FINAŁY KRAJOWE REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY

Transkrypt

FINAŁY KRAJOWE REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY
FINA Y KRAJOWE
VI miejsce w Krajowym Finale Czwórboju Lekkoatletycznego Dziewcz t – Leszno, 14-15
czerwca 2010r.
Sk ad dru yny i osi gni te wyniki:
Dominika Orlikowska (97): 60m – 9,05; skok w dal – 4,39; rzut pi
palantow – 54m;
600m – 1:53,94; wynik punktowy - 358 pkt
Klaudia Wa
ska (97): 8,76; 4,63; 39; 2:02,24 - 325 pkt
Dagmara wit (97): 9,23; 4,22; 41,5; 2:00,04 - 294 pkt
Weronika Kuczy ska (98): 9,14; 4,15; 37,5; 1:53,74 - 296 pkt
Gabriela Kuczy ska (98): 9,34; 4,14; 37,0; 1:54,97 - 283 pkt
Aleksandra Kusa (98): 9,50; 4,27; 35,0; 2:02,42 - 265 pkt
czny wynik dru yny - 1556 pkt (do br zowego medalu zabrak o zaledwie 17 pkt).
FINA Y WOJEWÓDZKIE - XII Mazowieckie Igrzyska M odzie y Szkolnej
SP nr 6 w P ocku zosta a sklasyfikowana na V miejscu w województwie
mazowieckim (w fina ach XII MIMS startowa y 242 podstawówki)
I miejsce (1488 pkt) w czwórboju lekkoatletycznym dziewcz t – Ciechanów, 9-10 czerwca
2010r.
ote medale dziewcz ta zdoby y w pi knym stylu, pokonuj c srebrna dru yn z
Jaktorowa (powiat Sochaczew) o ponad 200 pkt.
Dominika Orlikowska w rzucie pi
palantow osi gn a fantastyczny wynik 61m. To nowy
rekord szko y (od 5 lat nale
do Katarzyny Go b - 60m) i jeden z najlepszych wyników
w Polsce w historii czwórboju lekkoatletycznego). Dominika, zdobywaj c 370 pkt ,
zdecydowanie wygra a zawody w klasyfikacji indywidualnej. Klaudia Wa
ska (czwarta w
wieloboju) zwyci
a w skoku w dal (4,60) oraz w biegu na 60m (8,99 na bie ni
lowej).
Wszystkie nasze zawodniczki walczy y wspaniale nie daj c rywalkom adnych szans.
Sk ad dru yny: Dominika Orlikowska, Klaudia Wa
ska, Dagmara wit, Weronika
Kuczy ska, Aleksandra Kusa, Gabriela Kuczy ska. Rezerwow zawodniczk by a Marta
Chrzanowska, która startowa a w podstawowym sk adzie dru yny na szczeblu miejskim i
rejonowym.
III miejsce dziewcz t dru ynowo w biegach prze ajowych w Ciechanowie. W finale
wojewódzkim nasz szko reprezentowa y: Weronika Kuczy ska (6. m-ce indywidualnie),
Gabriela Kuczy ska (8.), Dominika Orlikowska (9.), Aleksandra Kusa, Dagmara wit,
Marta Chrzanowska, Klaudia Wa
ska,
IV miejsce dziewcz t w sztafetowych biegach prze ajowych w Ostro ce - Weronika
Kuczy ska, Gabriela Kuczy ska, Dominika Orlikowska, Aleksandra Kusa, Dagmara wit,
Marta Chrzanowska, Klaudia Wa
ska, Daria B kowska, Aleksandra Synowiec,
Magdalena Mirowska oraz Sandra Karpi ska (rez.)
REJONOWE IGRZYSKA M ODZIE Y SZKOLNEJ
I miejsce - czwórbój lekkoatletyczny dziewcz t (P ock) - Dominika Orlikowska, Klaudia
Wa
ska, Dagmara wit, Weronika Kuczy ska, Gabriela Kuczy ska, Marta
Chrzanowska, Aleksandra Kusa (rez.)
I miejsce - sztafetowe biegi prze ajowe dziewcz t (Gostynin) - Weronika Kuczy ska,
Gabriela Kuczy ska, Dominika Orlikowska, Aleksandra Kusa, Marta Chrzanowska,
Klaudia Wa
ska, Daria B kowska, Aleksandra Synowiec, Magdalena Mirowska, Sandra
Karpi ska, Katarzyna Za ska (rez.)
