Pobierz - Port Lotniczy Poznań

Transkrypt

Pobierz - Port Lotniczy Poznań
KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
16
Nº1
2014
im. Henryka Wieniawskiego
POZNAŃ AIRPORT MAGAZINE
www.airport-poznan.com.pl
Let's travel
REKORDOWA OFERTA
PRZELOTÓW CZARTEROWYCH
RECORD OFFER OF CHARTER FLIGHTS
Let's fly
R
DA
WHAT'S NEW AT THE AIRPORT
BERLIN
IK
WN
BR
DU O
NOWOŚCI NA LOTNISKU
ZA
GRU ZJA
CZARNOGÓRA
Let's do business
AQUANET – SPÓŁKA Z NIEMAL 150-LETNIĄ TRADYCJĄ
AQUANET – THE COMPANY WITH NEARLY 150 YEARS OF TRADITION
spis treści content
10
21
REKORDOWA OFERTA
CZARTEROWA
RECORD OFFER
OF CHARTER FLIGHTS
4
7
10
12
15
16
18
GUTEN TAG BERLIN!
GUTEN TAG BERLIN!
Aquanet SA Spółka z niemal 150-letnią tradycją
Aquanet SA The Company with Nearly
150 Years of Traditions
Poznaj Poznań
Czego nie wiesz, a powinieneś wiedzieć
o Poznaniu?
Get to Know Poznań
What You Don't Know
and What You Should Know about Poznań?
Dla każdego – coś greckiego
A Little Bit of Greece for Everyone
Egzotyczne nowości – czarterem na wyspy!
Exotic Novelties – to Islands by Charters!
EUROLOTEM do Chorwacji!
To Croatia by EUROLOT!
Bałkańska przygoda
The Balkan Adventure
Zakaukaski kalejdoskop
Kaleidoscope of Transcaucasia
25
20
22
24
25
28
30
33
34
NOWOŚCI
NA LOTNISKU
WHAT'S NEW
AT THE AIRPORT
Guten Tag Berlin!
Guten Tag Berlin!
Trzy oblicza wymiany walut
Three Ways of Exchanging Currency
Dusseldorf w nowej odsłonie!
Na pokładach Germanwings
A Brand-new Face of Dusselfdorf!
Aboard Germanwings
Nowości w klasie biznes
What is New in Business Class
Parkuj blisko, tanio i bezpiecznie na Ławicy
Park Closer, Cheaper and Safer at Poznań Airport
Plusy podróży z SAS
Benefits from Travelling with SAS
Malta Festival Poznań
Malta Festival Poznań
Wydarzenia
Events
WYDAWCA – Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego
REALIZACJA PROJEKTU – IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza
REDAKTOR NACZELNA – Hanna Surma | REDAKTOR PROWADZĄCA – Marta Nowacka
OPRAWA GRAFICZNA/SKŁAD – IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza
REKLAMA/KONTAKT – [email protected]
ISSN 2082-1530
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji
nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Szanowni
Państwo!
Z wiosennym słońcem
wraca chęć do wszelkiej
aktywności. Do życia budzi
„Mamo Tato kup mi lato!”
krzyczy do nas tegoroczne
hasło jednego z najwiękteż zdają się bardziej ożywieni,
szych biur podróży. Więc
do dzieła – urlop czeka na
energiczni, dynamiczni.
zaplanowanie! Ten wytęskZbawienny wpływ wiosennej
niony i niepowtarzalny czas
w roku, jaki mamy tylko
aury na ludzki organizm
dla siebie i bliskich, trzeba
dokumentują różne badania,
dobrze przemyśleć. Już samo
rozważanie różnych opcji,
ale jeden z podstawowych
sprawdzanie ofert, wyszukipowodów to wręcz oczywista
wanie i porównywanie okazji
buduje wakacyjną atmosfeoczywistość. Na naszym
rę, dostarczając pożądanych
horyzoncie z wolna ukazują
porcji endorfin. Oglądamy
katalogi czy przeglądamy
się… wakacje.
Internet, uruchamiając
wyobraźnię – w duchu już widzimy się na plaży, gdzieś na szlaku,
w pałacowych ogrodach czy na zabytkowych uliczkach. Wakacje trzeba
wymarzyć i wyczekać, żyć nimi jak najdłużej – przed i po. Na szczęście, większość z nas jest teraz na etapie „przed”. Kiedy, dokąd, z kim,
za ile? My mamy gotową odpowiedź na pytanie „jak?” – otóż samolotem. Natomiast dokąd – tu możliwości jest mnóstwo. Zapewniam
Państwa, że takiego wyboru z Poznania jeszcze nie było! Razem z biurami podróży oferujemy 37 kierunków czarterowych. W tej rekordowej
liczbowo propozycji jest aż 10 nowości. Nasze „dokąd?” w sezonie 2014
wymaga zatem zastanowienia… Absolutnym hitem jest przelot do
gruzińskiego kurortu Batumi z opcją objazdu po republikach kaukaskich i Iranie. Nietuzinkowa jest też propozycja poznania różnych
zakątków Bałkanów, korzystając z rejsów do Podgoricy w Czarnogórze.
Po raz pierwszy będzie można bezpośrednio znaleźć się na dwóch
egzotycznych wyspach – Sardynii i Maderze. Więcej wysp? Proszę
bardzo – Kefalonia, Lefkada i Itaka, czyli stosunkowo mało oblegane
przez turystów Wyspy Jońskie w Grecji, albo tunezyjska Djerba, zwana
wyspą tysiąca palm. Nowe są też przeloty do egipskiego kurortu Taba,
Aten lub na Peloponez Południowy. Oferta Grecji jest w tym roku
szczególnie bogata, a pierwsze rejsy startują już w kwietniu.
się nie tylko przyroda, ludzie
Kupujmy więc lato, żyjmy wakacjami.
Z przyjemnością odprawimy Państwa na tegoroczny urlop!
Mariusz Wiatrowski
Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica
im. Henryka Wieniawskiego
Dear
Readers!
As soon as we feel the
Mum, Dad, buy me summer!
screams this year’s slogan of one
first rays of spring sun,
of the largest travel agencies. So
we also feel inclined to get
what are you waiting for? Your
holiday will not plan itself! This
more active. Nature comes
long-awaited and exceptional
back to life, but people
season of the year, when we have
time for ourselves and our nearseem to be more lively,
est and dearest, has to be well
vigorous and dynamic as
thought out. Even considering
different options, checking the
well. A salutary influence
offers, looking for and comparing
of spring weather on our
bargains build up holiday mood
giving us much-desired adrenaline
bodies is confirmed by
boost. We are browsing through
various research, but one
catalogues, searching the Internet,
using our imagination – in our
reason is more than
mind’s eye we see ourselves on
obvious. A holiday season
the beach, somewhere on a tourist
trail, in the palace gardens or on
is slowly approaching.
little antique streets. We should
dream about our holiday and look
forward to it, live and breathe our holiday – before and after. Luckily,
most of us are going through ‘before’ stage. When, where, with whom,
for how much? We have a ready answer to the question ‘how’ – by plane
of course. When it comes to ‘where to’ – the options are countless. We
can assure you that you have not had so many destination choices from
Poznań Airport before! Together with travel agencies we are offering you
37 charter flight destinations. In this record number of flights there are 10
new connections. So if in season 2014 you are looking for an answer to the
‘where to’ question, you have to think long and hard... A smash hit is a
flight to the Georgian resort of Batumi with an option to travel around the
Caucasian states and Iran. An unusual proposal is to explore the Balkans
choosing flights to Podgorica in Montenegro. For the first time you can get
directly to two exotic islands – Sardinia and Madeira. More islands? Here
you are – Cephalonia, Lefkada and Ithaca, or relatively less popular with
tourists the Ionian Islands in Greece or Djerba in Tunisia, also known as the
island of a thousand palm trees. There are also new flights to the Egyptian
resort of Taba, Athens, or the Southern Peloponnese. The Greek offer is
particularly rich this year and the first flights start as soon as April.
Let’s buy summer then, let’s live and breathe our holiday. We are taking
great pleasure in sending you on this year’s holiday!
Mariusz Wiatrowski
President of the Management Board
Poznań Airport
Aquanet SA
Spółka z niemal
150-letnią tradycją
Aquanet SA
The Company with Nearly
150 Years of Traditions
BIZNES LET'S DO BUSINESS
Maja Zygmanowska
Dział Marketingu Aquanet SA
/ Marketing Department at Aquanet SA
Aquanet to największa w Wielkopolsce
firma wodociągowo-kanalizacyjna.
Codziennie produkuje i dostarcza bezpieczną
dla zdrowia wodę oraz świadczy wysokiej
jakości usługi kanalizacyjne dla ponad
790 000 mieszkańców Poznania i okolicznych
gmin. Niezmiennie od początku istnienia,
Aquanet jest w 100% polską firmą.
W roku 2015 Spółka będzie świętować
Jubileusz 150-lecia swojej działalności
Aquanet is the largest water and sewerage
company in Wielkopolska. It produces
and supplies healthy water and provides
high quality sewerage services to over
790 000 inhabitants of Poznań and nearby
municipalities on a daily basis. Aquanet has
always been 100% Polish company. In 2015
the company will celebrate the 150th jubilee
of its business activity.
Zabytkowa Przepompownia Ścieków „Garbary”
/ Historic Pumping Plant 'Garbary'
4
Let’s fly
WODA
Woda to najważniejszy
produkt Aquanet. W trosce o bezpieczeństwo
Rozbudowując
swoją strukturę
poprzez
wydzielanie
wybranych
zakresów
działalności,
Aquanet
zapewnia sobie
wielotorowy
rozwój,
osiągając
coraz bardziej
efektywny
system
świadczenia
usług wodno-kanalizacyjnych.
Aquanet is
particular about
a diversified
growth by
developing its
structure and
separating
certain areas
of its activity.
As a result,
the company
is achieving
increasingly
efficient system
of providing
water and
sewerage
services.
mieszkańców
Spółka
przestrzega najwyższych
standardów
uzdatniania i dystrybucji wody.
Priorytetem jest dbałość
o jej jakość. Choć już teraz woda z Aquanet jest
zdrowa, smaczna i można
ją pić bezpośrednio z kranu, Spółka stawia w tym
zakresie coraz większe
wymagania. W 2010 roku
rozpoczęła modernizację
Stacji Uzdatniania Wody
w Mosinie. To największa
WATER AND
SEWERAGE SERVICES
The number of Aquanet’s clients is growing
constantly
thanks
to
ongoing investments in
construction and modernization of water and
sewerage infrastructure.
All Aquanet’s activities
aim at increasing the
standards of services provided to the inhabitants
of Poznań and nearby
municipalities. Aquanet
is particular about a diversified growth by developing its structure and
separating certain areas
of its activity. As a result,
the company is achieving increasingly efficient
system of providing water
and sewerage services.
The Aquanet corporate
group was established
in 2004 and it contains,
apart from Aquanet SA
as a parent company,
the following companies:
Aquanet Ostroróg Sp.
z o.o., Aquanet Mieścisko
Sp. z o.o., Okręgowa
Stacja Kontroli Pojazdów
Sp. z o.o., Terlan Sp.
z o.o. and Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
Aquanet is the largest producer and supplier of water to Poznań,
Swarzędz,
Czerwonak,
Puszczykowo, Murowana
Goślina, Mosina, Luboń,
Rokietnica, Suchy Las,
Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Komorniki, Kórnik,
Brodnica and Kleszczewo. The company uses 18
water intakes and 18 water treatment facilities in
Poznań as well as in Mosina, Swarzędz, Kórnik,
Murowana Goślina and
Suchy Las municipalities. The company also
specializes in wastewater
collection and treatment.
A sewage system operated by Aquanet provides
continuity of wastewater
transfer
whereas
7 sewage treatment facilities treat liquid waste in
compliance with permits
required by Water Law
Act in Poland and the EU
environmental protection
regulations.
Kampania „Przypnij kokardę” dla uczczenia pamięci
o Powstaniu Wielkopolskim
/ The 'Pin the bow' campaign to honor the memory
of the Wielkopolska Uprising
BIZNES LET'S DO BUSINESS
USŁUGI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
Liczba odbiorców usług
Aquanet rośnie każdego roku wskutek licznie
prowadzonych inwestycji w zakresie budowy
i modernizacji infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej.
Wszystkie
działania Aquanet służą
podwyższaniu
standardów obsługi mieszkańców
z terenu Poznania i okolicznych gmin. Rozbudowując swoją strukturę
poprzez wydzielanie wybranych zakresów działalności, Aquanet zapewnia
sobie wielotorowy rozwój,
osiągając coraz bardziej
efektywny system świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
W skład Grupy kapitałowej Aquanet, która zawiązała się w 2004 roku,
wchodzą poza Aquanet
SA jako jednostką dominującą, firmy: Aquanet
Ostroróg Sp. z o.o., Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.,
Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów Sp. z o.o., Terlan Sp. z o.o. i Aquanet
Laboratorium Sp. z o.o.
Aquanet jest największym w Wielkopolsce
producentem i dostawcą wody dla Poznania,
Swarzędza, Czerwonaka,
Puszczykowa, Murowanej
Gośliny, Mosiny, Lubonia,
Rokietnicy, Suchego Lasu,
Tarnowa
Podgórnego,
Dopiewa, Komornik, Kórnika, Brodnicy i Kleszczewa. W tym celu korzysta
z 18 ujęć i 18 stacji uzdatniania wody w Poznaniu
oraz gminach: Mosina,
Swarzędz, Kórnik, Murowana Goślina i Suchy
Las. Spółka specjalizuje
się również w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Obsługiwana przez
Aquanet
infrastruktura
kanalizacyjna zapewnia
ciągłość przesyłu ścieków,
a 7 oczyszczalni ścieków
oczyszcza
nieczystości
płynne zgodnie z normami
określonymi przez pozwolenia wodno-prawne oraz
obowiązujące w Polsce
i Unii Europejskiej przepisy ochrony środowiska.
Pływająca fontanna
na Jeziorze Maltańskim w Poznaniu
/ Floating fountain on Malta Lake in Poznań
WATER
Water is the most important product of Aquanet. In order to secure
5
realizuje
wieloetapowy
projekt „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu
i okolicach”, obejmujący
40 zadań inwestycyjnych o wartości około 1,2
mld zł. Łączna wartość
dofinansowania wszystkich inwestycji unijnych
wynosi prawie 600 mln
zł. Prowadzone inwestycje polegają na budowie
i modernizacji obiektów
oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na obszarze Poznania oraz gmin:
Kórnik, Mosina, Czerwonak i Suchy Las.
BIZNES LET'S DO BUSINESS
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mosinie
/ Modernization of Water Treatment Station in Mosina
i najdroższa inwestycja
wodociągowa,
współfinansowana przez Unię
Europejską z Funduszu
Spójności. Jej celem jest
stworzenie
nowoczesnego,
wydajniejszego
obiektu, zapewniającego
produkcję jeszcze lepszej
jakościowo wody dla 70%
mieszkańców aglomeracji
poznańskiej.
INWESTYCJE
Kierując się potrzebą
nieustannego podnoszenia jakości usług i ochrony
środowiska naturalnego,
Aquanet każdego roku
prowadzi na obszarze
swojej działalności kilkadziesiąt
kontraktów
w zakresie udoskonalania
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Spółka
jest największym w Wielkopolsce beneficjentem
Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Od roku 2007 roku
Kurtyny wodne Aquanet chłodzą poznaniaków
/ Aquanet water curtains cool inhabitants of Poznań
Kurtyna wodna przy Starym Browarze
/ Water curtains in front of Stary Browar
6
Let’s fly
the inhabitants’ safety,
the company observes
the highest standards of
water treatment and distribution. The top priority
is quality. Although water
from Aquanet is healthy,
tasty and drinkable even
now, the company establishes itself ever-increasing requirements. In 2010
Aquanet started modernization of the Water Treatment Plant in Mosina.
This is the biggest and
the most expensive water
system investment cofunded by the European
Union from the Cohesion
Fund. Its aim is to create
modern and more efficient
facility in order to produce
qualitatively better water
for 70% of Poznań inhabitants.
