pol-miedź trans - Szkolenia Biznesowe ProLearning

Transkrypt

pol-miedź trans - Szkolenia Biznesowe ProLearning
Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu:
„Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe
i taktyki negocjacji”
dedykowana
Dla Pani Magdaleny Łagun
Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka Biernacka
Spis treści
1. ZAŁOŻENIA
PROJEKTU
„PROFESJONALNE
NEGOCJACJE
ZAKUPOWE/
SPRZEDAŻOWE
I
TAKTYKI
NEGOCJACJI”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
2. CYKL PROJEKTU……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
3. CELE PROJEKTU……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
4. EFEKTY BIZNESOWE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4
5. PROPONOWANY PLAN PROJEKTU ROZWOJOWEGO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
6. WARTOŚCI DODANE UJĘTE W CENIE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
7. METODY PRACY………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
8. INWESTYCJA.......................................................................................................................................................................9
9. TRENER DEDYKOWANY DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA................................................................................................................10
1. Propozycja projektu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji
Projekt obejmuje:



przeprowadzenie analizy aktualnego poziomu kompetencji dot. znanych i stosowanych technik negocjacyjnych oraz sposobu
komunikowania się z klientem na podstawie rozmów z wyłonionymi przedstawicielami firmy oraz uzyskanymi od Klienta
dodatkowymi materiałami,
zmianę zachowania w zakresie sposobu podejścia do klienta oraz prowadzenia z nim skutecznych negocjacji,
zwiększenie umiejętności, wiedzy i postawy w prowadzeniu skutecznych negocjacji zakupowych/ sprzedażowych– warsztat
Grupa docelowa: pracownicy działu zakupu i działu sprzedaży
Ilość osób: 7
Czas trwania: 1 dni (8 h)
Tryb szkolenia: zamknięte
Miejsce szkolenia: zapewnia Zleceniodawca (siedziba POL-MIEDŹ TRANS lub inne wskazane przez Klienta miejsce)
2
Cykl projektu:
Audyt i zebranie
potrzeb podczas
spotkania/
rozmowy
telefonicznej
Zaprezentowanie
działań
rozwojowych
Analiza
dokumentów
przekazanych przez
Klienta
Warsztat
Podsumowanie i
rekomendacje
działań
Propozycja dalszych
działań
rozwojowych
Wstępna rozmowa z
przedstawicielami
firmy
3
2. Cele projektu *
* Zaproponowane cele podlegają modyfikacjom po konsultacji z przedstawicielami działu dedykowanego do udziału w szkoleniu.

Dostarczenie wiedzy i umiejętności, które ułatwią i usprawnią pracę poszczególnych działów.

Poniesienie poziomu profesjonalnego odbioru przez klienta.

Wzmocnienie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych technik negocjacyjnych oraz sposobu radzenia sobie w trudnych
sytuacjach w kontakcie z klientami.
2. Efekty biznesowe
* Efekty biznesowe, czyli oczekiwane rezultaty po szkoleniu podlegają modyfikacji po konsultacji z Klientem.

Uświadomienie ważności dbania o długofalowe relacje z klientem.

Poznanie wybranych technik negocjacyjnych.

Przećwiczenie wybranej techniki negocjacyjnej.

Zwiększenie skuteczności negocjacyjnej poprzez szerszy dobór narzędzi oraz świadomość własnego potencjału komunikacyjnego.

Poznanie zasad radzenia sobie z reklamacjami i negatywnymi opiniami.
4
3. Proponowany plan projektu rozwojowego*
*Zagadnienia podlegają modyfikacjom po konsultacji z Klientem.
1. Co ma wpływ na relacje z klientem?





mechanizmy rozmowy z klientem,
elementarna wiedza dot. kontaktów z klientami,
jak utrzymać długofalowe relacje?
reguły (zasady) utrzymania stałych relacji z klientami,
jak rozwijać i wzmacniać kontakt z klientem.
2. Taktyki i triki negocjacyjne




wymiana doświadczeń,
waga/ rola klienta w procesie zakupowym i sprzedażowym,
co to są taktyki negocjacyjne i po co są stosowane,
sposoby wywierania wpływu w procesie negocjowania na przykładzie wybranej techniki negocjacyjnej.
3. Jak reagować na sytuacje trudne w kontakcie z klientem?



