E-learning w Społeczeństwie Wiedzy

Transkrypt

E-learning w Społeczeństwie Wiedzy
Agnieszka Chrząszcz – Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH
E-learning w Społeczeństwie Wiedzy
jest skuteczniejsze przezwyciężanie różnych przeszkód, na jakie
natrafiają kolejno poszczególne
zespoły badawcze i wdrożeniowe, aktualnie wielokrotnie powielające niepotrzebnie te same działania.
Podczas Konferencji wygłoszone zostały referaty, w których podkreślano istotna rolę, jaką pełni
e-learning w rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. JM Rek-
Podczas Konferencji odbyła się
także dyskusja nad współdziałaniem na rzecz rozwoju e-learningu
w Polsce. Rozważano potrzebę
opracowania strategii wdrażania
fot. Z. Sulima
14 marca 2005 roku w Akademii
Górniczo-Hutniczej odbyła się konferencja „e-learning w Społeczeństwie Wiedzy”. Organizatorami Konferencji była nasza Uczelnia oraz
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji,
przy współudziale Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej z Łodzi, Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości z Krakowa i Wyższej
Szkoły Biznesu – Na tional-Louis
University z Nowego Sącza.
W konferencji wzięło udział 150
osób, wśród których byli przedstawiciele uczelni państwowych i prywatnych z Krakowa i z całej Polski
(od Zamościa po Gdańsk), przedstawiciele MNiI, MENiS oraz władz
samorządowych, przedstawiciele
instytucji kształcących na odległość, biznesu tele-informatyczne-
Głównym celem Konferencji było zainicjowanie debaty nad możliwościami współdziałania instytucji
edukacyjnych, biznesowych oraz
władz w zakresie rozwoju e-learningu w Polsce. Uczelnie wyższe
stają obecnie przed ogromną
szansą, jaką daje wprowadzenie
nowoczesnych technologii informacyjnych do edukacji. Jest to
szansa na rozwój, ale i ogromne
wyzwanie – nie tylko dla samych
uczelni, ale także i dla wszystkich
instytucji odpowiedzialnych za
edukację oraz za formowanie elementów Społeczeństwa Informacyjnego. Świadomi tych szans, wyzwań, ale i obowiązków wynikających z możliwości rozwijania i upowszechniania e-edukacji przedstawiciele szkół wyższych (a także
szkół średnich i podstawowych)
jak również przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej
różnych szczebli podejmowali i podejmują rozmaite inicjatywy związane z nauczaniem przez Internet.
Inicjatywy te są godne uznania
i poparcia, jednak ich wadą jest
aktualnie fakt, że mają one charakter rozproszony. Tymczasem
jednym z warunków prawidłowego rozwoju i skutecznego wykorzystania e-learningu jest skonsolidowanie i skoordynowanie działań,
gdyż tylko w ten sposób możliwe
10
tor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz podniósł problem jakości
kształcenia wykorzystującego nowoczesne technologie. Minister
Włodzimierz Marciński (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) zwrócił
uwagę na szereg inicjatyw europejskich odwołujących się do społeczeństwa informacyjnego i e-learningu. Z kolei dr Tadeusz Kuzak
przedstawił zastosowanie e-learningu w wyższej uczelni na przykładzie WSB – NLU w Nowym Sączu. Doktor Małgorzata Kalinowska-Iszkowska (HP Polska) odwołała się do doświadczenia firm informatycznych wdrażających technologie e-learningowe. Z kolei Wojciech Zieliński (WSHE, PUW) podzielił się refleksjami z prowadzenia studiów w systemie e-learning
przez konsorcjum uczelni państwowej i prywatnej. Na Konferencję zaproszeni zostali także goście
reprezentujący instytucje międzynarodowe. Profesor Jorgen Bang,
przewodniczący EADTU, odwołał
się do doświadczeń tej organizacji
we współpracy z różnymi sektorami w dziedzinie e-learningu. Natomiast Fabrizio Cardinali (Giunti
Labs, eLiG) przedstawił doświadczenia firm prywatnych w zakresie
współpracy przy tworzeniu nowoczesnych rozwiązań e-learningowych w Europie.
e-learningu oraz uregulowań prawnych, konieczność współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, a instytucjami
edukacyjnymi i sektorem firm prywatnych. Pod dyskusję poddano
także pomysł powołania instytucji
koordynującej działania związane
z e-learningiem w Polsce.
go, środowisk zainteresowanych
tematyką e-learning, jak również
studenci.
Organizatorzy pragną podziękować
współorganizatorom i sponsorom: firmom Solidex i 4System, za pomoc
w przygotowaniu Konferencji.
KRAKOWSKI YACHT CLUB AGH
Mamy już 40 lat
tradycji i doświadczeń!
Nie musisz być żeglarzem, żeby się dobrze u nas bawić! Klub
otwarty jest dla każdego… Oferujemy różne formy kontaktu z żeglarstwem: wypoczynek, turystykę, zabawę i naukę, szanty, morską przygodę i sport…
• Rejsy morskie pięknym mahoniowym jachtem „Jagiellonia”
po Bałtyku i Morzu Północnym
• Klubowe, turystyczne rejsy na jachtach kabinowych
po Wielkich Jeziorach Mazurskich
• Czartery jachtów kabinowych typu Sasanka 660 na Mazurach
• Stacjonarne i rejsowe obozy szkoleniowe na Mazurach
• Kursy szkoleniowe na żeglarza jachtowego – weekendowe
w Krakowie (wiosenne i jesienne)
• Obozy regatowe na Mazurach
• Bale żeglarskie i wieczory szantowe w Krakowie przez cały
rok
Serdecznie zapraszamy!!!
Krakowski Yacht Club AGH • Kraków, ul. Czarnowiejska 32a
www.kyc.agh.edu.pl; e-mail: [email protected]
tel. (12) 617-20-19
spotkania klubowe w każdy wtorek po godz. 18
BIP 139 – marzec 2005 r.