdą pod adresem:
https://polakpotrafi.pl/projekt/aplikacja-treningowa-squeezepump, a także na facebooku:
www.facebook.com/squeezepump.
KONKURS
„Do PSZOK-u oddajesz nagrody dostajesz”
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o. o. informuje, że w okresie od 1.02.2016 do 30.06.2016 organizuje konkurs pod nazwą:
„Do PSZOK-u oddajesz nagrody dostajesz”
Konkurs kierowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta Kętrzyn
Celem konkursu jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Miasta Kętrzyn, ze szczególnym zwróceniem uwagi mieszkańców na konieczność segregacji odpadów oraz korzyści z tego wynikających, promocja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zachęcenie mieszkańców
do korzystania z niego.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK) znajdującego się
przy ul. Budowlanej 1 wraz z wypełnionym kuponem konkursowym (znajdującym się poniżej).
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.komunalnik.ketrzyn.pl
„Do PSZOK-u oddajesz nagrody dostajesz”- Kupon konkursowy (*)
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………
Adres, z jakiego przywieziono odpad: ………………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883.) na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie,
w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej
………………………………………………
Podpis uczestnika
(*) wypełnić drukowanymi, czytelnymi literami
Wyniki konkursu
Informujemy, że w maju 2016 r. w konkursie „Do PSZOK-U oddajesz nagrody dostajesz” wyłoniono trzech zwycięzców:
1. Pan Marek Małagocki z ul. Orzeszkowej - wygrał blender kuchenny
2. Pan Paweł Szuszkiewicz z ul. Moniuszki - wygrał blender kuchenny
3. Pan Marek Szarejko z ul. Daszyńskiego - wygrał blender kuchenny
Zwycięzcom gratulujemy.
HISTORIA
1050 lecie Chrztu Polski
Jak wyglądał chrzest Mieszka?
Fot. Franciszek Jaroński
►Wojciech Jurkiewicz (po prawej) podczas sympozjum w Kętrzynie.
Obchodzona w tym roku 1050. rocznica przyjęcia przez
Mieszka I chrztu, jak wszystkie tego typu epokowe wydarzenia związane z historią i tradycją, zmusza do refleksji
nad przeszłością, a w szczególności nad początkami państwowości i chrześcijaństwa na naszych ziemiach.
dr Wojciech Jurkiewicz
To jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w historii narodu polskiego stało się przedmiotem wielu prac i rozważań
naukowych, opartych w większości przypadków na nielicznych i lakonicznych materiałach źródłowych, które dają jedynie podstawę do snucia hipotez, niejednokrotnie ze sobą
sprzecznych.
Kto udzielił Mieszkowi chrztu?
Historycy od wielu lat próbują ustalić dokładne okoliczności,
czas, miejsce oraz celebransa, który udzielił chrztu księciu
Mieszkowi. W efekcie tych badań wiele udało się wyjaśnić,
ale wiele, ze względu na brak wiarygodnych źródeł, nadal
pozostaje tajemnicą. Dlatego też warto odnieść się do wyników najnowszych badań oraz zwrócić uwagę na kilka newralgicznych problemów związanych z tym wydarzeniem.
Trzeba zauważyć, że nie zachował się w archiwach żaden dokument bezpośrednio dotyczący chrztu Mieszka I. Nie ma
żadnej ówczesnej relacji na ten temat. Wszystko też wskazuje na to, że nigdy takich źródeł nie odkryjemy. Późniejsze
zapisy kronikarskie i rocznikarskie pochodzą z ustnej tradycji i nie opierają się na źródłach pisanych, których autorzy
byli bezpośrednimi świadkami chrztu Mieszka albo żyli
w tamtych czasach. O sytuacji Polan w interesującym nas
okresie kilka zapisów dokonali kronikarz saski Widuking
z Korbei i żydowski kupiec Ibrahim ibn Jakub. O samym
chrzcie i jego okolicznościach więcej pisali żyjący później
kronikarze: biskup merseburski Thietmar, Anonim zwany
Gallem, czy Wincenty Kadłubek. Inni kronikarze opierali się
później na faktach opisanych przez nich, dodając własną interpretację. Najbardziej charakterystycznymi są tu Roczniki,
czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza,
który zostawił nam tekst przestawiający w sposób najobszerniejszy i najbardziej sugestywny opis zdarzeń związanych
z chrztem księcia Polan.
Kiedy odbył się Chrzest Mieszka?
W świetle najnowszych badań polskich historyków możemy
z większym prawdopodobieństwem odnieść się do kluczowych problemów związanych z chrztem Mieszka i wpływem
tego wydarzenia na rozwój państwowości polskiej. Wiele
wątpliwości i czasami kontrowersji, które wywołane były
różnymi interpretacjami zachowanych źródeł, w ostatnich
dziesięcioleciach zostało zweryfikowanych.
Jednym z takich problemów jest czas tego wydarzenia. W żadnym ze źródeł nie ma podanej daty chrztu Mieszka oraz
związanego z tym faktu przybycia czeskiej księżniczki
Dobrawy i jej ślubu z księciem Polan. Analizy szczątkowych
informacji powodowały, że wydarzenia te datowano w okre-
sie 960-967. Przy czym jako datę chrztu wskazywano rok 966.
Również w kręgu domysłów pozostawała dokładna, dzienna
data tego wydarzenia. Czy miało to miejsce w czasie Wielkanocy 966 r., czy może na Boże Narodzenie (jak w niektórych
przypadkach chrztu władców wczesnego średniowiecza) lub
w Zielone Świątki.
z Czechami. Zasadniczym celem tego posunięcia było pozyskanie sojusznika do walki z Wieletami o Pomorze Zachodnie.
Warunkiem tego porozumienia miało być małżeństwo
Mieszka I z Dobrawą, córką Bolesława I Srogiego. Nie ulega
też wątpliwości, iż celem Mieszka było również nawiązanie
sojuszu z cesarzem Ottonem I.
Gdzie Mieszko został ochrzczony?
Dzisiaj przyjmujemy, że najprawdopodobniej chrzest
Mieszka I odbył się w 966 roku - prawdopodobnie w Wielką
Sobotę 14 kwietnia. Podobnie rzecz ma się z miejscem
chrztu, które nie jest znane. Dziejopisowie wskazywali, że
być może odbył się on w Pradze, Ratyzbonie, Gnieźnie lub
Poznaniu. Wskazywano również inne miejsca, jak np. Kraków i Wiślicę. Odkrycia archeologiczne z lat 90. XX wieku
wskazują, że akt ten mógł mieć miejsce na wyspie Ostrów
Lednicki, koło Gniezna, które było główną siedzibą rodu Piastów. Hipoteza ta wynika z faktu, że znaleziono tam basen
chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się dorosły
człowiek. Kilka lat temu przypomniano koncepcję związaną
z Poznaniem, ponieważ odkryto tam rzekome dwa baseny
chrzcielne. Mimo różnych wątpliwości można jednak stwierdzić, że chrzest księcia Mieszka I na pewno miał miejsce na
terenie Wielkopolski, w obrębie państwa Polan.
Kto skłonił Mieszka do chrztu?
O ile kwestia sojuszy Mieszka w ówczesnej sytuacji politycznej wydaje się działaniem racjonalnym i zrozumiałym, to
motywy decyzji o przyjęciu chrztu nie rysują się już tak jednoznacznie.
