Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 30.11.2012

Transkrypt

Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 30.11.2012
do użytku służbowego-
Protokół
z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 30.11.2012 roku
w Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim.
W oparciu o upoważnienie p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zamościu Nr 16/2012 z dnia 29.11. 2012 roku kontrolę przeprowadziły:
1. Anna Marzec - Główny Księgowy PCPR
2. Halina Gielmuda - starszy inspektor w PCPR
Temat kontroli:
Prawidłowość funkcjonowania depozytów pieniężnych mieszkańców domu pomocy
społecznej.
Podczas kontroli placówkę reprezentował Pan Sławomir Nowosielecki -Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim.
Dokumenty udostępniały i szczegółowe informacje udzielały:
1. Pani Marzena Sarzyńska-Krawczyk - kierownik działu terapeutyczno
-opiekuńczego;
2. Pani Elżbieta Roczkowska
- starsza księgowa;
3. Pani Maria Nawój
- pracownik socjalny.
Zgodnie z § 5 ust.ł pkt 3 litera h rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz.U. z 2012 poz.964).- dom pomocy społecznej, niezależnie od typu świadczy usługi
wspomagające, polegające na zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków
pieniężnych i przedmiotów wartościowych.
W związku z tym, Zarządzeniem Dyrektora Nr 5/2012 z dnia 04 października 2012
roku została wprowadzona „Procedura w sprawie gospodarowania środkami
pieniężnymi/depozytami mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim".
Zgodnie z opracowaną procedurą mieszkaniec Domu ma możliwość złożenia do
depozytu Domu własnych środków pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych.
Według oświadczenia Kierownika Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego na dzień kontroli
w depozycie Domu nie były przechowywane żadne przedmioty wartościowe ani środki
pieniężne będące własnością mieszkańców.
64
>
•
•
Na dzień kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim przebywało
mieszkańców, z tego:
38 mieszkańców posiada dochód w formie renty lub emerytury wypłacanej przez ZUS ;
14 mieszkańców posiada dochód w formie renty lub emerytury z KRUS,;
11 mieszkańców posiada dochód z zasiłku stałego wypłacanego przez ośrodki pomocy
społecznej;
• 1 mieszkaniec nie posiada własnego dochodu - odpłatność za pobyt w domu pomocy
społecznej jest opłacana w wysokości kosztów utrzymania mieszkańca w całości przez
gminę, z której pochodzi.
Mieszkańcy posiadający własne dochody mają ulokowane środki pieniężne na
indywidualnych kontach na podstawie umowy zawartej pomiędzy mieszkańcem a bankiem:
-
62 osoby w Banku Spółdzielczym Tomaszów Lubelski O/ Krasnobród,
1 osoba w mBanku .
Na konta osobiste w ww bankach wpływają „ końcówki" z dochodu każdego
mieszkańca, pozostałe po przekazaniu przez ZUS, KRUS i OPS środków finansowych na
konto dochodowe Domu Pomocy Społecznej, kwoty tytułem odpłatności za pobyt w tym
Domu - zgoda mieszkańców w aktach osobowych.
Za zgodą mieszkańców - 70% miesięcznego świadczenia z pomocy społecznej jest
przekazywane na konto dochodowe Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim
tytułem odpłatności za pobyt w dps, natomiast pozostałe 30 % tego świadczenia- ośrodki
pomocy przekazują na konta indywidualne mieszkańców w wyżej wymienionych
bankach.
W przypadku świadczeń rentowych i emerytalnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje na konto dochodowe domu
pomocy społecznej 65% miesięcznego świadczenia brutto mieszkańca.
Z uwagi na powyższe rozbieżności Dom jest zobowiązany prowadzić i prowadzi
dodatkowe rozliczenia z mieszkańcami. .
Mieszkańcy posiadają zlecenia stałe w banku i ewentualne dopłaty wynikające
z różnicy pomiędzy decyzją ustalającą odpłatność, a przekazywaną przez organy rentowe
są regulowane przez Bank przelewem z konta indywidualnego mieszkańca na konto
dochodowe Domu zgodnie z wykazem - sporządzanym co miesiąc przez pracownika
Domu - Panią Roczkowską Elżbietę.
Ewentualne nadpłaty wynikające z tej różnicy są naliczane przez w/w pracownika , który
sporządza wykaz nadpłat w danym miesiącu i przekazuje do księgowości celem dokonania
zwrotu - przelewem z konta dochodowego Domu na konto indywidualne danego
mieszkańca.
W przypadku 12 osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, ich środkami finansowymi
- „końcówkami" w wysokości 30% dochodu gospodarują opiekunowie prawni, ustaleni
przez Sąd, z tego 8 mieszkańców ma ustalonych opiekunów prawnych w osobie członka
rodziny, a 4 mieszkańców w osobie pracownika Domu. Środkami finansowymi jednego
mieszkańca częściowo ubezwłasnowolnionego dysponuje członek rodziny.
Zgodnie z procedurą wypłaty gotówki z kont indywidualnych osób ubezwłasnowolnionych
są dokonywane przez pracownika Domu na podstawie pisemnego upoważnienia
opiekunów prawnych.
Wg oświadczenia opiekuna prawnego w osobie pracownika - zakupy / obuwie, leki,
artykuły żywnościowe/ dla mieszkańca są dokonywane w uzgodnieniu z osobą pierwszego
kontaktu danego mieszkańca . Na prośbę podopiecznego wypłacane jest przez opiekuna
prawnego kieszonkowe do jego dyspozycji.
Pracownicy będący opiekunami prawnymi prowadzą ilościową ewidencji zakupów dla
swoich podopiecznych.
Wszyscy opiekunowie prawni mieszkańców ubezwłasnowolnionych zobowiązani
dwa razy w roku do składania do Sądu sprawozdań ze sprawowanej opieki nad
podopiecznymi.
Pozostali mieszkańcy pełnoprawni sami gospodarują własnymi środkami finansowymi .
Agencja w.w banków dokonuje wypłat z „końcówek" do rąk własnych każdego
mieszkańca raz w tygodniu.
Kontrolujący stwierdzają iż Dom Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim zapewnienia
mieszkańcom bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów
wartościowych.
Wniosek do realizacji:
Do celów dowodowych wskazane jest zobowiązać wszystkich opiekunów
prawnych i kuratorów w osobie pracowników Domu oraz pracowników
upoważnionych do dysponowania środkami finansowymi mieszkańca do
prowadzenia ewidencji pobranych środków finansowych podopiecznego
i dokumentowania wszystkich zakupów rachunkami lub paragonami.
Zgodnie z działem V plct.5 Zarządzenia Dyrektora PCPR - kierownik jednostki
podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie
7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu
przez zespół kontrolujący.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem
protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych
w protokole. Zastrzeżenia należy zgłaszać na piśmie do Dyrektora PCPR w Zamościu
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy
podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia
Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska Dyrektora PCPR wobec
zastrzeżeń.
Na tym protokół zakończono i wpisano do księgi kontroli.
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla
Kierownika jednostki podlegającej kontroli oraz jednostki kontrolującej.
Kontrolujący