INVESTMENTS
Guided by the need for
continually improvment
of the service quality and
enviromental protection,
Aquanet manages several
dozens of contracts in order to improve water and
sewerage infrastructure
in its area of business on
a yearly basis. The company is the biggest beneficiary of the Operational
Programme Infrastructure
and Environment. Since
2007 the company has
been working on a multistage project ‘Organizing
water and sewerage management to protect water
reserves in Poznań and its
surroundings’ which com-
SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BIZNESU
Odpowiedzialność wobec
mieszkańców i środowiska naturalnego, a także
informowanie i edukowanie to najważniejsze
motywy
działalności
Aquanet. Świadczy o tym
m.in. zdobyta w 2013 roku
I nagroda w konkursie
„Wielkopolski Lider Biznesu
Społecznie Odpowiedzialnego” w kategorii „Dbałość o środowisko naturalne”.
Spółka od lat realizuje projekty charytatywne
i edukacyjne wśród lokalnej społeczności. W 2004
roku jako pierwsza firma w Polsce stworzyła
program pomocowy dla
najbardziej potrzebujących
mieszkańców pn. „Fundusz Wodociągowy”, który funkcjonuje do dziś.
Aquanet jest również autorem powszechnie znanej
w Wielkopolsce Akcji Edukacyjnej Plusk, która od
roku 1998 uczy najmłodsze pokolenia szacunku
do przyrody oraz odpowiedzialnych ekologicznie
zachowań.
KONSORCJUM MARKI
POZNAŃ
W 2013 roku Aquanet
dołączył do projektu Konsorcjum Marki Poznań,
który powstał jako element, stworzonej 4 lata
temu, Strategii Promocji
Miasta Poznania. Spółka
rozpoczęła w ten sposób
trwałą współpracę marketingową z Miastem i 39
partnerami komercyjnymi
związanymi z Poznaniem.
prises 40 investment assignments worth around
PLN 1.2 million. The total
value of co-funding of all
EU investment is nearly
PLN 600 million. The
investments in question
cover construction and
modernization of the water and sewerage facilities
and network in Poznań as
well as in Kórnik, Mosina,
Czerwonak and Suchy Las
municipalities.
SOCIAL CORPORATE
RESPONSIBILITY
Responsibility towards
people and natural environment is the highest
priority of Aquanet’s activity together with providing information and
education. To prove it,
the company has been
awarded the first prize in
‘Socially responsible business leader in Wielkopolska’ contest in the ‘Natural
environment protection’
category.
The company has been
involved in charity and educational projects for local
community. In 2004, as
the first company in Poland, Aquanet established
an aid programme for the
most deprived inhabitants of Poznań called
‘Waterworks Fund’ which
is still working. Aquanet
is also an originator of
well-known Splash Educational Campaign which
has been teaching the
youngest generation respect towards nature and
ecological behaviour since
1998.
POZNAŃ BRAND
CONSORTIUM
In 2013 Aquanet joined
the Poznań Brand Consortium project which was
established as a part of
Development Strategy for
the city of Poznań created
4 years ago. Thus the
company initiated a longlasting marketing cooperation with the city and
39 commercial partners
connected with Poznań.
Poznaj
Czego nie wiesz, a powinieneś wiedzieć o Poznaniu?
Get to Know Poznań
Marta Nowacka
Stolica Wielkopolski,
miasto z bogatą
historią, położone
nad rzeką Wartą,
kryjące niezliczone
ciekawostki
– to Poznań! Warto
poznać je bliżej.
The capital of
Wielkopolska, the
city with rich history
located at the Warta
River, the city that
hides plenty of
curiosities – this is
Poznań! It is good to
learn more about it.
LEGENDA
O POZNAŃSKICH
KOZIOŁKACH
Wizyta na poznańskim
Starym Rynku to obowiązkowy punkt programu każdego szanującego
się turysty. Warto trafić
tu przed południem, bowiem punktualnie o godz.
12.00 na szczycie ratuszowej wieży, przy akompaniamencie hejnału wygrywanego przez trębacza,
rozgrywa się wyjątkowy
„spektakl”. Dwa małe koziołki przez minutę trykają się rogami nad ratuszowym zegarem, a o tym
skąd wziął się pomysł, by
je tam umieścić opowiada legenda „O poznańskich koziołkach”. To jedna z najbardziej znanych
atrakcji Poznania, szczególnie upodobana przez
najmłodszych.
CYTADELA
– „NIEROZPOZNANI”
MAGDALENY
ABAKANOWICZ
Cytadela
to
jeden
z największych poznańskich parków. Ponad 100
hektarową powierzchnię
dawnego Fortu Winiary
(w XIX wieku największego w Europie) przyozdobiono wieloma ciekawymi
rzeźbami. Podczas spaceru naszej uwadze na pewno nie umknie plenerowa
realizacja
Magdaleny
Abakanowicz. „Nierozpoznani” to łącznie 112 rzeźb
przedstawiających
postacie pozbawione głów.
Każda z nich, mierząca
ponad 2 m wysokości, podąża w innym kierunku.
Wchodząc między figury
możemy doznać naprawdę niesamowitego wrażenia.
Poznańskie koziołki
/ Poznań billy goats
POMNIK STAREGO
MARYCHA
Stary Marych to fikcyjna, legendarna postać,
która mówi gwarą poznańską. Stworzony został przez Juliusza Kubla
dla poznańskiej rozgłośni
– Radio Merkury. Utożsamiany jest z aktorem,
Marianem
Pogaszem,
który czytał na antenie
słuchowiska „Blubry Starego Marycha”. Pomnik
przedstawiający mężczyznę prowadzącego rower,
stoi u wylotu ul. Półwiejskiej od 2001 roku. Z
pewnością znajduje się na
niejednym pamiątkowym
zdjęciu, bo rzeźbę tę bardzo upodobali sobie nie
tylko turyści, ale i sami
poznaniacy. Jest to jedyny
w Polsce pomnik inspirowany gwarą.
POZNAŃSKA GWARA
Gwara poznańska nie
zniknęła – jest wciąż
żywa i często używana.
Rodowici
poznaniacy,
szczególnie ci „starszej”
daty, nadal używają słów,
które dla wielu mogą być
nie do końca zrozumiałe.
Początki
„poznańskiej
mowy” sięgają końca
XVIII wieku, kiedy miasto znajdowało się pod
zaborem pruskim. Język
niemiecki, który obowiązywał w urzędach, instytucjach i szkołach, miał
duży wpływ na kształtowanie się regionalnego
języka. Najbardziej charakterystycznym słowem
poznańskiej gwary jest
oczywiście „pyra”...
STARY BROWAR
– POŁĄCZENIE
SZTUKI I BIZNESU
Zwiedzając
centrum
Poznania nie sposób ominąć Starego Browaru –
POZNAŃ BILLY GOATS
LEGEND
Poznań Old Market
Square is a must-visit for
every seasoned tourist.
Just make sure you get
there before midday because every day at noon
from the tower of Town
Hall a unique display is
performed preceded by
the striking of the clock
and the playing of a traditional trumpet bugle call.
For one minute, two billy
goats butt their heads
over the Town Hall clock.
The origins of this unusual tradition are described
in ‘The Poznań Billy
Goats Legend’. It is one
of Poznań’s best-known
tourist attractions.
POZNAŃ’S CITADEL –
‘THE UNRECOGNIZED’
BY MAGDALENA
ABAKANOWICZ
Citadel is one of the
largest parks in Poznań.
Over 100-hectare area of
the former Fort Winiary
(in the 19th century it was
the biggest fort in Europe)
has been decorated with
many interesting sculptures. Walking in the
park we will surely pay
attention to the outdoor
display by Magdalena
Abakanowicz. ‘The Unrecognized’
installation
consists of 112 cast-iron
headless figures. Each of
them is over 2 meters tall
and they seem to move
in different directions.
7
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
What You Don't Know and What You Should Know about Poznań?
Pomnik Bamberki na Starym Rynku został ufundowany 100 lat temu dla upamiętnienia
osadników z Bambergu przybyłych do Poznania w XVIII wieku, których władze miasta
sprowadziły na wyludnione wojną i epidemiami ziemie wielkopolskie.
The Settlers from Bamberg Monument at the Old Market Square was raised 100 years
back to commemorate the settlers from Bamberg who came to Poznań in the 18th
century. The settlers were brought to Wielkopolska by local authorities when the region
had been depopulated by war and epidemics.
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Centrum Handlu, Sztuki
i Biznesu. Został on uznany najlepszym centrum
handlowym średniej wielkości na świecie (2005)
i „The Best of The Best
1989-2006” wśród obiektów handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Funkcjonujący już od
ponad 10 lat jako galeria
handlowa i artystyczna,
został zaprojektowany na
bazie dawnego Browaru Huggerów. Po wojnie
działały tu poznańskie
Zakłady
Piwowarskie.
Dzięki rewitalizacji i częściowej przebudowie poprzemysłowego zabytku,
możemy podziwiać go
w dzisiejszej postaci. Jest
popularnym
miejscem,
nie tylko handlowym, ale
także kulturalnym i artystycznym. Na jego obszernym terenie znajduje
się wiele rzeźb i ciekawych instalacji, np. największy na świecie kufel z
brązu zgłoszony do księgi
rekordów Guinnessa.
Pomnik Bamberki na Starym Rynku w Poznaniu
/ The Settlers from Bamberg Monument at the Old Market Square in Poznań
8
Let’s fly
POMNIK BAMBERKI
Pomnik Bamberki na
Starym Rynku, funkcjonujący jako publiczna studnia, jest bardzo popularną
atrakcją turystyczną. Został ufundowany 100 lat
temu dla upamiętnienia
osadników z Bambergu
przybyłych do Poznania
w XVIII wieku, których
władze miasta sprowadziły na wyludnione wojną i epidemiami ziemie
wielkopolskie. Ludność
ta,
mimo
asymilacji
z Wielkopolanami, zachowała swoje odrębne zwyczaje i piękne, odświętne
stroje kobiece z charakterystycznym elementem
– kornetem splecionym
z kwiatów, wstążek i piór.
To oraz inne pamiątki
i zabytki można oglądać
w Muzeum Bambrów
Poznańskich.
When walking among the
figures the impression is
uncanny.
OLD MARYCH
MONUMENT
Old Marych is a fictional, legendary character
who speaks Poznań dialect. The character was
created by Juliusz Kubel
for the Radio Merkury.
Old Marych is related to
Marian Pogasz, an actor who used to read a
radio play ‘Old Marych’s
Babble’. The monument
depicting a man walking with a bike has been
standing at the exit of
Półwiejska Street since
2001. It is a popular motif in many photos as not
only tourists but also the
inhabitants of Poznań
took a special liking to it.
It is the only monument in
Poland inspired by the local dialect.
POZNAŃ DIALECT
Poznań dialect has
never disappeared – it is
still alive and widely used
in everyday life. People
born and bred in Poznań,
especially
the
older
ones, still use the words
that may not be clear to
others. The origins of
Poznań dialect go back to
the end of the 18th century when the city was
under Prussian rule. German, which was the official language at offices,
institutions and school,
had a huge impact on
the local language. The
most characteristic word
in Poznań dialect is by all
means ‘pyra’…
STARY BROWAR –
THE UNION OF ART
AND BUSINESS
When visiting the centre of Poznań we cannot
miss Stary Browar – the
Centre of Commerce,
KLUCHY NA ŁACHU
I PYRY Z GZIKIEM
Wielkopolska to kraina ziemniaka, określana
niekiedy Pyrlandią, bo to
tu właśnie „pyrą” nazywa
się to popularne warzywo. Od ponad 200 lat
ziemniaki stanowią bazę
wielkopolskiej
kuchni,
a pysznych pomysłów
na przyrządzenie z nich
tradycyjnych
potraw
znajdziecie tu mnóstwo:
szagówki, szare kluchy,
plyndze, pyry z gzikiem,
ślepe ryby (zupa ziemniaczana) i wiele innych. Regionalne, słynne na całą
Polskę,
ziemniaczane
przysmaki można spróbować w wielu poznańskich
restauracjach. Turyści na
pewno nie wyjadą z Poznania głodni.
ROGALE
ŚWIĘTOMARCIŃSKIE
Imieniny
świętego
Marcina, patrona jednej
z głównych ulic Poznania,
co roku obchodzone są
bardzo hucznie. 11 listopada cała ulica św. Marcin tradycyjnie zapełnia
się ludźmi, kolorowymi
jarmarkami i straganami,
na których można kupić
świętomarcińskie rogale. Są one nieodzownym
elementem tego wydarzenia, przysmakiem charakterystycznym tylko dla
Poznania. Co roku, amatorzy tych wyjątkowych
rogali pieczonych według
tradycyjnej, wielowiekowej receptury, zjadają ich
ok. 300 ton! To prawdziwe
święto rogala, obchodzone tylko w Wielkopolsce.
SETTLERS FROM
BAMBERG
MONUMENT
The
Settlers
from
Bamberg Monument at
the Old Market Square,
used as a public well, is a
popular tourist attraction.
It was raised 100 years
back to commemorate
the settlers from Bamberg who came to Poznań
in the 18th century. The
settlers were brought to
Wielkopolska by local authorities when the region
had been depopulated by
war and epidemics. Even
though the new-comers
assimilated with the locals, they maintained
their customs and beautiful, festive women’s outfits with a characteristic
element – a coif made
of flowers, ribbons and
feathers. The coifs as
well as other keepsakes
can be seen in the Poznań
Museum of Bamberg
People.
Co roku,
amatorzy tych
wyjątkowych
rogali
pieczonych
raz w roku,
według
tradycyjnej,
wielowiekowej
receptury,
zjadają ich
ok. 300 ton!
Every year the
amateurs of
these unusual
croissants,
which are
baked only
once a year
according
to a traditional,
centuries-old
recipe, eat
about 300 tons
of this
delicacy!
Rogal Świętomarciński
/ Saint Martin croissants
the nickname ‘Pyrlandia’ (the Land of Spuds)
since ‘pyra’ (a spud) is a
colloquial term for a potato. For over 200 years
potatoes have been the
staple ingredients of local cuisine and there are
plenty of recipes for traditional dishes where potatoes are used: szagówki
(potato dumplings), szare
kluchy (raw potato dumplings), plyndze (hushed
browns), pyry z gzikiem
(potatoes with cottage
cheese), ślepe ryby (a
potato soup) and the like.
You can try regional delicacies in many Poznań
restaurants. Visitors can
be sure they will not leave
Poznań hungry.
SAINT MARTIN
CROISSANTS
Saint Martin’s name
day, the patron of the
Poznań’s main streets,
is celebrated every year
with revelry. On 11th November the whole St.
Martin Street fills with
people, colourful fairs and
stalls where we can buy
Saint Martin croissants.
They are an intrinsic element of this event – a delicacy which is only known
in Poznań. Every year
the amateurs of these
unusual croissants, which
are baked according to a
traditional, centuries-old
recipe, eat about 300 tons
of this delicacy! It is a true
festival of the croissant
which is celebrated only
in Wielkopolska.
LOCAL DELICACIES
– DUMPLINGS WITH
HUNTER’S GRAVY
AND POTATOES WITH
COTTAGE CHEESE
Wielkopolska is a land
of potatoes. It earned
9
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Art and Business. It was
awarded the best medium-sized shopping centre in the world (in 2005)
and ‘The Best of the
Best 1989-2006’ among
shopping centres in Central and Eastern Europe.
Stary Browar has been
a commercial and art
gallery for over 10 years
and it was designed on
the basis of the former
Hugger Brewery. After
the Second World War
it was transformed into
Poznań Brewery. Thanks
to renovation and partial
redevelopment of this
industrial site we can
admire it in its modern
form. It is a popular spot
not only as a shopping
mall, but also as a centre
of culture and art. On its
vast premises there are
plenty of sculptures and
interesting installations,
for instance the biggest
beer mug made of bronze
which was proposed to
The Guinness Book of
World Records.
Pyra z gzikiem
/ Potato with cottage cheese
Dla każdego
– coś greckiego
A Little Bit of Greece
for Everyone
Iwa Ulatowska
Specjalista ds. komunikacji
w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Comunication Specjalist at Poznań-Airport
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Doskonały wypoczynek w Grecji to nie mit,
a greckie nowości czarterowe zadowolą
najbardziej wybrednego turystę!
Excellent rest in Greece is not just a myth
and new charter flights to Greece will satisfy
even the most fussy travellers!
U
Myrtos – najpiękniejsza plaża Kefalonii
/ Myrtos – the most beautiful beach
of Cephalonia
10
Let’s fly
rlop na wyspie?
Kefalonia, Lefkada
oraz Itaka – trzy
z Wysp Jońskich – oferują
wspaniałe plaże, piękne
widoki oraz zabytki pozostawione przez Wenecjan.
