krótkoterminowy i długoterminowy plan ochrony środowiska

Transkrypt

krótkoterminowy i długoterminowy plan ochrony środowiska
1
KRÓTKOTERMINOWY I
DŁUGOTERMINOWY PLAN
OCHRONY ŚRODOWISKA
2014
Data: 22 04 2014
Opracował:
Z.1.10-4
Podpis
Paweł Wawryszczuk
Zatwierdził:
Aby rozwiązać aktualne problemy środowiska i chronić środowisko, konieczne jest integralne
podejście w planowaniu polityki ochrony środowiska.
W planowaniu należy wziąć pod uwagę dwa punkty widzenia:
•
jakość środowiska – oznacza to, że w programie są zdefiniowane działania zmierzające
do poprawy stanu środowiska, bądź zachowania w stanie niezmiennym terenów
charakteryzujących się dobrą jakością środowiska oraz ochrony zasobów naturalnych,
•
instrumenty polityki ochrony środowiska – realizacja polityki ochrony środowiska
poprzez instrumenty: prawne, finansowe, społeczne i strukturalne.
W opracowaniu przyjęto, że program ochrony środowiska uwzględnia główne kierunki
rozwoju firmy, dla których została zdefiniowana krótko- i długo-terminowa polityka.
Nadrzędny cel Programu Ochrony Środowiska nie może być zagadnieniem
odizolowanym od innych problemów firmy. Naczelną zasadą, która powinna być przyjęta w
działaniach zmierzających do stworzenia zdrowego środowiska to zasada równoważnego
rozwoju, co oznacza taki rozwój, który zaspokoi potrzeby obecnych i przyszłych klientów.
Kierunki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
1. Ogólne zasady gospodarowania
W kształtowaniu struktury przyrodniczo-funkcjonalnej firmy przyjęto zasadę ekorozwoju
gospodarczego, polegającą na zachowaniu podstawowych zasobów środowiska:
•
Planem firmy jest ochrona środowiska. Zamierzamy uczynić wszystko, aby poprawić
warunki środowiskowe na naszych plantacjach oraz chronić naszą przyrodę,
•
Planem firmy jest branie odpowiedzialności za ochronę środowiska na wszystkich
szczeblach produkcji,
•
Trawa rosnąca pomiędzy rzędami roślin jest naturalnym środowiskiem dla trzmieli,
dżdżownic oraz innych podziemnych stworzeń i owadów,
2
KRÓTKOTERMINOWY I
DŁUGOTERMINOWY PLAN
OCHRONY ŚRODOWISKA
2014
Data: 22 04 2014
Opracował:
Z.1.10-4
Podpis
Paweł Wawryszczuk
Zatwierdził:
•
Użycie środków chwastobójczych jest stosowane i będzie tylko wtedy gdy okaże się to
konieczne. A ich usuwanie odbywa się poprzez częste mechaniczne zwalczanie
chwastów,
•
Będą sadzone drzewa jako swoista ochrona przed wiatrem, co pozwoli na to, że w tych
miejscach będzie mogła lepiej rozwijać się dzika przyroda,
•
Nie będziemy usuwać żadnych drzew zarówno na skraju pola jak i w miejscach
produkcji, chyba, że zagrażają one zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi lub też są ewidentne
ślady choroby drzewa,
•
Firma planuje uprawianie roślin w przyjazny dla środowiska sposób, używanie jak
najmniejszych dawek pestycydów, ochrona roślin metodami biologicznymi, które dają
produkt jakiego oczekują konsumenci,
•
Firma bierze pod uwagę fakt, że należy tam gdzie to konieczne dostarczać do gleby
materii organicznej, dlatego też w niektórych miejscach stosowana są trociny lub kora,
•
Firma przeprowadza corocznie badania gleby, aby mieć pewność, że poziom materii
organicznej w glebie znajduje się na odpowiednim poziomie,
•
W momencie zmiany przeznaczenia gruntu np. przekształcenie terenów nieużytkowych
rolniczo w tereny rolnicze zawsze rozważać będziemy jak najmniejszy wpływ na
środowisko naturalne i na istniejące tam życie naturalne,
•
Gdzie tylko jest to możliwe, firma korzystać będzie z jak najbardziej efektywnego
dostarczania wody, a zatem poprzez system rowów melioracyjnych, a z biegiem czasu
za pomocą nawadniania kropelkowego,
•
Zabiegi agrotechniczne będą przeprowadzane zawsze we właściwym czasie, tak aby w
jak najmniejszym stopniu powodować ingerencję w środowisko naturalne,
•
Wszyscy nasi pracownicy, dostawcy, poddostawcy oraz odbiorcy są poinformowani o
polityce naszej firmy odnośnie ochrony środowiska. W momencie wejścia na teren
plantacji muszą się z daną polityką zaznajomić i pisemnie potwierdzić, że się z nią
zgadzają,
3
KRÓTKOTERMINOWY I
DŁUGOTERMINOWY PLAN
OCHRONY ŚRODOWISKA
2014
Data: 22 04 2014
Opracował:
Z.1.10-4
Podpis
Paweł Wawryszczuk
Zatwierdził:
•
Firma prowadzi działalność produkcyjną przyjazną dla środowiska opartej na
nowoczesnej technologii proekologicznej, a także ekologicznego rolnictwa,
•
Ochrona małych zbiorników wodnych i ścieków przed zanieczyszczeniem, związanym
ze stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin poprzez wprowadzanie barier biogeo-chemicznych,
•
W celu zapobiegania skażenia wody przez pestycydy, nawozy i oleje należy
przedsięwziąć następujące działania:
•
Pestycydy – Przechowywać w oddzielnym, bezpiecznym magazynie, który jest
przystosowany do przechowywania przynajmniej 110% objętości pestycydów w
każdym czasie.
•
Nawozy – Magazynowane również wewnątrz, w bezpiecznym budynku, w celu
zabezpieczenia przed jakimikolwiek uszkodzeniami opakowań przez pogodę lub
podziurawienie przez pojazdy.
•
Oleje – Magazynowane w zbiorniku zdolnym przechować przynajmniej 110%
maksymalnego poziomu paliwa w każdym czasie,
•
Ochrona roślin poprzez wprowadzanie barier bio-geo-chemicznych,
•
Ochrona zwartych kompleksów rolniczych przed zmianą na cele nierolnicze,
•
Ochrona różnorodności biologicznej flory i fauny, powierzchni biologicznie czynnej;
lasów, wysp leśnych, zadrzewień, łąk, rzek i drobnych cieków, oczek wodnych,
starorzeczy, obszarów zabagnionych i zatorfionych,
•
Firma przeprowadzać będzie kontrole zanieczyszczeń, aby określić potencjalne
zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza przez pestycydy, nawozy i oleje. Kopia
przeprowadzonych badan przechowywana będzie w biurze,
•
Przy zakupie nowego sprzętu rozważane są różne oferty biorąc m.in. pod uwagę ilość
pobieranej przez dany sprzęt energii. Również regularnie przeprowadzany jest audit
4
KRÓTKOTERMINOWY I
DŁUGOTERMINOWY PLAN
OCHRONY ŚRODOWISKA
2014
Data: 22 04 2014
Opracował:
Z.1.10-4
Podpis
Paweł Wawryszczuk
Zatwierdził:
mający na celu wyszukanie sposobów mających pomoc oszczędzać energie (np.
wymiana żarówek na energooszczędne).
Firma będzie kontynuować przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska , które będą
ukazywać aktualny stan otaczającego środowiska i umożliwiać stwarzanie lepszych warunków
dla rozwoju flory, fauny oraz upiększać krajobraz. Plan działania będzie kontrolowany i
uaktualniany corocznie. Będą również podejmowane decyzje o przyszłych działaniach.