XIII.3. System motywacyjny w BRE Banku

Transkrypt

XIII.3. System motywacyjny w BRE Banku
Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2011
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w 2011 roku
XIII.3. System motywacyjny w BRE Banku
System motywacyjny BRE Banku obejmuje zarówno politykę wynagradzania, jak i elementy niematerialne (np.
możliwości rozwoju zawodowego). System motywacyjny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kultury
korporacyjnej i buduje przewagę konkurencyjną poprzez pozyskiwanie i utrzymywanie kompetentnych
pracowników.
Polityka wynagradzania BRE Banku obejmuje zarówno wynagrodzenie zasadnicze (stałe), jak i część zmienną
uzależnioną od celów osiąganych przez całą organizację i poszczególnych pracowników.
Od 2009 roku Bank uczestniczy w rynkowych badaniach wynagrodzeń, dzięki czemu na bieżąco monitorowana jest
konkurencyjność całkowitych wynagrodzeń pracowników (część stała oraz zmienna) na tle rynku.
W 2011 roku realizowane były w Grupie BRE Banku dwa programy motywacyjne, polegające na przyznawaniu
obligacji zamiennych na akcje. Pierwszy to przyjęty w dniu 14 marca 2008 roku przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie BRE Banku program dla Zarządu BRE Banku. W jego ramach w 2011 roku wyemitowano 16 072 akcje,
co znalazło odzwierciedlenie w podniesieniu kapitału Banku.
Drugi program obligacji zamiennych na akcje został przyjęty 27 października 2008 roku przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie BRE Banku dla kluczowej kadry Banku i spółek Grupy. W roku 2010 Zarząd Banku podjął decyzję o
rozpoczęciu realizacji programu zatwierdzając listę osób uczestniczących w programie w odniesieniu do Transzy III.
Uprawnienia z dwóch pierwszych Transz będą mogły być przyznane w przyszłych latach realizacji programu. W
ramach III Transzy przyznano 12 650 opcji. Dodatkowo w roku 2011 w ramach IV i V Transzy programu przyznano
odpowiednio 20 000 opcji i 19 990 opcji. Przyznane opcje umożliwią nabycie akcji Banku po cenie emisyjnej równej
4 zł. Realizacja uprawnień z III, IV i V Transzy będzie mogła nastąpić po spełnieniu określonych warunków
dotyczących nabycia uprawnień, odpowiednio w terminie od 1 maja 2012 roku do 31 grudnia 2019 roku (III Transza),
od 1 maja 2013 roku do 31 grudnia 2019 roku (IV Transza) oraz od 1 maja 2014 roku do 31 grudnia 2019 roku (Transza
V). Zamiana obligacji na akcje przez osoby uprawnione będzie możliwe, o ile spełnione będą łącznie następujące
warunki dla każdej z transz:

osoba uprawniona będzie nieprzerwanie pracownikiem Grupy BRE w ciągu 3 lat kalendarzowych do daty oferty
nabycia obligacji danej transzy,

uzyska roczną ocenę realizacji zadań na poziomie minimum 95% w każdym roku trwania danej transzy,

Grupa BRE Banku będzie osiągać określony przez Zarząd poziom wskaźnika ROE brutto.

Podobne dokumenty