Samo małżeństwo Mieszka było efektem układu politycznego. Jednak do przyjęcia nowej wiary być może skłoniła go
niedawno zaślubiona Dobrawa, która jak zapisał niemiecki
kronikarz Thietmar „widząc swego małżonka pogrążonego
w wielorakich błędach pogaństwa, zastanawiała się usilnie
nad tym, w jaki sposób mogłaby go pozyskać dla swojej
wiary. Starała się go zjednać na wszelkie sposoby, nie dla zaspokojenia trzech żądz tego zepsutego świata, lecz dla korzyści wynikających z owej chwalebnej i przez wszystkich
wiernych pożądanej nagrody w życiu przyszłym. Umyślnie
postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc
długo działać dobrze. Kiedy mianowicie po zawarciu wspomnianego małżeństwa nadszedł okres wielkiego postu
i Dobrawa starała się złożyć Bogu dobrowolną ofiarę przez
wstrzymywanie się od jedzenia mięsa i umartwianie swego
ciała, jej małżonek namawiał ją słodkimi obietnicami do złamania postanowienia. Ona zaś zgodziła się na to w tym celu,
by z kolei móc tym łatwiej zyskać u niego posłuch w innych
sprawach. Jedni twierdzą, iż jadła ona mięso w okresie jednego wielkiego postu, inni zaś, że w trzech takich okresach.”
I to wskutek tej „kobiecej perswazji” Mieszko mógł ulec
żonie i zdecydować się na chrzest. Postrzegając w ten sposób
zachowanie księcia, nie ujmujemy mu człowieczeństwa, robiąc z niego wyrachowanego, cynicznego polityka. Czy
zatem przyjęcie chrztu było impulsem czy precyzyjnie przemyślanym działaniem?
Decyzja Mieszka I o wprowadzeniu w swoim kraju nowej
wiary, była krokiem bardzo odważnym. Chrzest oznaczał zerwanie z dotychczasowymi wierzeniami. Mieszko, poślubiając Dobrawę i przyjmując chrześcijaństwo, kierował się
doraźnymi interesami politycznymi. Zapewne zdawał sobie
jednak sprawę z faktu, że korzyści i skutki wynikające z przyjęcia chrztu będą dalekosiężne, że całkowicie odmienią jego
kraj, że wprowadzą jego mieszkańców do zupełnie innej
strefy kulturowej, z której mógł czerpać wzorce dla organizacji rozrastającego się państwa. Temu celowi służyło też
silne wsparcie przy tworzeniu własnej, niezależnej organizacji kościelnej. Mieszko I do końca swego życia otaczał
opieką duchownych i ich dzieło, zdając sobie doskonale
sprawę z faktu, że nowa religia spajała i wzmacniała organizm młodego państwa.
Jak przebiegał chrzest Mieszka?
Co do samego chrztu, to nie mamy żadnych dowodów na to,
jaki był jego faktyczny przebieg. W trakcie badań nad początkami państwa polskiego wysuwano różne hipotezy.
Przyjmowano, że chrztu tak znaczącemu władcy powinien
udzielić ważny dostojnik Kościoła, dlatego Mieszko i jego
dworzanie zostali najprawdopodobniej ochrzczeni przez biskupa. Wysunięto hipotezę, że był nim Michał, biskup Ratyzbony, któremu podlegali Czesi. Inni twierdzili, iż tym
biskupem był Jordan, wspomniany przez Thietmara i to on
ochrzcił Mieszka I w Poznaniu na Ostrowie Tumskim. Inna
hipoteza mówi, że chrztu mógł udzielić nie któryś z biskupów, ale mógł to być jeden z kapelanów Dobrawy, który
razem z nią przybył z Czech do kraju Polan.
Dokładnie też nie wiemy, jak wyglądał rytuał tego aktu. Najprawdopodobniej w basenie chrzcielnym przyjmujący nową
wiarę zanurzał się całym ciałem w wodzie. Przypuszcza się
też, że razem z księciem ochrzczony został jego dwór oraz
drużyna wojów. Ile osób tego dnia i później przyjęło wiarę
nie wiadomo. Chrzest poddanych było procesem, który przebiegał stopniowo, w dłuższym okresie czasu. W pierwszym
etapie aktem tym objęto najprawdopodobniej tylko elity
państwa Mieszka – w granicach do kilkunastu tysięcy osób.
Natomiast pozostała część społeczeństwa, szacowanego
w tym czasie na ok. 650 tys. osób, nadal pozostawała przy
wierzeniach przodków. Przez wieki w szerokich masach
w życiu codziennym współistniały elementy chrześcijańskie
z pogańskimi, co najwyraźniej przejawiało się w trwaniu zabobonu.
Państwo polskie powstało w X wieku
Przyjęcie chrztu należy wiązać z budową państwa na terenach zajmowanych przez plemię Polan. Początkowo przyjmowano, iż państwo polskie począwszy przynajmniej od VII
czy VIII w. kształtowało się stopniowo, przez kilka wieków.
Jednakże dzięki zastosowaniu w ostatnich dziesięcioleciach
nowoczesnych metod badawczych, a zwłaszcza metody dendrochronologicznej, ta hipoteza została obalona. Okazało się,
że powstanie państwa polskiego należy wiązać z okresem lat
30. i 40. X wieku. Nowo powstałe państwo od razu stało się
znaczącym ośrodkiem politycznym, a chrzest nastąpił w stosunkowo krótkim czasie po jego zawiązaniu. Świadczyć to
może o głównie politycznych motywach decyzji Mieszka
o wprowadzeniu chrześcijaństwa na swoje tereny, które na
skutek podbojów powiększały się dynamicznie i nad którymi
trzeba było zapanować. Dlatego racjonalnym krokiem
władcy Polan wydaje się być nawiązanie dobrych relacji
Opr. Agnieszka Górska, WSIiE
Tekst jest streszczeniem wykładu, jaki dr Wojciech Jurkiewicz wygłosił podczas sympozjum naukowego z okazji 1050 rocznicy Chrztu
Polski. Sympozjum odbyło się w Kętrzynie, 14 maja br.
JAK MÓGŁ WYGLĄDAĆ CHRZEST MIESZKA?
Prof. Tomasz Jasiński:
Nie zachowały się jednak żadne opisy, wskazujące na to, jak mógł
wyglądać sam moment chrztu. Najwcześniejsza relacja mnicha,
który był świadkiem chrztu Pomorzan pochodzi z XII wieku,
czyli 200 lat po Mieszku. Miało to wyglądać tak, że wykopywano
basen chrzcielny, niegłęboki, na wysokość kolan, do którego nanoszono wody. Wówczas taki katechumen, po odbytym poście,
szedł z rodzicami chrzestnymi, niósł białą szatę i świecę, a następnie wchodził do basenu. Gdy kapłan będący za zasłoną to
usłyszał, wychodził, wypowiadał modlitwę. Już ochrzczony Pomorzanin ubierany był w białe szaty i otrzymywał zapaloną
świecę.
KULTURA
Sukcesy kętrzyńskich tancerzy
Konfrontacje 2016
Eksplozja rockowych dźwięków
rorzy brali pod uwagę dwa zespoły: Bifrost z Suwałk i Berserker z Wilna. Jednak stosunek głosów 2:1 przeważył na
korzyść gości z Litwy. Zaskoczyło to pozytywnie nie tylko fanów gotyckiego
metalu, ale również sam zespół. Wyszli
na scenę jako pierwsi, grając
„mroczne” dźwięki w pełnym słońcu.
Widownia również na ich koncercie dopiero zbierała siły, jednak mimo to Berserker swoim muzycznym kunsztem
i ciekawymi klimatami zdobył w naszym mieście kilku fanów. Tuż za podium znalazł się suwalski Bifrost. Kto
wie, gdyby nie fakt spóźnienia wokalisty i zdenerwowania pozostałych muzyków ten muzyczny bój mógłby się
potoczyć inaczej.
Fot. Jakub Tomasz Gwiazdowski
►Zdobywcy pierwszego miejsca w kategorii Breakdance 3vs3.