źródła powstania trudnych sytuacji (reklamacje zgłaszane przez Klientów),
jak rozmawiać z klientem w sytuacjach trudnych?
jak „subtelnie” poinformować klienta o pewnych rzeczach, np. o audycie jakości.
5
4. Wartości dodane ujęte w cenie
PRZED WARSZTATEM

Opracowanie metod warsztatowych projektu pod specyfikę branży;

Rozmowa telefoniczna z wybranymi osobami w celu zapoznania się z przykładami funkcjonowania i specyfiki firmy;

Doprecyzowanie programu szkolenia;

Opracowanie dodatkowych materiałów szkoleniowych zgodnie z ustalonym planem;

Opracowanie ćwiczeń dostosowanych pod specyfikę branży;
PODCZAS WARSZTATÓW

Dojazd trenera;

Przeprowadzenie warsztatów i zapewnienie wykwalifikowanego trenera;

Przekazanie wypracowanych przez uczestników materiałów;

Praktyczne przykłady z funkcjonowania firmy;

Scenariusze opracowane na wcześniejszym etapie podczas analizy branży;

Ćwiczenia zgodne z badanymi potrzebami;

Case study;
PO WARSZTACIE

Badanie satysfakcji uczestników;

Raport dotyczący rezultatów;

Roczne konsultacje mailowe / telefoniczne dotyczące tematyki projektu;

Imienne Certyfikaty dla każdego uczestnika;
6
5. Metody pracy









case study
warsztaty
ćwiczenia na autorskich arkuszach
burze mózgów
ćwiczenia indywidualne, grupowe
dyskusje
odgrywanie scenek
moderowane uczenie się przez doświadczenie (cykl KOLBA) – stosujemy najbardziej efektywna metodę uczenia się osób dorosłych,
polegającą
na
specjalnie
zaprojektowanych
zadaniach,
budujących
osobiste
przeżycia
i
doświadczenia,
z których następnie wyciągane są wnioski i generalizowane ogólne zasady. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest również przez
trenera, a następnie uczestnicy stosują ją w praktyce poprzez rozwiązywanie realnych przypadków z własnego otoczenia;
follow-up* – sesje mające na celu weryfikację zastosowanych elementów z warsztatów w codziennej pracy
7
* Odpłatnie, na życzenie Klienta.
6. Inwestycja
Usługa
Warsztat
Ilość
Osób*
7
Miejsce
Czas trwania
Termin
Siedziba Klienta
1 dni= 8h
Do
uzgodnienia
Cena netto
za osobę
700,00 zł
Cena netto
za szkolenie
4900,00 zł
** W przypadku mniejszej ilości osób w grupie niż 7 wycena za grupę nie ulegnie zmianie.
Na życzenie klienta istnieje możliwość przeprowadzenia odpłatnego audytu, tzw. „follow up”, polegającego na weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczestników szkolenia od czasu zrealizowanego projektu.
Celem spotkań indywidualnych (follow up) jest zweryfikowanie tych obszarów, które udało się zaimplementować do życia organizacji
po warsztatach oraz wprowadzenie dodatkowych rekomendacji usprawniających mechanizm pracy w zespole.
Płatności będą realizowane przelewem na konto Centrum Innowacji ProLearning, w terminie 7 dni od otrzymania faktury Proforma.
Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu zakończenia szkolenia i wysłana w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego
adres mailowy. Świadczenie usług w zakresie edukacji (w tym szkolenia) podlegają ustawie o podatku VAT 23%
8
7. Trener dedykowany do przeprowadzenia szkolenia
dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk
Menedżer, trener, mentorka, konsultantka zarządzania z wieloletnim doświadczeniem. Doktor nauk ekonomicznych, o
specjalności kompetencje menedżera w kierowaniu zespołem wirtualnym i sieciowym.
Posiada certyfikat coach ICF oraz Certyfikat Trenera Zarządzania Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania
MATRIK. Certyfikowana mentorka w programie Kuźnia Kadr IV koordynowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
Od 7 lat zarządza własną firmą – Centrum Innowacji ProLearning www.prolearning.pl. Autorka kilkunastu publikacji popularnonaukowych w zakresie zarządzania zespołem sieciowym i wirtualnym, kompetencji menedżerskich w pracy na odległość oraz
coachingu. Współautorka książek „Teatr organizacji” pod red. prof. Kazimierza Perechudy oraz „Kapitał ludzki w strukturach
wirtualno-sieciowych” pod red. prof. Zbigniewa Antczaka.
Swoje doświadczenie skutecznie przekłada na prowadzone doradztwo, treningi, warsztaty i szkolenia. Tworzy i realizuje projekty związane ze sprzedażą
(realizowała między innymi 1,5 roczny projekt z zakresu sprzedaży i obsługi klienta w firmie KUKA Roboter, jak i projekt z zakresu budowania i sprzedaży
marki luksusowej dla firmy KGHM), zarządzaniem ludźmi, zarządzaniem organizacją, rozwojem kompetencji menedżerskich oraz rozwojem osobistym.
9
8. Kontakt
Centrum Innowacji ProLearning
Agnieszka Biernacka
Specjalista ds. sprzedaży usług szkoleniowo- doradczych
Mobile:+48 503 354 109
E- mail: [email protected]
Siedziba Główna CI ProLearning
Fabryczna Office Park
ul Wagonowa 2, Wrocław
Warszawa
Poznań
Wrocław
Katowice
10