Zyczenia Hiszpania Zjazd

Transkrypt

Zyczenia Hiszpania Zjazd
EUROPÄISCHE UNION DER POLNISCHEN GEMEINSCHAFTEN
BIUROPREZYDENTA:ÄNGAHUSVÄGEN22*26176Asmundtorp*SWEDEN*e-mail:[email protected]*cell:+46703433010
L.dz.P-903/EU/2016
Szwecja,Malmö–22września2016r.
SzanownyPanAndrzejJaneczko
PrezesStowarzyszeniaPolakówwHiszpanii„NaszDom”
Szanowny Panie Prezesie,
BardzodziękujęzazaproszenienaZjazdPoloniiHiszpańskiej,naktóryniestetyniemogęprzybyćzewzględuna
wcześniejzaplanowaneprzedsięwzięcia.
Ogromniemniecieszy,żenaZjeździeudałosięzgromadzićtakwielkąliczbęuczestników,reprezentujących
liczneorganizacjepolonijnenatereniecałejHiszpanii.Torównieżznakomitasprawa,żenaZjazdprzybyliliczni
przedstawicieleparafiikatolickichzterenucałegokraju.
PragnęprzekazaćwszystkimuczestnikomZjazdyserdecznepozdrowieniaiżyczeniaudanychobrad.
Proszępozwolić,żeprzekażęspecjalnepozdrowieniadlaks.AndrzejaWęgrzyna,zktórymod20latłączymnie
korespondencyjnaprzyjaźń.
RazjeszczedziękujęPanuPrezesowizapodjęcietruduzorganizowaniaZjazdu,którymaogromneznaczeniedla
integracjiPoloniiwHiszpanii.
Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku
TadeuszAdamPilat
PrezydentEUWP