Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr………….. KARTA KURSU Nazwa

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr………….. KARTA KURSU Nazwa
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr…………..
KARTA KURSU
Nazwa
Nazwa w j. ang.
Język angielski B2-2s
English B2-2s
Punktacja ECTS*
Kod
3
Zespół dydaktyczny
Koordynator
mgr Anna Fertner
mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,
mgr Grzegorz Miernik, mgr
Magdalena Wójcik-Kuca
Opis kursu (cele kształcenia)
1. Rozumienie dłuższych wypowiedzi, dyskusji i wykładów na temat studentom znany. Rozumienie
najważniejszych informacji w programach radiowych i telewizyjnych dotyczących wydarzeń
współczesnych lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi
(materiały w wersji oryginalnej). Przygotowanie do samodzielnego korzystania z
angielskojęzycznych źródeł w tym stron internetowych.
2. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi w języku
angielskim w codziennej komunikacji, a także umiejętność uzasadnienia własnego punktu widzenia
w danej kwestii oraz podawania argumentów za i przeciw względem możliwych rozwiązań.
Rozbudowanie zasobu słownictwa i doskonalenie go poprzez ćwiczenie wymowy oraz zwrócenie
uwagi na frazeologię. Zaprezentowanie najważniejszych aspektów związanych z korzystaniem z
jednojęzycznych słowników.
3. Zapoznanie studentów z formą listu motywacyjnego oraz listu z prośbą o informację. Wskazanie na
różnice stylów w listach o charakterze formalnym i nieformalnym.
4. Dostarczenie wiedzy związanej z elementami języka specjalistycznego z zakresu kierunku
kształcenia. Przygotowanie absolwentów do samodzielnego poszerzania wiedzy związanej z
wykorzystaniem języka obcego w życiu zawodowym.
Warunki wstępne
Wiedza
Umiejętności
Kursy
Wiedza nabyta w trakcie kursu B2-1s
Umiejętności nabyte w trakcie kursu B2-1s
Kurs B2-1s
Efekty kształcenia
1
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia dla kursu
Wiedza
W1 Student zna struktury gramatyczne charakterystyczne
dla omawianych treści.
W2 Student zna struktury leksykalne charakterystyczne
dla omawianych treści.
W3 Student rozpoznaje zwroty i wyrażenia
charakterystyczne dla listu motywacyjnego.
W4 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu
języka specjalistycznego.
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia dla kursu
Umiejętności
U1 Student umie tworzyć i wykorzystać struktury Umiejętności nauki
gramatyczne charakterystyczne dla omawianych treści.
języka
U2 Student posiada umiejętność wykorzystania struktur
leksykalnych charakterystycznych dla omawianych treści.
U3 Student potrafi napisać list motywacyjny.
U4 Student potrafi posługiwać się podstawowymi
sformułowaniami z zakresu języka specjalistycznego.
Odniesienie do efektów
kierunkowych
Efekt kształcenia dla kursu
Kompetencje
społeczne
K1 Student posiada kompetencje w zakresie stosowania
wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w trakcie kursu
oraz swobodnie komunikuje się w języku angielskim.
K2 Student potrafi funkcjonować w obcej kulturze,
uczestniczy w jej życiu codziennym, inicjuje kontakty
międzynarodowe.
K3 Student umiejętnie uczestniczy w pracach w
środowisku międzynarodowym.
Organizacja
Forma zajęć
Ćwiczenia w grupach
Wykład
(W)
A
K
L
S
P
E
Liczba godzin
40
40
Opis metod prowadzenia zajęć
2
Konwersatorium: Metoda komunikacyjna
Celem metody komunikacyjnej jest rozwinięcie umiejętności skutecznego i swobodnego porozumiewania
się w języku obcym w sposób odpowiadający danym okolicznościom. Wykorzystywanie tej metody
podczas zajęć ma na celu stworzenie różnorodnych sytuacji zbliżonych do komunikacji w życiu
codziennym. Szczególnie istotne są ćwiczenia, w których uczestnicy odgrywają dialogi w parach, bądź
prowadzą rozmowy w małych grupach. Metoda komunikacyjna promuje wykorzystywanie w trakcie zajęć
autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliżyć
uczących się do prawdziwych sytuacji z życia codziennego.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Wypowiedź na
określony
temat
Udział w
dyskusji
x
x
x
x
x
x
x
Testy
Projekt
grupowy
x
x
x
x
x
x
W1
W2
W3
W4
U1
U2
U3
U4
K1
K2
K3
Praca pisemna
Projekt
indywidualny
x
x
Gry
dydaktyczne
E – learning
Formy sprawdzania efektów kształcenia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Ocena z zajęć wystawiona jest na podstawie:
Kryteria oceny
•
•
•
•
obecności na zajęciach
aktywności na zajęciach
prac pisemnych
testów zaliczeniowych
Ocenę dostateczną może uzyskać student, który regularnie uczęszcza na zajęcia,
otrzymał co najmniej ocenę dostateczną z kolokwiów zaliczeniowych, oraz uzyskał
ocenę pozytywną z zadanych prac domowych.
