Dr inż. Adam Rużyczka w 1981 roku rozpoczął pracę na stanowisku

Transkrypt

Dr inż. Adam Rużyczka w 1981 roku rozpoczął pracę na stanowisku
Dr inż. Adam Rużyczka w 1981 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zespole
Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego Instytutu Melioracji Rolnych i Leśnych Wydziału
Melioracji Wodnych z Oddziałem Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej w Krakowie,
W oparciu o rozprawę doktorską pt. „Wpływ nawadniania deszczownianego i nawożenia
azotowego na plonowanie i skład chemiczny pszenżyta i pszenicy ozimej uprawianych na glebie
lekkiej w rejonie Krakowa” uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, nadany uchwałą rady
Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
z dnia 15 maja I992 roku.
W 1992 roku został mianowany adiunktem, a w 2003 starszym wykładowcą w Katedrze
Melioracji i Kształtowania Środowiska AR w Krakowie i zaangażował się jeszcze bardziej w
proces dydaktyczny - obecnie prowadzi wykłady i ćwiczenia na Kierunkach Inżynieria
Środowiska, Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna Wydziału Inżynierii
Środowiska i Geodezji (obecna nazwa Wydziału po przemianowaniu w 1991 roku), a także
ćwiczenia na Międzywydziałowym Kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu UR w
Krakowie. W latach 2002-2005 był członkiem Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji
AR w Krakowie, a wcześniej w okresie 1997-1999 pełnił funkcje sekretarza Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej oraz sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 1999-2002. Prawie
przez cały okres zatrudnienia jako nauczyciel akademicki sprawował funkcję opiekuna grupy albo
I roku studiów. Włączał się również w prace nad doskonaleniem procesu dydaktycznego - w latach
1994-1997 brał udział w przeprowadzeniu, dla potrzeb władz Wydziału, badań ankietowych wśród
absolwentów obu kierunków kształcenia, dotyczących satysfakcji z procesu dydaktycznego i
możliwości zatrudnienia po zakończeniu studiów. Część materiałów, uzyskanych tą drogą była
prezentowana i opublikowana z jego współautorstwem w 1998 roku w ramach Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowo-Dydaktycznej nt. „Kształcenie w zakresie inżynierii i ochrony środowiska
dla rozwoju obszarów wiejskich”. Wrocław 22-23 września.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej (członek Komisji
Rewizyjnej w latach 2007-2009) i czynnie uczestniczy w Międzynarodowych Konferencjach
organizowanych pod jego patronatem przez Ośrodek Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej
Politechniki Śląskiej – w 2001 roku na VII Seminarium: Geometria i Komputer referował własne
doświadczenia prowadzenia ćwiczeń z przedmiotu geometria wykreślna na sali komputerowej, a w
2003 na VIII Seminarium wygłosił referat dotyczący predyspozycji psychofizycznych do
studiowania zagadnień geometrycznych u studentów I roku Wydziału Inżynierii Środowiska i
Geodezji AR w Krakowie (kolejne wystąpienia w latach 2006, 2007, 2008).
Bierze również czynny udział w konferencjach zagranicznych, prezentując wyniki
kolejnych badań dotyczących predyspozycji psychofizycznych - w 2002 roku w ramach The ten
International Conference on Geometry and Graphics organizowanej pod patronatem International
Society on Geometry and Graphics przez Kyiv National University of Building and Architecture
(KNUBA), a w 2003 w Symposium Geometrie: konstruktiv & kinematisch, której organizatorem
był Instytut für Geometrie Technische Universität Dresden. Problematyka ta, a także inne
zagadnienia związane z nauczaniem geometrii i grafiki inżynierskiej znalazły też wyraz w
referatach prezentowanych podczas 23, 24, 25, 26, 27 i 29 Conference about Geometry and
Computer Graphic (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009) organizowanych przez czeskie Instytuty
politechniczne. Prezentowany przez niego w ramach pierwszej z wymienionych konferencji (Kyiv)
referat, został wyróżniony poprzez opublikowanie w renomowanym czasopiśmie Journal for
Geometry and Graphics, wydawanym przez Institut Fuer Geometrie Technische Universitaet Wien
(2003)
Ponadto, chociaż w mniejszym stopniu, interesuje się nadal nawadnianiem roślin - w 2001
roku, w ramach II Polsko-Izraelskiej Konferencji Naukowej: Gospodarowanie zasobami wodnymi
i nawadnianie roślin uprawnych (Warszawa 4-5. VI. 2001), został wygłoszony i opublikowany
referat na ten temat z jego współautorstwem, a w 2008 roku był uczestnikiem XIV Konferencji
Enviro - czego efektem stało się opublikowanie w ZPNR (nr 532) wspólnego artykułu na temat
kroplowania roślin. Udział we wspomnianych Konferencjach zaowocował łącznie ponad 20
publikacjami naukowymi, których większość to zagraniczne w języku angielskim.
Spośród zainteresowań pozazawodowych na uwagę zasługuje historia II wojny światowej,
czego odbiciem był referat i publikacja zagraniczna dotycząca analizy geometrycznej szkiców
perspektywicznych wykonanych przez polskich żołnierzy podczas przygotowywania ataku na
linie obronne podczas bitwy o Monte Cassino oraz niewyjaśnione zdarzenia, zagadki archeologii i
paleontologii, a także rozwój motoryzacji. Natomiast jako hobby preferuje sport i turystykę oraz
muzykę rockową.

Podobne dokumenty