więcej - Automobilklub Wielkopolski

Transkrypt

więcej - Automobilklub Wielkopolski
Oświadczenie Zarządu Automobilklubu Wielkopolski co do emisji reportażu red. K. Kaźmierczaka wydanie Magazynu Reporterów TVP „Telekurier” w stacji TVP3 Poznań z dnia 23 stycznia 2017 r.
W związku z emisją w dniu 23 stycznia 2017 r. w stacji TVP3 Poznań reportażu dotyczącego
bieżącej działalności Automobilklubu Wielkopolski, Zarząd Automobilklubu Wielkopolski wskazuje na
nieścisłości zawarte w przedmiotowym programie i niniejszym wyjaśnia Członkom stowarzyszenia co
następuje:
- zawarta w programie - ogólnikowa - informacja na temat przychodów całego Automobilklubu
Wielkopolski, a nie tylko obiektu Toru Poznań jest całkowicie niemiarodajna dla oceny jego
rentowności, albowiem ze swojej definicji nie obejmuje informacji na temat kosztów funkcjonowania
Klubu i Toru Poznań (takich jak m.in. podatki od nieruchomości, utrzymanie, konserwacja, licencje,
homologacje, itp.), które znacznie przewyższają osiągane przychody, co skutkuje brakiem
jakiegokolwiek zysku z działalności obiektu;
- stowarzyszenie Automobilklub Wielkopolski jako podmiot wpisany do Rejestru Przedsiębiorców
(obok wpisu do Rejestru Stowarzyszeń) ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, a
ewentualny zysk przeznacza wyłącznie na cele statutowe stowarzyszenia;
- wspomniana w programie, wydana przez Wojewodę Wielkopolskiego, decyzja (następnie
podtrzymana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa) dotyczy wyłącznie zakazu rzekomego
prowadzenia przez stowarzyszenie działalności regulowanej polegającej na prowadzeniu szkoleń
doskonalenia techniki jazdy w rozumieniu art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami, której prowadzenie jako takiej jest aktualnie przez Automobilklub Wielkopolski
kontestowane na drodze sądowo-administracyjnej - reportaż pomija fakt, że przedmiotowa decyzja
Wojewody Wielkopolskiego jest ostateczna wyłącznie w administracyjnym, ale już nie w sądowoadministracyjnym toku instancji;
- niemiarodajna dla potrzeb podejmowanego w programie tematu jest informacja, że do dnia
dzisiejszego nie wpłynął do Wojewody Wielkopolskiego - jako organu prowadzącego ewidencję
jednostek prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - wniosek Automobilklubu Wielkopolski
o wpis do tegoż rejestru, albowiem stowarzyszenie nie prowadzi i nie ma zamiaru prowadzić takiej
działalności na obiekcie Toru Poznań;
- zawarta w programie informacja na temat braku przetargu na operatora obiektu Toru Poznań jest
nierzetelna w sytuacji, gdy przedmiot umowy zamieszczony został na wykazie nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia/wynajęcia na terenie Miasta Poznania nr 9/2016, poz. 16,
wywieszonym do publicznej wiadomości.
06.02.2017r.

Podobne dokumenty