Program SOKÓŁ - SAS Advisors

Transkrypt

Program SOKÓŁ - SAS Advisors
Program SOKÓŁ
wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
Wspierane projekty:
wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
służących ograniczeniu oddziaływania zakładów / instalacji /
urządzeń na środowisko.
Finansowane będą przedsięwzięcia realizowane w istniejącym
lub nowopowstałym przedsiębiorstwie / zakładzie polegające
na:
 uruchomieniu
produkcji
nowego
lub
zmodernizowanego wyrobu / technologii,

wdrożeniu nowej / znacząco ulepszonej technologii,
która służy poprawie efektywności wykorzystania
zasobów naturalnych, zmniejsza negatywny wpływ
człowieka na środowisko lub wzmacnia odporność
gospodarki na presje środowiskowe.
Projekt musi wpisywać się w jedną z poniższych
Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):
Zrównoważona energetyka:
KIS 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i
zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania,
przesyłu i dystrybucji energii.
Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
KIS 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym
niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie
materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i
inne metody odzysku).
KIS 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i
odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie
Beneficjenci: przedsiębiorcy.
Nabór wniosków: w trybie ciągłym (nie ogłoszony).
Dostępny budżet: do 1 mld zł.
Warunki finansowania
Kluczowe czynniki sukcesu:
Forma finansowania:
pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
Kwota pożyczki:
od 0,50 mln zł do 90 mln zł.
Oprocentowanie pożyczki:
 na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy
publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy
referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji
Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych, lub

na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc
publiczną): oprocentowanie WIBOR 3M, ale nie mniej
niż 2% w skali roku.
Inne warunki:
 częściowe umorzenie kapitału pożyczki: nie więcej
niż 20% kwoty pożyczki (maksymalnie 5 mln zł),
 okres finansowania: nie dłuższy niż 15 lat,
 karencja (raty kapitałowe): do 12 miesięcy od daty
zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
S AS A dvis ors
W ars aw T rad e T ow er, 3 5 p iętro
U l. C hł od n a 51 , 00- 86 7 W a rs za w a
T el: (+4 8 2 2) 22 3 05 3 4
[email protected] sa sa d vis ors .p l
 innowacyjność rozwiązania min. w skali kraju,
 pozytywna ocena zdolności finansowej
wnioskodawcy,
 identyfikacja i możliwość osiągnięcia efektu
ekologicznego,
 przygotowanie instytucjonalne do wdrożenia
przyjętego rozwiązania.
Kontakt
Jakub Bursa
Partner
[email protected]
tel: (+48) 500 745 377
Łukasz Pupek
Partner
[email protected]
tel: (+48) 509 464 853
Agnieszka Ziomko-Olszewska
Manager
[email protected]
tel: (+48) 504 736 122
ww w. s as a dvis ors. p l

Podobne dokumenty