Urząd Miasta Legnica Podatek od nieruchomości

Transkrypt

Urząd Miasta Legnica Podatek od nieruchomości
Urząd Miasta Legnica
Źródło:
http://um.bip.legnica.eu/uml/e-urzad/informacyjne-karty-uslu/podatki-i-deklaracje/15477,Podatek-od-nieruchomosci-osoby-pr
awne-jednostki-organizacyjne-oraz-spolki-niemaj.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 09:07
Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję.
Kliknij tutaj, aby przejść dalej »
Podatek od nieruchomości - osoby prawne, jednostki
organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej
KARTA
INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA
LEGNICA
Pl. Słowiański 8
tel. 76 72 12 199, fax
76 72 12 115
e-mail:
kancelaria(at)legnica.eu
www.legnica.eu
FN
Podatek od nieruchomości - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające
osobowości prawnej
Wymagane dokumenty:
• deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru w terminie do dnia
31 stycznia na dany rok podatkowy, w przypadku zmian – w terminie 14 dni od zaistnienia zmian,
• kserokopia aktu notarialnego,
• kserokopie: wypisu z KRS-u, zaświadczenia o nadaniu nr REGON, potwierdzenia nadania nr NIP, w przypadku spółek
cywilnych – kserokopie umowy spółki i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
• kserokopia umowy dzierżawy lub najmu.
uchwały oraz wzory formularzy dostępne są w zakładce:
Podatki i opłaty lokalne
Opłaty:
brak opłaty
Jednostka odpowiedzialna:
• Referat Wymiaru, Podatków, Opłat i Windykacji (pokój 102, tel. 76/ 72 12 207)
Tryb odwoławczy:
przysługuje w przypadku wystawienia decyzji określającej wysokość zobowiązania
podatkowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Legnicy.
Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze
zm.),
• ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 849 ze zm.),
• uchwała Nr XIV/123/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r., poz.
5557),
• Uchwała Nr XIV/124/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie
określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości, w
podatku rolnym i w podatku leśnym (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2015 r. poz. 5558),
• uchwała Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2011 r. w
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2011 r., Nr 241, poz.
4212),
• uchwała Nr XVII/160/07 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie
przyjęcia Programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji
przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na terenie Legnicy - obowiązywała do 31 grudnia 2013 r.
Zapraszamy codziennie od 7.30 do 15.30,
a we wtorki od 8.00 do 16.00
FN
Metadane
Data publikacji 27.02.2017
Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Legnica
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
admin
Osoba udostępniająca informację:
Lucyna Rosiak Wydział Finansowy
Osoba modyfikująca informację: