Nagroda naukowa im. St. Staszica dla prof. A

Transkrypt

Nagroda naukowa im. St. Staszica dla prof. A
fot. ZS
religijności we współczesnej Polsce.
Wszystkie referaty uwzględniały aspekt
transformacji społeczeństwa industrialnego
w kierunku społeczeństwa informacyjnego
jednak ich różnorodność sprawiła, że
konferencja miała wymiar
interdyscyplinarny i pozwalała na szeroką
refleksję nad zmianami zachodzącymi
w otaczającej nas rzeczywistości
społecznej.
Na zakończenie konferencji
przygotowano jubileuszowy bankiet z okazji
40-lecia socjologii na AGH, w którym
uczestniczyli pracownicy WNSS, uczestnicy
konferencji oraz zaproszeni goście, wśród
których pojawił się między innymi prof. dr
hab. Piotr Sztompka. Wyjątkowość tej
uroczystości podkreśliła Pani Dziekan
w swoim przemówieniu rozpoczynającym
uroczystą kolację.
w procesie edukacji i gospodarce, zmian
na rynku pracy i w strukturze zawodowej,
dylematów prawnych i etycznych
związanych z rozwojem sieci, rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego w dobie
internetu, przemian więzi społecznych
i etycznych aspektów związanych
z użytkowaniem sieci oraz przemian
 Dorota Żuchowska-Skiba
Maria Stojkow
Nagroda naukowa
im. St. Staszica dla prof. Andrzeja Maneckiego
Profesor Andrzej Manecki został
uhonorowany nagrodą naukową im. St.
Staszica przyznaną przez Wydział VII Nauk
o Ziemi i Nauk Górniczych PAN za
monografię p.t. „Encyklopedia Minerałów –
Minerały Ziemi i Materii Kosmicznej”
z polskim i angielskim słownikiem nazw.
Książka, licząca 500 stron dużego formatu,
ukazała się drukiem w Wydawnictwach
Naukowo-Dydaktycznych Akademii
Górniczo-Hutniczej. Jest to pierwsza polska
encyklopedia minerałów. Ujmuje aktualny
stan wiedzy o minerałach udokumentowany
najważniejszymi pozycjami literatury, w tym
i pierwszą pozycją odkrywcy(ów).
Przeznaczona jest dla szeroko pojętych
środowisk nauk o Ziemi, a szczególnie
nauk mineralogicznych (mineralogia,
petrologia i geochemia), geologicznych,
górniczych, dla technologów
i gemmologów oraz studiujących te nauki.
Autor od kilkunastu lat reprezentuje
Polskę (z głosem stanowiącym) w Komisji
Nowych Minerałów i Nazw Minerałów IMA
(International Mineralogical Association), co
dało mu pełny wgląd w aktualny stan
systematyki minerałów i wszelkich zmian
dokonywanych przez Komisję (nowe
minerały, dyskredytacje, redefinicje,
nazewnictwo). Encyklopedia składa się
z trzech części. W pierwszej – „Alfabetyczny
wykaz wszystkich minerałów uznanych bądź
zatwierdzonych przez Międzynarodową
Asocjację Mineralogiczną (IMA)” –
BIP 173 / 2007
zestawiono znane i opisane w literaturze
naukowej minerały i grupy minerałów,
łącznie 4.023 hasła. W części drugiej –
„Alfabetyczny wykaz minerałów materii
kosmicznej” – zestawiono minerały
meteorytów, pyłów kosmicznych, skał
Księżyca i Marsa, minerały pramaterii
słonecznej sprzed utworzenia się naszego
Układu Słonecznego, impaktowe
(szokowe) i in., łącznie 290 haseł.
Oddzielne potraktowanie minerałów materii
pozaziemskiej nie ma odpowiednika w tego
typu encyklopediach i słownikach
opracowanych przez autorów
zagranicznych. W części trzeciej –
„Alfabetyczny wykaz nieaktualnych lub
innych nazw minerałów” – zestawiono
minerały zdyskredytowane przez
Międzynarodową Asocjację
Mineralogiczną, a także synonimy, nazwy
handlowe, techniczne, gemmologiczne,
mieszaniny minerałów i in., łącznie 4.540
haseł. Uzupełnieniem całości jest płyta CD,
zawierająca 100 kolorowych fotografii
minerałów i ich kryształów, stanowiąca
załącznik do encyklopedii. Uroczystość
wręczenia nagrody odbyła się 10 grudnia
br. w Warszawie w Wydziale VII Nauk
o Ziemi i Nauk Górniczych Polskiej
Akademii Nauk. Nagrodę wręczył
Przewodniczący Wydziału, prof. dr hab. inż.
Bogdan Ney.
A oto krótka informacja o laureacie.
prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Manecki,
mineralog i petrograf, był przez wiele lat
kierownikiem Zakładu Mineralogii,
Petrografii i Geochemii w Akademii
Górniczo-Hutniczej i dziekanem Wydziału
Geologiczno-Poszukiwawczego. Aktualnie
jest redaktorem naczelnym wydawnictw
PAN „Prace Mineralogiczne” i „Biuletyn
Polarny”. Jest też autorem i współautorem
podręczników akademickich z zakresu
mineralogii, petrografii oraz ponad 100
prac naukowych. W latach 1974-88 był
przedstawicielem Polski w Komisji
Kosmomineralogii IMA. Od 1988 r.
reprezentuje Polskę, z głosem
stanowiącym, w Komisji Nowych Minerałów
i Nazw Minerałów IMA. Wiele lat
przewodniczył Komitetowi Nauk
Mineralogicznych przy Wydziale VII PAN,
nadal przewodniczy Komisji Historii
i Dokumentacji Badań Polarnych przy
Komitecie Badań Polarnych PAN. Był
kierownik trzech naukowych ekspedycji
geologicznych na Spitsbergen, a ich
pokłosiem jest zbiorowe opracowanie
anglojęzycznej mapy geologicznej Ziemi
Wedel Jarlsberga na Spitsbergenie.
Laureat Nagrody Państwowej 1 st.
(zespołowej) w 1988 r. za wyniki badań
z zakresu mineralogii i geochemii
środowiska opublikowane we
współautorskiej, anglojęzycznej monografii
przez wydawnictwo Springer Verlag.
 dr inż. Andrzej Skowroński
11