ulotka - Zielona Lekcja

Transkrypt

ulotka - Zielona Lekcja
ORGANIZATOR:
• segreguj odpady, poddawaj je recyklingowi
i kompostowaniu,
• naprawiaj i ponownie wykorzystuj produkty,
• wybieraj produkty z recyklingu oraz w opakowaniach, które nadają się do recyklingu,
• kupuj produkty wielokrotnego użytku,
• na zakupy zabieraj własną torbę, plecak lub
koszyk, unikaj korzystania z jednorazowych
reklamówek,
• jeśli masz stary i niesprawny piec, wymień go
na inne, bardziej nowoczesne i przyjazne środowisku źródło ciepła (np. ogrzewanie elektryczne, gazowe, pompę ciepła, ciepło z miejskiej
sieci ciepłowniczej),
• do celów grzewczych wykorzystuj tylko dobrej
jakości węgiel (wysokokaloryczny, nisko zasiarczony),
Ziębickie Centrum Kultury
ul. Wojska Polskiego 10
tel. (74) 81 91 219, (74) 81 91 086
e-mail: [email protected]
www.zck.ziebice.pl
PARTNER:
Urząd Miasta i Gminy Ziębice
• przeprowadź termomodernizację swojego
domu – dzięki temu ograniczysz straty ciepła,
• wybieraj bardziej przyjazne środowisku formy
transportu – komunikację zbiorową, rower,
wspólny dojazd do pracy z sąsiadem, znajomym
itp.
JESTEŚ KULTURALNY?
DBAJ O SRODOWiSKO!
Kampania „Dbam o środowisko.
Jestem COOLturalny” jest dofinansowana
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu.
DBAM
O SRODOWISKO.
JESTEM
COOLTURALNY
Wiesz, ze...
...recykling jednej puszki aluminiowej pozwala
zaoszczędzić tyle energii, by włączyć telewizor
na trzy godziny, a z 35 zużytych plastikowych
butelek można wytworzyć jedną bluzę typu polar?
Recykling naprawdę się opłaca!
Każdy Polak w ciągu roku wytwarza blisko
300 kg odpadów, wśród których znajdują się resztki
pożywienia, zużyte lekarstwa, zepsute zabawki,
stare ubrania, przeczytane czasopisma, a także
opakowania po napojach. Większość z nich trafia
na składowiska odpadów, a mogłaby zostać jeszcze
wykorzystana.
Dzięki recyklingowi nie tylko chronimy środowisko
poprzez ograniczenie ilości składowanych śmieci,
ale także wykorzystujemy zawarte w nich surowce
do produkcji nowych towarów.
Recykling - sposób postępowania z odpadami,
mający na celu odzysk pochodzących z nich
surowców i materiałów, w celu ich ponownego
wykorzystania.
Co nadaje sie
do recykIingu?
Do recyklingu nadaje się wszystko, z czego można
odzyskać materiały i surowce, a więc papier, szkło,
metale, tworzywa sztuczne (plastik), ubrania,
a także zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np.
telewizor, lodówka, radio, komputer itp.)
By realizacja procesu recyklingu była możliwa,
niezbędne jest dokonanie poprawnego podziału
wytworzonych śmieci, czyli ich segregacja.
Ważna jest więc znajomość zasad segregacji
odpadów, obowiązujących na terenie
gminy Ziębice (informacje dostępne są m.in.
na stronie www.zuk.ziebice.pl)
Korzysci
z recykIingu:
• pozbycie się odpadów z gospodarstw
domowych,
• redukcja ilości odpadów na składowiskach,
• obniżenie zużycia surowców naturalnych,
• ponowne wykorzystanie materiałów i surowców,
• redukcja zużycia energii,
• mniejsze zanieczyszczenie środowiska (wody,
powietrza, gleby).
RecykIing
w Iiczbach:
• każde 1000 kg stłuczki szklanej pozwala
zaoszczędzić ponad 1200 kg surowców
pierwotnych, z których produkuje się szkło,
• przy recyklingu papieru zużywa się 70%
mniej energii niż przy wyprodukowaniu go
od nowa,
• oddając papier do recyklingu chronimy
drzewa – 1 tona makulatury to 17
uratowanych drzew,
• recykling jednej puszki aluminiowej pozwala
zaoszczędzić tyle energii by włączyć telewizor na trzy godziny,
• z jednego miliona telefonów
komórkowych można odzyskać ok.
34 kg złota, 350 kg srebra, 15 kg
palladu oraz 15,87 ton miedzi.
PaIacy problem
Niestety dużym problemem na terenie gminy
Ziębice jest niska emisja, której źródłami są
indywidualne piece i kotły, które ogrzewają budynki
jedno i wielorodzinne. Mieszkańcy nierzadko
w celach grzewczych wykorzystują złej jakości
węgiel, a nawet… odpady. Te ostatnie są szczególnie
niebezpieczne, gdyż są źródłem emisji szkodliwych
dla zdrowia i środowiska substancji.
Niska emisja to emisja zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza niskimi kominami
(o wysokości do 40 m). Powstaje ona m.in.
w lokalnych kotłowniach opalanych węglem
i ciężkim olejem opałowym, indywidualnych
paleniskach domowych oraz w transporcie.
Składniki niskiej emisji:
• pyły zawieszone (PM 10 i PM 2,5),
• dwutlenek siarki (SO2 ),
• tlenek węgla (CO),
• dwutlenek węgla (CO2 ),
• tlenki azotu (NOx),
• ozon (O3 ).
Zanieczyszczenia, powstające na skutek niskiej
emisji mogą być przyczyną wielu chorób układu
oddechowego, (np. astmy, raka płuc, alergii),
nerwowego oraz krwionośnego, a w skrajnych
przypadkach mogą powodować nawet śmierć.
Najbardziej narażone na skutki niskiej emisji są
osoby starsze, chore oraz dzieci. Ponadto zawarte
w dymach zanieczyszczenia powodują również
niszczenie elewacji budynków, korozję przedmiotów
metalowych, a także uszkadzają roślinność. Nie można więc bagatelizować sprawy i jak
najszybciej wyeliminować zjawisko niskiej emisji
z terenu naszej gminy.

Podobne dokumenty