Kefalonia,
największa
z nich, zachwyca wysokimi klifami, malowniczymi
zatokami i miasteczkami,
ale również błogim spokojem pozwalającym wspaniale wypocząć. Katelios i
Skala, kurorty z piaszczystymi plażami, świetnie
nadają się na rodzinne
wakacje. Na północnym
wybrzeżu leży plaża Myrtos, uznawana za najpiękniejszą na wyspie, dzięki
krystalicznie czystej wodzie mieniącej się wieloma odcieniami. Lefkada
jest z pewnością wymarzonym kierunkiem dla
miłośników windsurfingu,
a tutejsze zatoki uchodzą
za jedne z najlepszych
miejsc w Europie. Do największych atrakcji należy
zlokalizowana na zachodnim wybrzeżu wspaniała
plaża – Porto Katsiki – sły-
H
oliday on an island?
Cephalonia, Lefkada and
Ithaca – three of the
Ionian
Islands
offer
magnificent
beaches,
breath-taking views and
historical sites built by
the Venetians. Cephalonia, the largest of the
islands, enraptures with
its high cliffs, picturesque
bays and towns, but also
with its blissful peace
and quiet that guarantees
great rest. Katelios and
Skala, the resorts with
sandy beaches are ideal
for family holiday. On the
north coast there is Myrtos beach regarded as the
most beautiful one on the
island due to its crystalclear water sparkling with
all colours of the rainbow.
Lefkada is a place to visit
for all windsurfing enthusiasts and its bays are
considered to be one of
the best places in Europe.
The greatest tourist attraction is Porto Katsiki –
a fantastic beach located
on the west coast famous
nąca z urwistego białego
klifu i turkusowej wody.
Warto pospacerować po
Mieście Lefkada, stolicy
wyspy, a także udać się
do popularnego kurortu
Nidri z mnóstwem barów,
restauracji oraz dyskotek. Itaka – legendarna
ojczyzna Odyseusza – to
doskonały wybór dla podróżnych ceniących spokój i wypoczynek z dala
od masowej turystyki.
Malownicze i zaciszne
zatoczki, otoczone górami oraz krystalicznie
czystą wodą, zachęcają
do plażowania i uprawiania sportów wodnych:
nurkowania
i snorkelingu. W stolicy wyspy
Vathi warto zobaczyć zabytkową starówkę oraz
spróbować miejscowych
przysmaków w jednej
z licznych tawern znajdujących się na nadbrzeżu.
Przeloty od 25 kwietnia!
Bogactwo
krajobrazów? Morze, plaże, góry,
rzeki, wodospady oczarują każdego odwiedzającego Półwysep Peloponeski!
Finikounda czy Petalidi
to idealne miejscowości
dla poszukujących odprężenia na piaszczystych
plażach. Kalamata jest
for its steep white cliff
and turquoise water. We
strongly recommend you
should take a walk round
the town of Lefkada, the
island’s capital, and go
to the popular resort of
Nidri with plenty of bars,
restaurants and discos.
Ithaca – the legendary
capital of Odysseus, is
a great choice for those
who cherish peace and
quiet far away from mass
tourism. Picturesque and
peaceful bays surrounded
by the mountains and
crystal-clear water are
great
for
sunbathing
and trying water sports,
such as scuba diving or
snorkelling. In Vathi, the
capital of the island, you
should visit the old town
and taste local delicacies
in one of many taverns
located at the shore. The
flights start on 25th April!
Diversity of scenery?
The sea, the beaches,
the mountains, the rivers, the waterfalls will
charm everyone visiting the Peloponnesian
Peninsular!
Finikounda
or Petalidi are ideal destinations for those who
want to relax on sandy
beaches. Kalamata is the
Malownicze
i zaciszne
zatoczki,
otoczone
górami oraz
krystalicznie
czystą wodą,
zachęcają
do plażowania
i uprawiania
sportów
wodnych.
Picturesque
and peaceful
bays
surrounded
by the
mountains
and crystalclear
water are great
for sunbathing
and trying
water sports.
second largest city of the
Peloponnesian Peninsular. Exquisite local cuisine, famous for its olives
and olive oil, and many
restaurants, taverns and
clubs as well as the promenade vibrant with life are
main attractions of this
place. One must see the
ancient town of Messini
with its well-preserved
buildings – the theatre,
the majestic Arkadian
Gate and the Temple of
Artemis. Kalamat is also
a fantastic starting point
to discover the legendary
towns of Peloponnese
such as Sparta, Mycenae
or Corinth. The flights
start on 21st May!
Fancy some sightseeing? In the region of Attica, also known as the
Athenian Riviera, there
is a place where the most
important treasures of
Greece architecture can
be found. In the capital
of Greece, Athens, make
sure you visit the Acropolis Hill and see the complex
of
monumental
buildings including the
Parthenon, the Erechtheion, the Temple of
Athena Nike and the Propylaia. You should also go
to the Olympic Stadium
of Kallimarmaro, where
the first Olympic Games
were held, and in the historical neighbourhood of
Plàka you can take a stroll
along winding backstreets
and try the specialties
of Greek cuisine. Mati,
Vravrona and Anavyssos,
the sea resorts, will guarantee amazing rest. The
flights start on 21st May!
Praktyczne Informacje: Wszystkie prezentowane propozycje dostępne są w ofercie
biura podróży Grecos Holiday. Szybko i wygodnie
można dokonać rezerwacji
przez stronę internetową
www.grecos.pl lub korzystając z infolinii: 0801 473 267.
Useful information: All said
proposals are also available
in the offer of Grecos Holiday Travel Agency. You can
book your holiday quickly on
www.grecos.pl or call 0801
473 267.
11
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Antyczny odeon (teatr muzyczny) u stóp Akropolu w Atenach
/ Ancient Odeon (musical theater) at the foot of the Acropolis in Athens
drugim pod względem
wielkości miastem Półwyspu Peloponeskiego. Doskonała lokalna kuchnia
– słynna ze swoich oliwek
i oliwy – oraz wiele restauracji, tawern i klubów,
a także tętniąca życiem
nadmorska promenada to
główne atrakcje tej miejscowości. W pobliżu należy odwiedzić starożytne
miasto – antyczną Messini – z dobrze zachowanymi budowlami: teatrem,
potężną Bramą Arkadyjską, świątynią Artemidy.
Kalamata jest także doskonałą bazą wypadową
do poznania legendarnych
miast Peloponezu: Sparty, Myken czy Koryntu.
Przeloty od 21 maja!
Apetyt na zwiedzanie?
W regionie Attyki, zwanym Riwierą Ateńską,
znajdują się najważniejsze skarby greckiej architektury! W położonej tu
stolicy Grecji – Atenach
– koniecznie należy udać
się na wzgórze Akropol
i zwiedzić zespół monumentalnych budowli:
Partenon,
Erechtejon,
świątynię Ateny Nike oraz
Propyleje. Warto odwiedzić stadion olimpijski
Kalimarmaro,
miejsce
pierwszych
nowożytnych igrzysk olimpijskich,
a w historycznej dzielnicy
Plàka pospacerować krętymi zaułkami i zakosztować przysmaków kuchni
greckiej. Położone nad
morzem kurorty – Mati,
Vravrona czy Anavyssos
– zapewnią wyśmienity
wypoczynek. Przeloty od
21 maja!
Egzotyczne
nowości
– czarterem
na wyspy!
Sardynia
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
Exotic Novelties
– to Islands
by Charters!
Iwa Ulatowska
Specjalista ds. komunikacji
w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Comunication Specjalist at Poznań-Airport
SARDYNIA
SARDINIA
LOKALIZACJA:
włoska wyspa
Śródziemnego
LOCATION:
an Italian island in the
Mediterranean Sea
Morza
ATRAKCJE:
lazurowa woda, biały piasek oraz śródziemnomorska roślinność to słynne,
ale nie jedyne uroki Sardynii. Na północy wyspy
położony jest popularny
ośrodek turystyczny – Olbia. Niedaleko znajdują
się niesamowite plaże
ciągnącego się ponad 50
kilometrów Costa Smeralda, czyli Szmaragdowego Wybrzeża. Warto
odwiedzić tu ulubiony kurort celebrytów – luksusowe Porto Cervo.
CIEKAWOSTKI:
Grota Neptuna to największa jaskinia wyspy.
Można do niej dostać
się łodzią lub wyciętymi
w skale schodami, pokonując ponad 600 stopni.
Przeloty od 15 czerwca w ofercie biura podroży Rainbow Tours:
www.rainbowtours.pl.
ATTRACTIONS:
azure water, white sand
and Mediterranean plants
are famous, but they are
not the only attractions of
Sardinia. In the north of
the island there is a popular tourist spot, Olbia.
Nearby there are amazing
50-kilometer-long beaches of Costa Smeralda (the
Emerald Coast). Another
place well worth visiting
is luxurious Porto Cervo,
celebrities’ favourite resort.
INTERESTING FACTS:
Neptune’s Grotto is the
largest cave on the island. It can be reached by
a boat or 600-step stairs
carved into the rock.
Fli ght s fro m 1 5 t h
Jun e wi t h R a i n b o w
To ur s t rave l a ge n cy:
www.rainbowtours.pl.
Kurort Porto Cervo
/ Porto Cervo resort
12
Let’s fly
e
r
a
d
a
M
MADERA
MADEIRA
LOKALIZACJA:
należąca do Portugalii
jedna z wysp archipelagu
na Oceanie Atlantyckim
LOCATION:
one of the islands of a
Portuguese archipelago
in the Atlantic Ocean
ATRAKCJE:
malownicze krajobrazy,
bogactwo egzotycznych
kwiatów oraz owoców,
a także wyśmienite wina.
Wielbiciele
aktywnego
wypoczynku z pewnością nie będą się nudzić,
dzięki sieci tzw. „lewad”,
czyli dawnych kanałów
irygacyjnych przekształconych w trasy trekkingowe o zróżnicowanym
stopniu trudności. Popularną atrakcją jest zjazd
wiklinowymi
sankami
ze wzgórza Monte, górującego nad Funchal, stolicą wyspy.
ATTRACTIONS:
picturesque landscapes,
variety of exotic flowers
and fruit, exquisite wines.
Those who like spending
their leisure time in an
active way will not feel
disappointed due to so
called levadas, former aqueducts transformed into
trekking routes of various
levels of difficulty. A popular attraction is a wicker
toboggan sled ride down
the hill of Monte towering Funchal, the capital of
the island.
Przypominamy o programie
rabatowym LOTNI.pl
dostępnym dla pasażerów
korzystających z oferty czarterowej. Wystarczy wykupić
wycieczkę w biurze podróży
współpracującym z organizatorami imprez turystycznych, biorących udział w programie. Następnie trzeba
odebrać kupon rabatowy lub
wydrukować go samodzielnie ze strony internetowej
www.lotni.pl. Należy
pamiętać o umieszczeniu
na kuponie pieczątki biura
i podpisu jego przedstawiciela. Na stronie programu
znajdują się informacje
o punktach usługowych,
w których można skorzystać
z atrakcyjnych zniżek!
INTERESTING FACTS:
The Flower Festival takes
place in spring, during the
festival the squares and
streets of Funchal are
flooded with flowers and
parades, shows and fairs
are organized.
Flights from 17th June
with Itaka travel agency:
www.itaka.pl and TUI Poland: www.tui.pl.
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
CIEKAWOSTKI:
Każdego roku odbywa się
słynne Święto Kwiatów,
podczas którego place
i ulice Funchal toną w
kwiatach. Organizowane
są parady, pokazy i jarmarki.
Przeloty od 17 czerwca w ofercie biur podroży
ITAKA: www.itaka.pl oraz
TUI Poland: www.tui.pl.
Madera, Portugalia
/ Madeira island, Portugal
We would like to remind
you about LOTNI.pl discount
programme available to
passengers using charter
offer. All you have to do
is buy a trip in any travel
agency cooperating with
the organizers of tourist
events participating in the
programme. Then you have
to pick up a discount voucher
or print it out yourself from
Check if the voucher has the
agency’s seal and signature
of its representative. At the
programme’s website you
can find information about
service outlets where you
can use attractive discounts!
13
PEŁNA OFERTA CZARTEROWA NA LATO 2014 / CHARTER DESTINATIONS IN SUMMER 2014
KRAJ / COUNTRY
BUŁGARIA
/ BULGARIA
BIURA PODRÓŻY / TRAVEL AGENCY
BURGAS (BOJ)
SUN&FUN, TUI POLAND, ITAKA, WEZYR HOLIDAYS, RAINBOW TOURS, EXIM,
NECKEMANN POLSKA, NET HOLIDAY
WARNA (VAR) / VARNA (VAR)
TUI POLAND, RAINBOW TOURS, NECKERMANN POLSKA, ITAKA, PRIMA HOLIDAY
CHORWACJA
/ CROATIA
DUBROWNIK (DBV)
/ DUBROVNIK (DBV)
ITAKA, RAINBOW TOURS
CZARNOGÓRA
/ MONTENEGRO
PODGORICA (TGD)*
RAINBOW TOURS
HURGHADA (HRG)
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, EXIM, ALFA STAR, SUN&FUN, WEZYR HOLIDAYS,
NECKERMANN POLSKA, PRIMA HOLIDAY, NET HOLIDAY
SHARM EL SHEIKH (SSH)
ITAKA, SUN&FUN, RAINBOW TOURS, EXIM, NECKERMANN POLSKA, ALFA STAR,
PRIMA HOLIDAY, NET HOLIDAY
MARSA EL ALAM (RMF)
ITAKA, EXIM, SUN&FUN, ALFA STAR
EGIPT
/ EGYPT
PODRÓŻ LET’S TRAVEL
KIERUNEK / DESTINATION
TABA (TCP)*
ITAKA
ATENY (ATH) / ATHENS (ATH)*
GRECOS HOLIDAY
CHANIA (CHQ)
GRECOS HOLIDAY, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, ITAKA
HERAKLION (HER)
GRECOS HOLIDAY, ITAKA, SUN&FUN, EXIM, WEZYR HOLIDAYS, NECKERMANN POLSKA, ALFA STAR,
TUI POLAND, NET HOLIDAY
KALAMATA (KLX)*
GRECOS HOLIDAY
KEFALONIA (EFL)*
/ CEPHALONIA (EFL)*
GRECOS HOLIDAY
KORFU (CFU)
GRECOS HOLIDAY, RAINBOW TOURS, ALFA STAR, ITAKA, TUI POLAND, WEZYR HOLIDAYS,
NECKERMANN POLSKA, NET HOLIDAY
KOS (KGS)
GRECOS HOLIDAY, ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, NECKERMANN POLSKA
RODOS (RHO)
/ RHODOS (RHO)
GRECOS HOLIDAY, RAINBOW TOURS, ITAKA, TUI POLAND, WEZYR HOLIDAYS, SUN&FUN,
NECKERMANN POLSKA, ALFA STAR, NET HOLIDAY
SALONIKI (SKG)
/ THESSALONIKI (SKG)
GRECOS HOLIDAY, RAINBOW TOURS
ZAKINTOS (ZTH) / ZAKYNTHOS (ZTH)
GRECOS HOLIDAY, ITAKA, TUI POLAND, WEZYR HOLIDAYS, RAINBOW TOURS, NET HOLIDAY
BATUMI (BUS)*
RAINBOW TOURS
GRECJA
/ GREECE
GRUZJA
/ GEORGIA
HISZPANIA
/ SPAIN
BARCELONA (BCN)
RAINBOW TOURS, ALFA STAR, ITAKA, EXIM, WEZYR HOLIDAYS, NET HOLIDAY
FUERTEVENTURA (FUE)
SUN&FUN, ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS
GRAN CANARIA (LPA)
ITAKA, TUI POLAND
MALAGA (AGP)
ITAKA, RAINBOW TOURS
PALMA DE MALLORCA (PMI)
GRECOS HOLIDAY, ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, EXIM, NECKERMANN POLSKA
TENERYFA (TFS) / TENERIFE (TFS)
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS
AGADIR (AGA)
ITAKA, RAINBOW TOURS, EXIM, NECKERMANN POLSKA, NET HOLIDAYw
FARO (FAO)
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, NET HOLIDAY
MADERA (FNC)*
ITAKA, TUI POLAND
MAROKO
/ MOROCCO
PORTUGALIA
/ PORTUGAL
TUNEZJA
/ TUNISIA
DJERBA (DJE)*
SUN&FUN
ENFIDHA (NBE)
SUN&FUN, NECKERMANN POLSKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, EXIM,
PRIMA HOLIDAY, NET HOLIDAY
MONASTYR (MIR) / MONASTIR (MIR)
ITAKA
ANTALYA (AYT)
WEZYR HOLIDAYS, SUN&FUN, RAINBOW TOURS, ITAKA, TUI POLAND, ALFA STAR,
EXIM, NECKERMANN POLSKA, PRIMA HOLIDAY, NET HOLIDAY
TURCJA
/ TURKEY
WŁOCHY
/ ITALY
BODRUM (BJV)
TUI POLAND, RAINBOW TOURS, ITAKA, EXIM, ALFA STAR, WEZYR HOLIDAYS
DALAMAN (DLM)
ITAKA, TUI POLAND, WEZYR HOLIDAYS, RAINBOW TOURS, ALFA STAR
IZMIR (ADB)
TUI POLAND, ITAKA
LAMEZIA – TERME (SUF)*
ITAKA
SARDYNIA / OLBIA (OLB)*
SARDINIA / OLBIA (OLB)*
RAINBOW TOURS
* Nowe kierunki czarterowe dostępne bezpośrednio z Poznania w sezonie LATO 2014 / New charter flights available directly from Poznań in SUMMER 2014
14
Let’s fly
Dubrownik
/ Dubrovnik
EUROLOTEM
do Chorwacji!
