t. 19 z. 1 - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Transkrypt

t. 19 z. 1 - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Prace instytutu filologii polskiej
uniwersytetu im. adama mickiewicza
Studia
Polonistyczne
Poznańskie
Seria Językoznawcza
tom 19 (39), zeszyt 1
pod redakcją
Ireny Sarnowskiej-Giefing
Poznań 2012
Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”
WYDAWNICTWO PoznańskieGO TowarzystwA Przyjaciół Nauk
Spis treści
Studia nad współczesną polszczyzną
Monika Grzelka, Agnieszka Kula
Mowa niezależna w przekazie medialnym a podstawowe funkcje informacji
dziennikarskiej (część 3)................................................................................. 9
Eliza Grzelak, Joanna Grzelak
Kompetencja komunikacyjna Romów. Strategie grzecznościowe
w polsko-romskich relacjach interkulturowych.............................................. 23
Iwona Pałucka-Czerniak
Konteksty występowania leksemów Polak, Polska i polski w zbiorze modlitw
powszechnych Módlmy się wspólnie o. Ireneusza Żołnierczyka.................... 37
Michał Szczyszek
Trigramy, czyli powtarzalne trzywyrazowe struktury
w dialogach zadaniowych............................................................................... 51
Studia nad historią języka polskiego
Marek Osiewicz
Analiza kwantytatywno-porównawcza słownictwa Ksiąg o gospodarstwie
Piotra Krescentyna (1549) ............................................................................. 67
Alicja Pihan-Kijasowa
Żydło ich: mało warzonego albo pieczonego używają, czyli nazwy kulinariów
i naczyń stołowych na dworze Dymitra Samozwańca I ................................ 93
Studia onomastyczne
Ján Bauko
Investigation of nicknames in a bilingual environment.................................. 105
6
Spis treści
Magdalena Graf
Konotacyjne i asocjacyjne właściwości określeń identyfikujących barwy
(na przykładzie nazw farb ściennych) . .......................................................... 119
Ewa Nowak
Funkcjonowanie nazwisk pochodzenia niemieckiego w siedemnastoi osiemnastowiecznych rejestrach poznańskich podatników czopowego.
Świadectwa polonizacji ................................................................................. 131
Mariusz Rutkowski
Koncepcja opisu konotacji nazw własnych w Słowniku metafor i konotacji
nazw własnych................................................................................................. 141
Roman Szubin
Польские фамилии в прозе Антона Чехова................................................ 149
Iwona Żuraszek-Ryś
Jak powstały nowe nazwy ulic w powojennej Zielonej Górze?..................... 159
Język polski jako obcy
Wojciech Hofmański
Kognitywne aspekty glottodydaktyki. Czeski student wobec pułapek
komunikatywności.......................................................................................... 175
Izabela Wieczorek, Ewa Węgrzak
Teraz Poznań! O egzaminach państwowych z języka polskiego
jako obcego..................................................................................................... 189
Z historii nauki
Mirosław Skarżyński
Poznańskie lata Henryka Ułaszyna................................................................. 199
Recenzje
Dorota Połowniak-Wawrzonek, Wpływ mediów na współczesną polską
frazeologię (Stanisław Bąba)................................................................................. 223
Eliza Grzelak, W poszukiwaniu Edenu. Językowo-kulturowy obraz współczesnego
polskiego ogrodu ozdobnego. Kreacja czasu i przestrzeni
(Irena Sarnowska-Giefing) . .................................................................................. 226
Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, Polskie zaimki n­ ieokreślone. Wybrane
zagadnienia semantyczne, syntaktyczne i pragmatyczne (Bogdan Walczak)........ 230