Ekologiczne Aspekty Przetwórstwa Surowców Mineralnych z

Transkrypt

Ekologiczne Aspekty Przetwórstwa Surowców Mineralnych z
Ekologiczne Aspekty Przetwórstwa Surowców Mineralnych z Elementami Mineralogii
Zagadnienia do kolokwium 1. marzec 2014
Wykład 1
Definicje surowców (surowców mineralnych, chemicznych, odnawialnych, itp.)
5 najczęściej występujących pierwiastków we wszechświecie, wymienić tylko (według liczby atomów)
Węglowodory na innych obiektach systemu słonecznego
Obecna komercyjna eksploracja systemu słonecznego
Wykład 2
Badania struktury wnętrza Ziemi przy pomocy grawimetrii, sejsmologii, mateorytów, petrografii
Strefy zewnętrzne Ziemi i wewnętrzne (współczesna teoria)
Globalny skład kuli ziemskiej - 4 pierwiastki w największej ilości, wymienić tylko (wagowo)
Litosfera - definicja
Hydrosfera - orientacyjnie proporcje wody morskiej i słodkiej lądowej
- główny anion wody morskiej i wody słodkiej lądowej
Atmosfera - główne składniki (składniki użyteczne)
Biosfera - gdzie syntezowana jest największa ilość biomasy
Wykład 3
Geologia historyczna - użyteczność dla gospodarki surowcami
Minerały – ich definicja. Co to jest budowa krystaliczna, przykłady substancji bezpostaciowych.
Izomorfizm, diadochia, rozpraszanie geochemiczne, polimorfizm
Skala twardości Mohsa
Rozdzielanie minerałów w cieczach ciężkich
Przyczyny barwy minerałów, minerały idiochromatyczne i allochromatyczne
Połysk minerałów
Luminescencja, fluorescencja, fosforescencja, termoluminescencja, tryboluminescencja
Własności magnetyczne, przydatność we wzbogacaniu minerałów
Minerały jawnokrystaliczne i skrytokrystaliczne - wyjaśnienie obu pojęć
Skały i minerały – różnice. Podział skał.
Wykład 4
Trzy zasadnicze grupy procesów geologicznych, procesy endogeniczne i egzogeniczne
Mobilizm i wczesny mobilizm
Astenosfera, warstwa Golicyna, tektosfera
Magma i lawa - definicje; główne składniki magmy; typy skał magmowych
Krzemiany, krzemiany glinu i glinokrzemiany, różnica tych dwóch ostatnich
Procesy magmowe,
Procesy hipergeniczne – wietrzenie mechaniczne i chemiczne
Procesy hipergeniczne – transport i sedymentacja
Podział materiału zwietrzelinowego (rezystaty i inne)
Biosfera w procesach hipergenicznych
Biogeochemiczna i geobotaniczna metoda poszukiwania surowców mineralnych
Diageneza
3 główne typy skał osadowych
Wykład 5
obowiązuje wykład 5

Podobne dokumenty