To Croatia by EUROLOT!
Jeden z najpiękniejszych krajów naszego kontynentu nieustająco przyciąga miłośników
klimatów śródziemnomorskich. Wyjątkowy w globalnej skali typ wybrzeża, z niezliczonymi
wyspami położonymi równolegle do linii brzegowej, ciągnie się długimi kilometrami.
One of the most stunning countries on our continent is still extremely popular with tourists
who love the Mediterranean climate. A unique coast dotted with numerous islands located
parallel to the coast line that stretch out for many kilometres.
R
wyboru, doceniana przez
tysiące Polaków. W zeszłym sezonie z przelotów
EUROLOTU skorzystało
20 tysięcy podróżnych.
Samodzielnie wynajmują
apartamenty, samochody
czy jachty, by zwiedzić całe
wybrzeże.
W zależności od terminu, ceny za lot w obie strony zaczynają się od 500
złotych. Przewoźnik oferuje zniżki w wysokości 33%
od taryfy dla dzieci w wieku 2 – 15 lat, natomiast dla
niemowląt do 2 lat – 90%
taryfy. W cenie biletów
wliczony jest również
przewóz jednej sztuki bagażu podręcznego do 8 kg
i jednej sztuki bagażu rejestrowanego do 15 kg.
Rezerwacja
biletów
oraz pozostałe informacje:
www.eurolot.com
T
It is a paradise for
diving, sailing and
sunbathing enthusiasts. Historical sites?
They are important items
on a UNESCO’s World
Heritage List of Cultural
and Natural Landmarks.
Local cuisine will satisfy
connoisseurs of seafood,
shish kebabs, olives,
good wine and unique liqueurs.
Is there anything that
can put us off going to
Croatia on holiday? Maybe only one thing – a long
road trip from Poland. But
we can easily get round
this problem by taking a
plane from Poznań! From
14th June to 4th October,
every Saturday we can
take off to Dubrovnik or
Zadar and after less than
3 hours start our Mediterranean holiday! Individually organized stay is
a total freedom of choice
appreciated by thousands
of Polish tourists. Last
season, 20 thousand
travellers chose the offer
of EUROLOT. They rent
their
accommodation,
cars or yachts themselves
in order to visit the whole
coast.
Depending on a date,
the prices for a return
ticket start from PLN
500. The carrier offers
discounts of 33% for
children aged 2 to 15,
whereas children under
the age of 2 can count on
90% discount. The prices
include one piece of hand
luggage up to 8 kilos and
one piece of registered
luggage up to 15 kilos.
Ticket reservation and
additional information on:
www.eurolot.com
KIERUNEK
/DESTINATION
DZIEŃ TYGODNIA
/DAY
ODLOT Z POZNANIA
/ DEPARTURE FROM POZNAŃ
PRZYLOT DO DUBROWNIKA
/ARRIVAL IN DUBROVNIK
Dubrovnik DBV
6
14:35
17:25
KIERUNEK
/DESTINATION
DZIEŃ TYGODNIA
/DAY
ODLOT Z DUBROWNIKA
/ DEPARTURE FROM DUBROVNIK
PRZYLOT DO POZNANIA
/ARRIVAL IN POZNAŃ
Poznań (POZ)
KIERUNEK
/DESTINATION
Zadar (ZAD)
KIERUNEK
/DESTINATION
Poznań (POZ)
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
aj dla amatorów
nurkowania,
żeglowania czy plażowania. Zabytki? Tworzą ważny rozdział Listy
Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Oferta kulinarna – zachwyci
smakoszy owoców morza, szaszłyków, oliwek,
dobrego wina lub unikatowych likierów.
Czy coś może zniechęcić
do wakacji w Chorwacji?
Chyba tylko jedno: długa,
lądowa, podróż z Polski. Tę
przeszkodę eliminuje oferta przelotów z Poznania!
Od 14 czerwca do 4 października, w każdą sobotę
można wystartować do
Dubrownika i Zadaru, by
po niecałych 3 godzinach
lotu rozpocząć śródziemnomorskie wakacje! Indywidualnie organizowany
pobyt to całkowita wolność
6
10:55
13:45
DZIEŃ TYGODNIA
/DAY
ODLOT Z POZNANIA
/ DEPARTURE FROM POZNAŃ
PRZYLOT DO ZADARU
/ARRIVAL IN ZADAR
6
17:30
19:45
DZIEŃ TYGODNIA
/DAY
ODLOT Z ZADARU
/ DEPARTURE FROM ZADAR
PRZYLOT DO POZNANIA
/ARRIVAL IN POZNAŃ
6
14:25
16:40
15
Bałkańska przygoda
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
The Balkan Adventure
Stare miasto w w Budwie, Czarnogóra
/ The old city in Budwa, Montenegro
Jeszcze nieodkryte przez masową turystykę,
ale już coraz bardziej pożądane na listach
wakacyjnych wypraw. Dlaczego? Skaliste
wybrzeża, plaże i porty w zatokach, starówki
otoczone grubymi murami obronnymi.
Nad linią brzegową górują coraz wyższe
szczyty, w głębi lądu – stare miasta
i miasteczka, górskie monastyry i twierdze.
They have not been discovered by mass
tourism just yet, but they are becoming
increasingly more popular on holiday
destinations lists. Why is that? Rocky coasts,
beaches and harbours in gulfs, old town
squares surrounded by thick defence walls.
The coastline is dotted with higher and higher
summits, in the hinterland there are old cities
and towns, mountain monasteries
and strongholds.
16
Let’s fly
N
iespotykane cuda
przyrody – kaniony,
jaskinie,
jeziora i … fiord. Jedyna
w swoim rodzaju mieszanina kultur, języków,
religii, architektury: Bałkany. To więcej niż region
geograficzny – to styl życia, mentalność, muzyka, specyficzna kuchnia.
Trudna, wspólna historia
kilku narodów.
Mimo że są położone
relatywnie blisko Polski,
to niektóre kraje Półwyspu Bałkańskiego tchną
zupełną egzotyką. Na odkrycie czeka Czarnogóra,
Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia czy
Kosowo. Bałkańska przygoda to wiele różnych doznań, łączy w sobie smak
odkryć nieznanych zakątków i luksus nadmorskich kurortów. Niewielkie odległości sprawiają,
R
emarkable
wonders of nature – the
canyons,
caves,
lakes and… the fiord.
One of a kind mixture of
cultures, languages, religions, architectures, or
simply the Balkans. It is
so much more than just a
geographic region – it is a
lifestyle, mentality, music
and unusual cuisine. Difficult and shared history of
a few nations.
Even though they are
located relatively close to
Poland, some countries
of the Balkan Peninsular
are nothing but exotic.
Montenegro,
Albania,
Bosnia and Herzegovina,
Macedonia or Kosovo
are definitely places to
explore. The Balkan adventure means variety of
impressions. It combines
the excitement of discovering uncharted spots and
że w czasie jednego pobytu zwiedzimy nawet kilka
krajów. Forma objazdu
połączonego z wypoczynkiem to idealny pomysł
na wakacje w tym rejonie Europy: skorzystamy
z uroków piaszczystych
i kamienistych plaż, zaspokoimy chęć zwiedzania, zaskoczy nas dzika
górska przyroda. Podpowiadamy najprostszy sposób: przelot do Podgoricy
w Czarnogórze, a potem
„Bałkany znane i nieznane”
(Chorwacja, Czarnogóra,
Bośnia i Hercegowina),
„Bałkany All Inclusive”
(Chorwacja, Czarnogóra),
„Wakacje w Albanii”, „Teraz Kosovo!” (Czarnogóra, Kosowo, Macedonia,
Albania)… Biuro podróży
Rainbow Tours wybrało
najlepsze bałkańskie klimaty – czas je poznać!
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
the luxury of sea resorts.
Since the regions are located relatively close to
one another, during just
one stay we can visit even
a few countries. A touring
trip and a rest sound like
a perfect idea for holiday
in this part of Europe. We
can enjoy sandy and rocky
beaches, indulge ourselves in sightseeing, or
discover wild, mountain
nature. The easiest way
to get there is fly from
Poznań to Podogrica,
Montenegro, and then
'The Balkans Known and
Unknown' (Croatia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina), 'The Balkans
All Inclusive' (Croatia,
Montenegro), 'Holiday in
Albania', 'Now Kosovo!'
(Montenegro,
Kosovo,
Macedonia,
Albania)...
Rainbow
Tour
Travel
Agency has chosen the
best of the Balkans – it is
time to get to know it!
Przeloty czarterowe do Podgoricy
oraz
pakiety
pobytowe oferuje biuro
podróży Rainbow Tours:
www.rainbowtours.pl.
Wyloty z Poznania w każdy
czwartek od 5 czerwca do
18 września br. Do wyboru
różne warianty pobytowe:
wypoczynek, objazd zgodny
z programem ramowym lub
objazd + wypoczynek. Standard zakwaterowania: od **
do ****
Rainbow Tour Travel Agency
offers charter flights to
Podgorica
and
package
holidays: www.rainbowtours.pl
Departures from Poznań
every Thursday starting from
5th June to 18th September
this year. There are various
accommodation options to
choose from: rest, touring
trip according to a framework
schedule or touring trip
combined
with
rest.
Accommodation
standards
from two stars to four stars.
17
Posąg Medei, Batumi
/Medea statue, Batumi
Zakaukaski
kalejdoskop
Kaleidoscope
of Transcaucasia
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Natalia Swarska
Na reprezentacyjnym
placu w centrum
Batumi,
najsłynniejszego
w Gruzji
czarnomorskiego
kurortu, z wysokiego
cokołu spogląda na
miasto kolchidzka
księżniczka Medea.
W dłoni trzyma
złote runo, po które
mityczni greccy
bohaterowie pod
wodzą Jazona
wyprawili się
do Kolchidy,
najdawniejszego
gruzińskiego
państwa nad
Morzem Czarnym.
On the presentable
square in the centre
of Batumi, the most
popular Black Sea
resort in Georgia,
from a high pedestal
Medea, the Princess
of Colchis, observes
the city. She holds
the Golden Fleece in
her hand. According
to Greek mythology,
the Greek heroes
under Jason’s
command arrived in
Colchis, the ancient
Georgian land on the
Black Sea, to retrieve
the Golden Fleece.
J
akie złote runo odnajdą w dzisiejszej Gruzji
podążający
śladami
Argonautów
podróżnicy? Co skusić może do
odwiedzenia
sąsiedniej
Armenii i Azerbejdżanu,
które wraz z Gruzją tworzą Kaukaz Południowy
zwany także Zakaukaziem, krainę położoną na
południe od głównego
Pasma Kaukazu, rozpiętą
pomiędzy wodami Morza
Czarnego i Kaspijskiego?
Bez wątpienia ten położony na styku kontynentów zakątek, o burzliwej
historii i hojnie wyposażony przez naturę w przepiękne krajobrazy, w które
harmonijnie wpisują się
dzieła kolejnych pokoleń
mieszkańców, ma moc
oczarowywania przybyszów swoją różnorodnością, kolorytem i niezaprzeczalnym pięknem.
Na atrakcyjność Armenii,
Azerbejdżanu i Gruzji
składa się zarówno bogactwo walorów przyrodniczych jak i kulturowych.
Armenia,
pierwsze
chrześcijańskie państwo
Europy, to kraina wiekowych świątyń i monastyrów. Perły unikatowej
ormiańskiej
architektury
sakralnej, to średniowieczne kompleksy klasztorne
wtopione w malownicze
otoczenie, w trudno dostępnych wysokich górach,
czy nad brzegami jeziora Sewan. Wiele z tych
obiektów o typowych
spiczastych kopułach nawiązujących do kształtu
wulkanicznego
stożka
świętej dla Ormian Góry
Ararat i budowanych przeważnie pomiędzy VII a XIII
wiekiem, figuruje na liście
światowego dziedzictwa
kultury UNESCO. Nieodłącznym
elementem
armeńskiego pejzażu są
tajemnicze
chaczkary:
kamienne płyty wotywne o charakterystycznej
roślinnej
ornamentyce
W
hat
Golden
Fleece can visitors
following
the Argonauts’ tracks find
in Georgia now? How can
neighbouring
Armenia
and Azerbaijan lure tourists? These two countries,
together with Georgia,
form the South Caucasus
also known as Transcaucasia. The area spans the
southern portion of the
Caucasus Mountains and
extends from the Black
Sea to the Caspian Sea.
No doubt this land straddling the border between
two continents, with its
rich history, stunning nature, and contribution of
the subsequent generation of inhabitants, can
enchant visitors with its
diversity, rich colours and
undeniable beauty. Armenia, Azerbaijan and Georgia owe their appeal to
both natural and cultural
assets.
Armenia,
the
first
Christian state in Europe,
is a home to ancient temples and monasteries.
The jewel of the unique
Armenian sacred architecture is the Medieval
complex of monasteries
embedded into a picturesque surrounding of the
hard-to-reach mountains
or the shores of Lake Sevan. Many of these buildings erected between
the 7th and the 13th century, with characteristic
pointed domes refer to
the shape of the volcanic
cone of the biblical Mount
Ararat and are inscribed
on UNESCO’s World Heritage List. The intrinsic
elements of the Armenian
landscape are mysterious
Khatchkars – votive plates
made of stone with characteristic floral ornaments
and Armenian cross. They
are placed at the crossroads or in the gardens,
on the walls of temples
and gravestones. Geor-
Szczególne miejsce na liście turystycznych atrakcji zajmują: Upliscyche, starożytne skalne
miasto wyżłobione w zboczach góry Eruszeli i skalne miasto-klasztor Wardzia z XII w.
The special place on the list of tourist attractions takes Uplistsikhe, the ancient rock city
carved into the side of the Erusheli and Mountain Rock-cut monastery city Vardzia from the
12th century.
18
Let’s fly
z ormiańskim krzyżem,
stawiane na rozstajach
dróg czy w ogrodach, zdobiące mury świątyń a także nagrobki. Także Gruzja
obfituje w zachwycające
zarówno formą architektoniczną jak i harmonijną
symbiozą z otaczającą
naturą, zabytkowe katedry, klasztory i skalne miasta wyżłobione
w górskich zboczach. Ale
jest też stołeczne Tbilisi,
w którym nowoczesność
przenika się z wielowiekową historią i kulturą
tworząc
niepowtarzalny klimat tej metropolii
na pograniczu Wschodu
i Zachodu. Gori, rodzinne
miasto Stalina, do dzisiaj
dumnie obnosi się z jego
postacią poprzez muzealną ekspozycję. Batumi to
czarnomorski kurort, który zaskakuje swoją nieszablonowością. Zamiast
rozległych kompleksów
hotelowych otoczonych
basenami i zielenią, trafiamy tu na regularną
siatkę ulic zabudowanych
eklektycznymi i secesyjnymi kamienicami i pałacami z przełomu XIX
gia abounds in historical
cathedrals, monasteries
and rock cities carved
into the mountainsides.
It is truly amazing how
their architectural form
harmoniously blends with
nature. But there is also
Tbilisi, the capital city,
where modern life meets
centuries-old history and
culture creating a unique
atmosphere of the metropolis which combines
the East and the West.
Gori, Stalin’s hometown,
is still proud of its most
famous inhabitant and
commemorates
Stalin
with a museum exhibition. Batumi is the Black
Sea resort and it strikes
with
unconventionality.
Instead of vast hotel compounds with swimming
pools and green areas,
we come across a regular maze of streets with
eclectic and Art Nouveau
tenement houses and palaces from the turn of the
19th and 20th centuries.
