studia - Katedra Filologii Niderlandzkiej

Transkrypt

studia - Katedra Filologii Niderlandzkiej
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
UNIVERSITEIT VAN WROCŁAW
Katedra Filologii Niderlandzkiej
im. Erazma z Rotterdamu
Erasmus Leerstoel
voor Nederlandse Filologie
ul. Kuźnicza 22, 50-138 WROCŁAW, tel. (+48-71) 3752-788, 3752-854, fax (+48-71) 3752-937 www.kfn.uni.wroc.pl
REGULAMIN REKRUTACJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
KATEDRY FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ
NA WYJAZDY STYPENDIALNE W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS
I.
W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci studiów licencjackich i magisterskich, prowadzonych
w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
II. Wyjazd stypendialny w ramach programu LLP ERASMUS może nastąpić: a) dla studentów
studiów licencjackich - nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w ramach
studiów licencjackich i nie później niż przed rozpoczęciem przedostatniego semestru nauki w
ramach studiów licencjackich; b) dla studentów studiów magisterskich: nie wcześniej niż po
rozpoczęciu pierwszego semestru nauki w ramach studiów magisterskich i nie później niż
przed ukończeniem studiów magisterskich.
III. Pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendia posiadają studenci / doktoranci piszący prace
magisterskie / doktorskie, którzy w aplikacji wykażą, że wyjazd zagraniczny jest niezbędny do
zrealizowania projektu badawczego.
IV. Rekrutacja przeprowadzana jest raz w roku. Kandydaci składają aplikacje wyjazdowe do 30
stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku niewielkiej ilości aplikacji przewidziana
jest rekrutacja dodatkowa (nie później niż do 10 marca danego roku).
V. Kandydaci na wyjazd stypendialny składają u koordynatora programu następujące dokumenty:
a. list motywacyjny zawierający plan pobytu na uczelni zagranicznej (magistranci – plan pracy;
doktoranci – opis projektu badawczego),
b. curriculum vitae,
c. zaświadczenie z dziekanatu o średniej ocen z poszczególnych semestrów.
VI. Magistranci / doktoranci przygotowują list motywacyjny oraz cv w języku niderlandzkim.
VII. O ostatecznym wyborze kandydatów decyduje komisja kwalifikacyjna.
VIII.
Koordynator programu tworzy listę rankingową kandydatów (z uwzględnieniem zasad
przewidzianych w punkcie II).
IX. Po zatwierdzeniu listy kandydatów na wyjazd stypendialny przez Kierownika Katedry, zostaje
ona umieszczona na stronie internetowej Katedry (www.kfn.uni.wroc.pl) oraz na tablicy
ogłoszeń Katedry.

Podobne dokumenty