więcej

Transkrypt

więcej
Stacja Dializ NZOZ Avittum
ul. Kościusz
zki 55
62-100 Wąg
growiec
tel. 67 262 80 00
Agnieszka Suchanek-Kr
S
rawiec
kierownik stacji
s
Wągrow
wiec, 29 sierp
pnia 2014 r.
Kontaktt z mediam
mi:
Marzena
a Fink-Stelmasiak
tel.512 556
5
512
e-mail: [email protected]
edia.pl
Bezpła
atne badan
nie krwi sz
zansą dla nerek.
Kampania
a społeczn
na NEFRO
OTEST w Wągrowcu.
W
.
mami ich pogarsza
ającej się
ę
Nerki często chorrują bez bólu, a jedynymi symptom
e zmęczen
nia lub od
ddawanie moczu w nocy. Cho
oroby nere
ek zawsze
e
kondycji są uczucie
o poważne
e, a liczba
a chorych stale wzr
rasta. Nefrrolodzy sz
zacują, że 10 do 12
2
są bardzo
% Polakó
ów cierpi na
n przewle
ekłą choro
obę nerek,, ale o tym
m nie wie. To ponad 4 miliony
y
osób. Dla
atego też NEFRON
N
S
Sekcja
Neffrologiczna Izby Go
ospodarcze
ej Medycyna Polska
a
oraz Sta
acja Dialiiz NZOZ Avitum
A
w Wągrow
wcu chcą zwrócić uwagę wszystkich
w
h
mieszkań
ńców na profilaktykę cho
orób nerek poprz
zez orga
anizację programu
u
profilakty
yki NEFRO
OTEST.
c
któ
órzy ukończ
zyli 45 latt będą mo
ogli skorzys
stać z bez
zpłatnych badań
b
krwii
Wszyscy chętni,
w ramach programu – kampanii społeczne
ej NEFROTE
EST. Badaniia odbędą s
się 14 wrze
eśnia 2014
4
roku w Sta
acji Dializ NZOZ
N
Avitu
um w Wąg
growcu, prz
zy ulicy Koś
ściuszki 55.. Przed przyjściem na
a
badania należy
n
się wcześniej telefoniczn
nie zarejesttrować. Re
ejestracja n
na darmow
we badania
a
odbędzie się
s 9 i 10 września
w
po
od dwoma numerami telefonów: 797 736 776, 797 736
7
767, w
godz. 10:0
00 – 15:00.
woli nam uniknąć niepotrzebneg
go tłoku, a pacjenci będą mielii
„Wcześniejjsza rejesttracja pozw
poczucie komfortu przychodz
ząc na ok
kreśloną godzinę”
g
– mówi M
Małgorzata Jamroży,,
ka oddziało
owa – „Jestteśmy przy
ygotowani na
n pobranie
e krwi co najmniej 40
00 osobom,,
pielęgniark
tak, więc mamy
m
nadz
zieję, że dla
a wszystkic
ch chętnych
h wystarczy
y miejsc” – dodaje.
ST to jedna
ak nie tylko bezpłatne badanie krwi 14 września. To
o
Kampania społeczna NEFROTES
także moż
żliwość darmowego przebadaniia się w późniejszym
p
m terminie
e. Lekarze
e rodzinni,,
apteki, a także
t
para
afie otrzym
mały 4000 sztuk
s
skiero
owań na badania krw
wi i moczu pod kątem
m
chorób nerek, które ważne
w
są do
d 15 paźdz
ziernika 2014 roku. Je
eśli ktoś z rróżnych wz
zględów nie
e
ógł uczestn
niczyć w niedzielnym badaniu, może to zrobić
z
w p
późniejszym
m terminie.
będzie mó
Wystarczy
y poprosić o skierowan
nie swojego
o lekarza ro
odzinnego lub spytać s
się w aptece.
e, że nerki regulują pracę
p
całeg
go naszego organizmu
u i wpływa
ają na jego
o