It was the time when the
city was in its prime and
flourished as the international centre mostly due
Biuro podróży Rainbow Tours
proponuje w swojej letniej
ofercie wycieczki objazdowe i objazdowo-pobytowe
z przelotem z Poznania
do Batumi w Gruzji. W ofercie znajdują się imprezy
w kilku ciekawych wariantach: Gruzja, Gruzja i Armenia, Gruzja i Turcja, Gruzja,
Armenia i Azerbejdżan, lub
Gruzja, Armenia, Turcja
i Iran. Wyloty z Poznania od
21.06 do 20.09 w każdą sobotę, ceny w zależności od
programu imprezy od 3700
do 4050 zł.
Tbilisi – przykład nowoczesnej architektury
/ Tbilisi – an example of modern architekture
Monastyr Norawank w Armenii
/ Norawank Monastery in Armenia
i XX wieku. Miasto przeżywało wówczas okres
swej świetności, rozkwitało jako międzynarodowy
ośrodek wskutek powstania rurociągu transportującego ropę znad Morza
Kaspijskiego. Na drugim
końcu tego rurociągu leży
Baku, stolica Azerbejdżanu i największe miasto
Zakaukazia.
Azerbejdżan jest dla turysty jak
kalejdoskop: ze swymi
meczetami, minaretami,
pałacami chanów i karawanserajami, otwiera
wrota Orientu, jest krainą unikalnych enklaw
etnicznych, jaskiń zdobionych prehistorycznymi
rysunkami
naskalnymi,
śladów świetności handlu na Jedwabnym Szlaku, imponującego skupiska błotnych wulkanów,
ośnieżonych
górskich
szczytów i rozległych stepów.
to a pipeline transporting
crude oil from the Caspian
Sea. On the other end of
the pipeline there is Baku,
the capital of Azerbaijan
and the largest city in
Transcaucasia. Azerbaijan resembles a kaleidoscope. With its mosques,
minarets, khans’ palaces and caravansaries
it opens the gates of the
Orient and it is a land of
unique ethnic enclaves,
caves embellished with
prehistoric petroglyphs,
traces of trade on the Silk
Road, impressive cluster
of mud volcanoes, snowcapped mountain peaks
and vast steppes.
19
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
...jest też stołeczne Tbilisi, w którym nowoczesność przenika się
z wielowiekową historią i kulturą...
...there is also Tbilisi, the capital city, where modern life meets
centuries-old history and culture...
In its summer offer Rainbow
Tour Travel Agency recommends touring trips and touring trips combined with rest
stay with flights from Poznań
to Batumi, Georgia. The offer includes events in several
interesting options: Georgia,
Georgia and Armenia, Georgia
and Turkey, Georgia, Armenia
and Azerbaijan, or Georgia,
Armenia, Turkey and Iran.
Departures from Poznań from
21st June to 20th September
every Saturday, the prices
range depending on the programme from PLN 3700 to
PLN 4050.
Guten
Tag
Berlin!
Kuba Olejniczak
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Elwira Rostowska
Przewoźnik należący do potentata lotniczego Etihad Airways
ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jeszcze w tym roku zaoferuje
bezpośrednie przeloty z Poznania (POZ) do Berlina (TXL).
The carrier which belongs to the aviation giant, Etihad Airways from
the United Arab Emirates will offer direct flights from Poznań (POZ)
to Berlin (TXL) later this year.
R
egionalna
linia
lotnicza
Etihad
Regional to nowa
marka, która powstała w
wyniku zakupienia przez
Etihad Airways 33,3%
udziałów w szwajcarskiej linii Darwin Airlines.
Dzięki ponad 20 nowym
trasom przewoźnik pozwoli na skomunikowanie
wielu mniejszych europejskich portów lotniczych,
w tym Poznania, z siatką
połączeń Etihad oraz jego
strategicznych
partnerów: Air Berlin oraz Air
Serbia. Planowane wprowadzenie tzw. umowy
code share na trasie z Poznania (POZ) do Berlina
(TXL), pozwoli pasażerom
nie tylko codziennie dolecieć do stolicy Niemiec,
ale przede wszystkim zyskać dostęp do zupełnie
nowych możliwości przesiadkowych oferowanych
20
Let’s fly
przez berlińskie lotnisko
Tegel, a dalej także przez
główny port przesiadkowy
linii lotniczych Etihad zlokalizowany w Abu Zabi.
Nowa trasa z Poznania do Berlina obsługiwana będzie codziennie
od poniedziałku do niedzieli, z wykorzystaniem
turbośmigłowych samolotów typu Saab 2000,
oferujących 50 miejsc na
pokładzie. Czas przelotu
wynosić będzie zaledwie
50 minut, dzięki czemu
podróż samolotem do
Berlina okaże się bezkonkurencyjna w stosunku do
alternatywnych środków
transportu.
Lotnisko Berlin-Tegel
jest bardzo dobrze skomunikowane z centrum
metropolii. Jednym z najszybszych i najwygodniejszych sposobów na
dotarcie do głównych
L
ocal Etihad Regional is a new
brand which has
been established by taking over 33.3% of shares
in
Switzerland-based
Darwin Airlines by Etihad Airways. With over
20 new routes the carrier will connect many
small European airports,
including Poznan, with
Etihad’s route network
and its strategic partners,
Air Berlin and Air Serbia. Etihad Regional is
planning to introduce so
called code share agreements on the route between Poznań (POZ) and
Berlin (TXL). It will allow
the passengers to fly to
the capital of Germany
every day, but most of all
it will provide the passengers with completely new
connecting flights from
Berlin-Tegel Airport and
Panorama Berlina
/ Berlin overlock
then via main hub of Etihad Airways, Abu Dhabi.
The new route from
Poznań to Berlin will be
serviced everyday from
Monday to Sunday on 50seat Saab 2000, a turboprop airplane. The flight
to Berlin will take around
50 minutes which gives a
plane trip a competitive
edge over the alternative
means of transport.
Berlin-Tegel
Airport
has a very good connection with the city centre.
One of the fastest and
the most comfortable
ways to get to the main
spots is to take express
buses departing from one
of four bus stops located
in front of Terminal A and
B of Tegel (tariff zone B).
When we take X9 line, we
will get to Zoologischer
Garten in about 20 minutes, whereas line TXL
will take us to Alexanderplatz in about 30 minutes
(we have to change buses
at S-bahn at HBF station).
The new connection
is bound to become extremely popular and successful not only due to numerous connecting flights
offered by Berlin-Tegel
Airport and access to a
brand-new aviation market for the inhabitants of
Poznań and the region,
but also thanks to great
potential for direct connections between Poznań
and Berlin which will
surely benefit from Etihad
Regional’s rich offer.
PLANOWANY ROZKŁAD LOTÓW LINII LOTNICZYCH ETIHAD REGIONAL NA TRASIE POZNAŃ (POZ) – BERLIN (TXL)
ETIHAD REGIONAL’S PLANNED TIMETABLE BETWEEN POZNAŃ (POZ) AND BERLIN (TXL)
KIERUNEK
/DESTINATION
DZIEŃ TYGODNIA
/DAY
ODLOT Z BERLINA
/ DEPARTURE FROM BERIN
PRZYLOT DO POZNANIA
/ARRIVAL IN POZNAŃ
NUMER REJSU
/ FLIGHT NO.
SAMOLOT
/AIRCRAFT
CENA*
/PRICE *
Poznań (POZ)
1.3.5.7
09:35
10:30
F7278
Saab 2000
od 88,86 EUR
from €88.86
Poznań (POZ)
.2.4.6.
06:40
07:35
F7278
Saab 2000
od 88,86 EUR
from €88.86
DZIEŃ TYGODNIA
ODLOT Z POZNANIA
/ DEPARTURE FROM POZNAŃ
PRZYLOT DO BERLINA
/ARRIVAL IN BERLIN
NUMER REJSU
/ FLIGHT NO.
SAMOLOT
/AIRCRAFT
CENA*
/PRICE *
Berlin (TXL)
1.3.5.7
11:00
11:50
F7279
Saab 2000
od 69,46 EUR
from €69.46
Berlin (TXL)
.2.4.6.
08:10
09:00
F7279
Saab 2000
od 69,46 EUR
from €69.46
KIERUNEK
/DESTINATION
* najniższa dostępna cena za przelot w jedną stronę na dzień 14.02.2014 r., zawiera opłaty i podatki lotniskowe, rezerwacja na www.etihadregional.com.
* the lowest price for a single ticket on 14/02/2014 including airport taxes and charges, booking on www.etihadregional.com.
21
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
punktów w mieście jest
skorzystanie z ekspresowych linii autobusowych
rozpoczynających
swój
bieg na jednym z czterech
przystanków zlokalizowanych przed Terminalami
A i B lotniska Tegel (strefa taryfowa B). Korzystając z linii X9 dotrzemy
do dworca Zoologischer
Garten w ok. 20 minut,
natomiast wybierając linię
TXL wysiądziemy na Alexanderplatz już po ok. 30
minutach (przesiadka na
S-bahn przy dworcu HBF).
Nowe połączenie lotnicze ma ogromną szansę
na zyskanie popularności
i odniesienie sukcesu nie
tylko dzięki zapowiadanym szerokim możliwościom przesiadkowym oferowanym przez lotnisko
Tegel i dostęp do zupełnie
nowych rynków lotniczych dla mieszkańców
Poznania i regionu, ale
także dzięki ogromnemu
potencjałowi dla ruchu
bezpośredniego pomiędzy
Poznaniem a Berlinem,
który z pewnością skorzysta z nowej doskonałej
oferty Etihad Regional.
Trzy
oblicza
wymiany
walut
Three Ways
of Exchanging
Currency
Gotówkę zabieraną
w podróż lub na zagraniczny
wyjazd służbowy można
wymieniać na kilka prostych
sposobów. Jaki model wybrać,
aby zrobić to jak najtaniej
i najkorzystniej, nie tracąc
przy tym cennego czasu?
The cash we are taking
with us when we go on a trip
or travel on business can
be exchanged in a few easy
ways. Which model should we
choose in order to do it in the
least expensive and the most
convenient way and not
to waste too much time?
22
Let’s fly
K
A
antor
tradycyjny,
kantor internetowy
czy społecznościowa platforma wymiany
walut – to, jaki sposób
wymiany będzie dla nas
najwygodniejszy,
uzależnione jest głównie od
sytuacji i konkretnych
potrzeb, których jest tyle
co chętnych na wymianę.
Wystarczy tylko wybrać
formę najlepiej pasującą
do naszych oczekiwań.
traditional
exchange office, an
online
exchange
office or maybe a currency exchange social
platform – we pick the
most convenient way of
exchanging money depending on the situation
and certain needs which
can be countless. All we
have to do is select the
form which will come up
to our expectations.
WALUTY W SIECI
Jeśli środki finansowe
trzymamy na koncie i po
wymianie nadal będziemy chcieli trzymać je na
rachunku, najodpowiedniejszym rozwiązaniem
będzie wymiana waluty
w Internecie. Takie rozwiązanie powinno zainteresować
zwłaszcza
przedsiębiorców. Ta grupa dotychczas nie miała
wyboru i była skazana
na usługi banków, które
oferowały
niekorzystne
kursy. Ewentualne negocjacje można było zacząć
dopiero po przekroczeniu
kwoty 100 tys. euro. Problemem był też dostęp do
informacji. Dzisiaj klienci dobrych e-kantorów
mają gwarancję, że wymieniają środki po bieżącym kursie, zbliżonym
do tego oferowanego na
rynku Forex. Na stronach
kantorów internetowych
informacja o tym kursie
jest udostępniana i odświeżana co kilkadziesiąt
sekund. Dzięki czemu
użytkownik serwisu na
wszelkie zmiany i wahania może reagować niemal natychmiast. Komfort dokonywania wymian
w sieci przez całą dobę,
w dowolnym miejscu,
z laptopem na kolanach
lub smartfonem w dłoni,
doceniają także podróżujący, którzy – o ile posiadają dostęp do Internetu,
mogą wymienić waluty
w każdej chwili.
CURRENCIES ONLINE
If we keep our money
in a bank account and we
decide to keep it there
after the exchange, the
best solution for us will
be exchanging currency
online. This solution will
be especially appealing
to business people. They
did not use to have much
choice and they were
doomed to services of
banks which offered unfavourable exchange rates.
Any negotiations were
taken into account from
upwards of € 100 000.
An access to information
was equally challenging.
These days the customers of online exchange offices can be sure that they
exchange their money at
the current rates closed
to those offered on Forex
market. The information
about the exchange rate
is available on exchange
offices’ websites and updated every few seconds.
That way a user can immediately respond to any
changes and fluctuations.
Online exchange can
be done 24/7 no matter
where we are using our
laptop or a smartphone.
Such convenience is also
appreciated by travellers
and as long as they have
an access to the Internet, they can exchange
their money anytime they
want.
SPOŁECZNOŚĆ
– W PIERWSZEJ
KOLEJNOŚCI
Wymieniając
waluty
przez Internet, w pierwszej kolejności powinniśmy sprawdzić oferty na
platformie społecznościowej. Tutaj kurs samodziel-
SOCIAL PLATFORM
– IN THE FIRST
INSTANCE
When
exchanging
money online we should
first of all check the offers
on a social platform. Here
the currency exchange
rates are established by
the users themselves. In
practice it means we can
Barierą w przypadku wymiany
społecznościowej może być
niestety presja czasu lub brak
kontroferty. Wtedy z pomocą
przychodzi e-kantor. Zamiast
wycieczki do okienka pieniądze
wymieniamy w sieci, podobnie
jak w przypadku platformy
społecznościowej, z tą różnicą,
że po drugiej stronie jest
prawdziwy kantor..
A possible obstacle can be the
pressure of time or no counter
offer. And this is when an online
exchange office comes to aid.
Instead of going to an exchange
desk, we exchange our money
online, just as in case of a social
platform. The only difference is
that we deal with a real exchange
office on the other side.
nie ustalają użytkownicy,
co w praktyce oznacza,
że można trafić na bardzo korzystne okazje.
„Po określeniu po jakim
kursie i jaką kwotę danej
waluty chcemy wymienić
czekamy na odpowiednią
ofertę innego użytkownika, spełniającą nasze wymagania. W momencie
kiedy pasująca oferta się
pojawi, transakcja zostaje przeprowadzona automatycznie” – tłumaczy
Magdalena Hubka z internetowego kantoru pomarańczarnia.pl. Barierą
w przypadku wymiany
społecznościowej może
być niestety presja czasu
lub brak kontroferty. Wtedy z pomocą przychodzi
e-kantor. Zamiast wycieczki do okienka pieniądze wymieniamy w sieci,
podobnie jak w przypadku
platformy społecznościowej, z tą różnicą, że po
drugiej stronie jest prawdziwy kantor.
PORTFEL WYPCHANY
DOLARAMI
Osobom
potrzebującym
natychmiastowej
wymiany środków, np. jadącym na wycieczkę, wyjeżdzającym w celach biznesowych, wracającym
z zagranicy lub takim,
które po wymianie chcą
trzymać w ręku gotówkę,
najlepiej będzie pójść do
kantoru
stacjonarnego.
Kantor tradycyjny jest
idealny jeśli chcemy posługiwać się walutą krajową lub obcą właśnie
w gotówce. Jeśli wymian
dokonujemy w dodatku bardzo rzadko, zbyt
drogie może okazać się
również utrzymanie konta
walutowego.
Wymiana
w kantorze stacjonarnym
będzie wtedy najlepszym
rozwiązaniem.
Często
może okazać się również
najkorzystniejsza.
W przypadku dużych ilości gotówki możliwe jest
bowiem
negocjowanie
kursu. "Oprócz wymienianej przez nas kwoty duże
znaczenie ma także stan
kasy w danym stacjonarnym punkcie kantoru.
Jeśli kantor dysponuje
nadwyżką euro i brakuje mu w kasie złotówek,
to chcąc zwiększyć zapasy waluty krajowej chętniej będzie euro sprzedawał. Dzięki czemu
możemy zyskać kurs taki
jak na platformach internetowych" – wyjaśnia
Magdalena Hubka z pomarańczarnia.pl.
come across extremely
favourable offers. – After
we decide on the currency
exchange rate and what
amount of money we
would like to exchange,
we are waiting for the
right offer of another
user which meets our
expectations. As soon as
such offer comes up, the
transaction is performed
automatically – explains
Magdalena Hubka from
the online exchange office pomarańczarnia.pl.
A possible obstacle can
be the pressure of time
or no counter offer. And
this is when an online
exchange office comes to
aid. Instead of going to an
exchange desk, we exchange our money online,
just as in case of a social
platform. The only difference is that we deal with
a real exchange office on
the other side.
A WALLET STUFFED
WITH DOLLARS
People who need to
exchange money right
away, for instance those
who go on a trip, travel
on business, come back
from abroad or those who
want to have cash in their
pocket after exchanging money, should by all
means use a brick-andmortar exchange office.
A traditional exchange
office is perfect when we
want local or foreign currency in cash. Additionally, if we exchange money
very seldom, keeping a
foreign currency account
may be too expensive.
The best solution in
such case is to exchange
money in a traditional exchange office. It may also
turn out the most beneficial. If we are exchanging
a substantial amount of
cash, we can negotiate
an exchange rate. 'Apart
from the amount we
wish to exchange, a crucial factor is balance of
cash in a given office. If
the office has more euros
than zlotys, they are willing to sell euros in order
to increase the amount
of Polish currency. That
way a buyer can get the
exchange rates similar
to those offered by so-
cial platforms' – explains
Magdalena Hubka from
pomarańczarnia.pl.
„22-letnia
działalność
na rynku pozwoliła nam
przerobić każdą formę wymiany walut. Doświadczenie pokazało nam, że nie
ma jednego, najlepszego
sposobu kupna czy sprzedaży waluty a na wybór
odpowiedniego rozwiązania
składa się naprawdę wiele
czynników. W zależności
od osobistych preferencji,
sytuacji, w której się znajdujemy i potrzeb, klient ma
do wyboru zaufany kantor
tradycyjny albo wymianę
pieniędzy w sieci” – mówi
Przemysław Jarno, właściciel i założyciel sieci kantorów Pomarańczarnia oraz
internetowego serwisu pomarańczarnia.pl.
We have been on the market for 22 years and we are
familiar with the ins and
outs of exchanging money.
Our experience shows there is no one perfect way of
buying or selling currency
and it takes many factors
to pick the right solutions.
Depending on clients’ individual preferences, situation they are in and their
needs, they can choose
between a reputable traditional exchange office and
exchanging money online
– says Przemysław Jarno,
the owner and founder of
Pomarańczarnia, the chain
of exchange offices, and the
Internet service pomarańczarnia.pl.
23
Dusseldorf w nowej odsłonie!
Na pokładach Germanwings
A Brand-new Face of Dusseldorf!
Aboard Germanwings
Kuba Olejniczak
Elwira Rostowska
Wraz z początkiem sezonu Lato 2014 obsługa wszystkich bezpośrednich rejsów na trasie
z Poznania (POZ) do Dusseldorfu (DUS) oficjalnie zostanie przejęta przez linie lotnicze
Germanwings – spółkę zależną w 100% od niemieckiej Lufthansy.
Starting from Summer 2014, all direct flights from Poznań (POZ) to Dusseldorf (DUS) will be
officially taken over by Germanwings Airlines, a fully-owned subsidiary of Lufthansa.
P
LATANIE FLYING
rzeniesienie większości lotów realizowanych do tej
pory przez Lufthansę (za
wyjątkiem
wykonywanych z Frankfurtu i Monachium oraz lotów dalekodystansowych) pod
skrzydła spółki-córki linii
lotniczych Germanwings,
to z jednej strony element
nowej strategii niemieckiego giganta, a z drugiej
olbrzymia rewolucja na
europejskim rynku przewozów lotniczych. Germanwings jako tania linia
lotnicza zaoferuje dużo
tańsze bilety lotnicze niż
oferowane do tej pory
przez Lufthansę.
Za przelot z Poznania
do Dusseldorfu zapłacimy
w najniższej taryfie Basic
zaledwie 33,00 EUR.
Na trasach German-
wings dostępne będą
również wyższe taryfy – Smart oraz Best,
w których pasażerom
przysługują
dodatkowe
przywileje, również te zarezerwowane wyłącznie
dla osób podróżujących
dotychczas w klasie biznes Lufthansy. Nowe
Germanwings to także
oferta gwarantowanych
europejskich przesiadek
w Dusseldorfie – z Poznania m.in. do Bazylei, Lyonu, Mediolanu, Hamburga czy Norymbergi. Rejsy
z Poznania do Dusseldorfu będą wykonywane wg
dotychczasowego rozkładu lotów (1_345__) z wykorzystaniem odrzutowych
samolotów typu Bombardier CRJ900NextGen.
Do zobaczenia na pokładach Germanwings!
T
aking over majority of flights previously performed by
Lufthansa (except flights
to Frankfurt and Munich
and long-haul flights) by
a daughter company Germanwings is a part of a
new strategy of the German giant, but what is
more it is a huge revolution on the European market of air transport. Germanwings as a low-cost
airlines will offer the tickets considerably cheaper
than those offered so far
by Lufthansa. A flight
from Poznań to Dusseldorf in Basic fare will cost
only €33. Germanwings
has also prepared more
premium fares such as
Smart and Best where
passengers can enjoy additional services includ-
ing privileges which were
previously addressed to
travellers flying Business
Class with Lufthansa.
New Germanwings is an
offer which guarantees
the possibility to change
planes
in
Dusseldorf
while travelling around
Europe – from Poznań
to, for instance, Basel,
Lyon, Milan, Hamburg, or
Nuremberg. Flights from
Poznań to Dusseldorf will
be performed according
to the existing timetable
(1_345__) on the Bombardier CRJ900NextGen jet
aircrafts.
See you aboard Germanwings!
ROZKŁAD LOTÓW GERMANWINGS NA TRASIE POZNAŃ – DUSSELDORF WRAZ Z OFERTĄ LOTÓW TRANZYTOWYCH.
TIMETABLE OF GERMANWINGS FROM POZNAŃ TO DUSSELDORF WITH THE OFFER OF TRANSIT FLIGHTS.
KIERUNEK
/DESTINATION
DNI TYGODNIA
/ DAYS OF THE WEEK
ODLOT Z POZNANIA
/ DEPARTURE FROM POZNAŃ
PRZYLOT DO DUSSELDORFU
/ARRIVAL IN DUSSELDORF
SAMOLOT
/AIRCRAFT
CENA*
/PRICE *
1.345..
12:55
14:15
CRJ900 NextGen
od 33,00 EUR
from €33
DNI TYGODNIA
/ DAYS OF THE WEEK
ODLOT Z POZNANIA
/ DEPARTURE FROM POZNAŃ
PRZYLOT
/ARRIVAL
SAMOLOT
/AIRCRAFT
CENA*
/PRICE *
Bazylea (BSL)
1.345..
12:55
20:10
CR9 / A319
od 69,99 EUR
from €69.99
Hamburg (HAM)
1.345..
12:55
17:00
CR9 / A319
od 59,99 EUR
from €59.99
Lyon (LYS)
1.345..
12:55
19:55
CR9 / A319
od 99,00 EUR
from €99.00
Mediolan (MXP)
1.345..
12:55
20:40
CR9 / A319
od 59,99 EUR from
€59.99
Norymberga
(NUE)
1.345..
12:55
18:55
CR9 / A319
od 59,99 EUR
From €59.99
Dusseldorf (DUS)
via DUS
* najniższa dostępna cena za przelot w jedną stronę na dzień 14.02.2014 r. (taryfa Basic), zawiera opłaty i podatki lotniskowe, rezerwacja na www.germanwings.com.
* the lowest price for a single ticket on 14/02/2014 (Basic fare) including airport taxes and charges, booking on www.germanwings.com.
24
Let’s fly
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Nowości
w klasie
biznes
What is New
in Business Class
Anna Kurz
Specjalistka ds. obsługi pasażerskiej w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Passenger Service Specialist at Poznań-Airport
Rozbudowana i zmodernizowana strefa odlotów naszego
lotniska wzbogaciła się o nowe wnętrza salonu Business
Executive Lounge. Do współpracy zaprosiliśmy Studio
Projektowe Dekoratorni, a cały proces powstawania
nowych powierzchni został udokumentowany
w ogólnopolskim programie telewizyjnym Dekoratornia.
The extended and modernized departure zone at our
airport has been expanded with new interior of Business
Executive Lounge. We invited Dekoratornia Design Studio
to help us with the project and the whole process of
creating the new space was recorded by the national TV
programme Dekoratornia.
fot. Piotr Strużyński
25
T
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
o pierwszy taki projekt wśród polskich
lotnisk!
Otwarcie
nowych powierzchni łączymy z kolejnymi propozycjami dla pasażerów
ceniących czas i komfort
podróży.
NOWY SALONIK
BIZNES KLASY
300 m² powierzchni
nowego salonu Biznes
Klasy, usytuowanego w
strefie odlotów za linią
kontroli bezpieczeństwa,
to nietuzinkowo urządzone wnętrze, zapewniające nie tylko wyjątkową
atmosferę, ale także w
pełni spełniające potrzeby
wylatujących z Poznania
pasażerów. Studio Projektowe Dekoratorni zapewniło udział uznanych
architektów – Przemysława Lisieckiego i Macieja
Bogaczewicza.
Swą wyjątkowość nowy
salon Business Executive
Lounge zawdzięcza oryginalnym rozwiązaniom
dekoratorskim, nieczęsto
spotykanym na lotniskach. Uwagę zwracają
zgodne z identyfikacją
wizualną Portu, żywe elementy kolorystyczne, niespotykane formy mebli,
nowoczesne wzornictwo
pozostałych elementów
wykończenia oraz strefa
roślin. Wyposażenie pochodzi od regionalnych
producentów,
promujących polski design. Osiągnięto zgodny z założeniem
projektowym efekt przytulnego, sprzyjającego relaksowi wnętrza.
Oferta salonu to międzynarodowy
standard
klasy biznes: samoobsługowy barek z bogatą ofertą zimnych i gorących napojów bezalkoholowych,
zimnych przekąsek oraz
szeroką gamą alkoholi
do wyboru. Oczekując na
odlot można skorzystać z
internetu, drukarki i faksu,
dostępna jest także aktualna prasa polska oraz zagraniczna.
26
Let’s fly
I
t is the first project of
that kind at a Polish
airport! Opening of the
new space is yet another
proposal for the passengers who value time and
comfort of their trip.
NEW BUSINESS
EXECUTIVE LOUNGE
300-square-meter
Business
Executive
Lounge located in the
departure area behind
security check line means
unusual interior that not
only guarantees exceptional ambience, but also
need all the needs of
the passengers departing from Poznań. Dekoratornia Design Studio
was represented by two
talented
designers
–
Przemysław Lisiecki and
Maciej Bogaczewicz.
The new Business
Executive Lounge is exceptional mostly due to
original solutions, quite
rare at the airports. Lively colourful elements,
unusual furniture forms,
modern design of finishing and lush plant zone
are the most riveting elements of the lounge and
what is more they allude
to Poznań Airport’s corporate identity. All elements
of the interior come from
the regional producers in
order to promote Polish
design. The original idea
was to create a cosy, relaxing area and this goal
was fully achieved.
The lounge offers international business class
standard: self-service bar
with plenty of cold and
hot non-alcoholic drinks,
snacks and the variety of
alcoholic beverages. Passengers waiting for their
flight can use the Internet, a printer and a fax
machine or read Polish
and foreign magazines
and newspapers.
300 m²
powierzchni
nowego salonu
Biznes Klasy,
usytuowanego
w strefie
odlotów
za linią kontroli
bezpieczeństwa,
to nietuzinkowo
urządzone
wnętrze,
zapewniające
nie tylko
wyjątkową
atmosferę,
ale także
w pełni
spełniające
potrzeby
wylatujących
z Poznania
pasażerów.
300-squaremeter Business
Executive
Lounge located
in the departure
area behind
security check
line means
unusual interior
that not only
guarantees
exceptional
ambience, but
also meets all
needs of the
passengers
departing from
Poznań.
Prawo do korzystania
z salonu Business Executive Lounge posiadają:
• pasażerowie lecący klasą
business (opłata za skorzystanie z Salonu BEL
zawarta jest w cenie biletu)
• pasażerowie, którzy uiszczą jednorazową opłatę
(stawka wynosi 50 zł
netto za osobę)
• pasażerowie posiadający
złote karty lojalnościowe
wydane przez linie lotnicze będące członkami
Star Alliance
• pasażerowie posiadający
srebrne karty lojalnościowe wydane przez linie
lotnicze będące członkami Star Alliance (dopłata
30 zł netto za osobę)
• pasażerowie posiadający
karty Priority Pass
• pasażerowie posiadający
karty Diners Club International
• pasażerowie posiadający
karty Airport Angel
• pasażerowie posiadający
karty DragonPass
• pasażerowie posiadający
vouchery od biur podróży
Business Executive
Lounge is available to:
• passengers travelling in
business class (the fee
for using BEL is included in the ticket price)
• passengers who pay a
single fee of PLN 50 per
person
• holders of gold loyalty
cards issued by the airlines which are Star Alliance members
• holders of silver loyalty
cards issued by the airlines which are Star
Alliance members (the
additional fee is PLN 30
per person)
• holders of Priority Pass
cards
• holders of Diners Club
International cards
• holders of Airport Angel
cards
• holders of DragonPass
cards
• passengers with a voucher from travel agencies
„Postanowiliśmy wyróż­
nić nasze pomieszczenia
Biznes Klasy, by podnieść
komfort obsługi pasażerów
oraz uatrakcyjnić ofertę lotniska liniom lotniczym i biurom podróży. Współpraca
z Dekoratornią zapewniła
ponadstandardowy poziom
projektu
architektonicznego, wykończenia oraz
urządzenia przy udziale licznych partnerów z branży
wnętrzarskiej”
–
mówi
Mariusz Wiatrowski, Prezes
Zarządu Portu (na zdjęciu
poniżej).
'We have decided to mark
out our Business Class area
in order to enhance the comfort of passenger service and
make an offer of our airport
more attractive to airlines
and travel agencies. Collaboration with Dekoratornia has
resulted in premium standard of architectural design,
finishing and equipment with
support of our partners from
interior design industry.'
Mariusz
Wiatrowski,
President of the Management Board at Poznań Airport (on the photo below).
fot. Piotr Strużyński
fot. Piotr Strużyński
FAST TRACK
– SZYBCIEJ
I WYGODNIEJ
Od marca dla pasażerów poznańskiego lotniska oferujemy nowość
związaną z Salonikiem
Business Executive Lounge: FAST TRACK, czyli
indywidualna
kontrola
bezpieczeństwa
przed
wejściem do strefy odlotów. Pasażerowie korzystający z tej usługi unikają
w ten sposób konieczności
oczekiwania do stanowisk
kontroli bezpieczeństwa
w kolejce. FAST TRACK
skierowany jest do pasażerów, którzy cenią sobie
czas przed podróżą i komfort na wszystkich jej etapach.
Usługę FAST TRACK
oraz FAST TRACK+Business
Executive Lounge można
wykupić w Punkcie Informacji Lotniskowej w strefie ogólnodostępnej. Jednorazowe wejście oraz
karty miesięczne i roczne
Business Executive Lounge można zakupić w Saloniku Business Executive
Lounge.
W razie pytań prosimy
o kontakt:
telefon:
+48 61 849 21 07
+48 61 849 29 25
+48 669 652 510
e-mail:
[email protected]
Port Lotniczy PoznańŁawica jest pierwszym lotniskiem w Polsce, w którym
pasażerowie
posiadający
karty DragonPass mogą
skorzystać z oferty Saloniku
Business Executive Lounge.
FAST TRACK
– FASTER AND MORE
COMFORTABLE
Starting from March
we are offering a new service connected with Business Executive Lounge:
FAST TRACK. It is an
individual security check
before entering the departure zone. The passenger who will use this
option can avoid queuing
to security check. FAST
TRACK is addressed to
the passengers who want
to make the most of their
time before the flight and
value comfort throughout
their entire trip.
FAST TRACK and FAST
TRACK+Business Executive Lounge services can
be purchased at the Airport Information Desk on
the landside. Single admission as well as Business Executive Lounge
monthly and yearly cards
are available at Business
Executive Lounge.
