Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie

Transkrypt

Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie
Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu
wykonania planu finasowego
instytucji kultury za 2007r.
Biblioteka Publiczna Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie
dz.
rozdz. par.
921
92116
nazwa
plan na
koszty
%wyk.
2007 r.
2007 r.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
77 214,00
73 193,58
94,79%
Biblioteki
77 214,00
73 193,58
94,79%
500,00
268,37
53,67%
40 658,00
40 523,00
99,67%
0,00
0,00
0,00%
6 636,00
6 644,79
100,13%
946,00
901,44
95,29%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
1 790,00
1 689,99
94,41%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
6 600,00
5 119,60
77,57%
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek
10 179,40
10 138,31
99,60%
4260 Zakup energii
900,00
809,96
90,00%
4270 Zakup usług remontowych
200,00
195,20
97,60%
0,00
0,00
0,00%
3 300,00
3 234,53
98,02%
800,00
733,10
91,64%
1 400,00
1 382,67
98,76%
0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Opłaty za usługi internetowe
4370 Opł.z tyt.zak.usług telekom.telef.stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
0,00
0,00
4430 Różne opłaty i składki
700,00
693,00
99,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
804,60
804,60
100,00%
100,00
55,02
55,02%
1 700,00
0
0,00%
4740 Zakup materiału papierniczego do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
6060 Wydatki na zak.inwest.jedn.budżet
Dotacja na dofinansowanie zadań w ramach programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa/
Rozwój księgozbiorów bibliotek w kwocie 4.684,00 zł.
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury
: plan 72.530,00 zl. Wykonanie 69.988,13 zł. tj. 96,5% realizacji planu

Podobne dokumenty