Street Noise 2016 – w dwóch słowach: „Gruba Biba”, która
się odbyła 11 czerwca w klubie Gwint w Białymstoku. Dziesiątki, a nawet setki tancerzy rywalizowało ze sobą przez
cały dzień, aby w późnych godzinach wieczornych wyłonić
tych najzdolniejszych i najbardziej przygotowanych, po
prostu „debeściaków” tańca ulicznego.
Turniej był oceniany przez sześciu jurorów: Ryfa, Polssky,
Maciek Pela, Modest, Pawlotti oraz Chuchu, którzy w tym
dniu wcielili się w surowych nauczycieli egzaminujących poziom umiejętności w stolicy tańca, jaką jest Białystok. Nad
oprawą muzyczną czuwał: Dj Zielak i Dj Vasquez, natomiast
w roli MC imprezę poprowadzili: Piskorz i Mamuśka.
Kętrzyniacy startowali w kilku kategoriach, m.in. Hiphopowe Dzieciaki w kategorii Show, przeznaczonej dla formacji
tanecznych. Duety hiphopowe: Kinga Mroczkowska i Maja
Gliszczyńska – znakomita prezentacja, przejście eliminacji,
jednak później pokonane przez mocniejszych tancerzy.
Laura Zaburko z Koleżanką z Mrągowa – Dominiką Kulmaczewską zdominowały parkiet swoimi umiejętnościami na
tyle, że udało się wywalczyć IV miejsce.
Kategoria Breakdance 3vs3 dla dzieci do lat 13, tutaj również
nie odpuszczaliśmy i walczyliśmy do końca, czego efektem
był udział w ćwierćfinale naszych zdolnych dziewczyn: Darii
Jakubowicz, Wiktorii Sławeckiej i Mai Gliszczyńskiej. W tej
kategorii III miejsce wywalczyła również Natalia Pucer wraz
z dziewczynami ze Słupska, które wystartowały pod nazwą
„We Not Sorry”.
Kategoria Breakdance 3vs3 dla dorosłych w tym roku wyjątkowo zdominowana przez najmłodsze pokolenie. Tomasz
Chorzelewski, Oskar Świder i Dawid Łoskociński w drodze do
finału pokonali wielu tancerzy od siebie o wiele starszych,
gdzie w ostatecznym pojedynku wywalczyli I miejsce pokonując CoolKids Flavour - trener Piotr Frąckiewicz bardzo
dumny.
Ostatnia kategoria – allstyle, w której nie brakowało uśmiechu i dobrej zabawy również z naszymi tancerzami w finale.
Obrana dla zabawy nazwa: „Przyjechaliśmy tu popatrzeć, ale
jednak startujemy!” okazała się zmorą dla wielu grup, ponieważ ekipa wygrywała każdy pojedynek z uśmiechem na
twarzy.
Wspaniałe emocje przeżyte na tym turnieju utrzymują się
jeszcze w nas i na pewno pozostaną na długo w pamięci.
Piotr Frąckiewicz
REKLAMA
Fot. Dorota Gawerska
►Zespół Explozer z Gdańska - zwycięzcy “Konfrontacji”
Dziewiąta edycja rockowych Konfrontacji przeszła już do historii. Impreza,
która odbyła się 18 czerwca w kętrzyńskim amfiteatrze cieszyła się nie tylko
zainteresowaniem publiczności, ale
również muzyków. W przeglądzie wystartowało siedem kapel. W tym jedna
z Litwy.
Do Kętrzyńskiego Centrum Kultury,
które jest organizatorem festiwalu
wpłynęło łącznie dwadzieścia zgłoszeń.
Komisja do finałowego koncertu zakwalifikowała ostatecznie osiem. Niestety, w dniu imprezy bartoszycki
Deathplan nie dotarł na miejsce.
Muzyka od bluesa po metal
W tej sytuacji na scenie wystąpiło siedem ekip grających szeroko pojętego
rocka: Akademia i Plaster z Olsztyna,
Berserker z Wilna, Holy Water z Łomży,
Bifrost z Suwałk, Explozer z Gdańska
i Jasny Pierun z Kętrzyna. Fani gitarowych dźwięków mogli znaleźć chwile
radości słuchając przekrój muzyki od
bluesa aż po metal. Jak stwierdziła kętrzyńska publiczność, zespoły prezento-
wały naprawdę wysoki poziom.
– Jestem już po raz czwarty czy piąty na
Konfrontacjach. Co roku było tutaj
sporo dobrych kapel. Jednak w tym
roku wszystkie zespoły zagrały naprawdę solidnie – mówi Paweł, fan
rocka.
Jury wyłoniło zwycięzców jednogłośnie. Pierwsze miejsce zajął zespół,
który wiele osób uznawało za faworyta
imprezy. Gdański Explozer wykrzesał
z siebie ciężkie, metalowe riffy zjednując sobie nie tylko jurorów, ale również
publikę.
– Jesteśmy w szoku. Sam nie mogę
uwierzyć, że metalowej kapeli przyznano pierwsze miejsce. Dzięki Kętrzyn! – cieszy się Włodek Mańkowski,
gitarzysta i wokalista Explozera.
Tam, gdzie korzenie gitarowych brzmień
„Srebro” na podium zdobyła blues –
rockowa formacja Holy Water z Łomży.
To dowód na to, że rockowcy jeszcze
pamiętają, gdzie tkwią korzenie gitarowych brzmień. Niespodzianką była za
to grupa, która uplasowała się na miejscu trzecim, o które bój był zażarty i nie
było tu jedności w głosach komisji. Ju-
Lipali rozgrzało publiczność
Na uwagę zasługuje również fakt
udziału w przeglądzie kętrzyńskiej
grupy Jasny Pierun. Zespół działa zaledwie pół roku w pracowni Kętrzyńskiego Centrum Kultury, lecz mimo tak
krótkiego stażu muzycznej sprawności
im odmówić nie można. Przed nimi
jeszcze sporo pracy i ćwiczeń, dopracowywania techniki i zdobywania scenicznego doświadczenia. Jeśli w sposób
przemyślany pójdą swoją drogą, to na
pewno jeszcze o nich usłyszymy.
Pełen rockowych emocji wieczór zakończył występ gwiazdy, zespołu LIPALI. Grupa zagrała swoje najlepsze
utwory wzbudzając energię wśród
zgromadzonej pod sceną publiczności.
I choć niektórzy z uwagi na osobę lidera domagali się utworów legendarnego Illusion, to jednak po konkretnej
dawce „hitów” Lipali nie mogli wyjść
z amfiteatru niezadowoleni.
– Fajne miejsce i fajny klimat. Pamiętam, że graliśmy tutaj kilka lat temu,
jednak wtedy to miejsce wyglądało inaczej. Nie było amfiteatru, tylko jakieś
„klepisko”. Więc widzę, że miasto zalicza progres – mówi Tomek „Lipa” Lipnicki, lider LIPALI.
Wojciech Caruk
INFORMACJA
ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH “MEDYK”
ELŻBIETA GRONEK-KOZAK, EMILIA SOBOŃ, ANNA WŁOTTKOWSKA,
JANINA MIRYN, NORBERT KOZAK, ELŻBIETA BŁAŻEJEWSKA,
ELWIRA WARNO-SNOPEK, TERESA GŁUSZKO, ELŻBIETA KIRYLUK-GOJŁO
OD DNIA 20.06.2016 ZOSTAJE PRZENIESIONY Z UL. DASZYŃSKIEGO 31
NA UL. KOŁOBRZESKĄ 1G (OBOK POLICJI)
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
FILM
Alicja po drugiej stronie lustra
REPERTUAR
24.06.2016
15.45 – ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 3D – dubbing, od 7 lat
18.00 – WARCRAFT: POCZĄTEK 3D
– dubbing, od 12 lat
20.30 – OBECNOŚĆ 2 – od 15 lat
25 - 26.06.2016
13.30 – ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 2D – dubbing, od 7 lat
15.45 – ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 3D – dubbing, od 7 lat
18.00 – WARCRAFT: POCZĄTEK 3D
– dubbing, od 12 lat
20.30 – OBECNOŚĆ 2 – od 15 lat
Kontynuacja „Alicji w Krainie Czarów” powiela te same
błędy co poprzednik, ale jednocześnie jest też przyjemną,
wysmakowaną wizualnie zabawą z morałem dla całej rodziny. Krótko mówiąc, typowy Disney.
