Raport z działalności za 2013 rok (pdf.)

Transkrypt

Raport z działalności za 2013 rok (pdf.)
Raport z działalności
Stowarzyszenia Moc Wsparcia
w roku 2013
Stowarzyszenie Moc Wsparcia: 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 6,
tel. 794 130 272, e-mail: [email protected], www.moc-wsparcia.pl
konto: ING Bank Śląski 37 1050 1360 1000 0023 6850 9812
Zespół Stowarzyszenia Moc Wsparcia:
Zarząd Stowarzyszenia:
Adrian Drdzeń – Prezes
Lidia Musiał Kamil Sarnowski
Anita Rygioł
Komisja Rewizyjna:
dr Aleksander Mańka
Agnieszka Gałańczuk
Justyna Czerwińska
Zespół Stowarzyszenia Moc Wsparcia
Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi:
Kamil Sarnowski, Agnieszka Gałańczuk, Patrycja Walczyńska-Skrzypiec, Beata Zakrzewska-Cupiał.
Biuro Stowarzyszenia:
Adrian Drdzeń, Grzegorz Rygioł, Anita Rygioł, Tatiana Czaja, Ewa Długajczyk, Katarzyna Kasprzyk, Paulina
Wróbel, Magda Drdzeń, Katarzyna Majda.
Wolontariusze Stowarzyszenia:
Angelika Łydka, Anna Gaca Katarzyna Radwan-Gryniewicz, Magdalena Płońska, Monika Gwiżdż, Paulina
Pankowska, Paulina Sojka, Kamila Ciszewska-Rok, Robert Włodarczyk.
Konsultanci:
dr Aleksander Mańka, Liliana Krzywicka, Małgorzata Szulik, dr Tomasz Iwański
www.moc-wsparcia.pl
Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która działa na rzecz
ochrony dzieci przed zaniedbywaniem i krzywdzeniem.
Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej
dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom.
Prowadzimy działania profilaktyczne w celu zmniejszenia zagrożeń krzywdzenia dzieci. W tym zakresie
promujemy czynniki ochronne – prawidłowa więź z osobą najbliższą w najmłodszym wieku dziecka
warunkuje jego podstawowe umiejętności tworzenia relacji emocjonalnych. Jest też podstawą do możliwości
uzyskania wsparcia w trudnych sytuacjach i ułatwia rozwiązywanie trudnych emocjonalnych sytuacji
w dorosłym życiu. Stwarza warunki bezpiecznego poznawania otaczającego świata, przyczyniając się tym
samym do lepszego rozwoju intelektualnego dziecka.
Organizujemy specjalistyczne szkolenia dla różnych grup zawodowych zajmujących się problemem krzywdzenia dzieci (również dla zespołów interdyscyplinarnych).
Stowarzyszenie tworzy grupa psychologów, pedagogów i terapeutów którzy od wielu lat zajmują się
profesjonalną pracą z dziećmi i rodzicami/opiekunami oraz środowiskiem specjalistów. Jesteśmy pasjonatami
kontaktu z drugim człowiekiem pełnymi entuzjazmu, zaangażowania i twórczych pomysłów.
Swoją ofertę kierujemy do dzieci i opiekunów oraz do profesjonalistów wsparcia.
Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk raport opisujący pierwszy rok naszej
działalności. Cieszymy się, że w tak krótkim okresie czasu udało nam się zainicjować
tyle projektów, w ramach których mogliśmy pomóc wielu dzieciom i ich rodzicom.
Mamy nadzieję, że rok 2014 również pozwoli na realizację naszej misji i będzie
obfitował w kolejne innowacyjne działania.
Zapraszamy do współpracy!
Adrian Drdzeń
Prezes Stowarzyszenia Moc Wsparcia
www.moc-wsparcia.pl
W 2013 r. Stowarzyszenie realizowało następujące programy i projekty:
Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi
Cele:
Głównym celem Centrum jest wspieranie dzieci, które doświadczyły trudnych zdarzeń lub były świadkami
lub ofiarami przemocy – w zakresie diagnozy, interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i prawnego. Stowarzyszenie udziela również wsparcia rodzicom/ opiekunom dzieci poprzez
dostarczanie informacji o tym, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, emocjami, stresem rodzicielskim.
Osobom w ciężkiej sytuacji finansowej pomoc udzielania jest nieodpłatnie.
Działania w ramach Centrum:
•
•
•
•
Konsultacje
Poradnictwo psychologiczne
Interwencja kryzysowa
Konsultacje prawne
W 2013 roku zrealizowaliśmy:
• 40 spotkań indywidualnych (diagnostycznych, terapeutycz­nych i konsultacyjnych z psychologiem/
terapeutą) z dziećmi
• 60 spotkań indywidualnych (interwencji kryzysowej, konsultacyjnych, terapeutycznych z terapeutą)
z dorosłymi
• 2 szkolenia dla profesjonali­stów
• 20 konsultacji prawnych
Kontakt do Centrum:
Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi
ul. Będzińska 6
41-200 Sosnowiec
[email protected]
W celu ustalenia terminu spotkania należy zadzwonić pod nr 507 744 924.
Finansowanie:
• Fundacja Dzieci Niczyje
• Urząd Miejski w Sosnowcu
• Środki własne
www.moc-wsparcia.pl
Gra profilaktyczna „W Krainie Świetlików”
Cele:
•
•
•
•
•
rozwijanie umiejętności formułowania problemów i szukania rozwiązań
rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
rozwijania świadomości własnych granic,
rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia,
ukazanie możliwości otrzymania pomocy.
Głównym celem programu jest realizacja działań profilaktycznych, które doprowadzą do wzmocnienia czynników ochronnych w dziecku poprzez wsparcie rozwoju emocjonalnego. Program porusza
najważniejsze elementy dotyczące rozwoju społeczno-emocjonalnego, wyposaża dzieci w wiedzę
dotyczącą emocji, czynników ryzyka bycia ofiarą i umiejętności właściwego reagowania na trudne sytuacje – w bezpiecznej metaforycznej formule.
Działania:
Gracze przeprowadzają głównego bohatera – swojego rówieśnika, przez takie zagadnienia jak: poczucie osamotnienia, poczucie bezradności, niezrozumienie intencji, potrzeba pomocy, poczucie
odpowiedzialności, poczucie miłości.
Metody pracy: metafora, burza mózgów, praca w grupach, praca w parach, tworzenie opowiadań, scenki,
zabawy ruchowe, plastyczne oraz praca z lusterkami.
Program składa się z 3 części: sześciu jednolekcyjnych spotkań dla dzieci, sześciu trzygodzinnych spotkań
dla ich rodziców oraz warsztatów dla nauczycieli. Scenariusz dla dzieci i rodziców zaplanowany został
jako dopełniająca się całość.
Rezultaty:
• dostarczenie 60 dzieciom wiedzy o możliwościach ujawniania (np. kurierom, lub osobie
wtajemniczonej – pedagog) poprzez list lub inną formę, swoich wątpliwości, niezrozumienia, lęków itp.
• wykreowanie u dzieci poczucie uczestniczenia w dialogu na poziomie fantazjowania dotyczącego
trudnych sytuacji
• zbudowanie poczucia bezpieczeństwa w sytuacji mówienia o problemach
• 60h modelowego cyklu treningowe dla nauczycieli
• 18h warsztatów dla rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Finansowanie:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wojewódzka konferencja nt. przeciwdziałania przemocy
W dniu 30.09.2013r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się regionalna konferencja na temat przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć, której współorganizatorem na poziomie
wojewódzkim było Stowarzyszenie Moc Wsparcia. W konferencji udział wzięła Agnieszka KozłowskaRajewicz, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania oraz przedstawiciel Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej .
W konferencji wzięli udział również m.in. przedstawiciele zespołów interdyscyplinarnych, jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
i policji. Z ich udziałem odbyły się dyskusje panelowe, na których rozmawiano na temat profilaktyki
i zapobieganiu przemocy.
Przedstawiciel Stowarzyszenia przedstawili założenia metodyki programu profilaktycznego „Kraina
Świetlików”. Wystąpienie spotkało się z dużym zainteresowaniem jako innowacyjna alternatywa w obszarze działań profilaktycznych.
Wojewódzka konferencja nt. profilaktyka krzywdzenia małych dzieci
W dniu 26.11.2013r Stowarzyszenie wraz z Urzędem Miejskim w Sosnowcu i Instytutem Pedagogiki
Wyższej Szkoły Humanitas zorganizowało IV Regionalną konferencję pt. „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”. Konferencja poświęcona była problematyce profilaktyki krzywdzenia małych
dzieci, w szczególności standardom tworzeniu programów profilaktycznych, a także promowaniu zasad
dobrego rodzicielstwa.W części plenarnej Konferencji udział wziął Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak.
Uczestnikami konferencji byli profesjonaliści działający na rzecz dziecka i rodziny, w szczególności
pracownicy socjalni, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, kuratorzy sądowi, policjanci oraz studenci ostatnich lat studiów. Program konferencji składał się z sesji wykładowych i warsztatowych
Honorowy patronat nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka i Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
www.moc-wsparcia.pl
Przyjazny pój przesłuchań - współpraca z Akademią Sztuk Pięknych
Stowarzyszenie zainicjowało na terenie Miasta projekt, którego celem jest dążenie do minimalizacji ponoszonych przez dzieci krzywdzone/doświadczające przemocy kosztów psychologicznych.
Mając na względzie, że podczas przesłuchania, dziecko znajduje się w szczególnej, bardzo trudnej
sytuacji podjęliśmy działania w zakresie stworzenia przyjaznego pokoju przesłuchań. Cała infrastruktura Centrum wraz z przyjaznym pokojem została finalnie przygotowana do użytku 26 listopada 2013r.
Po w/w zmianach prawnych przygotowana przez Stowarzyszenie nie spełnia obowiązujących
standardów wymaganych dla przyjaznych pokojów przesłuchań. W celu dostosowania
infrastruktury przyjaznego pokoju do obowiązującego prawa podjęliśmy partnerską współpracę
z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach. Na Wydziale projektowania i wzornictwa w ramach prac
dyplomowych został opracowany projekt przyjaznego pokoju przesłuchań według funkcjonalności
określonej nowymi przepisami prawa.
Regionalna Śląska Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Od 2013r. Stowarzyszenie wspiera merytorycznie prace Regionalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania
Przemocy.
Regionalna Koalicja to formalne partnerstwo Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, mające na celu prowadzenie merytorycznego dialogu z podmiotami odpowiedzialnymi za opracowanie i następnie wdrażanie kompleksowego i skutecznego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, a także wymianę doświadczeń i lobbing na rzecz poprawy systemu przeciwdziałania
przemocy na terenie województwa/kraju. Koalicja jest także platformą wymiany doświadczeń i współpracy
pomiędzy samorządami lokalnymi i regionalnymi oraz z ekspertami w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
www.moc-wsparcia.pl