Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w

Transkrypt

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/28/2007 Rady Miejskiej w
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/28/2007
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 stycznia 2007roku
AKT ZAŁOśYCIELSKI
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
Na podstawie art. 77a ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (j.t.
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) § 3 rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia
2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz
organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich
działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu
powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) postanawia
się, co następuje:
§ 1.
Tworzy się z dniem 1 lutego 2007 roku placówkę doskonalenia nauczycieli pod nazwą
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie.
§ 2.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie realizuje cele i zadania słuŜące
doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, pracowników oświaty, pracowników organów
nadzorujących i prowadzących szkoły oraz prowadzi działania o charakterze edukacyjnym.
§ 3.
Organem prowadzącym Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie jest
Miasto i Gmina Krotoszyn.
§ 4.
Siedziba Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli znajduje się w Krotoszynie.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli prowadzi działalność:
- w budynkach Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie,
- w budynku Urzędu Miejskiego w Krotoszynie – sekretariat i obsługa administracyjna.
§ 5.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie obejmuje zasięgiem
swojego działania Powiat Krotoszyński. Jednostki samorządu terytorialnego spoza powiatu
mogą stać się uczestnikami Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli po
podpisaniu stosownego porozumienia.
§ 6.
Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie działa na podstawie statutu
stanowiącego podstawę prawną działania placówki utworzonej na mocy aktu
załoŜycielskiego.
Krotoszyn dnia 25 stycznia 2007 r.
Organ prowadzący

Podobne dokumenty