Informator bud etowy gminy Jednoro ec 2009

Transkrypt

Informator bud etowy gminy Jednoro ec 2009
ISSN 1896-2661
Nr 2(3)/2009
KWARTALNIK LOKALNY
Informator
budżetowy
gminy
Jednorożec
2009
50 lat minęło..., S.7
Jubileusz w Żelaznej Rządowej,
s.9
Europejski Jednorożec, s.10
Spis treści
Wieści z terenu.............................4
Informator budżetowy...............15
Sonda...........................................19
Kącik Poetycki...........................20
Historia.......................................21
Informacje, ogłoszenia...............23
Z prac samorządu......................24
ABC Rolnika..............................26
Informacje, ogłoszenia...............27
Sport............................................29
Rozrywka....................................30
Okres ukazania się naszego lokalnego pisma zbiega się z datą
zakończenia roku szkolnego oraz początkiem lata.
W aktualnym numerze GGJ znajdują się dane sumaryczne z
wyborów do parlamentu europejskiego. Frekwencja nie zostawia
złudzeń, zainteresowanie mieszkańców ,,euro-polityką” jest bardzo
mizerne. Niestety, w naszym kraju występuje nadal poważny
deficyt umiejętności korzystania z dobrodziejstw demokracji.
Miniony okres obfitował w naszej gminie w święta, jubileusze
oraz wizyty o charakterze międzynarodowym. 28 czerwca
świętujemy, jak co roku, Dzień Jednorożca, który jest okazją do
zaprezentowania dorobku kulturalnego mieszkańców naszej
gminy.
Najnowszy numer naszej gazety zaopatrzony jest w urzędniczą
wkładkę z ,,Informatorem Budżetowym 2009”. Mogą Państwo
przeczytać jak gmina Jednorożec pozyskuje pieniądze i w jaki
sposób je wydaje.
Na tylnej okładce naszego pisma znajdują się fotografie z
kolejnej wyprawy turystycznej Stowarzyszenia ,,Przyjaciele Ziemi
Jednorożeckiej”. Uczestnicy wyprawy starali się pokazać
najciekawsze miejsca w danych miejscowościach.
W nadchodzącym sezonie letnim życzę mieszkańcom naszej
gminy udanego wypoczynku wakacyjnego, w szczególności
rolnikom udanej aury pogodowej oraz obfitych zbiorów.
Wojciech Łukaszewski
Głos Gminy Jednorożec Kwartalnik lokalny
Wydawca: Stowarzyszenie ,,Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”
Siedziba i adres: Stowarzyszenie ,,Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” , ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec, tel.: (029) 751 70 30;
fax (029) 751 70 31, e-mail: [email protected]
Redakcja: Wojciech Łukaszewski (redaktor naczelny) [email protected], Urszula Bojarska, Monika Dworniczak, Jolanta
Grec, Andrzej Grzyb, Krzysztof Iwulski, Alicja Kamińska, Eugeniusz Kuciński, Eugenia Leszczyńska, Teresa Wojciechowska, Lilla
Zabielska
Skład komputerowy:Wojciech Łukaszewski
Druk i oprawa: Drukarnia J. J. Maciejewscy, Przasnysz
Nakład: 2000 egz.
Ku czci św. Brunona
Bruno Bonifacy z Kwerfurtu (ur. ok.
974, zm. 14 lutego lub 9 marca 1009) - mnich
benedyktyński, kapelan cesarski, biskup
misyjny, męczennik i święty Kościoła
katolickiego.
Urodzony w arystokratycznej rodzinie
saskiego grafa w Kwerfurcie (ob. Querfurt).
Kształcił się w szkole katedralnej w
Magdeburgu. W 995 mianowany
kanonikiem, następnie na dworze cesarza
Ottona III pełnił funkcję kapelana i
pozostawał w zażyłej przyjaźni z cesarzem.
W 998 w Rzymie porzucił karierę
dworską i prawdopodobnie wstąpił do
zakonu benedyktynów w klasztorze na
Awentynie. Zapewne wówczas otrzymał
imię zakonne Bonifacy.
W 1001 zamieszkał w pustelni św.
Romualda w Pereum koło Rawenny w Italii.
Na życzenie Bolesława Chrobrego w 1001
grupa misjonarzy z Pereum udała się do
Polski. Miał do nich dołączyć Brunon po
uzyskaniu pozwolenia na działalność
misyjną. Jest wysoce prawdopodobne, że
Chrobry chciał, by misjonarze prowadzili
ewangelizację wśród Słowian
nadodrzańskich, co musiało spotkać się z
niepokojem metropolitów niemieckich.
Brunon otrzymał pozwolenie na
wyświęcenie od Sylwestra II oraz
zezwolenie dla misji zakonników z Pereum.
Otrzymał również paliusz. Zimą 1002 udał
się na dwór cesarza Henryka II, lecz musiał
czekać do 1004 na święcenia uzyskane z rąk
arcybiskupa Magdeburga. Celem jego
działalności misyjnej stały się jednak Węgry,
a potem plemiona Pieczyngów (teren nad
Dnieprem, na południe od Rusi Kijowskiej).
Brunon wysłał także wyświęconego przez
siebie biskupa do Szwecji.
Po śmierci jego współbraci (Pięciu
Braci Męczenników - Italczyków:
Benedykta z Benewentu i Jana oraz Słowian
- Mateusza, Krystyna i Izaaka, którzy
ponieśli śmierć męczeńską w 1003), wybrał
się do Polski. Według późniejszej Kroniki
Spangeberga mnich benedyktyński Bruno
ok. 1000 r. założył kościół św. Wawrzyńca w
Łomży. Napisał dwa dzieła hagiograficzne:
Żywot św. Wojciecha i Żywot Pięciu Braci
Męczenników. Są to pierwszorzędne źródła
do dziejów wczesnośredniowiecznej Polski i
Europy środkowej. Napisał również List do
Henryka II, stanowiący próbę mediacji
między cesarzem a Chrobrym. List jest
jednym z pierwszych dzieł napisanych bez
wątpienia na terenie Polski. Wobec
przedłużającej się wojny między obydwoma
władcami udał się na misję do Prusów, na
pogranicze Litwy i Rusi. Poniósł śmierć
męczeńską wraz z 18 misjonarzami 14 lutego
lub 9 marca 1009 roku.
Dniem obchodu liturgicznego św.
Brunona jest 12 lipca. Odprawia się
uroczystości w diecezji łomżyńskiej, oraz
parafii w Giżycku, których Brunon jest
głównym patronem. W tekstach
liturgicznych współczesnego pochodzenia
Brunon z Kwerfurtu wzmiankowany jest
rzadko.
Jedyny pomnik męczeńskiej śmierci
św. Brunona na ziemiach polskich znajduje
się w Giżycku, kilometr na płd. zach. od
centrum miasta, na wzgórzu nad jeziorem
Niegocin, nieopodal trasy kolejowej Olsztyn
- Giżycko. Miejsce to było począwszy od
końca XIX wieku uważane przez Niemców
za miejsce kaźni świętego, co jednak nie
znajduje potwierdzenia w źródłach.
Chorzele. Celem było umożliwienie wierzącym
powrotu do źródeł wiary poprzez odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych oraz udziału w
uroczystej Eucharystii.
Przed błogosławieństwem biskup wręczył
pamiątkowe krzyże przedstawicielom parafii,
by zanieśli Słowo Boże do swoich wspólnot i
byli świadkami Chrystusa.
Następnym punktem jubileuszu była tzw.
Agapa – występy zespołów, koncerty,
prezentacje artystyczne. Akcja przeniosła się na
zewnątrz, pięknie udekorowana scena, wokół
zieleń i staw potęgowały nastrój i dodawały
powagi uroczystości.
Tego dnia były imieniny ks. proboszcza
kan. Andrzeja Krona, więc dorośli, młodzież,
ministranci i dzieci z wielkim wzruszeniem i
radością złożyli Ks. najserdeczniejsze życzenia.
Rozpoczęły się występy. Program artystyczny
był bogaty, każdy mógł znaleźć coś dla ducha.
Dodatkową atrakcją kulinarną były pyszne
potrawy z grilla, przygotowane dla wszystkich
przybyłych. Przybliżeniem życia, posługi i
męczeńskiej śmierci BM był spektakl teatralny
przygotowany przez młodzież z Jednorożca pod
kierownictwem E. Jachimowskiej, ks. Tomasza
Kurka oraz moim. Młodzież, do tej prezentacji,
szykowała się kilka miesięcy. Zostały
zaprojektowane i uszyte stroje z epoki,
zakupione peruki, wykonana komnata
królewska, przygotowane miejsca
koczowników, do których przybywał św.
Brunon. Kolejne sceny przeplatano pieśniami
lednickimi, które wykonały dziewczęta z
16 maja 2009r. w parafii Jednorożec odbyły zespołu „Jutrzenka’’ oraz te, które kiedyś do
się uroczystości dekanalne poświęcone zespołu należały, a cały czas utrzymują z nim
jubileuszowi męczeńskiej śmierci św. Brunona z kontakt. Popis solowy dały dziewczęta z
Kwerfurtu Biskupa Męczennika- patrona Chorzel :Joanna Krawczyk, Karolina Biedka,
Diecezji Łomżyńskiej. Podczas obrzędu Aleksandra Gadomska oraz Karolina Rybińska.
chrzcielno - ewangelizacyjnego młodzież Dzięki dobremu nagłośnieniu, piękny śpiew
procesynie wniosła krzyż, ministranci Paschał, rozbrzmiewał po całym Jednorożcu.
rodzina Pismo Św., katecheci Katechizm
Ludowe zespoły „Jutrzenka’’ oraz
Kościoła Katolickiego.
„Kurpie’’ z Jednorożca w śpiewie, tańcu i
Głównym wydarzeniem była liturgia gadkach, przybliżyły tradycję regionu.
udziałem JE Ks. Bpa S. Stefanka na którą Nierozerwalny związek teraźniejszości z
przybyli wierni ze wszystkich parafii dekanatu
przeszłością świadczy o
kultywowaniu tradycji i
umiłowaniu regionu
kurpiowskiego.
Przerywnikiem
kolejnych punktów programu
była gra utworów
muzycznych w wykonaniu
Strażackiej Orkiestry Dętej
pod kierownictwem Bogdana
Jakubowskiego.
Obchody Jubileuszu
Tysiąclecia męczeńskiej
śmierci św. Brunona z
Kwerfurtu zakończył koncert
młodzieżowy zespołu
„Oklaski’’ z Jednorożca.
Bożena Szulc
Co dało nam wejście
do Unii Europejskiej?
Wejście
Polski do
Unii Europejskiej dało
mi wiele nowych możliwości. Bez
problemu
mogłem podróżować po
innych krajach, dzięki
czemu zwiedziłem wiele pięknych miejsc, poznałem
inne kultury. Swobodnie też mogłem
podjąć legalną pracę za granicą. Oprócz
tego podszlifowałem język, obcując z
ludźmi, którzy perfekcyjnie mówią w
języku angielskim.
Paweł Piotrak z Jednorożca
* * * * *
Doceniam wejście Polski do Unii
Europejskiej. Uważam, iż dla naszego
kraju to szansa na wiele pozytywnych
zmian. Wejście Polski do UE, poza
znaczeniem symbolicznym, przynosi
również wiele korzyści praktycznych.
Wraz z przystąpieniem Polski do UE uległ
poprawie ogólny poziom bezpieczeństwa
publicznego. Wypracowanie najlepszych
praktyk działania, liczne szkolenia oraz
wymiana doświadczeń przyczyniają się
do lepszego przygotowania
funkcjonariuszy policyjnych i
granicznych do wykonywania ich
obowiązków. Nie do przecenienia są
także korzyści wynikające z możliwości
swobodnego podróżowania po obszarze
Schengen. Zniesienie kontroli
granicznych skraca czas podróży, a tym
samym czyni ją przyjemną, płynną i
przede wszystkim mniej stresującą. Bez
wątpienia mogę tak twierdzić, gdyż
doświadczyłam tego osobiście podczas
dotychczasowych wyjazdów
zagranicznych. Mam nadzieję wciąż
poznawać nowe kraje, kulturę oraz
mentalność społeczności je
zamieszkujących.
Marta Żmijewska z Jednorożca
Dokończenie na stronie 26
Wybory do Parlamentu Europejskiego
niestety nie cieszą się w naszym kraju
wielkim zainteresowaniem. Zresztą,
podobna sytuacja jest w całej Unii
Europejskiej. Niewątpliwie główną
przyczyną takiego stanu rzeczy jest
odległość dzieląca nasz kraj od Brukseli.
Wielu europejczyków nie czuje związku
pomiędzy własną sytuacją a unijną machiną
biurokratyczną. O zainteresowaniu ,,eurowyborami” świadczy zatrważająco niska
frekwencja. W naszej gminie wynosiła
15,54% i była niższa od krajowej,
wynoszącej 24,53 %. Z naszego Okręgu do
Parlamentu Europejskiego dostały się
następujące osoby: Jarosław Kalinowski
(Polskie Stronnictwo Ludowe), Jolanta
Hibner (Platforma Obywatelska), Adam
Bielan (Prawo i Sprawiedliwość).
W gminie Jednorożec niekwestionowanym liderem był PSL zgarniając 397
głosów(na 869 głosujących). Na drugim
miejscu uplasował się PiS (196 głosów),
trzecie miejsce PO (155 głosów).
Wśród wyborców w naszej gminie
słyszalne były sygnały o tym, ze niezależnie
od tego jak zagłosują i tak niewiele się
zmieni. Część głosujących z humorem
mówiła, iż gdyby do nazwisk kandydatów
widniejących na obwieszczeniach dołączone
były zdjęcia to można byłoby pokusić się na
wybór najprzystojniejszego. Niezależnie od
wielu poważnych i mniej poważnych opinii
niewzruszona pozostaje pozycja PSL. To
ludowe ugrupowanie w każdych wyborach
zgarnia największą pulę głosów.
W kraju liderem finałowej klasyfikacji
wyborczej była Platforma Obywatelska,
która nie może przebić się pod chłopskie
strzechy utrzymując czołową pozycję w
miastach.à
Jarosław Kalinowski ma 45 lat, z zawodu jest rolnikiem – właścicielem 32
hektarowego gospodarstwa, a z zamiłowania działaczem społecznym.
Ukończył studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a
także podyplomowe Studium Wspólnotowego Prawa Rolnego w Instytucie
Nauk Prawnych PAN.
Jarosław Kalinowski pochodzi z rodziny ludowców. Jego dziadek i ojciec
byli znanymi w okolicy działaczami. Na rozwój jego osobowości znaczący
wpływ wywarła również Zofia Solarzowa – pedagog, współtwórczyni
uniwersytetów ludowych i założycielka ludowego zespołu artystycznego
„Promni”, do którego należał w czasie studiów. Swoją aktywność publiczną
rozpoczynał od Związku Młodzieży Wiejskiej w 1981 r. W PSL działa od 1989
r. W latach 1990 - 1997 pełnił funkcję wójta gminy Somianka w woj.
ostrołęckim, obecnie Wójt Honorowy tej gminy.
Zaufanie i doświadczenie zdobyte w samorządzie procentowało w
późniejszej działalności. W rządzie Włodzimierza Cimoszewicza Jarosław
Kalinowski był wicepremierem, ministrem rolnictwa i gospodarki
żywnościowej. Poseł na Sejm II, III, IV i V kadencji. W Sejmie II kadencji był
sekretarzem Klubu Parlamentarnego PSL. Od października 1997 r. do marca
2004 r. był Prezesem PSL. Od kwietnia 2000 r. do końca III Kadencji Sejmu RP
pełnił funkcję przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PSL. Od
października 2001 r. do marca 2003 r. pełnił funkcję wiceprezesa Rady
Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Podczas VIII Kongresu PSL został
wybrany na przewodniczącego Rady Naczelnej PSL, a w 2005 Sejm wybrał go
na wicemarszałka największą ilością głosów. Dwukrotnie kandydował na
prezydenta z ramienia PSL.
Jarosław Kalinowski jako wójt, przyczynił się do rozwoju gminy. Był
dobrym gospodarzem, budował drogi, zakładał wodociągi, budował i
remontował szkoły. Jako wicepremier – konsekwentnie bronił interesów wsi i
Wojciech Łukaszewski
rolników. Jego sukcesem politycznym było
czterokrotne zdobycie mandatu poselskiego (w
roku 1993, 1997 i 2001 i 2005) oraz mandatu
radnego województwa mazowieckiego (w 1998 r.).
Jednak osobiście za największy swój sukces uważa
zdobyte w tym czasie doświadczenie, nabycie
umiejętności współpracy i współżycia z ludźmi,
wsłuchiwania się w ich problemy i opinie. To dzięki
temu zyskał sympatię sąsiadów i tytuł Honorowego
Wójta Gminy Somianka. Zdobył też zaufanie
ludowców, którzy dwukrotnie – w 1997 i 2000 r. –
powierzyli mu funkcję Prezesa Polskiego
Stronnictwa Ludowego, a w 2004 roku funkcję
Przewodniczącego Rady Naczelnej PSL.
Szczególnym momentem politycznej drogi
Jarosława Kalinowskiego były końcowe miesiące
negocjacji warunków naszego wejścia do UE w
2002 r. Jego bezkompromisowość, twarde i
konsekwentne działania pozwoliły na osiągnięcie
dla Polski, dla polskiej wsi warunków
umożliwiających rozwój naszego rolnictwa. Należą
do nich: podwojenie dopłat bezpośrednich,
zwiększenie kwoty mlecznej o 1,5 mln ton,
zwiększenie wsparcia finansowego dla
gospodarstw niskotowarowych, zwiększenie
funduszy na rozwój wsi i dobre warunki w zakresie
ochrony ziemi przed wykupem. Jako jedyny z 10
ministrów z państw kandydujących proponował ze
skutkiem pozytywnym uproszczony system dopłat.
Po Kopenhadze stał się wzorem dla innych, jak
należy walczyć o polskie interesy.
Podczas swojej działalności Jarosław
Kalinowski kilkakrotnie przemierzył Polskę.
Wszędzie, gdzie się pojawiał, przykładał wielką
wagę do spotkań z samorządowcami. Nigdy o nich
nie zapomina podczas sejmowych głosowań i
konstruowania dobrego dla wspólnot lokalnych
prawa.
Pomimo licznych sukcesów politycznych
Jarosław Kalinowski nigdy nie zapomniał też o
swoich korzeniach – w swoich działaniach dąży do
poprawy warunków życia na wsi, wsłuchuje się
uważnie w głosy polskich rolników i walczy o ich
dobrobyt.
Jarosław Kalinowski sprawdził się jako działacz
i polityk. Sprawdził się także jako człowiek i ojciec
rodziny. Zbudował dom. Posadził wiele drzew. Ma
trzech synów – Bartosza, Marcina i Kacpra, a także
dwie córki – Ewę i Danutę. Od niedawna jest także
teściem i dziadkiem. Jego żona Aleksandra
(rodowita warszawianka) jest dyrektorem szkoły
podstawowej w Jackowie Górnym, pracuje także w
gospodarstwie.à
źródło:kalinowski.pl
Biesiada twórczych umysłów
Podsumowanie realizacji Programu Integracji Społecznej
28 kwietnia 2009 r. w
Gminnym Ośrodku Kultury w
Krasnosielcu odbyła się konferencja podsumowująca współpracę z 20 gminami z województwa mazowieckiego realizującymi Program Integracji
Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.
Gospodarzami konferencji byli
Wójt Gminy Krasnosielc – Pan
Andrzej Czarnecki oraz Pani
Beata Żabka – Konsultant
Regionalny PPWOW.
Swoją obecnością zaszczycili wszystkich: Izabela Siander
z Urzędu Wojewódzkiego,
Mirosław Augustyniak –
przedstawiciel Zarządu Powiatowego PSL, Marian Kurpiński
– Radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, Zdzisław
Biszewski – Dyrektor
Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej, Jarosław
Chołodecki – Kierownik
Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich,
Ewa Gliwicka – Koordynator
Programu Integracji Społecznej,
Beata Żabka – Konsultant
Regionalny PPWOW oraz
Henryk Kowalczyk – Poseł na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
wójtowie i koordynatorzy gmin
realizujących Program Integracji Społecznej. Spotkanie
było okazją dla poszczególnych
gmin do zaprezentowania
własnych osiągnięć i wymiany
doświadczeń zdobytych
podczas realizacji Programu
Integracji Społecznej.
Konferencję zorganizowano
w formie biesiady, dzięki czemu
uczestnicy mieli również
możliwość do świetnej i
wspólnej zabawy. Podczas
biesiady odbyły się: występ grup
tanecznych z Gminy Obryte,
występ chóru i prezentacja
dobrych praktyk z Gminy
Młynarze, występ grupy
obrzędowej z Gminy
Krasnosielc „Darcie Pierza”,
występ zespołu Flażolistów z
G m i n y Wi n n i c a . G m i n ę
Jednorożec reprezentowała
grupa akrobatyczna „Salto” z
Małowidza, której opiekunem
jest Pan Zbigniew Chyliński.
Wy s t ę p n a s z e g o z e s p o ł u
wywołał wśród publiczności
ogromne zainteresowanie,
podziw i emocje. Uroczystości
towarzyszyły też wspólne
śpiewy. W trakcie biesiady
została również zaprezentowana
wystawa prac i zdjęć dokumentujących przebieg I etapu
realizacji Programu Integracji
Społecznej przygotowanych
przez przedstawicieli
poszczególnych gmin.
Podczas spotkania na ręce
Koordynatorów Gminnych PIS
odpowiedzialnych za realizację
Programu na danym terenie
złożone zostały oficjalne
podziękowania za ich wkład
wniesiony przy wdrażaniu i
realizacji usług społecznych
oraz za sumienne realizowanie
usług społecznych.
Bądźmy dumni z tego, kim jesteśmy!
Szkoła Podstawowa w
Jednorożcu od 21 lat nosi imię
Adama Chętnika - Polaka i
Kurpia, który poświęcił większą
część swojego życia na kultywowanie i propagowanie kultury regionu, w którym żyjemy.
Co roku, około 29 maja
wspominamy dzień nadania
szkole imienia. Tak było także w
tym roku.Uroczystości rocznicowe poprzedzone były
konkursami związanymi z
postacią Chętnika, lekcjami o
tematyce regionalnej, przygotowaniem wystawy informacji o
życiu naszego patrona i jego
dzieł.Uczniowie klas IV-VI mogli bliżej poznać życiorys
Chętnika i pogłębić swoją
wiedzę o Kurpiowszczyźnie w
trakcie lekcji regionalnych.
Podczas zabawy
poznali także
nazwy elementów ludowego
stroju kurpiowskiego, które
prezentowali ich
koledzy - członkowie Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca ,,Młode Kurpie”.
Postać Adama
Chęt-nika była
także tematem konkursu
plastycznego przeprowadzonego przez nauczyciela
plastyki-panią Grażynę
Frąckiewicz. Uczniowie, wykorzystując różne techniki,
wykonali piękne portrety
Chętnika, które zostały
zaprezentowane w formie
wystawy podczas uroczystości
szkolnej. Spośród przeszło 50
prac wybrano 7, a ich autorzy
otrzymali nagrody książkowe.
Tegoroczne Święto Szkoły w
Jednorożcu miało za zadanie
przybliżyć uczniom sylwetkę
naszego patrona oraz rozwijać
ich świadomość przynależności
regionalnej i kulturowej.
Dlatego organizatorzy uroczystości rocznicowej-Monika
Dworniczak, Grażyna Frąckiewicz, próbowali zrealizować te cele poprzez zabawę i
z a a n g a ż o w a n i e u c z n i ó w.
Oprócz informacji o życiu i
działalności Adama Chętnika
oraz historii szkoły zaprezentowanych przez uczniów klasy
V, w trakcie uroczystości
przeprowadzone zostały warsztaty sztuki ludowej. Chętni
uczniowie z klas IV-VI pod
kierunkiem pani Frąckiewicz i z
pomocą pani Ewy PiotrakKaczyńskiej wykonywali kwiaty z bibuły, podobnie jak robiono
to kiedyś na Kurpiach. Stworzony tym sposobem bukiet
został złożony przed tablicą
pamiątkową poświęconą patronowi szkoły. By zaangażować
jak największą ilość uczniów,
zorganizowaliśmy konkurs
taneczny, podczas którego
uczniowie klas I-VI próbowali
nauczyć się tańca ludowego.
Było to bezpośrednie spotkanie
z kulturą kurpiowską i wspaniała zabawa, zarówno dla
uczestników jak i publiczności.
Zabawę uświetniał Regionalny
Zespół Pieśni i Tańca ,,Młode
Kurpie” działający pod opieką
Edwarda Koziatka oraz Teresy
Tabaki i Agnieszki Maluchnik.
Wspólne spotkania zakończył
konkurs wiedzy o regionie i
szkole ,,1 z 10”, który wyłonił
najlepszego znawcę Kurpiowszczyzny. 9 reprezentantów klas
IV- VI wykazywało się dużą
wiedzą o patronie i szkole
odpowiadając na pytania o
różnym stopniu trudności.
Jednak jeśli ktoś nie znał
prawidłowej odpowiedzi,
musiał zrezygnować z dalszej
gry. Tą drogą wybrany został 1
zwycięzca - został nim uczeń
klasy V b - Jakub Dmochowski.
Wszyscy uczestnicy zabaw i
konkursów otrzymali upominki
zakupione z funduszy uzyskanych przez Radę Rodziców.
29 maja 2009 roku to bardzo
ważny dzień w kalendarzu
naszej szkoły. Tego dnia
szczególnie przypominana
postać Adama Chętnika
przybliża nas do naszej historii,
ale także kształtuje przyszłość.
To, kim będą następne pokolenia
młodych jednorożczan, zależy
od tego jacy ludzie ich ukształtowali. Rozwijając myśl Adam
Chętnika - ,,kształtujmy młodych ludzi na światłych,
mądrych i dzielnych obywateli
Puszczy i Polski”
19 maja w Jednorożcu w kościele pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
przed ołtarzem stanęło ponad dwadzieścia
par, które w latach 2006-2007 obchodziły
50-lecie pożycia małżeńskiego. Jubilaci
przyjechali niemal ze wszystkich wsi
gminy Jednorożec. Okolicznościową
homilię wygłosił proboszcz parafii św.
Floriana w Jednorożcu ks. kan. Andrzej
Kron. Dziękował zebranym za wytrwałość
w małżeńskich postanowieniach, które
zawarli ponad 50 lat temu. Stawiał ich za
wzór małżeństwa i rodziny, które w
obecnych czasach przechodzi kryzys.
Słowa księdza przeplatały się ze łzami
jubilatów, którzy poddali się osobistej
refleksji. Po słowach skierowanych do
gości proboszcz wręczył jubilatom
pamiątkowe krzyże oraz okolicznościowe
p a m i ą t k o w e d y p l o m y. P o m i m o
ułomności chorobowych związanych z
wiekiem wielu „złotych jubilatów”
stawiło się na uroczystą Mszę św.
Środkami transportu służył obchodzącym
swoje święto Urząd Gminy w Jednorożcu,
którego pracownicy podwozili
„zasłużonych jednorożan.”
Po wyjściu z kościoła jubilaci wraz ze
swoimi rodzinami, władzami gminy oraz
przybyłymi gośćmi udali się do świetlicy
jednorożeckiego gimnazjum. Tam po
wzniesieniu toastu za zdrowie i
pomyślność par obchodzących złote gody
głos zabrała kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego, a zarazem sekretarz Gminy
Jednorożec Janina Popiołek. W imieniu
Urzędu gratulowała zebranym tak
wspaniałego jubileuszu, stawiając za wzór
młodemu pokoleniu, które wpada dosyć
często w defetyzm życiowy, kończący się
rozwodami. Po wstępnych słowach wójt
gminy Jednorożec Michał Lorenc wraz z
przewodniczącym Rady Gminy
Włodzimierzem Królem wręczali
zebranym prezydenckie medale dla
małżonków obchodzących 50-lecie
pożycia małżeńskiego wraz z kwiatami.
Współorganizatorem całego
przedsięwzięcia było również
Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi
Jednorożeckiej”, którego prezes Teresa
Wojciechowska przygotowała uczniów
gimnazjum recytujących wiersze
autorstwa mieszkanki Jednorożca pani
Piotrak.
Po oficjalnej uroczystości zebrani
jubilaci częstując się przygotowanymi
wcześniej słodkimi smakołykami śpiewali
ludowe przyśpiewki. Śpiewającym
wtórował przygrywając na akordeonie
miejscowy organista Bogdan Jakubowski.
Podczas poczęstunku z krótkim recitalem
wystąpił Ludowy Zespół z Żelaznej
Rządowej, który w tym roku obchodzi 40lecie swojego istnienia. Panie z Żelaznej
zaprezentowały swój własny repertuar
wykonany a capella. Jednak na tym nie
zakończyły się atrakcje przygotowane dla
przybyłych gości. W sali gimnastycznej
znajdującej się obok świetlicy czekał na
jubilatów pokaz akrobatyczny
młodzieżowej grupy akrobatycznej
„Salto” z Małowidza, przygotowany przez
instruktora Zbigniewa Chylińskiego.
Pokaz wzbudził aplauz i uznanie
zebranych gości. Następnie jubilaci stanęli
do wspólnego zdjęcia i oddawali się
wspomnieniom i wymianą doświadczeń
życiowych. W słowach wymawianych
przez pary obchodzące złote gody nie
zabrakło mądrych słów, recept na długie
pożycie małżeńskie, wyznawania
twardych religijnych zasad wzajemnego
współistnienia wpajanych jeszcze we
wczesnym okresie życia jubilatów. Wiele
osób zgodnie stwierdziło, ze przeżycie 50
lat razem jest nie lada sztuką, na którą stać
tylko najbardziej wytrwałych.
Pary obchodzące złote
gody:
Kazimiera i Władysław Ambroziakowie
z Żelaznej Rządowej,
Pelagia i Stanisław Berkowie z Parciak
Romualda i Rajmund Chodkowscy
z Ulatowa-Dąbrówki,
Stanisława i Eugeniusz Głąbowscy
z Małowidza,
Kazimiera i Stanisław Gołębiewscy
z Małowidza,
Zofia i Arkadiusz Gomółkiewicz
z Jednorożca,
Stefania i Stefan Król z Bud Rządowych,
Stanisława i Henryk Kulesza z Żelaznej
Rządowej,
Stanisława i Bolesław Ludniccy
z Małowidza,
Genowefa i Kazimierz Orzoł z Żelaznej
Rządowej,
Marta i Jan Sienda z Jednorożca,
Marianna i Stanisław Suchowieccy
z Żelaznej Prywatnej,
Sabina i Tadeusz Tymińscy z Drążdżewa
Nowego,
Henryka i Czesław Wojciechowscy
z Ulatowa-Pogorzeli,
Albina i Stanisław Zduńczyk z Lipy
Halina i Hilary Borkowscy z UlatowaPogorzeli,
Marianna i Stanisław Jasińscy z Żelaznej
Rządowej,
Stanisława i Aleksander Jurczakowie
z Parciak
Halina i Marian Kowalczykowie
z Jednorożca
Wanda i Józef Król z Bud Rządowych,
Kazimiera i Roman Krystkiewicz
z Żelaznej Prywatnej,
Marianna i Zygmunt Maluchnikowie
z Olszewki,
Kazimiera i Wacław Maluchnikowie
z Małowidza,
Zofia i Czesław Merchlowie z Żelaznej
Rządowej,
Bronisława i Kazimierz Sędrowscy
z Parciak
Aurelia i Edward Sobierajowie
z Jednorożca,
Eleonora i Władysław Więckowie
Z Żelaznej Rządowej,
Joanna i Józef Wilgowie z Jednorożca,
Marianna i Julian Wróblowie z Lipy
100 lat w świątyni
sakramentów świętych. W tym roku
utworzono również cmentarz grzebalny w
okolicy kościoła. Pomimo nieprecyzyjnych źródeł najbardziej miarodajna
datą utworzenia samodzielnego ośrodka
duszpasterskiego jest właśnie 15 lipca
1909 r. Nie jest wykluczone, że wtedy
mogła powstać również parafia.
Świątynia jest pod wezwaniem Świętej
Trójcy. Patronem parafii jest św. Stanisław
Biskup Męczennik krakowski. Co roku, 8
maja, czyli w dniu imienin świętego
obchodzony jest odpust parafialny.
(Artykuł
poświęcony kościołowi w
15 lipca b.r. minie 100 lat od momentu
Parciakach
pojawił
się na łamach Głosu w nr
wyświęcenia kościoła w Parciakach. Wtedy
4/2006).à
to dekretem biskupa płockiego Antoniego
Juliana Nowowiejskiego został utworzony
samodzielny ośrodek duszpasterski w
Parciakach. Weszły do niego następujące
wsie: Parciaki, Dynak (odłączone od parafii
Baranowo), Żelazna Prywatna i Żelazna
Rządowa (odłączone od parafii Chorzele).
Początki inicjatywy zakupu kościoła
(kupiony został w 1905 r. od parafii w
Czarni) oraz erygowania parafii przypadają
na posługę kapłańską księdza Walentego
Mroczkowskiego, który był proboszczem
parafii w Parciakach do 1921 r.
Niestety bardzo trudno jest ustalić datę
erygowania parafii. W 1912 roku z całą
pewnością Parciaki były już parafią. Jednak
już od 1909 r. w świątyni udzielano już
Jubileusz w Żelaznej Rządowej
W słoneczną niedzielę 24
maja remiza strażacka w
Żelaznej Rządowej stała się
miejscem wielkiego jubileuszu.
Wszystko za sprawą obchodów
40-lecia Koła Gospodyń
Wi e j s k i c h z t e j ż e w s i .
Uroczystość ta przyciągnęła
wielu gości, wśród których
znaleźli się m.in. wójt gminy
Jednorożec Michał Lorenc,
przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Król, dyrektor
Gminnego Zespołu Oświaty
Krzysztof Iwulski, radny
powiatowy Marek Walędziak,
proboszcz parafii św. Stanisława
Biskupa Męczennika ks. kan.
Edward Pilarski prezes
ostrołęckiego regionalnego
27 maja 2009 roku w Publicznej Szkole
Podstawowej w Jednorożcu został
przeprowadzony teoretyczny egzamin na
kartę rowerową. Do egzaminu przystąpiło 49
uczniów z klas czwartych. Tego dnia pod
bacznym okiem funkcjonariuszy z
Posterunku Policji w Jednorożcu - st. post.
Andrzeja Bakuły i post. Artura
Długokęckiego oraz nauczyciela
wychowania komunikacyjnego mgr Lucyny
Krajowego Związku
Rolników, Kółek i
Organizacji
Rolniczych Barbara
Gałązka. Wraz z
liczną rzeszą
d z i a ł a c z y
samorządowych na
uroczystości nie
z a b r a k ł o
mieszkańców
Żelaznej Rządowej i
Żelaznej Prywatnej.
Ponadto, imprezę
wsparł Zespół
L u d o w y
„Kurpianka” z
Jednorożca wraz z
członkiniami Koła
Gospodyń Wiejskich
z Parciak.
Obchody zacnego jubileuszu
rozpoczęła kierowniczka
śpiewaczego Zespołu
Ludowego działającego przy
KGW Kazimiera Kuzia, witając
przybyłych gości. Następnie
przedstawiła krótki zarys
historyczny tej, jakże zasłużonej
dla lokalnej społeczności
organizacji. Nie zabrakło
również słów podziękowań dla
poprzedniczek obecnych
członkiń. Najstarszymi
działaczkami KGW oraz zespołu
śpiewaczego, które już siedząc
po drugiej stronie sceny
zaszczyciły swoją obecnością
były: Genowefa Krajewska,
Helena Sędrowska, Stanisława
Śliwińska. Po słowach wstępu
nadszedł czas na występy. Jako
pierwsze wystąpiły jubilatki ze
swym repertuarem, który
tworzony był jeszcze przed
wielu laty. Skoczne kurpiowskie
piosenki i przyśpiewki
wprawiały w dobry humor
przybyłych gości. Po występie
gospodyń imprezy, wystąpiły
Piotrak czwartoklasiści zmierzyli się z
kodeksem drogowym. Kilka dni później - 2
czerwca - odbył się egzamin praktyczny.
Tym razem oprócz policjantów z Posterunku
Policji w Jednorożcu wzięli w nim udział
także funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji z Przasnysza - sierż.
sztab. Jacek Lenkiewicza oraz sierż. sztab.
Jacek Morawski. Tego dnia 8 uczniów z klas
VI, którzy ukończyli 13 lat zdawało także
Kurpianki z Jednorożca, którym
wigoru dodawała gra na
akordeonie Bogdana
Jakubowskiego. Te dwa zespoły
ludowe współpracują już od
wielu lat występując często na
wspólnych przeglądach
artystycznych i imprezach
kulturalnych.
Przybyły na jubileusz były
radny powiatowy Kazimierz
Kossakowski z Żelaznej
Rządowej wyraził publicznie
zasługi zespołu w promocji
Żelaznej na zewnątrz.
KGW w Żelaznej Rządowej
istniejące od 1969 roku, już od
1972 roku czynnie uczestniczyło
w życiu kulturalno-oświatowym
wsi. W 1974 r. „Żelaźniacy”
o d e g r a l i j u ż „ We s e l e
kurpiowskie” na deskach
miejscowej remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej. Ponadto, Koło
organizowało wiele wycieczek
krajoznawczych. Wyjeżdżano
do Częstochowy, Łomży i
innych miast w Polsce.
Gospodynie z Żelaznej brały
udział w licznych dożynkach
plotąc własne wieńce. Zespół
śpiewaczy działający przy KGW
został założony oficjalnie w
1992 r. Wtedy to Barbara
Gałązka z KZRKiOR
zaproponowała solistkom z
Żelaznej występy wokalne.
Niestety, członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich w Żelaznej
Rządowej nie mają swoich
następczyń. Młodzież nie chce
wspomóc zespołu ludowego.
Być może potrzebny jest tej wsi
zaangażowany animator kultury,
który zaszczepi przywiązanie do
lokalnych tradycji i folkloru, tak
by przetrwał dla następnych
pokoleń.
egzamin na kartę motorowerową.
Uprawnienia do poruszania się po drogach
zdobyli wszyscy uczniowie klas czwartych,
a spośród szóstoklasistów 7 zdających
otrzymało Karty Motorowerowe. Dzięki
temu kolejni uczniowie bezpiecznie mogą
wyruszyć nie tylko na wakacyjne wycieczki
rowerowe.
W dniach od 25 do 29 maja w
Publicznym Gimnazjum im. św.
Stanisława Kostki w Jednorożcu
gościli uczniowie i nauczyciele z
Danii, Norwegii, Szwecji,
Hiszpanii i Niemiec. Przez trzy
ostatnie lata szkoła realizowała
unijny projekt „Mozaika mozaika doświadczeń
kulturowych”, w ramach którego
nasi uczniowie wraz z
opiekunami mieli możliwość
poznania szkół, warunków
życia, kultury i obyczajowości w
partnerskich miastach i
państwach: Essen – w
Niemczech (listopad 2006 r.),
Askoy – w Norwegii (maj 2007
r.), Esbjerg – w Danii (listopad
2007 r.), Lulea – w Szwecji
(kwiecień 2008 r.), La Solana – w
Hiszpanii (listopad 2008 r.). W
każdym wyjeździe brało udział 4
uczniów, którzy bardzo dobrze
posługują się językiem
angielskim. Wyjazd był swoistą
nagrodą za bardzo dobre wyniki
w nauce języka angielskiego.
Jednorożec był ostatnim
miejscem spotkania w ramach
tego programu i u nas nastąpiło
podsumowanie trzyletnich
działań oraz zakończenie
projektu.Po przyjeździe, goście z
zaprzyjaźnionych szkół
zakwaterowali się w rodzinach
naszych gimnazjalistów i
licealistów. W poniedziałek
nastąpiło uroczyste powitanie
gości,
którzy
poznali też
ceremoniał szkolny – ze
sztandarem i pieśnią szkoły.
Następnie odbyła się
prezentacja każdej ze
szkół, występy
artystyczne młodzieży
gimnazjum i liceum,
zwiedzanie budynku
szkoły i spotkanie z
Wójtem Gminy.Szkoła otrzymała prezent
od ojca jednego z
gości z Norwegii- 2
laptopy. Wieczorem
goście bawili się
podczas imprezy
plenerowej w
leśniczówce na
Przejmach. Kolejne
dni wizyty wypełnione
były atrakcjami
przygoto-wanymi
przez Dyrekcję szkoły
i koordynatorkę programu p.
Joannę Pochodę. We wtorek
zwiedzali Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu, we
środę podziwiali zabytki
Warszawy, a w czwartek mieli
okazję zachwycać się pięknem
Mazur – m.in. podczas rejsu
statkiem z Rucianego – Nidy do
Mikołajek. W drodze zaskoczył
ich napad Galindów, którzy
uprowadzili podróżnych do
mazurskiej Galindii. Wieczorem
w świetlicy gimnazjum odbyła
się pożegnalna dyskoteka.
Goście bawili się wspaniale z
uczniami gimnazjum i liceum,
przy suto zastawionym
„szwedzkim” stole, który
wypełnili sami uczniowie,
przynosząc z domu wspaniałe
wypieki i słodycze, szkoła
natomiast zorganizowała na
boisku ognisko i pieczenie
kiełbasek. Nauczyciele zostali
zaproszeni na kolację, wydaną
przez dyrektora Zygmunta
Smolińskiego. Wizyta była
bardzo dobrze przygotowana
pod każdym względem.
Rodziny goszczące uczniów
świetnie przygotowały się na
ich przyjazd i poświęciły im
wiele czasu. Nasza młodzież
serdecznie opiekowała się
swoimi zagranicznymi
kolegami. Nawiązano wiele
znajomości, a nawet przyjaźni.
Żal było się im rozstawać, o
czym świadczyły łzy przy
pożegnaniu i zaproszenia na
wakacje. Ostatnim akcentem
związanym z wizytą było
spotkanie dyrekcji i nauczycieli
j. angielskiego z rodzinami
goszczącymi młodzież, podczas
którego wymieniono się
wrażeniami i spostrzeżeniami z
ich pobytu.
Dzięki temu projektowi
nasi uczniowie wynieśli dla
siebie wiele korzyści, choćby to,
iż przekonali się, że warto uczyć
się języka obcego, by móc się
swobodnie komunikować w
coraz częstszych kontaktach
międzynarodowych. Uczniowie
stopniowo ośmielali się mówić
po angielsku, uwierzyli w swoje
możliwości i wykorzystali
umiejętności w konwersacji. W
ciągu trzech lat uczniowie
wykonali wiele produktów w
języku angielskim: inscenizację
legendy o jednorożcu (DVD),
prezentację tradycyjnych i
regionalnych tańców państw
partnerskich (DVD), film
„Normalny dzień” z życia
polskiego ucznia (DVD),
prezentację szkoły (CD-R),
prezentację programu (CD-R),
„Legendy z naszego regionu” i
„Legendy polskie” oraz byli
współtwórcami książki
„Przekraczając granice”,
opisującej poszczególne kraje.
Po wizytach w kolejnych
państwach prowadzili
korespondencję z nowymi
kolegami, doskonaląc
umiejętności językowe.
Trzy lata prowadzenia projektu
były bardzo pracowite dla jego
głównych realizatorów, ale
dzięki ich ogromnemu
zaangażowaniu i pracy był to
czas bardzo ciekawy i owocny,
zakończony niezwykle miłym
spotkaniem w Jednorożcu.
Realizacja projektu nie byłaby
możliwa bez dobrego serca i
h o j n o ś c i s p o n s o r ó w,
wspierających działania
gimnazjum.
Polemika
Oświadczenie
My niżej podpisani organizatorzy spotkania integracyjnego
emerytów i rencistów w dniu 04.01. 2009 r. oświadczamy, iż
komentarz Dyrektora GOZKIS Krzysztofa Iwulskiego w ,, Głosie
Jednorożca, Nr 1( 2) 2009 nie jest obiektywny .
Po 1-sze – wydrukowany list był autentycznie zredagowany za
zgodą i przy aplauzie całego zespołu organizacyjnego.
Po drugie – nie zgadza się kwota wydatkowana na powyższe
spotkanie. Została zawyżona.
Po trzecie – mija się prawdą, iż Pani Bryska okazała jakąkolwiek
pomoc w trakcie uroczystości .Zjawiła się i owszem na krótki okres i
to z dzieckiem .Zrobiła kilka zdjęć i tyle żeśmy ją widzieli.
Nie udokumentowała lub nie wyjaśniła, iż wiele produktów było
wykonane przez organizatorów np. ciasta, sałatki, dekoracje i inne
prace konieczne. Prosimy o wydrukowanie niniejszego oświadczenia
Święto Bożego Ciała ma charakter dziękczynny za
w najbliższym numerze „Głosu”, gdyż szkalowanie jednej osoby jest
ustanowienie
Eucharystii przez Jezusa Chrystusa podczas
bardzo ,,niesmaczne”.
Ostatniej
Wieczerzy.
W Polsce obchodzi się je w czwartek po
J.Krajewska
Piotrak Elżbieta Jeznach Barbara
Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome,
T. Wielechowska
Orłowska M.
Krystyna Piotrak
wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy.
Z. Mordwa
Ferenc St.
Mordwa Barbara
W tym roku uroczyste msze święte oraz procesje z
Najświętszym Sakramentem po ulicach parafii odbywały się 11
To, że Panie piszą tylko o szczegółach świadczy o tym, że czerwca. Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest
potwierdzają trzy główne elementy mojego poprzedniego publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w
Najświętszym Sakramencie, oddanie mu czci i podziękowanie za
wyjaśnienia:
1.Uroczystość została zorganizowana i sfinansowana w ramach łaski. Święto to zostało ustanowione po widzeniach, które miała
Programu Integracji Społecznej realizowanego na terenie naszej bł. Julianna z Cornillon (1193-1258) we Francji. Ukazywała się
gminy, czego niestety Panie nie wyeksponowały w żadnej informacji jej jasna tarcza księżyca z ciemną plamą. Zgodnie z ówczesną
na temat tego wydarzenia. Oczywiście musiały wykazać własną interpretacją, przyczyną tego był brak wśród świąt kościelnych
aktywność organizacyjną ale winne są udzielić rzetelnej informacji na dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi. Pod
temat sponsora i inicjatora przedsięwzięcia. Do dyspozycji otrzymały wpływem tych widzeń biskup Robert ustanowił w 1246 roku
takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone
kwotę 1500,00 zł z czego wykorzystały 859,26 zł.
2. Pretensje do Wójta i innych osób, że nie uczestniczyły w na Germanię. W 1263 roku miał miejsce cud eucharystyczny w
spotkaniu są głęboko nieuzasadnione ponieważ osoby te nie zostały Bolsenie, gdy hostia w rękach wątpiącego w transsubstancjację
zaproszone a Pan Wójt był zaproszony w ostatniej chwili - pod jego księdza zaczęła krwawić. Korporał, (obrus, część bielizny
nieobecność. Naszym zadaniem jest tworzenie warunków do rozwoju kielichowej), na który wówczas spadły krople krwi,
aktywności organizacji pozarządowych i to się udało bardzo dobrze. przechowywany jest w katedrze w pobliskim Orvieto. Pierwsze
Zadaniem Pani Anny Bryska nie była fizyczna pomoc w trakcie procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 126575 w Kolonii, w
uroczystości. Jej zadania były inne, o czym pisałem poprzednio.
Niemczech. Niesiono w
Efektem jej pracy było skoordynowanie działań zaangażowanych
nich krzyż z
organizacji, przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania środków
Najświętszym
finansowych i ich rozliczenie, z czego się wywiązała bezbłędnie.
Sakramentem. W
3.Cała ta akcja pisania pism z pretensjami, prowadzona
Polsce po raz pierwszy
początkowo przez Panią Jadwigę Szwarc a obecnie przez 11 zacnych
wprowadził tę
pań, jest pozbawiona sensu w sytuacji kiedy to właśnie wyjątkowo
uroczystość biskup
zaangażowaliśmy się, dzięki Programowi Integracji Społecznej, we
Nankier w 1320 r. w
wspieranie aktywności osób starszych, które mogą mieć wiele do
diecezji krakowskiej.
zaoferowania pozostałym mieszkańcom. Lepiej by było gdyby swoją
W tegorocznych
energię skierowały na konstruktywne działania. Pismo z pretensjami
uroczystościach w
pod adresem Wójta i innych osób najpierw wpłynęło z podpisem samej
parafii Jednorożec
Pani Szwarc i nie ulega wątpliwości, że przynajmniej początkowo była
uczestniczyło kilkaset
to jej własna inicjatywa, szkoda że o wymiarze negatywnym.
osób - mieszkańców
Dodam jeszcze, że co roku wspieramy Zespół Ludowy oraz Koło
parafii oraz gości. Po
Gospodyń Wiejskich w Jednorożcu na kwotę od 3 do 4 tys. zł. Wydatki
mszy świętej wierni
te są głównie związane z wyjazdami oraz opłatami za uczestnictwo w
przeszli w procesji
różnego rodzaju imprezach, prezentacjach i uroczystościach. Przy
ulicami Kościelną,
okazji każdego spotkania namawiam Panie do zorganizowania
imprezy otwartej, skierowanej dla szerszej społeczności, zwłaszcza Zdrojową, Mazowiecką, Warszawską zatrzymując się przed 4
dzieci i młodzieży (np. warsztaty pieczenia ciast, nauka śpiewu i ołtarzami, przy których czytane były związane tematycznie z
rękodzieła ludowego) i informuję, że bez problemu możemy zapewnić Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Procesję zakończyła
finansowanie takich działań. Mam nadzieję, że wkrótce Panie wystąpią wspólna modlitwa i błogosławieństwo udzielone wiernym przez
księdza proboszcza Andrzeja Krona.
z inicjatywą tego rodzaju, czego życzę mieszkańcom gminy.
Krzysztof Iwulski
Stare auta w Jednorożcu
W dniach 9 – 10 maja 2009 r. w
Chorzelach miał miejsce zlot pojazdów
zabytkowych. Organizatorką zlotu była
dyrektorka ZSP w Chorzelach Lidia
Jesionek. W zawiązku z tym, na drogach
powiatu przasnyskiego pojawiły się
zabytkowe pojazdy. Można było zobaczyć
m.in. przedwojennego, Dodge’a 140/141
Standard Six z 1928 r., Hotchkiss’a 686 z
1936 r., a także Citroena BL-11 z 1950 r.,
12 ——————————————————
Forda Taunusa 17M TC z 1962 r. i wiele
innych pojazdów. Mieszkańcy naszego
regionu mieli okazję obejrzeć z bliska te
cuda motoryzacji, które zazwyczaj można
zobaczyć tylko we filmach.
W czasie rajdu jego uczestnicy
odwiedzili miejsca związane z historią ziemi
przasnyskiej. W niedzielę 10 maja
uczestnicy rajdu zatrzymali się w
Jednorożcu gdzie zwiedzili cmentarz
wojenny żołnierzy niemieckich i rosyjskich
z okresu I wojny światowej. Uczestnicy
rajdu z wielkim zainteresowaniem
wysłuchali wiadomości dotyczących historii
tej nekropolii i działań zbrojnych jakie miały
tu miejsce w lutym i lipcu 1915 roku. Nie
zabrakło też pytań na temat historii samej
miejscowości Jednorożec. Następnie
przejechali ulicami Jednorożca w kierunku
miejscowości Lipa, tym samym kończąc
wizytę w naszej miejscowości.
Cmentarze wojenne i ich stan zadbania
powinny być wizytówką naszej gminy.
Z wielką przykrością należy jednak
stwierdzić, że w czasie zwiedzania
cmentarza uczestnicy rajdu zobaczyli
również akty wandalizmu, m.in. stele
pokryte napisami i pomalowane farbami.
Ludzie, którzy bezczeszczą groby, nie zdają
sobie sprawy, że to miejsce wiecznego
spoczynku żołnierza, również polskiej
narodowości. Dlatego należy uszanować to
miejsce ponieważ tu spoczywa człowiek, a
każdemu człowiekowi należy się
szacunek.
—————————————————————
Leśna kraina w Lipie
W latach 2006-2009 Szkoła
Podstawowa w Lipie uczestniczyła w programie „Uczenie
się przez całe życie” Comenius,
realizując projekt „Nasza leśna
kraina”. Głównym jego celem
było:
- rozbudzanie świadomości
ekologicznej dzieci
- poznanie walorów lasu,
jego funkcji
- zapoznanie z pracą leśnictw
i leśnika
Produktem końcowym
projektu jest przede wszystkim
multimedialny słownik
terminów leśnych, nad którym
pracowały wszystkie szkoły z
grupy projektowej. A były to:
Szkoła Podstawowa w Lipie,
Szkoła rumuńska z Aradu,
Szkoła słowacka z Banskiej
Bystricy, Szkoła czeska z Pilzna i
szkoła francuska z Plescop.
Uczestnictwo w tym
programie przyczyniło się
niewątpliwie do poprawy
jakości kształcenia i nadania
edukacji, w naszej szkole,
wymiaru europejskiego. Była to
również okazja do promowania
„ilościowej” i „jakościowej”
znajomości języka angielskiego.
Realizacja założeń projektu
zachęciła nas do opracowywania
innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych.
Jedną z form pracy były
wizyty w szkołach partnerskich.
W ciągu minionych trzech lat
odbyło się 9 wizyt, z czego trzy
miały miejsce w naszej szkole w
Lipie.
Ostatnia z nich odbyła się w
dniach od 25 do 28 maja 2009 r.
Byliśmy jej gospodarzami. Było
to spotkanie podsumowujące 3
lata wspólnej pracy.
Program wizyty przedstawiał się następująco:
I dzień
Przyjazd przedstawicieli
partnerskich szkół do Przasnysza i zakwaterowanie ich w
hotelu Imperium.
II dzień
1. Spotkanie w szkole:
- część oficjalna
- zwiedzanie szkoły i udział
w zajęciach
- poczęstunek
2. Pobyt w gospodarstwie
agroturystycznym w Fijałkowie.
W spotkaniu w szkole
oprócz ww. gości udział wzięli:
Przewodniczący Rady Gminy
Jednorożec – Włodzimierz Król,
dyrektor Gminnego Zespołu
Obsługi w Jednorożcu –
Krzysztof Iwulski, leśnicy
Tadeusz Orłowski, leśniczy
Jacek Szweda, przedstawiciele
Nadleśnictwa Przasnysz, radny
Gminy Jednorożec Jan Mikołajewski, księgowa Gminnego
Zespołu Obsługi – J. Kulesza
Wszystkim zgromadzonym
pani dyrektor Marzena Biraga
przedstawiła prezentację
multimedialną podsumowującą
realizację projektu. Wyraziła
podziękowanie za współpracę i
okazaną pomoc.
Następnie dzieci przedstawiły część artystyczną w języku
polskim i angielskim.
W dalszej kolejności goście
zwiedzili szkołę, obserwowali
niektóre zajęcia lekcyjne i udali
się na poczęstunek przygotowany przez rodziców i nauczycieli.
W sali, gdzie miało to miejsce,
wykonane zostały gazetki
przedstawiające charakterystyczne miejsca Plescop, Banskiej
Bystricy, Aradu, Pilzna i Lipy.
Gazetki wzbudziły u gości
duże zainteresowanie i podziw.
Późnym popołudniem grupa
projektowa spotkała się w
gospodarstwie agroturystycznym p. Romanów w Fijałkowie,
hodowla i chów
k o n i .
W
programie było
o g n i s k o ,
przejażdżki
konno oraz
bryczką po
okolicznych
lasach, spotkanie
z ornitologiem –
amatorem.
III dzień
wizyty
1.Wycieczka
do Opinogóry.
Zwiedzanie
Muzeum Romantyzmu i Kościoła
w Opinogórze
2.Uroczysta
kolacja pożegnalna.
W trakcie
wizyty mieliśmy
okazję nauczyć
s i ę t a ń c a
ludowego z
Rumunii i
Bretonii. My natomiast,
nauczyliśmy gości tańca do
pieśni „Zasiali górale owies”.
Przystąpienie do programu
„Uczenie się przez całe życie”
Comenius było niezwykle trafną
decyzją. Pozwoliło spojrzeć na
naszą mała wiejską szkołę przez
pryzmat innych szkół europejskich.
Wspólna trzyletnia współpraca nad projektem zakładała
nawiązanie ścisłego kontaktu z
placówkami oświatowymi
krajów europejskich w celu
skonfrontowania i transferu
doświadczeń i dorobku w
dziedzinie ekologii i ochrony
lasów. Sądzę, że te, jak i inne
założenia, zostały zrealizowane.
Dzień Dziecka, Dzień
Matki i Dzień Ojca, wszystkie te
trzy święta starano się połączyć
31 maja w Olszewce. Impreza
rodzinna pod hasłem „Bawmy
się razem” zorganizowana była
przez Szkołę Podstawową oraz
Ochotniczą Straż Pożarną w
Olszewce. Dzięki połączonym
siłom strażaków, nauczycieli i
uczniów udało się zorganizować
tak wielką wiejską uroczystość.
Część artystyczna skierowana
do rodziców była pierwszym
akcentem rodzinnego święta.
Następnie strażacy z Olszewki
dali pokaz akcji gaśniczej
inicjując pożar. Tuż po gaszeniu
pożaru miał miejsce pokaz
udzielania pierwszej pomocy w
również w wykonaniu
s t r a ż a k ó w. S t r a ż a k ó w z
Olszewki czynnie wspierali
strażacy z Jednorożca
i Ulatowa-Pogorzeli.
Jak na tego typu
uroczystościach nie
zabrakło również
dętej orkiestry
strażackiej, która
p r z y b y ł a z
Jednorożca.Inicjator
em prezentacji akcji
straży pożarnej oraz
jednym z głównych
s p r a w c ó w c a ł e g o
przedsięwzięcia był Dariusz
Prusik, społecznik z Olszewki,
należący również do OSP. Wraz
dyrektorem szkoły Mirosławą
Roman oraz rodzicami dzieci
uczęszczających do miejscowej
podstawówki strażacy bardzo
uatrakcyjnili święto rodzinne.
Dariusz Prusik wraz z
gminnym przedstawicielem
jednostek OSP Piotrem
Maligrandą przeprowadził
konkurs z wiedzy o ruchu
drogowym oraz wiedzy
pożarniczej.
Kolejnymi punktami
programu miały być zawody
sportowe. Jednak już podczas
uroczystości na Olszewkę
zaczęły nadciągać czarne
chmury przynoszące rzęsisty
deszcz. Tak mocno oczekiwane
zawody sportowe nie odbyły się.
Wśród zaplanowanych
konkurencji było również
przeciąganie liny pomiędzy
strażakami z Olszewki i
Jednorożca. Deszczowa aura nie
była straszna strażakom, którzy
w strugach deszczu podjęli się
rywalizacji w tej zespołowej
konkurencji. Jak przystało na
gospodarzy imprezy zwyciężyła
Olszewka. Dariusz Prusik wraz
z sołtysem Olszewki
Krzysztofem Grabowskim są
zgodni, iż za rok podejmą
kolejną próbę zorganizowana
takiej uroczystości. Pomimo
deszczu na twarzach dzieci i ich
rodziców gościły uśmiechy. Na
przybyłych gości czekały liczne
smakołyki.
Wśród przybyłych ludzi
przeważały pozytywne opinie
na temat celowości
organizowania takich imprez.
Najważniejszym atutem
przemawiającym za
organizowaniem takich
uroczystości jest integracja
lokalnego społeczeństwa powtarzano. Na uroczystości
pojawiły się również władze
gminne, które wsparły
finansowo tą oddolną inicjatywę
społeczną.
—————————————————
Dnia 30 maja 2009r. Odbyła się „pod
wiatą” w Budziskach impreza integracyjna
z okazji „Dnia Dziecka”. Na uroczystość
przybyły dzieci niepełnosprawne i dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy
Jednorożec. Ogółem bawiło się 150 osób.
Zmienna aura nie przeszkadzała
dzieciom w „świętowaniu”. Zabawom,
grom i konkursom nie było końca.
Największą frajdę sprawiło dzieciom
m a l o w a n i e t w a r z y. Ta l e n t a m i
plastycznymi wykazały się
wolontariuszki i stypendyści.
Najmłodsze dzieci chętnie uczestniczyły
w konkursie plastycznym, w rzucie piłką
do pudełka oraz w puszczaniu baniek.
Starsze zaś, największe sukcesy odniosły
w konkursach wiedzy, w biegu z
przeszkodami, w wyścigu na tekturkach, w
wyścigu w workach, w skokach przez
skakankę. Konkurs „Karaoke” wyłonił
lokalne talenty muzyczne. Uczestnikom
zabawy wręczono upominki. Zadbano
również o obfity poczęstunek. Radość
dzieci była nagrodą za trud włożony w
przygotowanie imprezy. S e r d e c z n e
podziękowania składam pracownikom
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jednorożcu, członkom Stowarzyszenia
„Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”,
wolontariuszkom i stypendystom z
Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu.
Dziękuję Nadleśnictwu Parciaki
w Budziskach za coroczne udostępnianie
wiaty edukacyjnej, w której dzieci
przeżywają niezapomniane wrażenia.
Stypendia wypłacane uczniom są bardzo potrzebne i
dopingują do lepszej i bardziej efektywnej nauki. Ja cieszę się
bardzo, że otrzymuję stypendium z Fundacji Batorego i
Stowarzyszenia, bo nie obciążam budżetu moich rodziców
swoimi wydatkami na książki i pomoce szkolne. Stypendium
to pomogło mi rozszerzyć wiedzę na interesujące mnie
tematy.
Małgorzata Faderewska
Uważam, że stypendia są bardzo gimnazjalistom
potrzebne. Ja bardzo się cieszę, że otrzymuję właśnie takie
stypendium. Pomogło mi ono w rozwijaniu moich
zainteresowań. Głównie przeznaczam je na zakup ciekawych
książek i encyklopedii. W bieżącym roku również będę się
ubiegać o to stypendium, ponieważ dzięki nauce i pomocnym
środkom można w życiu wiele osiągnąć. Chciałabym aby
Program Stypendialny „Olimpijczyk” funkcjonował jak
najdłużej, żeby także inni uczniowie mogli z tego
skorzystać.
Arletta Piotrowska
Mija pierwszy rok funkcjonowania Funduszu Stypendialnego
„Olimpijczyk” realizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjaciele
Ziemi Jednorożeckiej” w ramach Programu „Równe Szanse” –
Lokalne Programy Stypendialne Fundacji im. Stefana Batorego
w Warszawie. Fundusz jest współfinansowany przez obie
instytucje.
Przez ostatni rok szkolny 10 uczniów jednorożeckiego
gimnazjum otrzymywało stypendium naukowo – socjalne.
Stypendyści włączali się w działania kulturalne prowadzone przez
Stowarzyszenie. Podsumowaniem tegorocznej współpracy był
wspólny wyjazd do kina w Ostrołęce.
Uczniowie klas I i II gimnazjum mogą ubiegać się o stypendia w
roku szk. 2009/2010. O warunkach i zasadach ich przyznawania
zostali poinformowani.
Poniżej zamieszczamy opinie naszych stypendystów.
Zebrała i opracowała: Teresa Wojciechowska
Cieszę się z tego, że otrzymuję co miesiąc stypendium. Według mnie
jest to bardzo potrzebne. Część pieniędzy przeznaczam na mniejsze
wydatki, a resztę odkładam, żeby sobie coś większego kupić. W przyszłym
roku także chciałbym uczestniczyć w tym programie.
Adam Zadrożny
Od roku jestem szczęśliwym uczestnikiem Programu
Stypendialnego „Olimpijczyk”. Ten program bardzo mi się podoba i
pomaga w nauce. Prawie całą kwotę przeznaczam na pomoce szkolne.
Dzięki stypendium mogę rozwijać swoje zainteresowania. Będę ubiegał
się o stypendium i dalszą współpracę w tym roku.
Mateusz Stefaniak
Myślę, że stypendia są potrzebne gimnazjalistom. Mogą one
chociażby motywować nas do zdobywania lepszych wyników w nauce, bo
jak wiadomo trzeba zapracować na te pieniądze. To, że mogłam być przez
ostatnie miesiące członkiem programu sprawiło mi wiele radości, a
jednocześnie było dla mnie zaszczytem. W pewnej mierze pomogło w
realizacji marzeń.
Justyna Panuś
Bardzo się cieszę, że otrzymuję stypendium z programu
„Olimpijczyk”. Pieniądze staram się przeznaczać głównie na dodatkowe
książki edukacyjne. Często w ciągu roku szkolnego biorę udział w różnych
konkursach, a każdy z nich wymaga ode mnie przygotowań na
rozszerzonym poziomie. Wtedy właśnie tę nagrodę wykorzystuję na zakup
potrzebnych mi pomocy. Myślę, że stypendia są potrzebne
gimnazjalistom, gdyż dzięki nim po części możemy poszerzać swoje
zainteresowania, a w konsekwencji osiągać lepsze stopnie. W tym roku
ponownie będę ubiegała się o stypendium. Wszystkim organizatorom
programu „Olimpijczyk” bardzo dziękuję .
Marlena Jurczak
Moim zdaniem stypendia są potrzebne gimnazjalistom. Stanowią one
pomoc w realizacji własnych celów czy zainteresowań. Sama mam
przyjemność być beneficjentem Programu Stypendialnego
„Olimpijczyk”. Dzięki niemu mogłam rozwinąć swoje zainteresowania
np. poprzez zakup ciekawych książek. Jestem zadowolona z tego, że
otrzymuję stypendium. Dzięki niemu mogłam również poszerzyć wiedzę
szkolną kupując pomoce naukowe. Uważam, że stypendia mogą pomoc
ludziom, którzy poważnie myślą o swojej przyszłości.
Stypendia są gimnazjalistom potrzebne, ponieważ wspierają ucznia i
zachęcają do dalszej nauki. Cieszę się z tego, że otrzymuję stypendium,
ponieważ mogę sobie kupić dodatkowe książki. Zdobyte wiadomości
staram się wykorzystywać w konkursach, w których biorę udział. Jeżeli
będzie to możliwe, to w tym roku też będę się ubiegać o stypendium.
Kamila Łachacz
Agata Jasińska
Bardzo się cieszę, że przyznano mi stypendium, ponieważ pomogło
mi w zakupie encyklopedii, słowników itp., które są niezbędne podczas
nauki. Pieniądze, które otrzymywałam co miesiąc, przeznaczałam również
na zakup odzieży i obuwia.
Uważam, że ta pomoc powinna być nadal przyznawana zdolnym
uczniom, ponieważ pomaga w dalszym i lepszym kształceniu się.
Według mnie program stypendialny jest bardzo dobrym pomysłem.
Dzięki pieniądzom, które otrzymuję co miesiąc, mogę zakupić nowe
pomoce naukowe oraz rozwijać swoje zainteresowania. Bardzo się cieszę,
że jestem uczestnikiem tego przedsięwzięcia.
Magdalena Grabowska
Karolina Białobrzewska
————————————————————————————————————————————————————
W księdze znajdziemy 57 opowieści z terenu
całych Kurpi i okolic napisanych lub spisanych
przez 29 autorów (m.in. Adam Chętnik, Roman
Zmorski, Maria Kownacka, ks. Stanisław
Tworkowski, Waleria Żarnoch, Alfred Borkowski,
Janina Krzyżewska, Czesław Parzych ).
Wydana księga nie jest książką z jakimiś ot sobie
bajeczkami. Z księgi bije poświata wielkiej
historii, charakteru i kultury Kurpiów oraz
tajemniczej i wręcz seraficznej urody Puszczy
Kurpiowskiej. Z księgi słychać echo opieki Boskiej
Opatrzności nad tutejszym puszczańskim ludem.
Zresztą nie pozbawionym także ludzkich słabości.
Z kart książki dowiemy się dlaczego Ostrołęka ma
w herbie niedźwiedzia i jak Pan Bóg stwarzał
zwierzę na nadnarwiańskie bagna? Jak Kurpie
poszli do Pana Boga po język dla siebie i skąd wziął
się bursztyn? Poznamy historię Jana z naszego
Kolna, co odkrył Amerykę przed Kolumbem oraz
tajemnicę zniknięcia pięknego jeziora Krusko za
Łysymi? Także dlaczego Kurpie nie zabili króla
szwedzkiego, choć mieli go pod strzelbą oraz jak
mieszkańcy Zalasa poradzili sobie z wilkami?
Dlaczego powstały kościoły w Dąbrówce i w
Świętym Miejscu oraz jak Kurpie potrafili pokonać
nawet samego diabła? I tak dalej, i tak dalej...
Mirosław Grzyb
Współredaktor, prezes Związku Kurpiów
—————————————————————
GRYPA
siewcą strachu, bólu ,cierpienia i śmierci
Grypa to ostra choroba zakaźna, którą
powoduje wirus grypy, atakujący górne
lub/i dolne drogi oddechowe. Zarazić
możemy się drogą kropelkową przez
wdychanie kropelek aerozoli, powstających
podczas kichania i kaszlu osoby zakażonej.
Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO), każdego roku na grypę choruje od
330 mln do 1.575 mld ludzi. Umiera na tę
chorobę od 0,5 do 1 mln ludzi.
Grypa powoduje chorobę o charakterze
epidemii, która występuje, co roku lub o
charakterze pandemii, które powtarzają się
co kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.
Pandemie, w przeciwieństwie do epidemii
mają zasięg światowy i wywoływane są
przez nowy typ wirusa, na który to
większość populacji nie jest uodporniona i
który z łatwością przenosił się z człowieka
na człowieka.
Choroba ma nagły przebieg - wysoka
gorączka, kaszel, bóle głowy, uczucie
ogólnego rozbicia. Choroba rozwija się w
ciągu 18-72 godzin od momentu wniknięcia
wirusa do organizmu.
Grypa jest groźną chorobą. Pozostawić
może po sobie przykre konsekwencje, które
mogą się utrzymywać nawet do końca życia,
mogą także stanowić zagrożenie dla życia.
Najczęstszymi powikłaniami pogrypowymi
są:zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i
oskrzelików, zapalenie ucha środkowego,
zapalenie mięśnia serca i osierdzia.
W XX wieku świat dotknęły trzy
wielkie epidemie grypy, które miały
charakter pandemii.
1. W latach 1918-1919 nawet i w 1920
przez świat przetoczyła się pandemia grypy,
którą wywołał wirus H1N1. Zakażeniu uległo
ok. 30% mieszkańców ziemi. Zmarło w
Europie 20 mln, na świecie od 50 do 100
mln.
2. Azjatycka. Zaczęła się w Chinach.
Wywołał ją wirus H2N2. Grypa zabrała 2 mln
ludzi ( rok 1957).
3 Grypa z
Hongkongu (rok
1968). W ciągu 2
lat ta grypa zabiła
milion ludzi i na
świecie spowodował ją wirus
H 3 N 2 -jeden z
najpospolitszych
szczepów.
4. Globalna
panikę w latach
2003-2006
wywołała ptasia
grypa. Na tę
grypę, która
wywołał wirus
H 5 N 1 , zachorowało 421 osób, zmarło 257.
W p o ł o w i e k w i e t n i a b r. ś w i a t
zelektryzowały doniesienia z Meksyku o
zachorowaniach na tzw. ,,Świńską grypę”,
którą wywołuje wirus AH1N1. Epidemia
świńskiej grypy wywołała strach na całym
świecie. Choroba szybko się rozprzestrzenia
i zabija ludzi. Ma ona objawy podobne do
gryp sezonowych: gorączka, osłabienie,
kaszel, katar, ból gardła, wymioty,
biegunka.
Dziś mamy już pandemię świńskiej
grypy. Taką decyzję podjęła Światowa
Organizacja Zdrowia przed kilkoma dniami.
Jakie przesłanki zadecydowały, że WHO
ogłosiła szósty i ostatni stopień zarażenia?
Przede wszystkim fakt, że na grypę świńską
zachorowało prawie 20 tysięcy osób na
wszystkich niemal kontynentach (dokładnie
28.776 osób). Jest już Obecna w 73 krajach
świata. Zmarło na tę chorobę 144 osoby.
Świńska grypa to pierwsza pandemia w
XXI wieku. Pojawiła się dokładnie po 40
latach.
Od początku wiadomo było, że
pojawienie się wirusa AH1N1 w Polsce jest
nieuniknione. Mamy już Na dzień dzisiejszy
7 przypadków zachorowań. Jest także
pierwszy przypadek zarażenia się od
człowieka. Ani w Polsce, ani w Europie nie
ma przypadków śmiertelnych.
Prof. Andrzej Zieliński uspokaja, że
powodów do paniki nie ma. Podobnie czyni
to Ewa Kopacz-minister zdrowia. Mamy
przygotowanych jak twierdzi 100 szpitali
zakaźnych. Są leki w rezerwie, na każdą
ewentualność. W Polsce przebadano 199
osób podejrzanych o zarażenie wirusem
AH1N1.
W latach 1918-1919 a więc dokładnie 90
lat temu przez świat przetoczyła się groźna
grypa, która nazwano ,,hiszpanką”. Ale
wcale to nie znaczy, że wybuchła ona w
Hiszpanii. Kolebką tej choroby jest
Ameryka. Szalała ona i siała strach i śmierć
na wszystkich kontynentach. Tylko
Australia obroniła się, bowiem po
doniesieniach o rozprzestrzenianiu się tej
choroby władze Australii zamknęły granice
i nie przyjmowały przybyszów spoza
kontynentu.
Hiszpanka rozpowszechniała się
błyskawicznie. Nałożyła się na inna
hekabombę - I wojnę światową. W I wojnie
światowej zginęło 9 mln ludzi, z czego część
to także ofiary Hiszpanki.
Wbrew pozorom początki hiszpanki
wcale się nie wiążą z Półwyspem
Iberyjskim, a choroba rozprzestrzeniała się
wskutek cenzury. Władze mocarstw
ukrywały dane w obawie przed panika,
która ewentualnie mogłaby wybuchnąć i
mieć nieobliczalne skutki. Hiszpania nie
brała udziału w I wojnie światowej, prasy
nie ograniczała wojskowa cenzura i
dziennikarze bez skrępowania pisali o tej
chorobie.
Gdyby cenzura w krajach uczestniczących nie blokowała informacji o
pandemii, być może udałoby się ocalić
wiele istnień. Ta grypa przyniosła więcej
ofiar niż atak ,,czarnej śmierci”, który w
połowie XIV wieku zmniejszył o 1/3
populację Europy.
W roku 1918 szeregi wojsk walczących w
I wojnie światowej zaczęły się za sprawą
wirusa grypy drastycznie przerzedzać.
Następnie chorób a przeniosła się na
cywilów. W roku 1919 jej ogniska pojawiły
się niemal na całym świecie, od Brazylii po
Indie. Umierało 5 na 100 mieszkańców. Nie
działał żaden lek. Niewiele pomagała
izolacja chorych. Podawano głównie
aspirynę. Nic dziwnego, że na ,,hiszpankę”
zachorowało 550 mln ludzi. Jeszcze w 1918
roku nie zdawano sobie sprawy z rozmiaru
katastrofy. W rocznym raporcie American
Medical Association czytamy: ,, Był to rok
zakończenia najbardziej okrutnej wojny,
jaka kiedykolwiek dotknęła ludzkość (...)
Niestety był to też Rok, w którym rozwinęła
się najstraszliwsza zaraza pochłaniająca
setki tysięcy ludzkich istnień.”
Początkowo wysoką śmiertelność wśród
chorujących na grypę w Europie naukowcy
przypisywali zastosowanym gazem
bojowym, ale szybko zorientowano się
dzięki m.in. prasie hiszpańskiej, że jest to
mylny trop.
Hiszpankę do Europy sprowadzili
amerykańscy żołnierze. To oni docierali do
francuskich portów. Dlatego Francja stała
się wylęgarnia tej śmiertelnej zarazy.
Jak na ironię, w obozie Ententy
wkroczeniu Amerykanów towarzyszył
wielki entuzjazm i nadzieja na szybkie
pokonanie wroga, a tym samym
wieloletniego rozlewu krwi.
Jaki był początek?
Szeregowiec, kucharz garnizonowy
pojawił się rano z typowymi objawami
grypy. Lekarz zalecił kilka dni odpoczynku
w łóżku. Około południa zjawiło się u
lekarza 104 żołnierzy.
Kiedy amerykańscy żołnierze odjeżdżali
na europejski front w USA nie było już
Stanu, gdzie by choroba nie dotarła. W
Filadelfii umierało 114 osób na 1000, w
Waszyngtonie 109 na 1000. Na Alasce
choroba zabiła 60% Eskimosów. Szacuje
się, że hiszpanką zaraziło się 30%
Amerykanów a zmarło 700 tys. Dla
porównania - na frontach I wojny światowej
zginęło niespełna 70 tys. osób.
Hiszpanka szybko przywędrowała w
różne strony świata. Już w połowie sierpnia
1918 r. atakowała Niemcy. Do Polski
przywędrowała we wrześniu. Tu natrafiła na
podatny grunt. Naród niedożywiony,
warunki higieniczne są dalekie od ideału.
Pierwsze zachorowania w Olszewce to 2
października 1918 r. Dla zobrazowania
śmiertelności dodam:
W roku 1917 zmarło:
w parafii 56 osób, w Olszewce 12 osób,
w 1918 r. 68 ——||——
30 osób,
w 1919 r. 60 ——||——
31osób,
w 1920 r. 54 —— ||——
22 osób.
W naszej wiosce w okresie od 1 stycznia
1918 r. do 2 października 1919 r.
Zanotowano dwa zgony. Od 2 października
1918 r. Liczba zgonów rośnie gwałtownie.
W roku 1918 liczba ofiar wzrosła do 28. To
było przerażające. Każdego niemal dnia
umierała 1 osoba. Zdarzają się przypadki
nawet dwóch, trzech zgonów, a nawet
umierały całe rodziny. 79 letnia SG
opowiada mi, że jej ojciec pozostał sam jako
niepełnoletni. Zmarł jego ojciec, zmarła
macocha, zmarł brat. Jednego dnia z
podwórka wywieziono aż 3 trumny.On leżał
w łóżku prawie nieprzytomny. Zabrała go
ciotka na wychowanie. Gdy miał 17 lat
postanowił ożenić się z dziewczyną 18letnią z Małowidza. Ksiądz poważnie
zastanawiała się ale wreszcie podjął decyzję
- ,,oddam wam ślub. Jesteś nieletni, ale sam
sobie nie poradzisz w życiu.”
Drugi znamienny przykład opowiadała
mi 89 letnia K.M. W rodzinie G zmarli
wszyscy, pozostał tylko jeden syn.
Wstrząsający obraz pamiętam z
dzieciństwa. Moja matka opowiadała nam o
rodzinie O. Matka zmarła w nocy. Rano
znaleziono ją martwą w łóżku obok niej
dziecko, które ssało pierś matki i w tym
czasie zmarło.
W Olszewce ,,hiszpanka” zrobiła żniwo.
Największa, przypada tu śmiertelność.
O ile w Parciakach, Żelaznej, Dynaku
umiera 38 osób, w Olszewce umiera 30- rok
1918. O ile w Parciakach, Żelaznej, Dynaku
umiera 29 osób, w Olszewce umiera 31
osób-rok 1919. Zupełnie podobnie jest w
roku 1920.
Czyżby potwierdziła się teza, że choroba
rozprzestrzeniała się najszybciej na
terenach podmokłych, w pobliżu rzek,
mórz. Wtedy to Olszewka była położona na
terenach bagnistych, podmokłych. Wtedy
przez środek wsi jezdnia zamieniała się w
rwący strumyk.
—————————————————————
Z PRAC SAMORZĄDU
Nowe uchwały
c ec
orżeoż
oro
dn
Jedn
Je
iny
Gminy
dyGm
Rady
Ra
Rada Gminy Jednorożec podjęła następujące
uchwały na sesji:
W dniu 4 marca 2009 r. w sprawie:
1) zmiany zakresu działania Gminnego Zespołu Oświaty,
Kultury i Sportu i nadania mu nazwy – Gminny Zespół Oświaty w
Jednorożcu
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uznania Gminnego Zespołu
Oświaty, Kultury i Sportu w Jednorożcu za samorządową
instytucję kultury oraz nadania nazwy – Gminny Zespół Kultury i
Sportu w Jednorożcu. W ramach oby ww. uchwał dokonano
rozdzielenia zadań i kompetencji Gminnego Zespołu Oświaty,
Kultury i Sportu i utworzono dwa odrębne podmioty: Gminny
Zespół Oświaty i Gminny Zespół Kultury i Sportu. Gminny Zespół
Oświaty funkcjonuje jako jednostka budżetowa, a Gminny Zespół
Kultury i Sportu jako placówka kultury. Zmiany nie spowodowały
wzrostu zatrudnienia ani zwiększenia środków finansowych w
budżecie gminy. Utworzenie odrębnej placówki kultury wiąże się
z większymi możliwościami pozyskania z zewnątrz środków
finansowych na rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa
kulturowego gminy .
3) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Jednorożcu – dostosowano brzmienie
uchwały do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących
funkcjonowania bibliotek.
W dniu 26 marca 2008 r. w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na 2009 r. Zwiększono dochody w
budżecie z tytułu przyznanych przez Powiat Przasnyski
dodatkowych środków na pełnienie nadzoru nad konserwacją
urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy.
Wprowadzono do budżetu także środki (otrzymane z budżetu
Wojewody) na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) i na
zasiłki celowe i okresowe z pomocy społecznej. W związku z
ostatecznym rozliczeniem podziału subwencji dla gmin na
szczeblu krajowym dokonano zmniejszenia wstępnie przyznanej
większej subwencji oświatowej dla naszej gminy. Dokonano
zmian (zmniejszenia środków) w istniejącym planie wydatków na
zadania inwestycyjne i
wprowadzono 4 nowe zadania
inwestycyjne związane z zagospodarowaniem centrum
Jednorożca, Małowidza i Ulatowa-Pogorzeli oraz budową
kompleksu sportowego Orlik 2012. Ponadto wprowadzono
zmiany w budżecie w związku z rozdzieleniem środków
finansowych dotychczasowego Gminnego Zespołu Oświaty,
Kultury i Sportu dla dwóch odrębnych podmiotów: Gminnego
Zespół Oświaty i Gminnego Zespołu Kultury i Sportu.
2) planu odnowy miejscowości dla Jednorożca, Małowidza i
Ulatowa-Pogorzeli. Podjęcie uchwał było związane z przyjęciem
3 opracowanych i odpowiednio skonsultowanych wcześniej z
radami sołeckimi planów odnowy ww. miejscowości. Plany
odnowy dotyczą rozwoju społecznego i gospodarczego, w tym
zagospodarowania centrów miejscowości: Jednorożec, Małowidz
i Ulatowo-Pogorzel. Plany były przygotowywane w związku ze
złożeniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 3
wniosków o dofinansowanie prac związanych z zagospodarowaniem centrów ww. miejscowości.
3)zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego
dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Być
aktywną”. Uchwała została podjęta w związku ze złożonym
wnioskiem o dofinansowanie szkoleń dla bezrobotnych kobiet w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4)ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, dla których organem wykonawczym
jest Gmina Jednorożec. W porozumieniu ze związkami
zawodowymi nauczycieli wzrosła wysokość środków
(planowanych na wynagrodzenia zasadnicze) przeznaczonych na
wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz za
powierzenie wychowawstwa klasy w szkołach i publicznym
przedszkolu.
5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie
bezprzetargowym nieruchomości gruntowej o pow. 21 arów,
położonej w Lipie. Rada Gminy wyraziła zgodę na
wydzierżawienie ww. nieruchomości dla Koła Łowieckiego
„Las”.
6) zmiany opisu granic obwodów głosowania w gminie
Jednorożec. W związku ze zmianami w nazewnictwie kilku
miejscowości na terenie gminy (od 1 stycznia 2007 r.) zmieniono
także opis granic obwodów głosowania – uchwałę podjęto w
związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego.
7) wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia. Uchwała
stanowiła podstawę przygotowania wniosku do Prezydenta RP o
nadanie Panu Stanisławowi Goś z Lipy Krzyża Oficerskiego
Orderu Odrodzenia Polski. Pan Goś był komendantem
Narodowych Sił Zbrojnych w Lipie, był więziony i torturowany
przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Przasnyszu i
Ciechanowie następnie wywieziony do obozu pracy do
Stalinogorska w ZSRR. Po powrocie do Polski znów więziony i
torturowany, najpierw w koszarach wojskowych Przasnyszu, a
następnie w więzieniu na ulicy Rakowieckiej w Warszawie.
Przynależność do NSZ-tu kosztowała go ponad 40.letnie
prześladowania, alienację w rodzinnym środowisku oraz utratę
zdrowia. Rada Gminy uznała, że Pan Stanisław Goś swoim
długoletnim cierpieniem dał wyjątkowe świadectwo patriotyzmu i
odwagi, w pełni zasłużył na odznaczenie przez Prezydenta RP.
W dniu 24 kwietnia 2009 r. w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na 2009 r. Zwiększono dochody w
budżecie z tytułu przyznanych środków przez Krajowe Biuro
Wyborcze na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do
Parlamentu Europejskiego oraz przez Wojewodę na wypłatę
dodatków dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy
Społecznej.
2) rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2008 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 r. Rada
pozytywnie odniosła się do wykonania budżetu gminy na 2008 r. i
udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium. Na 13 radnych obecnych
na Sesji za udzieleniem absolutorium dla Wójta głosowało 10
radnych, przeciw nie było, wstrzymało się 3 radnych.
W dniu 18 maja 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania
Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jednorożcu. Przyjęto, że
nastąpi rozszerzenie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej o
kolejną filię w miejscowości Małowidz.
—————————————————————
Z PRAC SAMORZĄDU
W dniu 29 maja 2009 r. w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu
Usług Komunalnych w Jednorożcu oraz nadania statutu. W związku z
tym, że GZUK posiada dobrze wyposażone zaplecze warsztatowe i
sprzętowe oraz fachowe kadry dokonano przesunięcia zadań i
kompetencji z Urzędu Gminy do GZUK z zakresu zabezpieczenia
gotowości bojowej samochodów i urządzeń ochotniczych straży
pożarnych.
2) zmiany budżetu gminy na 2009 r. Dokonano zwiększenia
budżetu o dotacje: z Zarządu Województwa Mazowieckiego na
przebudowę ulic w Jednorożcu, od Ministra Sportu i Turystyki i
Zarządu Województwa Mazowieckiego na budowę kompleksu
sportowego w Jednorożcu. Wprowadzono do budżetu środki na
remont dachu na budynku lecznicy weterynaryjnej w Jednorożcu i na
zakupy (kocioł CO i akcesoria komputerowe) dla szkoły
podstawowej w Jednorożcu. Zwiększono środki na wynagrodzenia
dla opiekunek ośrodków przedszkolnych oraz utrzymanie stadionu, a
także zabezpieczono środki na wkład własny w związku z
przystąpieniem do programu „Infrastruktura bibliotek” (na zakup
wyposażenia dla filii biblioteki w Małowidzu).
3) przystąpienia Gminy Jednorożec do projektów kluczowych
realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina przystąpiła
do realizacji dwóch programów. W ramach pierwszego projektu
otrzymamy wsparcie procesu przekształcania do standardowej
postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów
danych prowadzonych przez Urząd Gminy oraz dostęp do baz danych
wiedzy o Gminie i do systemu informatycznego wspomagającego
udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.
W ramach drugiego projektu zostanie usprawniona obsługa
obywateli i przedsiębiorców poprzez wdrożenie elektronicznego
obiegu dokumentów i obsługi obywateli, elektronicznej skrzynki
podawczej, elektronicznego podpisu i systemów dziedzinowych.
4) likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Małowidzu. W
budynku szkoły od roku nie ma zajęć szkolnych, uczniowie
dowożeni są do szkoły podstawowej w Jednorożcu (w budynku
mieści się dobrze funkcjonująca świetlica wiejska, o czym świadczy
m.in. fakt, że dzieci z Grupy Akrobatyki Sportowej SALTO z
Małowidza są podziwiane i odnoszą sukcesy na imprezach
ponadregionalnych).
Treść uchwał dostępna jest w Urzędzie Gminy (piętro, pokój
Nr 8).
Wszystkie uchwały dostępne są także na stronie internetowej
www.jednorozec.bipgminy.pl w katalogu: „Rada Gminy”,
podkatalogu: „Uchwały Rady Gminy, a budżet gminy także w
katalogu: „Finanse i mienie”, podkatalogu: „Budżet 2009 r.”.
Opracowała: Janina Popiołek
————————————————————————
Dodatkowe
pieniądze
Informacja w sprawie pozyskania dodatkowych środków do
budżetu gminy:
1. W dniu 24 kwietnia 2009 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki
przyznało naszej gminie środki w wysokości 333.000 zł na zadanie:
Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami
programu "Moje Boisko - Orlik 2012";
2. W dniu 27 kwietnia 2009 r. Sejmik Województwa
Mazowieckiego przyznał naszej gminie środki na zadanie: Budowa
kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" (również w
wysokości 333.000,00 zł). 3. Podpisaliśmy umowy z Fundacją
Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z siedzibą w Dąbrowie
Górniczej oraz z Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym
OPTOLAND SA z siedzibą w Warszawie:
1) w dniu 10 kwietnia 2009 r. na dofinansowanie działalności
„Wioski Internetowej” w Jednorożcu ( na
wynagrodzenie
opiekuna i zwrot kosztów eksploatacyjnych) - otrzymana kwota
- 5.700 zł.
2) w dniu 14 maja 2009 r. na sfinansowanie utworzenia
Centrum Telekonferencyjnego i szkoleniowego w
Urzędzie
Gminy (na sali konferencyjnej). 4. Do dnia 15 maja 2009 roku w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013, nasza Gmina została wstępnie
zakwalifikowana do otrzymania środków w wysokości
11.382.594,16 zł, z czego na:
1) gospodarkę wodno-ściekową (budowa kanalizacji
sanitarnej w Jednorożcu, modernizacja
hydroforni i
wodociągu w Jednorożcu) –9.575.255,66 zł (następnym
pismem z dnia 26
maja zostaliśmy poinformowani, że
wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny merytorycznej);
2) infrastrukturę służącą ochronie zdrowia i życia (remont
budynku Ośrodka Zdrowia w
Jednorożcu i Żelaznej
Rządowej) – 1.535.000,00 zł.
Środki finansowe otrzymamy po dokonaniu przez Komisję
Konkursową oceny możliwości wykonania zadania.
5. Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pozytywnie
rozpatrzył wniosek Gminnego Zespołu Oświaty i przyznał
gminie środki na realizację programu wsparcia nauki języka
angielskiego dla młodzieży klas trzecich Publicznego
Gimnazjum w Jednorożcu w roku szkolnym 2009/2010 z
możliwością jego przedłużenia na kolejny rok szkolny.
Otrzymamy środki na płace dla nauczyciela, podręczniki,
wyposażenie biblioteki szkolnej obejmujące zestaw materiałów
pomocniczych, szkolenie i kursy dla nauczyciela j.
angielskiego.
6. 30 marca 2009 r. złożono 3 wnioski w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie „Odnowa i
rozwój wsi”, dla miejscowości:
Jednorożec – „Zagospodarowanie centrum
Jednorożca” – kwota wnioskowana 500.000,00 zł;
Małowidz – „Zagospodarowanie centrum wsi
Małowidz dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” – kwota
wnioskowana 500.000,00 zł;
Ulatowo-Pogorzel – „Zagospodarowanie centrum wsi
Ulatowo-Pogorzel dla rozwoju kultury, sportu i turystyki” –
kwota wnioskowana 426.039,00 zł.
7. 21 maja 2009 złożono wniosek w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013 o przyznanie środków finansowych na budowę szlaku
turystycznego Północnego Mazowsza w Gminie Jednorożec –
kwota wnioskowana 733.851,85 zł (całkowita wartość projektu:
863.355,12 zł).
8. 29 maja 2009 r. złożono wniosek w ramach Programu
„Infrastruktura Bibliotek” o przyznanie środków finansowych
na wyposażenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w
Małowidzu - kwota wnioskowana 21.200 zł.
9. W terminie do końca czerwca 2009 r. złożony zostanie
wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 o środki finansowe na budowę kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Ulatowo–Pogorzel – wartość projektu – ok.
2.700.000 zł.
10. Przygotowywany jest wniosek w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20072013 o przyznanie środków na zadanie pn. „Poprawa warunków
edukacyjnych dzieci i młodzieży w gminie Jednorożec” –
budowa hali widowiskowo–sportowej w Jednorożcu, remont
budynku Szkoły Podstawowej w Jednorożcu, - wzmocnienie
konstrukcji budynku Gimnazjum w Jednorożcu. Wartość
projektu – 8.500.000 zł.
Nie otrzymaliśmy dofinansowania na zadanie „Poprawa
warunków dla rozwoju rolnictwa poprzez przebudowę dróg
gminnych w miejscowości Olszewka” ( wnioskowaliśmy o
dofinansowanie 1.377.813,97 zł.)
Zrezygnowaliśmy - ze względu na przyznaną zbyt niską kwotę
dofinansowania - z realizacji zadania pt. „Ułatwienie dostępu do
placówek edukacyjnych poprzez modernizację dróg gminnych” całkowita wartość projektu – 1.274.574,61 zł; wnioskowana kwota
dofinansowania - 1.083.000 zł; wkład własny – 188.574,61 zł.
Otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 1/3 wnioskowanej
kwoty - tylko 382.372,38 zł. Ze względu na konieczność
zabezpieczenia środków w budżecie gminy na wymagane wkłady
własne na realizację innych pilnych zadań inwestycyjnych (np.
gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje oświatowe) gmina nie
może zaangażować znacznej części swoich środków na realizację
tego jednego zadania. Na inwestycje drogowe będziemy w tym
roku i latach następnych aplikować o środki w ramach programów
unijnych i funduszów krajowych, w nadziei, że kwota
dofinansowania będzie znacznie wyższa, przynajmniej na
poziomie 50% całkowitej wartości projektu inwestycyjnego.
Opracowała: Janina Popiołek
—————————————————————————————————
ABC ROLNIKA
—————————————————————————————————
Wejście Polski do Unii Europejskiej umożliwiło nam rozwój
naszego gospodarstwa rolnego. Skorzystaliśmy z dofinansowania
Unii Europejskiej w ramach:
-modernizacji gospodarstw rolnych (dofinansowanie do zakupu
nowych maszyn)
-dopłat obszarowych
-dofinansowania na wybudowanie zbiornika na gnojowicę.
W miarę możliwości dostosowaliśmy gospodarstwo do
standardów Unii i dalej to udoskonalamy.
rolnik z Ulatowa-Pogorzeli
*****
Skorzystaliśmy ze wsparcia Unii
Europejskiej poprzez
uzyskanie dopłat obszarowych oraz dofinansowania na budowę
zbiornika na gnojowicę oraz płytę gnojową.
Rolnik z Jednorożca
*****
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej powstał szereg
rozporządzeń odnośnie dostosowywania gospodarstw do
standardów unijnych. Większość z tych wymagań musieliśmy
spełniać już wcześniej, ponieważ wymagała tego od nas
mleczarnia. Staramy się, aby nasze gospodarstwo spełniało szereg
licznych wymogów unijnych. Jak do tej pory korzystaliśmy jedynie
z dofinansowań z UE z pomocy jaką są dopłaty obszarowe i ONW.
Nie korzystaliśmy z dofinansowania na wybudowanie zbiornika
oraz płyty gnojowej, ponieważ wybudowaliśmy ją we własnym
zakresie przed wprowadzeniem takiego wymogu przez UE.
rolnik z Jednorożca
—————————————————————
REGULAMIN KONKURSU
NA LOGO OBCHODÓW STULECIA
BITWY PRZASNYSKIEJ Z 1915 ROKU
§1
Organizatorem konkursu są Miejski Dom Kultury w
Przasnyszu oraz Muzeum Historyczne w Przasnyszu.
§2
Zasadniczymi celami konkursu są:
a) wyłonienie najlepszych prac plastycznych na logo
obchodów stulecia bitwy przasnyskiej z 1915 roku;
b) propagowanie wiedzy na temat wydarzeń historycznych
z okresu I wojny światowej, które miały miejsce w Przasnyszu
i na całej Ziemi Przasnyskiej;
c) integrowanie społeczeństwa powiatu przasnyskiego
wokół idei uczczenia stulecia bitwy przasnyskiej.
§3
Zadaniem osób chcących wziąć udział w konkursie jest
stworzenie pracy plastycznej w dowolnej formie
przedstawiającej logo obchodów stulecia bitwy przasnyskiej.
Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a) prostota wykonania – całość powinna zostać
skomponowana w sposób czytelny dla odbiorcy,
b) wyrazistość – prace konkursowe powinny zawierać
treści łatwo identyfikowalne z Przasnyszem i samą bitwą
przasnyską;
Ponadto w logo może pojawić się nazwa miasta Przasnysz,
choć nie jest to warunek konieczny. Treść logo musi być
jednak ściśle związana z Przasnyszem lub Ziemią Przasnyską.
§4
Konkurs jest otwarty dla wszystkich grup wiekowych.
Technika wykonania prac jest dowolna. Za logo uważany
będzie również logotyp, czyli napis układający się w
charakterystyczny sposób, znaczący nie tylko przez swoją
treść, lecz także i formę.
§5
Termin konkursu od 1 do 30 czerwca 2009 r. Termin
składania prac 03 lipiec 2009 r. Komisja konkursowa, w skład
której wejdą przedstawiciele Miejskiego Domu Kultury,
Muzeum Historycznego oraz organizacji pozarządowych
działających na terenie powiatu przasnyskiego, oceni
nadesłane prace do 10 lipca. Ogłoszenie wyników konkursu
nastąpi 15 lipca.
§6
Wszystkie prace należy składać osobiście w siedzibie MDK
w godzinach pracy tej instytucji lub wysyłać za
pośrednictwem poczty na adres ul. 3 Maja 16, 06-300
Przasnysz (liczy się data stempla pocztowego).
§7
Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Dodatkowo
nagrodzone zostaną prace najmłodszego i najstarszego
uczestnika konkursu.
§8
Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przelaniem
praw autorskich na organizatorów do projektowanego loga.
Organizatorzy natomiast zobowiązują się do publicznego
prezentowania nazwiska autora zwycięskiej pracy.
§9
W przypadku nadesłania małej liczby prac konkursowych,
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość pozostawienia
konkursu bez rozstrzygnięcia.
2009-06-09
—————————————————————
Nasza gra poprawiła się, pomimo tego
że nadal nie mamy warunków do treningów.
Pozazdrościmy kolegom z sąsiedzkiej
gminy Baranowo, którzy zaczęli przygotowania do budowy stadionu później, a już
widać efekty. Naszym marzeniem jest
zagrać na własnym boisku przed własnymi
kibicami , którzy w ostatnim czasie dali nam
niesamowite wsparcie w trakcie meczy.
Bardzo serdecznie im dziękuję za to w
imieniu całej drużyny JANTAR PARCIAKI. Jak się okazuje nasza drużyna jest
dostrzegana w innych częściach kraju, co
nasz cieszy, bo chcieliśmy również
promować nasz region. Ten sezon troszkę
był trochę pechowy, ponieważ drużynę
prześladowały kontuzje i to dość poważne
np. złamania. Zdarzały się też mecze, gdzie
dużo pozostawiało do życzenia sędziowanie
,ale na szczęście nie każdy mecz tak
wyglądał . Co do dalszych planów klubu
JANTAR PARCIAKI, chcemy wspiąć się na
górę tabeli B klasy. Jak na razie nie czujemy
się na tyle silni, by wyjść z grupy. Musimy
mieć gdzie trenować, pod okiem trenera z
kwalifikacjami, a taki się znalazł i wyraził
chęć prowadzenia naszej drużyny. Jednak
pozostaje kwestia jego zamieszkania w
naszej miejscowości dopiero od jesieni.
Mamy również gorący apel do firm,
przedsiębiorców z naszych stron o
sponsorowanie w miarę możliwości naszej
drużyny. Nie są to duże pieniądze za
reklamę na dłuży czas. W tej chwili jesteśmy
częściowo finansowani z Urzędu Gminy w
Jednorożcu i ze środków własnych.
Nasze sukcesy
W minionym roku
szkolnym uczniowie z terenu
naszej gminy osiągnęli wiele
sukcesów sportowych.
Najbardziej znaczące
sukcesy to I miejsca w
międzypowiatowych biegach
przełajowych ucznia
Publicznej Szkoły
Podstawowej w Jednorożcu
Huberta Wylota i Roberta
Ciuby ucznia Publicznego
Gimnazjum w Jednorożcu.
Uczniowie ci jak również
Natalia Kossakowska, Radosław
Pokorski, Radosław Grabowski,
Mateusz Orzoł, Łukasz
Szymański oraz Katarzyna
Brzozowa przeszli szereg
eliminacji i reprezentowali naszą
gminę w Mistrzostwach
Mazowsza.
W grach zespołowych
znaczące sukcesy odniosły
dziewczęta Publicznego
Gimnazjum w Jednorożcu, które
dwukrotnie stanęły na podium w
zawodach międzypowiatowych
zajmując trzecie miejsce w grze
w unihokeja i w piłkę nożną.
Skład drużyny dziew-cząt:
Justyna Nizielska, Daria
Głąbowska, Monika Piotrak,
Natalia Piotrak, Magda
Grabowska, Natalia Białczak,
Iwona Wilga, Iza Ciuchta,
opiekun Artur Piotrak.
Do finału wojewódzkiego
turnieju piłki nożnej Coca-Cola
Cup zakwalifikowała się drużyna
piłki nożnej z gimnazjum w
składzie: Robert Ciuba, Radek
Pokorski, Radek Przybyłek,
Radek Grabowski, Damian
Dąbek, Oskar Maluchnik, Arek
Zduniak, Paweł Kuchciński,
Wiktor Maćkowski, Przemek
Wilga, Marek Piotrak, opiekun
Wojciech Walędziak.
Andrzej Grzyb
Hasło krzyżówki z nr 1(2)/2009 brzmiało: ,,Jantar Parciaki”. Nagrodę wylosowała Agnieszka Piotrak z Jednorożca, natomiast
hasło rebusu brzmiało: ,,Kolorowa pisanka”. Nagrody za rozwiązanie rebusu otrzymują: Tomasz Jabłoński z Budzisk i Kacper
Milewski z Olszewki. Gratulujemy!!! Po odbiór nagród zapraszamy do Gminnego Zespołu Kultury i Sportu do Jednorożca.
Rozwiązania krzyżówki i rebusu prosimy przesyłać na adres redakcji:
Redakcja Głosu Gminy Jednorożec, ul.. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec lub na adres e-mailowy: [email protected] Powodzenia!!!