Procedura przyjęcia Mieszkańca

Transkrypt

Procedura przyjęcia Mieszkańca
PROCEDURA PRZYJĘCIA MIESZKAŃCA
DO DOMU SENIORA „WILLMANNOWA POKUSA”
W KRZESZOWIE
Na wstępie:
 przeprowadzamy rozmowę wstępną z przyszłym Mieszkańcem i/lub dotychczasowym
opiekunem
 zapraszamy na zwiedzanie Domu oraz pokoju, w którym dana osoba ma zamieszkać
 przedstawiamy współmieszkańca (w przypadku pokoju wieloosobowego)
 ustalamy termin zamieszkania - informujemy o niezbędnych rzeczach, które należy ze
sobą zabrać (m.in. ubrania, bielizna, rzeczy osobistego użytku, leki, środki higieniczne
– jeśli są konieczne, kopie dokumentacji medycznej, dowodu osobistego, itp.)
 przekazujemy wzory dokumentacji, którą należy dostarczyć (m.in. zaświadczenie o
stanie zdrowia wraz z listą przyjmowanych leków, Karta Zgłoszeniowa Mieszkańca)
Następnie załatwiamy sprawy formalne:
 wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszeniowej Mieszkańca – wg wzoru
 podpisanie umowy cywilno-prawnej – wg projektu
 przedłożenie wypełnionego zaświadczenia o stanie zdrowia wraz z listą
przyjmowanych przez Mieszkańca leków – wg przekazanego wzoru
 dostarczenie kserokopii obydwu stron dowodu osobistego Mieszkańca
 dostarczenie kserokopii dokumentacji medycznej (np. karty informacyjnej leczenia
Mieszkańca z ostatniego pobytu w szpitalu; informacje od lekarzy specjalistów),
zawierających informacje pomocne w realizacji usług opiekuńczych
Właściwe przyjęcie Mieszkańca:
 pomagamy w zakwaterowaniu się w pokoju
 zapoznajemy z personelem bezpośrednio opiekującym się Mieszkańcem
 przestawiamy nowego Mieszkańca pozostałym osobom
 zapoznajemy Mieszkańca z zasadami funkcjonowania Domu i zapisami Regulaminu
oraz zobowiązujemy do ich przestrzegania
Proces wprowadzania nowo przybyłego Mieszkańca w życie Domu jest rozłożony w czasie,
czuwamy nad każdym jego etapem tak, aby złagodzić stres Mieszkańca związany
ze zmianami, które następują w jego życiu.

Podobne dokumenty