Alicja powraca do Krainy Czarów. Dowiaduje się tam, że jakaś
straszna choroba dopadła Kapelusznika. Aby mu pomóc, Alicja musi spotkać się oko w oko z samym Czasem i odbyć podróż do przeszłości, by odwrócić bieg wydarzeń. Od
premiery „Alicji w Krainie Czarów” Tima Burtona minęło
sześć lat i wydaje się, jakby to było całkiem niedawno. Szczególnie, jeśli spojrzy się na „Alicję po drugiej stronie lustra”.
Formalnie oba filmy wyglądają praktycznie tak samo.
Zmiana na stołku reżysera (tym razem jest nim James Bobin,
który wcześniej zrobił nowe Muppety) nie przyniosła zbyt
wielu zmian. To nadal ta sama opowieść, kontynuująca stare
wątki i rodzinne przesłanie. Metafora podróży w czasie jak
i samego uosobienia Czasu w tym filmie, całkiem zgrabnie
niesie przesłanie o tym, by cenić każdą minutę i sekundę jaką
mamy; by nie tracić czasu oraz doceniać chwile, jakie możemy spędzać z rodziną. Jest w tym wszystkim stary, dobry
disneyowski urok i w sumie trudno mu się oprzeć. Nie brakuje w „Alicji...” momentów szczerze wzruszających (szczególnie pod koniec filmu), zabawnych jak i mądrych. Przekaz
mówiący o tym, by nie bać się marzyć i sięgać po to, co niemożliwe, to bezcenna lekcja zarówno dla małych chłopców
i dziewczynek.
Justyna Tokarzewska
27 - 29.06.2016
15.45 – ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 3D – dubbing, od 7 lat
18.00 – WARCRAFT: POCZĄTEK 3D
– dubbing, od 12 lat
20.30 – OBECNOŚĆ 2 – od 15 lat
01.07.2016
15.30 – ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 3D - dubbing
18.00 – ZANIM SIĘ POJAWIŁEŚ
20.30 – OBECNOŚĆ 2
02-03.07.2016
13.00 – ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 2D - dubbing
15.30 – ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 3D - dubbing
18.00 – ZANIM SIĘ POJAWIŁEŚ
20.30 – OBECNOŚĆ 2
04-06.07.2016
15.30 – ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA 3D - dubbing
18.00 – ZANIM SIĘ POJAWIŁEŚ
20.30 – OBECNOŚĆ 2
n.pl
y
z
r
t
e
k
.
o
www.kin
Obecność 2
Dzień Niepodległości: Odrodzenie
Kontynuacja jednego z największych przebojów światowego kina ostatnich lat. Widowiskowa opowieść o inwazji
przedstawicieli obcej cywilizacji na naszą planetę.
Po najeździe przedstawicieli obcej cywilizacji na Ziemię ludzie wykorzystali pozostawione przez nich zdobycze tech-
Uwaga konkurs!
niki do budowy supernowoczesnego i skutecznego systemu
obronnego dla całej naszej planety. Nic jednak nie mogło
przygotować nas na ponowny atak obcych, którzy powracają, by ze zdwojoną siłą przypuścić atak na Ziemię…
Drodzy Czytelnicy! W konkursie każdy może wygrać wejściówki na dowolny seans filmowy Wystarczy
wysłać maila z poprawną odpowiedzią na adres: [email protected]
Uwaga! Tu liczy się szybkość i poprawna odpowiedź. Reguły są proste: odpowiedzi przyjmujemy od piątku (1 lipca) od godz. 18. Dwie pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi wygrywają. Koniecznie podajcie nam swoje dane: imię, nazwisko i numer
telefonu.
A oto pytanie: W ilu filmach Tima Burtona wystąpił Johny Deep?
Justyna Tokarzewska
Obecność 2, nowy thriller paranormalny produkcji New Line
Cinema, to ekranizacja kolejnego przypadku zaczerpniętego
z archiwum spraw słynnych demonologów Eda i Lorraine
Warrenów. Za kamerą ponownie staje James Wan (Szybcy
i wściekli 7) — autor rekordowego sukcesu Obecności.
W obsadzie po raz kolejny znaleźli się nominowana do
Oscara Vera Farmiga (W chmurach, serial telewizyjny Bates
Motel) oraz Patrick Wilson (seria Naznaczony) jako Lorraine
i Ed Warrenowie. Tym razem badacze udają się do północnego Londynu. W nękanym przez złośliwe duchy domu,
w którym samotna matka wychowuje czwórkę dzieci, przeprowadzą jedno ze swoich najbardziej przerażających
śledztw.
Justyna Tokarzewska
WYNIKI KONKURSU
Prawidłowa odpowiedź na pytanie: “Podaj tytuł filmu, w którym na dużym ekranie zadebiutował Filip Piotrowicz.” brzmi “Wenecja”.
Podwójne wejściówki na dowolnie wybrany seans w Kinie “Gwiazda” wygrali: Agnieszka
Szyszka i Mateusz Kwiatkowski.
Wejściówki do odebrania w kasie Kina “Gwiazda” codziennie w godz. 14.-21.
OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam mieszkanie w Kruszewcu oraz biurko, tel. 510386760
• Zamienię kawalerkę ul. Sikorskiego na mieszkanie 2-pokojowe, tel. 517654740
• Sprzedam mieszkanie w Garbnie 53m2. I piętro. Pomieszczenia na garaż.
Działka ogr. Tel. 603298872
• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 48 m2, parter, ul. Łokietka 27, tel. 501 154 757
• Sprzedam działkę rekreacyjną w Pilcu 915m2, nad jeziorem, tel, 693 852 399
• Działki ul. Górna Kętrzyn, media, cena 70 PLN za m2, tel.605 767 757
• Stowarzyszenie wynajmie od 1 lipca pomieszczenie za niewielką kwotę.
Wszelkie pytania pod nr telefonu 694 192 371
• Sprzedam mieszkanie 40,5 m2, 2 pokoje, parter przy ul. Moniuszki 3A, tel.
696 429 120
• Sprzedam lub wynajmę mieszkanie w Łozdojach, 2 pokoje 55 m2, parter, balkon w bloku 12 rodzinnym. Tel. 508 082 924
Sprzedam mieszkanie w Kętrzynie na ul. Ogrodowej 19, 2 pokoje, parter, 45,5
m2, piwnica, z ogródkiem 400 m2, cena 85 tys. zł do negocjacji. Tel. 89 752 21 75
• Sprzedam garaż na ul. Powstańców Warszawy 41 w Kętrzynie. Tel. 609 556
980
• Sprzedam zagospodarowaną działkę – ogrody im. W. Kętrzyńskiego, tel. 89 751
31 68
• Sprzedam działkę 450 m2, ogród, ul Jagiełły, uprawiana, ogrodzona, nowe nasadzenia drzew i krzewów, czarnoziem, maliny późne, orzechy laskowe, altanka,
studnia, tel. 89 676 27 21 lub 794 29 46 25.
• Sprzedam mieszkanie w Kętrzynie przy ul. Daszyńskiego za spółdzielnią, własnościowe z kw, sypialnia, łazienka, salon z aneksem, loggia, 36 m2, 111 tys. zł, tel.
501 017 946
• Sprzedam mieszkanie 61,3 m2, 3 – pokoje, tel. 696 219 210.