Uwagi
Ocenę dobrą może uzyskać student, który poza spełnieniem wymogów na ocenę
dostateczną, otrzymał większość ocen dobrych z kolokwiów oraz potrafi wyrazić
własne stanowisko wobec omawianych kwestii.
Ocenę bardzo dobrą może uzyskać student, który poza spełnieniem wymogów na
ocenę dobrą, otrzymał większość ocen bardzo dobrych z kolokwiów, jest regularnie
przygotowany do zajęć, wykazuje się inicjatywą i kreatywnością językową.
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
3
Środowisko naturalne – zagrożenia wynikające z działalności człowieka, formy wyrażania przyszłości (2
godz.)
Problemy społeczeństw we współczesnym świecie – praca z tekstem, ćwiczenia słownikowe (kolokacje)(3
godz.)
Problemy społeczeństw we współczesnym świecie – dyskusja, time clauses (2 godz.)
Systemy edukacji na świecie, okresy warunkowe 0/1 (2 godz.)
Zachowania ludzkie w sytuacjach ekstremalnych – praca z tekstem (2 godz.)
Uczucia i emocje, 2 okres warunkowy (2 godz.)
Sztuka przetrwania – praca z tekstem, ćwiczenia fonetyczne (rytm zdania), 3 okres warunkowy (3 godz.)
Problemy w komunikacji międzyludzkiej – dyskusja, czasowniki modalne – aspekt teraźniejszy (2 godz.)
Zachowania ludzkie – praca z tekstem, czasowniki modalne – aspekt przeszły (3 godz.)
Czasowniki o podobnej formie i różnym znaczeniu – ćwiczenia słownikowe (1 godz.)
Ciało ludzkie – mimika, gesty (1 godz.)
Język ciała – praca z tekstem, czasowniki zmysłów (2 godz.)
Muzyka i jej wpływ na życie ludzkie – ćwiczenia słownikowe, dyskusja (2 godz.)
Muzyka i sztuka – praca z tekstem, formy ‘gerund’/’infinitive’ (2 godz.)
Wypoczynek – sposoby i preferencje (1 godz.)
List formalny – podanie o pracę (list motywacyjny) (2 godz.)
Powtórzenie materiału (2 godz.)
Elementy języka specjalistycznego (6 godz.)
Wykaz literatury podstawowej
1. Oxenden C., Latham-Koenig C., New English File Upper-Intermediate, OUP, Oxford 2008
2. Acklam R., Crace A., Total English Upper-Intermediate, Longman, 2006
3. Kay S., Jones V., New Inside Out Upper-Intermediate, Macmillan, 2009
4. Cotton D., Falvey D., Kent S., Language Leader Upper-Intermediate, Pearson Education Ltd, 2008
5. Eales F., Oakes S., Speakout Upper-Intermediate, Pearson, 2011
6. Jacob, M., Strutt, P., English for International Tourism Upper Intermediate Course Book, Pearson, 2007
Wykaz literatury uzupełniającej
1. Murphy R., English Grammar in Use, CUP, Cambridge 1998.
2. Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar: Exercises 1 & 2, OUP, Oxford 1986
3. Watcyn-Jones P., Test Your Vocabulary Books 1-5, Pearson Education Ltd, various editions.
4. Hornby A. S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP, various editions i inne słowniki
5. Mann M., Taylore-Knowles S., Destination B2, Macmillan Education, 2008
6. źródła internetowe, materiały autorskie
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
40
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
5
Przygotowanie do kolokwium
4
Przygotowanie do prezentacji
3
Przygotowanie ustnej wypowiedzi
4
Przygotowanie prac pisemnych
3
Przygotowanie do pracy w grupach
3
4
Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi
Przygotowanie do czytania tekstów ogólnych
3
Przygotowanie do czytania tekstów specjalistycznych
5
Utrwalanie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych
5
Ogółem bilans czasu pracy
75
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
3
5