I miejsce - dru ynowo w indywidualnych biegach prze ajowych dziewcz t (P ock).
Najlepsze miejsca indywidualne: I – Weronika Kuczy ska, II – Gabriela Kuczy ska, III –
Dominika Orlikowska, III – Marta Chrzanowska, V – Klaudia Wa
ska.
III miejsce - koszykówka dziewcz t (P ock) - Dagmara wit, Daria B kowska,
Aleksandra Synowiec, Agata Gawlik, Klaudia Wa
ska, Natalia Sza kowska, Sandra
Karpi ska, Dominika Orlikowska, Gabriela Kuczy ska, Weronika Kuczy ska, Marta
Chrzanowska, Kamila J drzejak
IV miejsce - unihokej ch opców (Gostynin) - Dawid Krysztof, Damian Marczewski,
Mariusz Jó wiak, Adam Janczewski, Mateusz Wierzba, Patryk Mirowski, Patryk Ba mirski
VI miejsce - tenis sto owy ch opców (Je ewo) - Eryk Dzierzkowski, Dawid Krysztof
IX miejsce - „Turniejada” - gry i zabawy ruchowe (Gostynin) - dzieci z klas I – III
X miejsce - Rejonowe biegi prze ajowe (P ock – lotnisko) - ch opcy z klas 4s, 5s,6s
OCKIE IGRZYSKA M ODZIE Y SZKOLNEJ
W sportowym wspó zawodnictwie p ockich szkó podstawowych
„Szóstka” zaj a II miejsce
I miejsce - czwórbój lekkoatletyczny dziewcz t - Dominika Orlikowska, Klaudia
Wa
ska, Dagmara wit, Weronika Kuczy ska, Gabriela Kuczy ska, Marta
Chrzanowska, Aleksandra Kusa (rez.)
I miejsce - sztafetowe biegi prze ajowe dziewcz t - Weronika Kuczy ska, Gabriela
Kuczy ska, Dominika Orlikowska, Aleksandra Kusa, Marta Chrzanowska, Klaudia
Wa
ska, Daria B kowska, Aleksandra Synowiec, Magdalena Mirowska, Sandra
Karpi ska, Wioletta D ugowska
II miejsce - koszykówka dziewcz t - Dagmara wit, Daria B kowska, Aleksandra
Synowiec, Agata Gawlik, Klaudia Wa
ska, Natalia Sza kowska, Sandra Karpi ska,
Dominika Orlikowska, Gabriela Kuczy ska, Weronika Kuczy ska, Marta Chrzanowska,
Kamila J drzejak
II miejsce - Unihokej ch opców - Dawid Krysztof, Damian Marczewski, Mariusz Jó wiak,
Adam Janczewski, Mateusz Wierzba, Patryk Mirowski, Patryk Ba mirski
II miejsce - tenis sto owy ch opców - Eryk Dzierzkowski, Dawid Krysztof
II miejsce - III Czwórbój Lekkoatletyczny Dru yn Mieszanych o Puchar Dyrektora SP nr 6
- sk ad dru yny: Ewa Kolczy ska, Martyna Kowalczyk, Daniel Golat, Konstanty Wódarski,
drzej Kublik
II miejsce - dziewcz ta dru ynowo w „Biegu Wagarowicza” (indywidualnie: I – Weronika
Kuczy ska, II – Gabriela Kuczy ska, V – Marta Chrzanowska, VI – Ola Kusa)
IV miejsce - ch opcy dru ynowo w „Biegu Wagarowicza” (indywidualnie: VI – Daniel
Golat)
III miejsce - „Cztery ognie” - dru yna w sk adzie: Weronika Kuczy ska, Gabriela
Kuczy ska, Ola Kusa, Marta Chrzanowska, Kasia Za ska, Klaudia Herman, Adam
Janczewski, Kacper Kalwasi ski, Mateusz Marciniak, Bartek B kiewicz, Artur B ba a,
Patryk Ruszczak
III miejsce - „Turniejada” - gry i zabawy ruchowe - dzieci z klas I – III
III miejsce - mini pi ka no na dziewcz t - Dagmara wit, Ola Synowiec, Klaudia
Wa
ska, Agata Gawlik, Daria B kowska, Gabriela Kuczy ska, Weronika Kuczy ska,
Sandra Karpi ska,
III miejsce - mini siatkówka „czwórek” ch opców - Damian Marczewski, Hubert
Sza kowski, Dawid Krysztof, Mateusz Wierzba, Patryk Rafalski, Konrad Komosa, Adam
Janczewski, Mateusz Marciniak, Artur B ba a
III miejsce - tenis sto owy dziewcz t - Dagmara wit, Daria B kowska
IV miejsce - czwórbój lekkoatletyczny ch opców – Damian Marczewski, Dawid Krysztof,
Adam Janczewski, Patryk Rafalski, Patryk Ba mirski, Patryk Mirowski
IV miejsce - mini siatkówka „trójek” ch opców - Adam Janczewski, Mateusz Marciniak,
Kacper Kalwasi ski, Artur B ba a, Bartek B kiewicz
V miejsce - sztafetowe biegi prze ajowe ch opców
V miejsce - mini siatkówka „czwórek” dziewcz t
V miejsce - unihokej dziewcz t
Uczestniczyli my tak e w zawodach: mini pi ka no na ch opców, mini koszykówka
ch opców, p ywanie dziewcz t i ch opców, mini siatkówka „trójek” dziewcz t, unihokej
dru yn mieszanych (kl IV)
INNE ZAWODY MI DZYSZKOLNE
XIII Bieg Tumski
I miejsce - Weronika Kuczy ska
II miejsce - Gabriela Kuczy ska
II miejsce - Dominika Orlikowska
III miejsce - Marta Chrzanowska
XV Bieg Andrzejkowy w P ocku
I miejsce - Weronika Kuczy ska
II miejsce - Gabriela Kuczy ska
I miejsce - Dominika Orlikowska
III miejsce - Klaudia Wa
ska
III miejsce - Dawid Orlikowski
Jesienne Biegi Prze ajowe w Podgórzu
I miejsce - Marcin Sulkowski
III miejsce - Daniel Golat
IV miejsce - Ola Kusa
IV miejsce - J drzej Kublik
V miejsce - Dominika Orlikowska
V miejsce - Dawid Orlikowski
Bieg Niepodleg ci w P ocku
I miejsce - Dominika Orlikowska
II miejsce - Kamila J drzejak
V miejsce - Ola Synowiec
Turniej Czterech Ogni o Puchar Dyrektora SP nr 3 w P ocku
II miejsce - dru yna w sk adzie: Weronika Kuczy ska, Gabriela Kuczy ska, Ola Kusa,
Marta Chrzanowska, Kasia Za ska, Klaudia Herman, Adam Janczewski, Kacper
Kalwasi ski, Mateusz Marciniak, Bartek B kiewicz, Artur B ba a, Patryk Ruszczak
V Bieg Skarpy – Memoria Marka Zarychty
I miejsce - Weronika Kuczy ska
I miejsce - Daniel Golat
II miejsce - Gabriela Kuczy ska
II miejsce - Dominika Orlikowska
II miejsce - Dawid Orlikowski
III miejsce - Ola Kusa
Fina Czwartków Lekkoatletycznych
I miejsca: Klaudia Wa
ska w skoku wzwy oraz w biegu na 60m, Dominika Orlikowska
w biegu na 300m oraz w rzucie pi ka palantow , Damian Marczewski w rzucie pi
palantow , Dawid Krysztof w skoku wzwy ,
II miejsce: Agata Gawlik w rzucie pi
palantow
III miejsca: Ola Synowiec w rzucie pi ka palantow , Ewa Kolczy ska w skoku w dal, Adam
Janczewski w skoku w dal,
Turniej Tenisa sto owego z okazji wi ta Niepodleg
III miejsce - Dawid Krysztof
IV miejsce - Eryk Dzierzkowski
ci
VII Turnie Pi ki No nej o Puchar Dyrektora SP nr 5 w P ocku
III miejsce - dru yna ch opców: Patryk Ba mirski, Damian Marczewski, Eryk
Dzierzkowski, Dawid Krysztof, Adam Janczewski, Mariusz Jó wiak, Dominik Kozarzewski

Podobne dokumenty