• Sprzedam mieszkanie 39 m2, 2 pokoje z kuchnią, balkon, 3 piętro, u. Różana,
tel. 607 570 307.
• Sprzedam dom jednorodzinny w Kętrzynie po kapitalnym remoncie, do zamieszkania, garaż, 13 ar ziemi, Tel. 511 253 529
• Sprzedam ziemia 2 ha, kilometr do jeziora Radzieje pełne media, Tel. 511 253 529
• Sprzedam zagospodarowaną działkę. Ogrody Kętrzyńskiego Tel: 89 751 31 68
• Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, CO, 64m2, Kętrzyn Ul. Żeromskiego, Garaż –
w sąsiedztwie tel. 600 353 446 po godz. 18:00
• Sprzedam mieszkanie 52m2 , piwnica 10m2, II piętro, po remoncie. Kętrzyn,
Sikorskiego 76E. Cena do negocjacji 125.000,- tel. 601 91 61 46
• Zamienię na większe lub sprzedam mieszkanie 50m2 z garażem i działką tel.
667 724 681
• Zamienię mieszkanie w Warszawie 33m2 media miejskie po remoncie, widna
kuchnia, z zasobów ZGN na mieszkanie w Kętrzynie ok. 50m2. 539 040 912
• Sprzedam działki w Nowej Różance pow. 3 tys. m. kw. 601 206 037
• Sprzedam dom w Nowej Wsi Kętrzyńskiej tel. 604 407 996
• Sprzedam tanio działkę budowlaną - wszystkie media, Nowa Wieś Kętrzyńska,
piękna okolica, 11 arów, 54.000, tel. 513 429 501
• Sprzedam małe mieszkanie, 1 pokój, około 25 m2, dogodna lokalizacja, parter,
po remoncie, Kętrzyn, ul. Mazurska 11, cena 70 tysięcy, tel. 537 016 326 w godz.
20-21.
• Sprzedam garaż o powierzchni 24 m2 w centrum miasta, pl. Piłsudskiego na
własnym gruncie z kanałem. Tel. 668 003 276.
• Sprzedam mieszkanie, IV piętro, 57 m2, tel.516 096 888
• Sprzedam mieszkanie 60 m. kw., 3 pokoje, II piętro, duży balkon, ul. Kazimierza
Wielkiego, tel. 608 208 071.
• Sprzedam budynek 130 m2, magazyn, warsztat lub miejsca garażowe, Kętrzyn,
ul. Chopina, tel. 662 23 83 14
• Dolina Gubra – sprzedam budynek do adaptacji na kawiarnię, tel. 608 011 612
• Sprzedam dom na wsi do remontu w cichej okolicy, tel. 518 371 567
• Sprzedam mieszkanie, 60 m2, 3-pokojowe, duży balkon, ul. Królowej Jadwigi,
Kętrzyn, tel. 880 384 633
• Szukam do wydzierżawienia gruntów rolnych w Gminie Korsze, tel. 539-171-872
• Sprzedam działkę budowlaną z mediami 1700 m2 w Nowej Wsi lub zamienię
na mieszkanie. tel. 693 758 913
• Pilnie sprzedam dom z pomieszczeniem na działalność gospodarczą, Kętrzyn,
ul. Rzemieślnicza, tel. 606 163 190.
• Sprzedam mieszkanie w Drogoszach 88 m2 + działka 3 ary. Cena 80 tys. Tel. 503-852-342
• Sprzedam dom 130 m2 z ogrodem 430 m2. Tel. 887-562-653
• Sprzedam garaż (blaszak), stan bdb, cena 800 zł, tel. 509 125 033
• Sprzedam dom w Kętrzynie, możliwość zamiany na mieszkanie z dopłatą, tel.
886 295 494, cena do negocjacji
• Sprzedam mieszkanie w Wopławce, 48 m kw., 2 pokoje, garaż i działka 5 arów.
Tel. 606 966 384
• Sprzedam garaż na ul. Daszyńskiego. Tel. 607 736 304
INNE
• Sprzedam ule używane, puste, warszawskie, poszerzane, tel. 600178404
• Sprzedam miód z własnej pasieki, tel. 600178404
• Sprzedam kontenery mieszkalne, tatrę 815, płyt drogowe Jomby tel. 606221654
• Sprzedam pianino, tel. 606 852 492
• Sprzedam zagospodarowaną działkę. Ogrody im. W. Kętrzyńskiego, tel. 89 751
31 68
• Sprzedam „Bester” 250, tel. 782 839 599
• Sprzedam rolki oraz łyżwy firmy Tempish, rozmiar 29-32 w stanie dobrym. Dodaję zestaw ochraniaczy. Łatwa obsługa. Tel. 508 908 790.
• Sprzedam kanistry na paliwo nowe i używane 5, 10 i 15 l. Tel. 508 343276
• Oddam śliczne szczeniaczki od maleńkiej suczki, tel. 798 240 279, Pilwa
• Sprzedam tanio siatkę leśną 150 m i 50 słupków dębowych. Tel. (89) 752 27
56 lub 607 628 545.
• Z powodu wyjazdy oddam rocznego psa sznaucera. Tel. 792 100 345
• Sprzedam drewno opałowe kominkowe jesion rąbane sezonowane do 2 lat (do
40m3) układane lub nasypowe. Tel. 511 14 93 61
• Sprzedam blachę 0,8mm ocynk 0,68m x 0,68m ok. 200 sztuk - 4 zł / sztuka,
1,2m x 1,2 m za 8zł/szt. Tel. 511 14 93 61
• Sprzedam trampolinę 2,4 m z osłonami: 500 złotych nieużywana. Tel. 511 14
93 61
• Oddam dwie suczki: 1,5 roku - mała, gładka, 6 miesięcy – średnia, czarna, kudłata. Tel. 727 737 008
• Odstąpię salę w Finezji, 7 maja 2016, Agnieszka 501 381 145, Piotr 517 131
535
• Oddam psa rasy husky tel. 694 544 504
• Pilnie oddam dwa średniej wielkości kundelki - samczyki, tel. 693 699 823
• Sprzedam kocioł CO 1,5 m2, typ gejzer ma 2 lata gwarancji, tanio. Tel. 664 24
68 74.
• Sprzedam pustaki 24x60. Tel. 664 086 584
• Sprzedam niemiecki Tryjer do czyszczenia zboża, zabytek rok 1937. Tel. 508
750 305.
• Sprzedam Dyma 8, pilarka „Rema” pilarko - wyrównywarka. Tel. 664-323-812
USŁUGI
• JCB, Minikoparka – wykopy – usługi, przeciski kretem. Tel. 603 930 724.
• Zajęcia fitness, masaż relaksacyjny, klasyczny, dojazd do klienta, tel. 796 804 631
• Wykonuje usługi remontowe malowanie szpachlowanie glazura inne. Tanio!
Tel. 513 648 784
• Szkółka Pływania "DELFIN" zaprasza na zajęcia nauki pływania dla dzieci,
młodzieży i dorosłych prowadzone przez doświadczonego instruktora pływania. Informacje pod nr. tel. 504 404 720
• Francuski, młodzież i dorośli. www.klubjezykowy.eu Tel. 730-006-088.
• Tłumaczenia – wszystkie języki, Henryka Szturo, Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego
14/2, tel. 504 083 917.
• Budowa, remont, prace stolarskie i wykończeniowe. Tanio i solidnie! Tel. 696
291 054.
• Marka SA pożyczki gotówkowe od 300 do 3000 zł bez BIK, tel. 533 340 404,
801 540 404
• Bus osobowo-transportowy do wynajęcia. Tel. 600 178 404
• Zespół instrumentalno-wokalny na każdą okazję. www.avanti.5x.pl, tel. 600 178
404
• Twój doradca ubezpieczeniowy PZU, miła i fachowa obsługa tel. 539 689 890
• Niania na godziny! Dyspozycyjna i odpowiedzialna osoba zajmie się twoim
dzieckiem, gdy będziesz tego potrzebować tel. 733 750 676
• Praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół zawodowych, WOLNE MIEJSCA.
