Efektywny e-learning - Dom Szkoleń i Doradztwa

Transkrypt

Efektywny e-learning - Dom Szkoleń i Doradztwa
ART YKUŁ PROMOCYJNY
Efektywny e-learning
Czy firmy inwestujące w edukację mogą łatwiej zatrzymać kluczowych pracowników? Zwykle menedżerowie
niechętni szkoleniom twierdzą: „wydamy pieniądze, a pracownik później i tak opuści firmę”. Właściwie postawiony
problem brzmi inaczej: „co będzie, jak nie wydacie pieniędzy na edukację pracowników, a oni pozostaną w firmie?”.
Rozwiązaniem może być efektywny e-learning, który łączy wysoką jakość z akceptowalną ceną.
Skuteczna przewaga
konkurencyjna
Współczesne organizacje osiągają przewagę konkurencyjną głównie w oparciu o czynniki niematerialne: wiedzę, reputację, wartości czy etykę.
Kształtowanie tego zestawu prowadzi do zbudowania długookresowego wizerunku wyróżniającego i identyfikującego organizację na rynku; pozwala także pracownikom na utożsamienie się
z firmą. Strategia elastycznego dostosowywania
do zmian w oparciu o kształtowanie postaw
i transfer wiedzy to dzisiaj kluczowy czynnik sukcesu firmy. Wyznaczanie i realizowanie adekwatnych celów w szybko zmieniającym się środowisku (targanym kryzysami) możliwe jest tylko wtedy, gdy pracownicy mają odpowiednie kompetencje – nie tylko w obszarze twardej wiedzy fachowej – ale przede wszystkim w obszarze postaw
i umiejętności miękkich. Oprócz tradycyjnych
szkoleń, skuteczny w ich wzmacnianiu jest nowoczesny e-learning.
Zwrot z inwestycji
Jeśli przedsiębiorstwo zdecyduje się zbudować trwałą przewagę konkurencyjną na
rynku dzięki wykorzystaniu e-learningu,
to kluczowe pytanie brzmi: jak ta inwestycja wpłynie na kondycję finansową?
Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu
zintegrowanego kształcenia e-learningowego warto się zastanowić nad potencjalnym zwrotem z inwestycji i wpływem na finanse. Przede wszystkim
e-learning zwiększa dostępność
szkoleń dla pracowników
oraz zmniejsza ich koszty
(w stosunku do tradycyjnych szkoleń). Wzrost
wiedzy niweluje koszty
alternatywne spowodowane niedostatecznym wyszkoleniem
pracowników (potencjalne straty przychodów) i zwiększa przyszłe zyski (dzięki celnemu wypełnianiu luk kompetencyjnych).
Mierzalne korzyści to również bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy (krótsza
nieobecność w firmie), wzrost kompetencji
zespołów pracowniczych (wraz z kontrolą
przebiegu i postępów) oraz wyższe morale
pracowników związane z kulturą samokształcenia. Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych podnosi atrakcyjność
i skuteczność transferu wiedzy, obniżając
przy tym koszty na uczestnika. Powyższe
zalety określają finansową atrakcyjność inwestowania w e-learning.
Motywowanie
Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy poprzez rozwój zasobów ludzkich
przy wykorzystaniu nowoczesnego
i rozsądnego kosztowo e-learningu
ma dodatkową funkcję motywującą. Pracownicy
czują dbałość o ich stały rozwój. Dobry menedżer
wie, że przydatność pracownika jest wypadkową
jego kwalifikacji i motywacji – dzięki e-learningowi
obie te zmienne wzrastają. Jeśli pracodawca przyjmuje postawę aktywną i inspirującą, ma większe
szanse na rynkową ucieczkę do przodu
oraz wzrost efektywności zasobów ludzkich (bez konieczności wykorzystania finansowych narzędzi motywowania). Pracownicy docenią wygodę, elastyczność,
szybkość dostępu do wiedzy oraz wzrośnie
ich chęć do podwyższania kwalifikacji.
Bezstresowy system uczenia się według własnego tempa, nowocze-
sne multimedia, unikatowa prezentacja
materiału (fabularyzowane filmy szkoleniowe) oraz wzrost motywacji pracowników czynią e-learning wartościowym
rozwiązaniem biznesowym.
Korzyści
dla firmy
Istnieje szeroka paleta szkoleń
e-learningowych, zaprojektowanych w celu wzmacniania poszczególnych kompetencji – kursy
obejmują m.in. podejmowanie decyzji, efektywną komunikację, dobór kadr, planowanie projektów,
budowanie zespołu, zdolności motywowania, wywieranie wpływu, czy rozwiązywania konfliktów. Wiedza ta dedykowana jest
zarówno menedżerom, jak i innym kluczowym pracownikom, chcącym rozwijać się adekwatnie do
celów firmy. Dodatkową korzyścią może być dofinansowanie z EFS czy rozszerzenie wiedzy typu
analiza profilu kompetencyjnego Extended DISC.
Nowoczesność, skuteczność, racjonalność finansowa oraz elastyczność i elegancja biznesowa czynią z e-learningu narzędzie, z którego warto skorzystać, by pozostać wśród najlepszych w branży.
Cyprian Szyszka
Gratisowe lekcje pokazowe ze szkoleń
menedżerskich na www.domszkolen.com/ml/
o-projekcie/lekcja-pokazowa-2.html
Okiem uczestnika
„Kurs e-learningowy oferowany w projekcie 'Akademia Kompetencji – z menadżera na lidera' był najlepszym ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać: rysunkowa forma, wyraziste charaktery pracowników modelowej firmy, humorystyczne, lecz jakże bliskie życia sytuacje, przystępna forma w jakiej podana była teoria zarządzania... Ja skorzystałam bardzo, a rady w nim zawarte potwierdzają się na bieżąco w praktyce”.
Małgorzata Gerjatowicz
Uczestniczka projektu szkoleniowego realizowanego przez
Dom Szkoleń i Doradztwa z Krakowa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty