Podanie do internatu

Transkrypt

Podanie do internatu
Podanie do Internatu
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Poddębicach
Proszę o przyznanie miejsca w Internacie w roku szkolnym 20…. / 20….
Od 1 września 20 .... będę uczniem / uczennicą .................................................................................................
(podać klasę, profil oraz nazwę szkoły)
Zamierzam mieszkać w internacie od dnia ............ września 20…. do dnia .......................
Nazwisko i imiona ucznia ............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ..............................................................................................................
Adres z kodem pocztowym ..........................................................................................................
PESEL
Dane rodziców (opiekunów prawnych)…………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
Telefon do rodziców(opiekunów prawnych) …………………………………………………….
-------------------------------------(podpis składającego podanie)
ZOBOWIĄZANIE
1. Z chwilą przyjęcia córki/syna do Internatu zobowiązuję się do wnoszenia comiesięcznych opłat za wyżywienie w stołówce
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z organizacją internatu córka/syn będzie korzystał /a/
z całodziennego wyżywienia w stołówce internatu.
2. W przypadku dokonania przez córkę/syna zniszczeń sprzętu czy wyposażenia Internatu lub wyrządzenia innych szkód –
pokryć ich pełną wartość.
3. Przyjmuję do wiadomości, że córka / syn za nieprzestrzeganie obowiązującego Regulaminu może być usunięta /y/
z Internatu w ciągu roku szkolnego. W Internacie nie może mieć miejsca spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, używanie
narkotyków oraz środków odurzających.
4.Uzgadniania wyjazdu córki/syna z internatu w ciągu tygodnia z wychowawcą internatu.
5. Informowania i udzielania wskazówek o stanie zdrowia córki/syna mających wpływ na postępowanie wychowawców
w zakresie troski o ich zdrowie.
Wymagane dokumenty:
Odpis aktu urodzenia - poświadczony na odwrocie o stałym miejscu zameldowania przez Urząd Gminy lub zaświadczenie
o stałym miejscu zameldowania (dotyczy klas pierwszych i pierwszy raz kwaterowanych, nie posiadających dowodu
osobistego).
…………………………………………
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Podobne dokumenty