Informacje: Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie, ul. Miejska 7, tel. 89 751 46 10
• Usługi hydrauliczne: instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje c.o., montaż
armatury sanitarnej, montaż piecyków, kuchenek gazowych. Tel. 514 756 922.
• Fizyka Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego te. 503895828
REKLAMA
OFERTA
PGK „KOMUNALNIK” SP. Z O.O. W KĘTRZYNIE
OFERUJE
ŚWIDACZENIE USŁUG WYSKOŚCIOWYCH PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM
O WYSOKOŚCI ROBOCZEJ 20 M
Tel. 89 751 38 05 , 89 752 26 45 ,
e-mail : [email protected]
PRACA
• Opiekunka do dzieci na weekendy, tel. 798 863 035
MOTORYZACJA
• 35 lat, 184 cm wzrostu, dobrze zbudowany – zatrudnię się jako ochroniarz.
Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, tel. 514 590 646,
[email protected]
l• Praca od zaraz - Personel Sprzątający. Książeczka sanepidu mile widziana.
Kontakt 725 602 600
• Rzetelna, sumienna, uczciwa poszukuje pracy w charakterze sprzątaczki
lub opiekunki osoby starszej lub niepełnosprawnej. Tel. 500 662 316
• Szukam pracy. Dyspozycyjna Basia oferuje solidne i tanie wysprzątanie
twojego domu. Znakomicie się sprawdzam też jako opiekunka do dzieci. Tel.
510 133 197
• Szukam pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Doświadczenie:
trzy lata na dużym dostawczym. Tel. 514 590 646
• Pomoc krawcowej zatrudni się. Tel. 726 987 324
• Szukam do pracy panie do robienia paznokci. tel. 665 665 682
• Szukam pracy jako elektryk. Tel. 519 857 867 lub 726 445 513
• Sprzedam Renault Clio rocznik 1999, granatowy, zadbany, tel. 506 433 600
• Sprzedam Mercedesa A KLASY. Stan dobry, rok prod. 2001, bogate wyposażenie, poj. 1700 cm3, 90 KM,, kolor turkus, cenas 5 900zł (do uzgodnienia), tel. 503
743 544
• Sprzedam Renault Traffic IIdCi Passenger, rocznik 2004, złoty, 8-osobowy, diesel,
tel. 604 154 435
• Sprzedam rower damski turystyczny sprzedam, stan dobry, tel. 602 530 281
• Sprzedam motocykl hondę PC-17, 450 cm3, stan bardzo dobry, 1988 r., przebieg
70000 km, 3500 zł, tel. 502 257 794
• Sprzedam koła 12 cali KPL z oponami/135SR12 po 60 zł/szt. Tel. 692 490 278
• Sprzedam mazdę3, rocznik 2004, pierwszy właściciel w kraju, tel. 518 225 242
• Sprzedam 4 koła alu do Vektra Omega, 5 otworów 15, 400 zł, tel. 605336650
BEZPŁATNE
KATEGORIA OGŁOSZENIA:
MOTORYZACJA:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
INNE
Treść ogłoszenia:
ogłoszenia drobne
do 15 słów
CZĘŚCI
NIERUCHOMOŚCI:
SPRZEDAM
KUPIĘ
ZAMIENIĘ
SZUKAM DO WYNAJĘCIA
PRACA:
OFERUJĘ
INNE:
SPRZEDAM
USŁUGI
WYNAJMĘ
SZUKAM
KUPIĘ
INNE
Kupon
ma
Kupon należy
należy wypełnić
wypełnić czytelnie
czytelniedrukowanymi
drukowanymi literami,
literami, zakreślając
zakreślającznakiem
znakiem“X”
“X”rubrykę,
rubrykę, w
w której
której ma
ukazać się
się ogłoszenie
ogłoszenie ii przesłać
ukazać
przesłać lub
lub dostarczyć
dostarczyć osobiście
osobiściena
naadres
adresredakcji:
redakcji:
Nasze
Miasto
Kętrzyn.pl,
Plac
Piłsudskiego
10/1,
11-400
Kętrzyn
Nasze Miasto Kętrzyn.pl, Plac Piłsudskiego 10/1, 11-400 Kętrzyn
najpóźniej w ciągu
7 dni od
wydania
gazety
najpóźniej
dodaty
środy
do godz.
14.00. do godz. 14.00.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
OGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA KUPONACH.
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz 883)
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES:
(Dane do wiadomości redakcji)
DATA I PODPIS
SPORT
WYNIKI
FAZA GRUPOWA
GRUPA A
Francja – Dzikie Kobry
Rumunia – FC Niepokonani
Albania – SP 1 Kętrzyn
Szwajcaria – Soccer II
Francja – Rumunia 8:0
Albania – Szwajcaria 7:0
Rumunia – Szwajcaria 7:0
Francja – Albania 12:0
Szwajcaria – Francja 4:12
Rumunia – Albania 4:2
TABELA
1. Francja
2. Rumunia
3. Albania
4. Szwajcaria
3 9 32-4
3 6 11-10
3 3 9-16
3 0 4-26
Kids CUP Kętrzyn
W Kętrzynie wygrała Francja
Rozgrywki Kids Cup 2016 stanowiły swoistą replikę
rozgrywek Mistrzostw Europy EURO 2016, które odbywają się we Francji. Wzięły w nich udział 24 zespoły
reprezentujące młodych mieszkańców powiatu kętrzyńskiego.
►Francja - Dzikie Kobry 1 miejsce
Krystian Szmyglewski, Mikołaj Wołejko, Wojciech Korshenrich, Patryk Sokołowicz, Krzysztof Jaskólski, Bartosz Gotowski, Jakub Potrzuski, Kacper Młyńczak,
Hubert Krupiczojć
GRUPA B
Anglia – SP1 II Kętrzyn
Rosja – Barciany
Walia – Mamry Giżycko Młodzik B
Słowacja – SP 3 II Kętrzyn
Walia – Słowacja 0:1
Anglia – Rosja 1:5
Rosja – Słowacja 12:0
Anglia – Walia 7:0
Słowacja – Anglia 0:8
Rosja – Walia 8:1
TABELA
1. Rosja
2. Anglia
3. Słowacja
4. Walia
3 9 25-2
3 6 16-5
3 3 1-20
3 0 1-16
GRUPA C
Niemcy – Solanka
Ukraina – Gimnazjum Karolewo
Polska – SP Kruszewiec
Irlandia Północna – Giżycko
Polska – Irlandia Płn. 6:1
Niemcy – Ukraina 0:5
Ukraina – Irlandia Płn. 7:0
Niemcy – Polska 2:0
Ukraina – Polska 8:0
Irlandia Płn. – Niemcy 1:10
TABELA
1. Ukraina
2. Niemcy
3. Polska
4. Irlandia Płn.
►Islandia – MKS Korsze – 2 miejsce
Daria Augustyniak, Arkadiusz Rejmanowski, Mateusz Dąbrowski, Patryk Harasim, Paweł Siwek, Szymon Rybak, Michał Tarnicki, Dominik Aleksandrowicz,
Przemysław Fesnak
Po rozgrywkach grupowych, w wielkim finale, który
odbył się na boisku przy ul. Kazimierza Wielkiego spotkały się reprezentacje Islandii (MKS Korsze) oraz Francji (Dzikie Kobry). Emocjonujący mecz, który obfitował
w wiele akcji podbramkowych w regulaminowym czasie zakończył się remisem, przy czym wyrównująca
bramka dla Islandii padała dosłownie w ostatniej sekundzie. O mistrzostwie musiały więc rozstrzygnąć
seria rzutów karnych, w których lepszą okazała się
drużyna Dzikich Kobr (5:4), reprezentująca Francję.
