tutaj - Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania

Transkrypt

tutaj - Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
udziału w II edycji Konkursu „Najpiękniejszy ogród przydomowy”
1. ……………………………………………………………………………………………
(Imię i Nazwisko)
2. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(Adres lokalizacji ogrodu)
3. ……………………………………………………………………………………………
(nr. telefonu – domowy lub komórkowy)
4. ……………………………………………………………………………………………
(powierzchnia ogrodu w arach – do 10 arów, powyżej 10 arów)
Opis/historia ogrodu (maksymalnie 1200 znaków ze spacjami)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że:
zgłaszany ogród jest moją własnością,
zapoznałem się z regulaminem konkursu i w pełni go akceptuję,
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych w rozumieniu
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) dla
celów niezbędnych do realizacji czynności związanych z konkursem.
………………………………………………..
(data i podpis zgłaszającego)
Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Podobne dokumenty