„Większość osób wie
e sobie sp
prawę z tego, że nerrki wytwarrzają m.in.
równowagę. Ale już niewiele osób zdaje
f
witam
miny D ora
az erytropo
oetynę, dzię
ęki której możliwe
m
jest wytwarz
zanie przez
z
aktywną formę
szpik czerw
wonych krw
winek krwi”” - mówi drr Agnieszka
a Suchanek
k-Krawiec, kierownik stacji
s
dializ
z
w Wągrow
wcu – „Nie
e każdy z nas
n
ma jed
dnak świad
domość, że
e począwsz
zy od 30. roku życia
a
z każdym kolejnym rokiem sp
pada spraw
wność nerek
k. Wraz z wiekiem zmniejsza się
s również
ż
masa i wie
elkość nere
ek. U osób po 75 roku życia mog
gą one być nawet o 15
5-20% mniejsze niż u
25-latków. W wyniku
u starzenia
a się organ
nizmu poga
arsza się po
onadto ukrrwienie nerrek, co ma
a
orsze funkc
cjonowanie
e. Dlatego też
t
tak waż
żne jest prrofilaktyczn
ne badanie,,
przełożenie na ich go
szczególnie u osób sttarszych” – dodaje dr Agnieszka Suchanek--Krawiec.
m etapie choroba jest uleczalna
w
przeprowadzić, tym
t
bardzie
ej, że na początkowy
p
a
Badania warto
niemal całłkowicie, mimo
m
że jes
st bardzo poważna.
p
Nawet
N
we wczesnych
w
s
g
jeszcze
e
stadiach, gdy
przebiega bezobjawo
owo, zwięks
sza ryzyko
o rozwoju miażdżycy
m
i chorób se
erca. Nieleczona może
e
zaś prowa
adzić do zatrucia
z
orrganizmu przez
p
toks
syny, które
e uszkadza
ają prawie wszystkie
e
narządy. Uszkodzeni
U
iu ulegają również same
s
nerki, mogące w efekcie wymagać dializ lub
b
przeszczep
pu.
mpanii NEF
FROTEST je
est właśnie propagowa
anie wiedzy
y na tematt znaczenia
a nerek dla
a
Celem kam
zdrowia i życia, zac
chęcanie do
o regularne
ego monito
orowania ic
ch funkcji oraz inform
mowanie o
ności choró
ób nerek. Do tej pory
p
bezpła
atne badan
nia przesie
ewowe org
ganizatorzy
y
powszechn
przeprowa
adzili w 44 miastach Polski. Kre
ew w kamp
panii NEFRO
OTEST przebadano u ponad 27
7
tysięcy osó
ób, a wszyscy pacjenci, których wyniki nie mieściły się w norma
ach zostali skierowanii
na dalszą diagnostyk
kę.
e całego kra
aju akcję wspierają
w
Pa
ani Anna Ko
omorowska
a – Małżonk
ka Prezyden
nta RP oraz
z
Na terenie
prof. Marian Klinger – Krajowy
y Konsultan
nt w dzied
dzinie Nefro
ologii. Na s
szczeblu re
egionalnym
m
woim patro
onatem obję
ęli: Marek Woźniak – Marszałek
k Wojewódz
ztwa Wielko
opolskiego,,
badania sw
Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski, Michał
M
Piec
chocki – Starosta Wą
ągrowiecki,,
wca, Emilia
a Jagat – Dyrektor
D
S
Szpitala w Wągrowcu,
W
,
Stanisław Wilczyńskii – Burmisttrz Wągrow
awłowski – Prezes Pałłuckiego Ce
entrum Zdrrowia w Żn
ninie oraz prof. dr ha
ab. Andrzejj
Roman Pa
Oko - Wojewódzki Ko
onsultant w dziedzinie Nefrologii..

Podobne dokumenty