Podczas ceremonii zakończenia Kids Cup Burmistrz
Kętrzyn Krzysztof Hećman wręczył medale wszystkim
zawodnikom biorącym udział w turnieju, a zwycięzcom
- okazały puchar. Wyróżnieni także zostali najlepsi zawodnicy z zespołów, które zakwalifikowały się do
ćwierćfinału. I tak najlepszym bramkarzem został Mikołaj Wołejko z Francji, najlepszym strzelcem Paweł
Siwek z Islandii, a najlepszym zawodnikiem Igor Zapałowski z reprezentacji Ukrainy. Wszyscy zawodnicy na
pamiątkę otrzymali koszulki reprezentacji, w barwach
której występowali podczas kętrzyńskiego Kids Cup
2016.
fj
3 9 20-0
3 6 12-6
3 3 6-11
3 0 2-23
GRUPA D
Hiszpania – SP 3 Kętrzyn
Czechy – Soccer III
Turcja – Os. P. Kętrzyn
Chorwacja – Solanka Dziewczęta
Turcja – Chorwacja 9:0
Hiszpania – Czechy 7:0
Czechy – Chorwacja 1:5
Hiszpania – Turcja 0:5
Chorwacja – Hiszpania 0:11
Czechy – Turcja 0:5
TABELA
1. Turcja 3 9 19-0
2. Hiszpania 3 6 18-5
3. Chorwacja 3 3 5-21
4. Czechy 3 0 1-17
►Solanka – Niemcy 3 miejsce
Szymon Makar, Hubert Drozdziel Damian Leżała, Daniel Zając, Kacper Duda,
Adrian Wyskiel, Hubert Mendala, Jakub Adakimowicz, Emil Stadnik,
Dominik Chmielewski
►Szwecja – Kappa 4 miejsce
Damian Grochecki, Konrad Gola, Filip Skórka, Jakub Tymcio,
Adrian Czerniakowski, Bartłomiej Warda, Michał Wojnowski
Podsumowanie rozgrywek młodzieżowych drużyn
KKS GRANICA Kętrzyn w sezonie 2015/2016
Nieoczekiwany, ale całkowicie zasłużony sukces odnieśli juniorzy
kętrzyńskiej Granicy, którzy w sezonie 2015/2016 występowali w
rozgrywkach II ligi wojewódzkiej.
Nasi zawodnicy w „swojej” grupie
rozgrywkowej zajęli pierwsze
miejsce, wyprzedzając sąsiadów
zza „miedzy”: MKS Korsze o 6 i Mrągowię o 7 punktów.
Juniorzy kętrzyńskiej Granicy odnieśli najwięcej zwycięstw i odnotowali najmniej porażek, będąc
jednocześnie drugim pod względem skuteczności i pierwszym pod
względem gry obronnej zespołem.
Kadrę zespołu tworzyło aż 32 zawodników, przy czym udział niektórych z nich był symboliczny, ale
w określonych terminach rozgrywkowych bardzo potrzebny. Wynikało to z faktu, iż spora grupa
zawodników uczestniczyła w rozgrywkach zespołu seniorów,
w związku z czym w wielu spotkaniach ich udział był niemożliwy
bądź też mocno ograniczony. Stąd
też potrzebne były uzupełniania
kadry o zawodników bądź to z zespołu juniorów młodszych bądź też
takich, którzy z różnych powodów
nie uczestniczyli systematycznie
w procesie treningowym. Zajęcie
pierwszego miejsca w grupie daje
klubowi awans do I ligi wojewódzkiej w sezonie 2016/2017, ale na
chwilę obecną nie jest to jeszcze
przesądzone. Należy pamiętać, że
aby grać na tym poziomie, gdzie
rozgrywa się większą ilość meczów
i pokonuje zdecydowanie większe
odległości, należy posiadać dość
szeroką kadrę zawodników, a tych
jest po prostu zbyt mało. Jedyną
szansą na przystąpienie do rozgrywek I ligi wojewódzkiej jest zasilenia zespołu zawodnikami z drużyny
juniorów młodszych, o ile będą oni
chcieli podjąć takie wyzwanie.
Spora grupa zawodników, z których
część w minionych dwóch sezonach
uczestniczyła w rozgrywkach w kategorii juniorów młodszych, była
autorami podobnego osiągnięcia.
W sezonie 2013/2014 nasi zawodnicy wygrali „swoją” grupę
a w sezonie 2014/2015 zajęli 2
miejsce.
Wiesław Sopyła
KOŃCOWA TABELA
1.* GRANICA KĘTRZYN 40 62-12
2. MKS Korsze
34 63-25
3. Mrągowia Mrągowo 33 57-24
4. Rominta Gołdap
28 44-28
5. Victoria Bartoszyce
27 34-47
6. Znicz Biała Piska
16 34-47
7. Granica Bezledy
13 27-72
8. Czarni Olecko
12 31-75
9. Mazur Pisz
10 22-44
* I miejsce premiowane awansem do I wojewódzkiej ligi juniorów w sezonie 2016/2017
KADRA ZESPOŁU
(zawodnicy którzy najczęściej uczestniczyli w
meczach): Papliński Mateusz, Łastówka Daniel,
Kielczyk Damian, Dwulat Marcin, Parda Kacper, Putkowski Jakub, Polakowski Maciej, Pusio Michał, Wojtkiewicz Jacek, Zdankowski Sebastian, Kuraj Mateusz,
Jurczak Igor, Awtuch Damian oraz Sękielewski Damian, Szymański Dawid, Kozłowski Mateusz, Surowiec Kamil, Wenta Zdzisław, Kawałek Adrian,
Swacha – Sock Łukasz.
Ponadto: Błażuk Alan, Doskocz Marcin, Leszek
Paweł, Łukasik Maciej, Lipski Szymon, Oracz Damian,
Szmyglewski Przemysław, Turczyn Paweł, Zasztowt
Mateusz, Żelepień Hubert.
Trener: Sopyła Piotr.
GRUPA E
Belgia – Korsze
Włochy – FC Kętrzyn
Irlandia – Metalowe Kaczki
Szwecja – Kappa
Irlandia – Szwecja 0:11
Belgia – Włochy 3:0
Włochy – Szwecja 1:11
Belgia – Irlandia 6:0
Włochy – Irlandia 2:0
Szwecja – Belgia 6:0
TABELA
1. Szwecja
2. Belgia
3. Włochy
4. Irlandia
3 9 28-1
3 6 9-6
3 3 3-14
3 0 0-19
GRUPA E
Portugalia – SP 4 Kętrzyn
Islandia – MKS Korsze
Austria – “Iskra” Drogosze
Węgry – Soccer I
Austria – Węgry 5:0
Portugalia – Islandia 0:4
Islandia – Węgry 9:4
Portugalia – Austria 3:2
Węgry – Portugalia 4:8
Islandia – Austria 5:2
TABELA
1. Islandia
2. Portugalia
3. Austria
4. Węgry
3 9 18-6
3 6 11-10
3 3 9-8
3 0 8-22
1/8 FINAŁU
Rumunia – Niemcy 0:17
Turcja – Włochy 14:0
Rosja – Albania 22:1
Islandia – Belgia 15:3
Ukraina – Austria 6:3
Francja – Polska 3:0 v.o.
Szwecja – Hiszpania 9:2
Anglia – Portugalia 1:2
1/4 FINAŁU
Niemcy – Turcja 1:1 (karne: 2:0)
Rosja – Islandia 1:3
Ukraina – Szwecja 0:0 (karne: 2:3)
Francja – Portugalia 3:0
1/2 FINAŁU
Niemcy – Islandia 1:2
Szwecja – Francja 1:4
FINAŁ
Islandia – Francja 1:1
(karne 4:5)
SPORT
BOKS. XXI Międzynarodowy Turniej Bokserski
Zawodnicy “Niedźwiedzia” na podium
PIŁKA RĘCZNA.
IV Ogólnopolski Turniej Chłopców
Kętrzynianie zablokowani przez Bartoszyce
Goździewskiemu, Pani dyrektor Marioli Matyjasek i jej pracownikom, a szczególnie zespołowi z kuchni. Dziękujemy
również bardzo gorąco rodzicom naszego zespołu, a w szczególności mamom, które bardzo nam pomogły w organizacji
i realizacji całego turnieju. Dziękujemy również zespołowi
juniorów młodszych MKS MOSiR za pomoc w przygotowaniu
i prowadzenia turnieju. Dziękujemy również kibicom, którzy
w komplecie zajęli miejsca na trybunach.
Fot. Archiwum klubu
►Bokserzy z klubu Niedźwiedź Kętrzyn
W Tczewie odbył się XXI Międzynarodowy Turniej Bokserski
im. Józefa Kruży. W turnieju udział wzięło 90 zawodników
i zawodniczek z klubów z Polski.
Nasze miasto reprezentowała 3 pięściarzy i trener Kamil
Kondej z klubu Niedźwiedź Kętrzyn. Szymon Piotrowski kadet 70kg zajął 1 miejsce wygrywając z Rosińskim Pawłem
z Czarnych Słupsk. Szymon walczył w kategorii 75kg, a więc
z chłopakiem 5 kilogramów cięższym od siebie. Mimo to pokonał go jednogłośnie na punkty. Kacper Szwajdych kadet
54kg i Hubert Wardak - młodzik 54kg walczyli towarzysko
z zawodnikami gospodarzy Wisły Tczew. Był to dobry sprawdzian naszych bokserów przed zbliżającą się wielkimi krokami Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży która w dniach 2-10
lipca odbędzie się w Ząbkowicach Śląskich. Nasz klub będą
reprezentowali Szymon Piotrowski i Kacper Szwajdych.
red
OGŁOSZENIE
Fot. Franciszek Jaroński
►Filip Lewczyk z MKS MOSiR został MVP turnieju.
Młodzi szczypiorniści MKS MOSiR Kętrzyn byli o krok od
zwycięstwa w IV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej
Chłopców o Puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn. Niestety,
w finałowym spotkaniu ulegli po wyrównanej walce ze
swoimi rówieśnikami z Bartoszyc. W turnieju wzięły udział
również dwa zespoły z Warszawy: Wilanowia I i II, NIKE Ciechanów, MDK Bartoszyce oraz Szczypiorniak Olsztyn.
IV Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar
Burmistrza Miasta Kętrzyn rozegrano w dniach 17-19
czerwca w hali mistrzów przy SP4. Zespoły grały systemem
każdy z każdym, dwa razy po 15 min., a rywalizacja o zwycięstwo w turnieju trwała do ostatniego spotkania. W meczu
o 1 miejsce spotkali się sąsiedzi zza miedzy: MDK Bartoszyce
i MKS MOSiR Kętrzyn. Po bardzo wyrównanej walce wygrali
goście z Bartoszyc 10:7 (6:4).
Dzięki licznym sponsorom nie zabrakło atrakcji i nagród dla
zawodników biorących udział w zawodach. Serdecznie
chcemy podziękować Panu Burmistrzowi Miasta Krzysztofowi Hećmanowi i jego zastępcy Damianowi Nietrzebie oraz
pracownikom MOSiR Kętrzyn z panią Dyrektor Emilią Kaczmarek na czele, Panu Andrzejowi Malickiemu Prezesowi Philips , Hurtownii Materiałów Budowlanych „Kwartet”, Firmie
Orange”, Spółdzielni Pracy Produkcyjno-Handlowej „ MAJONEZY” Kętrzyn, Firmie „Randstad Polska”, Bronisławowi
W klasyfikacji końcowej, z kompletem zwycięstw na pierwszym miejscu stanął zespół z Bartoszyc, drugie miejsce przypadło naszym chłopcom z MKS MOSiR Kętrzyn z jedną
porażką na koncie.
Wiesław Adamczyk
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. MDK Bartoszyce
4. NIKE Ciechanów;
2. MKS MOSiR Kętrzyn
5. Wilanowia II Warszawa
3. Wilanowia I Warszawa;
6. Szczypiorniak Olsztyn.
NAGRODY INDYWIDUALNE
Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP wybrano Lewczyka Filipa (MKS
MOSiR Kętrzyn), tytuł najlepszego strzelca zdobył Tokarz Jakub z 25 trafieniami, a najlepszym bramkarzem został Łuczkowski Piotr (obaj z Bartoszyc).
Najlepszymi zawodnikami w poszczególnych zespołach zostali: Janowicz
Piotr (Bartoszyce), Kiełdanowicz Olaf (Kętrzyn), Baranowski Gabriel (Wilanowia I), Sarnowski Jakub (Ciechanów), Majszyk Marek (Wilanowia II), Ziejewski Dominik (Olsztyn).
SKŁAD MKS MOSiR
Pod wodzą trenerów Kamila Rokseli i Sławomira Tymoszuka kętrzyński zespół
wystąpił w następującym składzie: Bielak Julian, Czepułkowski Piotr, Jadowski Dominik, Kasialis Grzegorz, Kaszuba Adrian, Kiełczykowski Kornel, Tymoszuk Oskar, Dymański Damian, Lewczyk Filip, Lewczyk Piotr, Lewczyk Paweł,
Onoszko Kamil, Sugier Maciej, Tunkiewicz Łukasz, Zalewski Oliwier, Zemła
Maciej, Kiełdanowicz Olaf, Kędzierski Leon, Żyszkiewicz Krzysztof, Lewczyk
Piotr i Roksela Hubert.
Bilard.
Bilardziści z Kętrzyna liderami tabeli I ligi
Kętrzynianie wyprzedzają w tabeli Arkadię Tczew
o 2 punkty, ale rywale mają rozegrane dwa spotkania mniej.
Kolejną rundę rozgrywek nasi bilardziści rozegrają z Arkadią
w Tczewie, 18 września. Do ekstraklasy awansują dwa najlepsze zespoły. W niedzielnym meczu punkty dla MOSiR Kętrzyn zdobyli: Dawid Tonojan – 2, Krzysztof Lasota – 1 oraz
para Kamil Suszczyński i Grzegorz Lasota – 2.
żuk
SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze naszej gazety błędnie opublikowaliśmy skład mistrzowskiej drużyny juniorów Granicy, która wygrała swoją grupę w II lidze mistrzostw województwa. Za błąd przepraszamy wszystkich zainteresowanych. Nie
było naszym celem umniejszanie wagi sukcesów młodych piłkarzy Granicy, którym życzymy kolejnych sukcesów.
Jarosław Żukowski
Fot. www.bilard-sport.pl
►W rozgrywkach I ligi bilardowej Dawid Tonojan wygrał 9 spotkań,
a 3 przegrał
Bilardziści MOSiR Kętrzyn pewnie pokonali w niedzielę
Chorten Elida Białystok 5-1 i zostali liderami rozgrywek I
ligi bilardowej.
TABELA I LIGI
1. Bałtyckie Centrum Bilardowe MOSiR Kętrzyn
2. Arkadia Tczew
3. Savicki Zebra Opole
4. Pictures Warszawa
5. Chorten Elida Białystok
6. Idoslubu.pl Kielce
7. Green Club II Gdańsk
8. Osiedle Bajkowe Tczew
9. Dziewiątka Biała Podlaska
12 24
10 22
10 19
12 19
10 17
10 16
10 14
12 10
10 3

Podobne dokumenty