Zasady akcji marketingowej dla klientów Centrum Handlowego MAX

Transkrypt

Zasady akcji marketingowej dla klientów Centrum Handlowego MAX
Zasady akcji marketingowej dla klientów Centrum Handlowego MAX w Tarnowie
pod nazwą „USTRZEL NAGRODĘ” („Zasady”)
§1
Postanowienia ogólne
1. Akcja marketingowa (zwana dalej „Akcją”) organizowana jest przez Capital Part 9 SA z
siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51 , 00-838 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271147, o numerze NIP
5272487800, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 13 (słownie: trzynaście)
lat.
3. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora, zarządcy budynku, Najemcy oraz
pracownicy Najemców Centrum Handlowego MAX (CH MAX) w Tarnowie (ul. Szkotnik 1a ,33100 Tarnów). Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszych Zasad Akcji są:
małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający.
§2
Czas trwania i miejsce Akcji
Akcja trwać będzie w dniach: 26 kwietnia 2013 roku w godzinach 12:00 – 18:00, 27 kwietnia w
godzinach 10-14 na terenie CH MAX, zlokalizowanego w Tarnowie przy ul. Szkotnik 1a
§3
Warunki uczestnictwa i przebieg Akcji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Osoby, które w okresie trwania Akcji, dokonają - w sklepach lub innych punktach
handlowych lub usługowych znajdujących się na terenie CH MAX - zakupu towarów lub
usług za kwotę minimum 50 złotych, są uprawnione do udziału w Akcji.
W Akcji biorą udział tylko paragony uzyskane za zakupy dokonane w danym dniu podczas
trwania Akcji.
Wyznaczona przez Organizatora osoba w Punkcie Obsługi Klienta (POK) na poziomie +1
dokona sprawdzenia poprawności paragonu, oznaczy paragony pieczątką i zezwoli
klientowi lub osobie przez niego wskazanej na wykonanie obrotu kołem, na którym
znajdują się pola z oznaczeniami nagród.
Uczestnik posiada możliwość wykonania jednego próbnego obrotu przed wykonaniem
obrotu właściwego.
Aby obrót został uznany za poprawny koło musi wykonać minimum jeden pełny obrót.
Każde 50 zł na paragonie lub jego wielokrotność upoważnia do danej ilości obrotów koła.
Jeżeli po poprawnym wykonaniu obrotu kołem zainstalowany wskaźnik ustawi się na
polu nagrody – Uczestnikowi przysługuje nagroda.
Nagrody będą do odebrania w POK po czytelnym wypełnieniu protokołu odbioru
nagrody. W przypadku wygrania nagrody pieniężnej, przekazanie nagrody nastąpi
przelewem na wskazane przez Uczestnika konto bankowe w terminie 14 dni roboczych.
9.
10.
11.
12.
13.
Uczestnik może dowolną ilość razy zgłaszać się do POK w celu wzięcia udziału w Akcji,
jeśli tylko posiada paragony z zakupów na kwotę nie mniejszą niż 50 zł na pojedynczym
paragonie.
Uczestnik może zgłosić dany paragon tylko jeden raz.
W akcji nie biorą udziału paragony za zakupy dokonane w Supermarkecie Biedronka.
Paragony za zakupy dokonane w salonie Mix Electronics powyżej kwoty 400 zł brutto
uprawniają do 8-krotnego zakręcenia kołem z nagrodami.
W celu odebrania nagrody Uczestnik Akcji powinien zgłosić się osobiście
z dokumentem ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja szkolna)
do POK.
§4
Nagrody w Akcji
1.
2.
3.
Organizator na potrzeby akcji przeznaczył następujące nagrody:
a. 40 bonów upominkowych Oriflame
b. 50 limitowanych kart rabatowych Sezam
c. 50 bonów o uprawniających do 10% rabatu na cały asortyment w salonie Viva Maria
do wykorzystania w terminie 31 lipca 2013
d. 15 parasoli na nadrukiem Drogeria Natura
e. 10 wieszaków na torebki Drogeria Natura
f. 10 wizytowników Drogeria Natura
g. 40 toreb ekologicznych z nadrukiem CH MAX
h. 8 nagród pieniężnych o wartości 50 zł każda.
Odebranie nagrody nastąpi na podstawie protokołu przekazania nagrody, podpisanego
przez Uczestnika, któremu zostanie przyznana nagroda oraz przez Organizatora, a kwota
nagrody zostanie przekazana przelewem na wskazane przez Zwycięzcę konto bankowe w
terminie 14 dni roboczych.
Organizator nie wyraża zgody na zamianę nagrody na inną lub w przypadku nagród
rzeczowych na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.
§5
Dane Osobowe Uczestnika Akcji
1.
2.
1. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Akcji w trybie określonym w § 3 Zasad Akcji
Uczestnik Akcji wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich
danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Akcji oraz
dla celów marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia1997 r.
Danymi osobowymi przetwarzanymi i przechowywanymi w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Akcji są: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
3.
§7
Reklamacje
1.
Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji należy zgłaszać do Organizatora na jego adres
w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zaistnienia podstawy
reklamacji, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w związku z jego
2.
3.
4.
udziałem w Akcji, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia
Akcji.
Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty przyjmuje się datę stempla
pocztowego.
Dokumentacja dotycząca przebiegu Akcji wraz z protokołami wydania Nagrody,
Organizator przechowywać będzie przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia Akcji.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe i kurierskie, z których
w ramach Akcji będą korzystać Uczestnicy
§8
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Organizator oświadcza, iż Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach
wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku, nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną utratę danych osobowych
Uczestników Akcji spowodowaną awarią systemu z przyczyn niezależnych
od
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub przedłużenia czasu trwania Akcji.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Zasad Akcji
z ważnych powodów, a także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub
przedłużenia Akcji. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie
internetowej podanej poniżej.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa w Akcji w trybie określonym w § 3 Zasad Akcji Uczestnik
Akcji wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia Zasad Akcji.
Informacje o Akcji, w tym niniejsze Zasady, dostępne są przez cały okres trwania Akcji na
stronie internetowej CH MAX (www.chmax.com.pl) a także w POK oraz w Biurze
Administracji CH MAX.