40 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ
/ PLN 40 NETT PER PERSON
FAST TRACK
JEDNORAZOWE WEJŚCIE
DO SALONIKU BUSINESS EXECUTIVE LOUNGE
/ SINGLE ADMISSION
TO BUSINESS EXECUTIVE LOUNGE
50 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ
/ PLN 50 NETT PER PERSON
FAST TRACK + BUSINESS EXECUTIVE LOUNGE
/ FAST TRACK + BUSINESS EXECUTIVE LOUNGE
80 ZŁ NETTO ZA OSOBĘ
/ PLN 80 NETT PER PERSON
MIESIĘCZNA KARTA BUSINESS EXECUTIVE LOUNGE
/ MONTHLY CARD TO BUSINESS EXECUTIVE LOUNGE
200 ZŁ NETTO
/ PLN 200 NETT
ROCZNA KARTA BUSINESS EXECUTIVE LOUNGE
/ YEARLY CARD TO BUSINESS EXECUTIVE LOUNGE
1500 ZŁ NETTO
/ PLN 1500 NETT
Usługa FAST TRACK +
pobyt w Saloniku Business
Executive Lounge to idealny pomysł na upominek
firmowy dla partnerów biznesowych lub doskonały
sposób na umilenie sobie
wylotu z Poznania, a także
na prezent dla bliskch Tobie
osób!
FAST TRACK + Business
Executive Lounge service is
a great idea for a corporate
gift to business partners
or a fantastic way to make
our departure from Poznań
even nicer. It is also a
great gift to our family and
friends!
Should you have any questions, please contact us:
phone no.:
+48 61 849 21 07
+48 61 849 29 25
+48 669 652 510
e-mail address:
[email protected]
Poznań Airport is the first
Polish airport where the passengers with DragonPass
cards are allowed to use
Business Executive Lounge.
fot. Dekoratornia
27
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
...oferujemy nowość związaną
z Salonikiem Business
Executive Lounge: FAST TRACK,
czyli indywidualna kontrola
bezpieczeństwa przed wejściem
do strefy odlotów.
...we are offering a new service
connected with Business Executive
Lounge: FAST TRACK. It is an
individual security check before
entering the departure zone.
Parkuj blisko,tanio
i bezpiecznie na Ławicy
Park Closer, Cheaper and Safer at Poznań Airport
Dział Rozwoju i Planowania Inwestycji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Development and Investment Planning Department at Poznań Airport
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Parking wschodni P1, położony
bezpośrednio przy terminalu pasażerskim,
otwiera swe podwoje dla pasażerów
i klientów poznańskiego lotniska.
The eastern car park P1 located right
next to the passenger terminal
has been just opened for passengers
and clients of Poznań Airport.
NOWY PARKING
Biało-błękitne banery
nowego operatora parkingowego już wskazują drogę dojazdową do parkingu
wschodniego P1 zlokalizowanego na wschód odterminala odlotów (T2).
Pasażerowie udający się
w parodniową podróż,
os­o­by
­odprowadzające
pa­­­­sa­­że­rów na lot, a ­także
klienci i kontrahenci Portu Lotniczego znajdą
tam komfortowe warunki
do zaparkowania swego
pojazdu na jednym z 223
miejsc postojowych. Dla
wygody i ­bezpieczeństwa
użytkowników,
parking
jest oświetlony i objęty
systemem monitoringu,
a profesjonalna ob­
słu­
ga sprawuje całodobowy
nad­
zór nad obiektem.
Wjazd na parking jest
możliwy w dwóch miejscach – ze skrzyżowania
ul. Bukowska – Złotowska oraz tuż przed szlabanami wjazdowymi na
teren Portu Lotniczego.
Pojazdy
opuszczające
par­­king wyjeżdżają wyłącznie przez skrzyżowanie z ul. Złotowską.
NEW CAR PARK
White and blue banners of a new car park
operator are showing the
way to the eastern car
park P1 located east of
the departure terminal
(T2). Passengers setting
off on a several-day trip,
people seeing passengers
to the airport, clients and
contractors of Poznań Airport will find convenient
conditions to park their
cars on one of 223 parking places. To make it
even more comfortable
and safer for users, the
car park is lit and attended by professional staff
24/7. The car park can
be reached in two ways
– at the crossroads of
Bukowska and Złotowska
streets or right before the
entrance bar to Poznań
Airport. Cars leaving the
car park can use only the
exit in Złotowska Street.
fot. Joanna Lewicka
fot. Joanna Lewicka
fot. Joanna Lewicka
28
Let’s fly
KORZYSTNE CENY
Przez pierwsze 15 min.
postoju korzystanie z parkingu jest bezpłatne –
podobnie jak na Strefie
Ograniczonego
Postoju
bezpośrednio przed terminalami pasażerskimi,
jednak koszt dłuższego postoju na parkingu
wschodnim kształtuje się
korzystniej. Przykładowo
za 1h postoju zapłacimy
5zł, za 2h – 10zł, a za 3h
– 15zł. Pełen cennik usług
ukazuje załączona ­tabela.
Ponadto,
na
stronie
­internetowej
operatora
www.apcoa.pl można doko­
nać rezerwacji miejsca
parkingowego. Jest to drugi – po parkingu długoterminowym P5 – parking
na terenie Portu Lotniczego
Poznań-Ławica
udostęp­niający możliwość
inter­netowej
­rezerwacji
­miej­sc. Dla ­usprawnienia
wyjazdu, parking wschodni P1 wyposażony jest
w kasę automatyczną
zlokalizowaną przy przejściu do terminala pasażerskiego, która umożliwia
szybkie i samodzielne
do­ko­na­nie płatności. Alternatywnie opłatę można uiścić w stróżówce
parkingu przy wyjeździe.
Płatność w obu punktach
możliwa jest wyłącznie
gotówką.
OFERTA VIP
Klienci parkingu wscho-­
dnie­
go P1 oraz parkingu
długoterminowego
P5
mają prawo skorzystać z
oferty specjalnej, w ramach której – po dokonaniu odprawy biletowo-bagażowej – za okazaniem
biletu parkingowego upoważnieni są do przejścia
REASONABLE PRICES
The first 15 minutes
of using the car park are
free – just like in the
Limited Parking Zone in
front of the passenger
terminal. However the
cost of a longer stay on
the eastern car park is
lower. For instance, for
a one-hour stay we will
pay PLN 5, for a twohour stay – PLN 10, and
a three-hour stay will cost
us PLN 15. A complete
price list is shown in the
table below. Besides, we
can book a parking place
on the operator’s website
www.apcoa.pl. This is the
second car park, after a
long-term car park P5, at
Poznań Airport which allows on-line booking. To
facilitate exit, the eastern
car park P1 is equipped
with an automatic payment machine located at
the car park exit towards
passenger terminals so
that the users can make a
payment fast and without
any assistance. Alternatively the payment can
be made at the parking
booth at the exit gate.
Both kinds of payment
can be made only in cash.
VIP OFFER
Clients of the eastern
car park P1 and the longterm car park P5 are entitled to use a special offer
– after they check in and
show their parking ticket
they are allowed to use
a FAST TRACK gate at
the security check out of
turn. One parking ticket
can be used by maximum
four adults. Additionally,
clients of the eastern car
park P1 and the long-term
Dla
usprawnienia
wyjazdu,
parking
wschodni P1
wyposażony
jest w kasę
automatyczną
zlokalizowaną
przy przejściu
do terminala
pasażerskiego,
która umożliwia
szybkie
i samodzielne
dokonanie
płatności.
To facilitate exit,
the eastern car
park P1
is equipped
with an
automatic cash
register located
at the passage
to the passenger
terminal so
that the users
can make a
payment fast
and without any
assistance.
Na wszelkie pytania
i uwagi klientów dotyczące parkingu wschodniego
chętnie odpowie obsługa
Parkingu P1.
car park P5 are entitled
to lower fee to enter the
new Business Executive
Lounge in the departure
zone (after they pass security check). The guests
of Business Executive
Lounge have at their disposal a wide variety of
beverages and snacks,
the Internet, a printer,
a fax machine, and Polish
and foreign press.
The car park’s staff will
be pleased to address all
questions and comments
concerning car park P1 expressed by the clients.
Contact details:
APCOA Parking Polska
Sp. z o.o.
phone no.:
+48 696 041 162
e-mail address:
[email protected]
www.apccoa.pl
Kontakt:
APCOA Parking Polska
Sp. z o.o.
tel: +48 696 041 162
e-mail:
[email protected]
www.apccoa.pl
29
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
fot. Joanna Lewicka
poza kolejnością przez
kontrolę bezpieczeństwa
bramką FAST TRACK.
Na jeden bilet parkingowy bramką FAST TRACK
mogą przejść maksymalnie 4 osoby dorosłe.
Podobnie – za okazaniem biletu parkingowego – klientom parkingu
wschodniego P1 oraz długoterminowego P5 przysługuje znaczna zniżka na
wstęp do nowo otwartego
luksusowego salonu Business Executive Lounge w
hali odlotów (po przejściu
kontroli bezpieczeństwa).
Goście salonu BEL mogą
skorzystać z barku samoobsługowego oferującego
bogaty wachlarz napojów
i przekąsek, a także z internetu, drukarki i faksu
oraz prasy polskiej i zagranicznej.
Plusy podróży
z SAS
Elwira Sabatowska
LATANIE FLYING
Benefits from Travelling
with SAS
D
ynamiczny rozwój
oznacza
także:
ciągłe ulepszanie
oferty przygotowanej w
oparciu o realne potrzeby
pasażerów, proces wymiany floty na najnowocześniejsze typy samolotów (zarówno Boeing
jak i Airbus), czy sukcesywne
wprowadzanie
nowoczesnych
rozwiązań mobilnych. Z wielu
oferowanych przez SAS
udogodnień chętnie korzystają także podróżni
z Poznania.
SAS jest jedną z wiodących linii lotniczych w Europie i jednym
z najprężniej rozwijających się przewoźników na rynku polskim.
Wbrew powszechnie panującym w branży nastrojom „kryzysowym”,
linii wiedzie się coraz lepiej – SAS regularnie poprawia wyniki, czego
dowodem był odnotowany w ubiegłym roku finansowym zysk netto
z operacji lotniczych.
SAS is one of the leading airlines in Europe and one the fastestgrowing carriers on the Polish market. Contrary to ‘crisis’ moods
in the industry, Scandinavian Airlines is doing consistently better
– SAS improves its performance on a regular basis and it has
the last year’s net profit from aircraft operations to prove it.
30
Let’s fly
Z SAS NA SPOTKANIE
BIZNESOWE LUB CITY
BREAK W EUROPIE
Coraz więcej pasażerów poznańskiego portu
lotniczego docenia wygodę podróży z SAS przez
Kopenhagę
do
miast
w Europie i Skandynawii.
Korzystając z porannego
połączenia przez Kopenhagę, pasażerowie mogą
dotrzeć na zaplanowane
przed południem spotkanie służbowe. Przyloty np.
do Amsterdamu (godz.
9.40), Brukseli (9.50),
Hanoweru (9.15), Manchesteru (9.35), Paryża (10.15),
I
ts dynamic growth
means also one more
thing – increasingly
better offer based on the
real needs of the passengers, the process of
exchanging fleet for the
most advanced aircrafts
(both Boeings and Airbuses), or successively introducing modern mobile solutions. Travellers flying
from Poznań are happy to
use many improvements
offered by SAS.
WITH SAS TO A
BUSINESS MEETING
OR A CITY BREAK IN
EUROPE
More and more passengers at Poznań Airport
appreciate the comfort of
flying with SAS via Copenhagen to different cities in
Europe and Scandinavia.
Using the morning connection via Copenhagen,
the passengers can make
it to a business meeting
scheduled before noon.
For instance, the flights
to Amsterdam (9.40),
Brussels (9.50), Hanover
(9.15), Manchester (9.35),
Paris (10.15), Stockholm
(9.20) or Zurich (at 10.00)
Sztokholmu (9.20) lub Zurychu (10.00) pozwalają na
efektywne zaplanowanie
czasu w podróży służbowej, którą można teraz zamknąć w jednym dniu, co
znacznie zmniejsza koszty
pobytu za granicą.
MANY BENEFITS OF
PLUS OFFER
If the passengers book
such a trip several days
before departure, the return ticket in the upgraded offer SAS PLUS costs
usually around PLN 300
more than in the standard
offer – SAS GO. Reservation in the upgraded offer,
although seemingly more
expensive, protects a passenger from additional,
much higher costs, such
as charges for returns,
changes, excess luggage.
As a part of the SAS PLUS
offer, the passenger can
use it free of charge. We
can buy the tickets in SAS
PLUS any time after making a reservation. This offer also guarantees some
privileges, such as using
lounges at the airports (for
example, new Business
Lounge at Poznań Airport
where you can conveniently work, charge your
mobile or grab a bite to
eat), faster check in (Fast
Track) and free meals on a
plane.
The passengers who
use the PLUS offer also
collect more points in
loyalty
programmes.
SMEs flying with SAS on
a regular basis will surely
appreciate benefits from
participating in SAS Cred-
Małe
i średnie firmy
korzystające
regularnie
z przelotów SAS
doceniają profity
wynikające
z uczestnictwa
w programie
SAS Credits.
Zgromadzone
punkty można
wymienić
na nowy
bilet lotniczy
lub voucher
hotelowy.
SMEs flying with
SAS on regular
basis will surely
appreciate
benefits from
participating
in SAS Credits.
The points they
gather can be
exchanged into
a new plane
ticket or a hotel
voucher.
LATANIE FLYING
WIELE KORZYŚCI
OFERTY PLUS
Jeżeli rezerwacji takiej
podróży pasażerowie dokonują od kilku do kilkunastu dni przed wylotem,
bilet powrotny w podwyższonej ofercie SAS PLUS
kosztuje na ogół o około
300 zł więcej niż w ofercie
podstawowej – SAS GO.
Rezerwacja w podwyższonej taryfie, choć pozornie
droższa, zabezpiecza jednak rezerwującego przed
dodatkowymi,
znacznie
wyższymi kosztami, takimi jak: opłaty za zwroty,
zmiany, dodatkowy bagaż
– w ramach SAS PLUS
pasażer
otrzymuje
to
bezpłatnie. Bilety w SAS
PLUS można wykupić
w dowolnym momencie
po dokonaniu rezerwacji.
Taryfa ta zapewnia także
przywileje, takie jak możliwość korzystania z poczekalni lotniskowych (np.
nowy Business Lounge
w poznańskim porcie lotniczym – można tam wygodnie popracować, doładować komórkę czy zjeść
posiłek), przyspieszonej
kontroli bezpieczeństwa
(Fast Track) i bezpłatnych
posiłków na pokładzie.
Pasażerowie korzystający z oferty PLUS zbie-
allow the travellers to
make the most of their
business trip which now
can be scheduled for one
day reducing the cost of
staying abroad.
rają też więcej punktów w
programach lojalnościowych. Małe i średnie firmy
korzystające
regularnie
z przelotów SAS doceniają profity wynikające
z uczestnictwa w programie SAS Credits. Zgromadzone punkty można
wymienić na nowy bilet
lotniczy lub voucher hotelowy. Z kolei EuroBonus to
przeznaczony dla klientów
indywidualnych,
jeden
z wiodących programów
lojalnościowych w Skandynawii, którego rosnącą
popularność
obserwuje
się także w Polsce. Uruchamiana obecnie nowa
odsłona programu oferuje
jeszcze więcej korzyści
pasażerom i umożliwia
szybsze osiągnięcie najwyższego statusu w programie.
Obecnie SAS realizuje
na trasie pomiędzy Poznaniem a Kopenhagą 17
rejsów tygodniowo – trzy
loty dziennie w dni powszednie oraz po jednym
w soboty i niedziele. Rejsy realizowane są przez
50-miejscowe samoloty
Canadair Regional Jet –
CRJ200.
its. The points they gather
can be exchanged into a
new plane ticket or a hotel
voucher. EuroBonus, on
the other hand, is aimed
at individual customers.
It is one of the leading
loyalty programmes in
Scandinavia and it is getting increasingly popular
in Poland. The recently
launched edition of the
programme offers one
more benefit to the passengers and makes reaching the highest status
in the programme even
easier.
Currently SAS is offering 17 flights weekly
between Poznań and Copenhagen – three flights a
day on working days and
one flight on Saturday
and Sunday. The flights
are performed by 50-seat
Canadair Regional Jet –
CRJ200.
31
spektakle
Skrzypek na dachu
Człowiek z La Manchy
Kraina uśmiechu
edukacja
Myszki i wojna
/ opera Davida Chesky’ego
w ramach wielkanocnego festiwalu
Ludwiga van Beethovena
wydarzenia
PlÁcido Domingo live in Poznań
tu zaczęła się Polska
/ 27 kwietnia 2014
repertuar na www.teatr-muzyczny.poznan.pl
fot. David Ruano
09 29 06 2014
Piknik na Golgocie
/ Golgota Picnic
„Ameryka Łacińska. Mestizos”
– to hasło przewodnie – idiom
tegorocznego Malta Festival Poznań.
Między 9 – 29 czerwca festiwal skieruje
uwagę na współczesną Amerykę Łacińską.
Choć jest to jeden z najwitalniejszych
i najbardziej zróżnicowanych obszarów
świata, pozostaje on w europejskim
życiu publicznym oraz kulturalnym wciąż
zaskakująco mało obecny.
Latin America. Mestizos – it is a leitmotif –
an idiom of this year’s Malta Festival Poznań
Between 9th and 29th June the festival will
focus on contemporary Latin America.Although
it is one of the liveliest and the most diversified
parts of the world, it is still quite mistreated in
the European public and cultural life.
P
rogram
festiwalu obejmuje: teatr, performance,
muzykę,
taniec,
film
i sztuki wizualne. Kuratorem głównego nurtu
tematycznego jest jeden
z najbardziej wyrazistych
i odważnych twórców
współczesnego teatru –
Rodrigo García. Jako reżyser, García zaprezentuje
na „Malcie” jeden ze swoich ikonicznych spektakli
Golgota picnic, jako kurator zaprosi do Poznania
zestaw twórców, którzy
pozwolą zbliżyć się do doświadczenia codzienności
Ameryki Łacińskiej. Poza
programem głównym zobaczymy m.in. spektakle
Anne Teresy de Keersmaeker – jednej z najwybitniejszych
choreografek
na świecie, założycielki
legendarnego
zespołu
Rosas, która w latach 80.
T
he programme of
the festival includes
theatre,
performance, music, dance,
film and visual arts. The
curator of the main theme
is one of the most expressive and courageous artists of the modern theatre
– Rodrigo García. As a director, García will present
at Malta Festival one of
his iconic dramas, Golgota Picnic. As a curator,
he has invited to Poznań
a group of artists who will
enable the audience to
get closer to Latin America’s everyday life. Beside
the main programme, we
will see, among other
shows,
performances
directed by Anne Teresa
de Keersmaeker – one
of the most outstanding
choreographers in the
world and the founder
of the legendary group
wyznaczyła kierunki estetyczne dla europejskiego
teatru i tańca końca XX w.
Na „Malcie” pokaże swoje dwa słynne spektakle
oparte na kompozycjach
Steve’a Reicha: Fase
i Drumming.
Po świetnie odebranym zeszłorocznym debiucie, na stałe z programem festiwalu zrósł się
Generator Malta. W tym
roku seria całodziennych,
a także nocnych, otwartych wy­
darzeń da możliwość poczucia atmosfery Ameryki Łacińskiej,
przenosząc ją w kontekst
naszej miejskiej codzienności. W sercu Poznania
– na pl. Wolności – powstanie
mikro-miasto
sztuki, zabawy i otwartych dyskusji. Dodatkową
energię generowały będą
maltańskie ogrody, które
powstaną w kilku dzielnicach miasta. Wspólne działania zaangażują
i zbliżą uczestników festiwalu, lokalne społeczności, artystów i miejskich
aktywistów.
Informacje o ­wszy­­st­kich
wydarzeniach i biletach
na Malta Festival Poznań 2014 można ­­znaleźć
na: www.malta-festival.pl.
Rosas. In the 1980s the
group defined aesthetic
trends for European theatre and dance at the end
of the 20th century. During Malta Festival Poznań
de Keersmaeker will show
her two famous performances based on Steve
Reich’s compositions –
Fase and Drumming.
After well-received last
year’s debut, Generator
Malta has become an intrinsic part of Malta Festival. This year, the series
of the day-long and night
open events will help us
feel the atmosphere of
Latin America by transferring it into our everyday
urban life. In the heart
of Poznań, at Wolności
Square, a micro-city of
art, play and open discussions will be established.
The gardens of Malta,
which will be arranged in
several parts of the city,
will generate additional
energy. Joint activities will
engage and bring closer
all participants of the festival, local communities,
artists and urban activists.
You can find all information about events and
tickets for Malta Festival
Poznań 2014 on: www.
malta-festival.pl.
Gwiazdą muzyczną Malta
Festival Poznań będzie
Damon Albarn – wokalista
legendarnego zespołu Blur
i współzałożyciel grupy Gorillaz. 29 czerwca w Starej
Gazowni Albarn zaśpiewa
po raz pierwszy i jedyny
w Polsce utwory z długo
wyczekiwanego, solowego
i najbardziej osobistego w
jego karierze albumu „Everyday Robots”.
The star of this year’s Malta
Festival Poznań will be
Damon Albarn, the singer of
the legendary band Blur and
the co-founder of Gorillaz.
On 29th June at Stara Gazownia, Albarn will sing for
the first time in Poland the
songs from his long-awaited
and the most personal solo
album Everyday Robots.
Drumming
/ Drumming
fot. Herman Sorgeloos
Damond Albarn
/ Damond Albarn
fot. Linda Brownlee
33
WYDARZENIA
EVENTS
Najciekawsze wydarzenia
kulturalne w Poznaniu
The most interesting cultural
events in Poznań
Ethno Port Powroty
Christine Salem (Reunion)
Ethno Port Returns
Christine Salem (reunion)
11.04.2014 r. Sala Wielka, CK Zamek, Poznań
11th April 2014, The Great Hall, Cultural Centre Zamek, Poznań
Katie Melua
Katie Melua
03.04.14, Sala Ziemi, MTP Poznań
3rd April 2014, The Earth Hall,
Poznań International Fair
W Poznaniu odbędzie się jedyny w Polsce koncert Katie Melua! Zarówno kwietniowe koncerty, jak i płyta KETEVAN, wydana we wrześniu zeszłego roku, zostały zaplanowane dla uhonorowania 10-lecia
twórczości artystki. Na koncercie usłyszeć będzie można zarówno
najnowsze piosenki jak i jej największe przeboje. Twórczość i koncerty Melui uspokajają i uruchamiają wyobraźnię. Katie jest jedną
z ulubionych artystek brytyjskiej Królowej. Kilkakrotnie miała okazję
grać dla niej koncerty.
Katie Melua chooses Poznań for her only concert in Poland! The April
tour and the KETEVAN album released in September last year have been
planned to mark the 10th anniversary of the artist’s musical career. Katie
Melua is going to sing her latest songs as well as her greatest hits. The
songs and concerts of Katie Melua soothe and the same time fire the
imagination. Katie is one of the most favourite artists of the British Queen
and she performed for the monarch a few times.
34
Let’s fly
Wokalistka pochodziąca z wyspy Reunion po trzech latach powraca
do Poznania, aby zaprezentować całość twórczości z ostatnich płyt
i przypomnieć swój energetyczny występ na festiwalu Ethno Port
w 2011 roku. Christine śpiewa w języku kreolskim, malgaskim, komoryjskim i swahili, przygrywając sobie na instrumencie o nazwie
kayamb, naprawdę warto jej głosu posłuchać na żywo! Gorąco polecamy!
The singer from Reunion island is coming back to Poznań after
3 years to present her works from the latest albums and remind
the audience the energetic performance she gave during Ethno
Port Festival in 2011. Christine sings in Creole, Malagasy, Comorian
and Swahili while playing the instrument called kayamb. It is really
worth listening to her voice live! We strongly recommend it!
Spring Break
Showcase Festival
& Conference
Iron Maiden
Iron Maiden
24.06.2014 r., INEA Stadion, Poznań
24th June 2014, INEA Stadium, Poznań
Już 24 czerwca fani legendarnego zespołu Iron Maiden będą mieli okazję usłyszeć swoich
ulubieńców na żywo. Trasa koncertowa „Maiden England”, którą promują muzycy zapewne będzie najbardziej spektakularnym rockowym show w historii poznańskiego stadionu
– nie może Was tam zabraknąć!
On 24th June the fans of legendary Iron Maiden will get the chance to listen to their
favourite band live. The Maiden England Tour promoted by the musicians will be the
most spectacular rock show in the history of Poznań stadium – you just have to be there!
Spring Break Showcase
Festival & Conference
24.04 – 26.04.2014r., Poznań
24th – 26th April 2014, Poznań
Spring Break Showcase
Festival & Conference w
Poznaniu startuje już 24
kwietnia 2014 i potrwa
do 26 kwietnia. To zupełnie nowa na polskim
rynku impreza mająca
służyć promocji początkujących artystów.
Widzowie będą mieli możliwość wzięcia udziału
w blisko pięćdziesięciu koncertach, odbywających się
w sześciu salach koncertowych w centrum Poznania!
Spring Break Showcase Festival & Conference in
Poznań is starting on 24th April 2014 and it is going to
last until 26th April. It is a completely new kind of event
on the Polish market and its aim is to promote beginning artists. The audience will get the chance to take
part in nearly 50 concerts in 6 concert halls in the centre
of Poznań.
Gaelforce dance
Gaelforce dance
Moderat
14.04.14, Sala Ziemi, MTP Poznań
14th April 2014, The Earth Hall,
Poznań International Fair
Moderat
31.03.2014 r., CK Zamek, Poznań
31st March 2014, Culture Centre Zamek, Poznań
Wywodzący się z Berlina projekt Moderat,
powstały ze wpółpracy wybitnych postaci
elektoronicznej sceny
– duetu M
­ odeselektor
oraz Saschy ­
Ringa,
­nagrywającego jako
Apparat. 31­ ­ za­pre­zen­
tują ­swo­­je nie­­sa­mow­ite multimedial­ne
show, przedstawiając
materiał na koncercie
w Poznaniu.
Moderat is an electronic music project
originated in Berlin. It
started as a collaboration between great musicians of electronic scene – Modeselektor duet and Sascha
Ring also known as Apparat. On 31st March the musicians will give their amazing
multimedia show presenting their material during a concert in Poznań.
Mistrzowie Tańca wracają, aby zaspokoić niedosyt polskiej publiczności,
która wprost uwielbia ich
szalone, pełne energii,
spektakularne
występy,
dzięki którym do grupy
przylgnęło określenie „ferrari tańca irlandzkiego”.
Tak oszałamiającym sukcesem jaki odnoszą na świecie niewiele grup może
się pochwalić – ich perfekcjonizm, który prezentują na
scenie, stał się już legendą. Wiosną 2014 roku wystąpią
także w Poznaniu, aby po raz kolejny udowodnić, że
są najlepszym zespołem tańca irlandzkiego na świecie!
Masters of Dance are coming back to satisfy their Polish fans who simply love their crazy, lively and spectacular shows. Thanks to their unusual performances,
the group earned the nickname ‘Ferrari of Irish dance’.
Few groups can boast such outstanding success – their
perfectionist attitude on the stage has already become
legendary. In spring 2014 GAELFORCE DANCE will
also perform in Poznań to prove once again that they
are the best Irish dance group in the world!
35
36
Let’s fly
STREFA
PRZYLOTÓW /
ARRIVAL
NOWA STREFA ODLOTÓW
SCHENGEN/ NEW SCHENGEN
DEPARTURE ZONE
S
VIP
NOWA STREFA ODLOTÓW
SCHENGEN/ NEW
SCHENGEN DEPARTURE
ZONE
wc
37
WYJAZD / WJAZD
EXIT / ENTRANCE
parking
długoterminowy
long-term car park p5
PARKING DŁUGOTERMINOWY P5
• oświetlony i dozorowany
• nawierzchnia trawiasta
• 600 miejsc parkingowych
MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI MIEJSC:
• www.apcoa.pl
• tel.: 696 041 162
LONG-TERM CAR PARK P5
• lit and attended
• grass surface
• 600 car park places
BOOKING OPTIONS:
• www.apcoa.pl
• phone no.: + 48 696 041 162
VIP
ś
Salon VIP
VIP lounge
Kontrola bezpieczeństwa
ś
Strefa Ograniczonego
Postoju
short-term car park
Kantor
Exchange
Plac zabaw
Playground
Kaplica
Chapel
MID-TERM CAR PARK P1
• right next to the terminal
• paving stone
• 223 car park places
BOOKING OPTIONS:
• www.apcoa.pl
• phone no.: + 48 696 041 162
S
wc
Butik
Boutique
Salon biznes klasy
Business class lounge
Wejście do toalet
Entrance to the toilets
od ul. Złotowskiej
/ from Złotowska Street
WJAZD / WYJAZD
ENTRANCE / EXIT
PARKING ŚREDNIOTERMINOWY P1
• bezpośrednio przy terminalu
• kostka brukowa
• 223 miejsca postojowe
MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI MIEJSC:
• www.apcoa.pl
• tel.: 696 041 162
ul. Złotowska
/ Złotowska Street
parking średnioterminowy
mid-term car park
WJAZD
ENTRANCE
parking średnioterminowy
mid-term car park
odloty
departures
ul. Bukowska / Bukowska Street
WYJAZD
EXIT
parking pracowniczy
staff car park
przyloty
arrivals
Terminal pasażerski
Passenger terminal
Dokąd polecisz
wiosną z poznańskiego
lotniska?
Where can you fly from
Poznań Airport this spring?
(RYG)
(TRF)
(NYO)
(EDI)
(DUB)
(LPL)
(CPH)
(DSA)
(BRS)
(TXL)
(STN)
(LTN)
(POZ)
(DUS)
(BVA)
(FRA)
(MUC)
(BGY)
(ZAD)
(GRO)
(BCN)
(DBV)
(CIA)
(PMI)
38
Let’s fly
(WAW)
wiosna 2014 / spring 2014
PRZEWOŹNIK
KIERUNEK
CARRIER
DESTINATION
Barcelona (BCN)
Barcelona Girona (GRO)
od
from
30.03.2014
www.wizzair.com
www.ryanair.com
Berlin (TXL)
kierunek planowany
planned destination
www.etihad.com
Bristol (BRS)
www.ryanair.com
Doncaster/Sheffield (DSA)
www.wizzair.com
Dublin (DUB)
www.ryanair.com
Dubrownik (DBV) / Dubrovnik
od
from
14.06.2014
Düsseldorf (DUS)
Edynburg (EDI) / Edinburgh
www.eurolot.com
www.lufthansa.com
od
from
03.04.2014
www.ryanair.com
Frankfurt (FRA)
www.lufthansa.com
Kopenhaga (CPH) / Copenhagen
www.flysas.com
Liverpool (LPL)
www.ryanair.com
Londyn Luton (LTN) / London Luton
www.wizzair.com
Londyn Stansted (STN) / London Stansted
www.ryanair.com
Mediolan Bergamo (BGY) / Milan Bergamo
do
till
29.03.2104
www.wizzair.com
Monachium (MUC) / Munich
www.lufthansa.com
Oslo Rygge (RYG)
www.ryanair.com
Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
www.wizzair.com
Palma de Mallorca (PMI)
od
from
02.06.2104
www.ryanair.com
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
www.wizzair.com
Rzym Ciampino (CIA) / Rome Ciampino
www.ryanair.com
Sztokholm Skavsta (NYO) / Stockholm Skavsta
www.wizzair.com
Warszawa (WAW) / Warsaw
www.lot.com
Zadar (ZAD)
od
from
14.06.2104
www.eurolot.com
Wszystkie kierunki oraz aktualny rozkład lotów znajdą Państwo na naszej stronie www.airport-poznan.com.pl
All the destinations and the current timetable are available on our website www.airport-poznan.com.pl
39
Zrób zakupy przez internet na:
przyjemność e-zakupów
www.e-piotripawel.pl
MY
DOSTARCZYMY
TWOJE ZAKUPY
TY
SKŁADASZ
ZAMÓWIENIE
ceny jak
w tradycyjnym
sklepie
Piotr i Paweł
TY
OSZCZĘDZASZ
SWÓJ CZAS
kilkanaście tysięcy
produktów, kilkaset
hitów
cenowych
Teraz
w Twoim telefonie
m.e-piotripawel.pl
TIMOTEI.COM
NAWIL˚A I WYG¸ADZA,
OTULAJÑC W¸OSY
SUBTELNYM ZAPACHEM
0% PARABENÓW, 0% BARWNIKÓW.
TIMOTEI DROGOCENNE OLE JKI Z BOGATÑ NIEOBCIÑ ˚A JÑCÑ FORMU¸ Ñ
ORGANICZNEGO OLE JKU ARGANOWEGO I MIGDA¸OWEGO ORA Z EKSTRAKTU
Z JAÂMINU. INTENSYWNIE NAWIL ˚A W¸OSY OD NORM ALNYCH DO SUCHYCH,
POZOSTAWIA JE MI¢KKIE W DOTYKU I PE¸NE BL ASKU.
NOWY TIMOTEI. SI¸A NATURY DLA PI¢KNA TWOICH W¸OSÓW.