KPP NOWY TOMYŚL MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MEDIACJI

Transkrypt

KPP NOWY TOMYŚL MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MEDIACJI
KPP NOWY TOMYŚL
Źródło: http://nowy-tomysl.policja.gov.pl/w15/informacje/komunikaty/78429,Miedzynarodowy-Tydzien-Mediacji.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 11:50
MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MEDIACJI
W tym roku „Międzynarodowy Dzień Mediacji” przypada na dzień 15
października, natomiast tydzień mediacji w dniach od 12 do 17 października. Zapraszamy do skorzystania z
dyżuru informacyjnego.
Tegoroczne obchody Dnia Mediacji będą przebiegać pod hasłem „ Masz prawo do mediacji”.
Informujemy, że w dniach od 12 do 17 października 2015 r. w godz. urzędowania Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu,
mieszczącej się na ul. Długiej 7 w Nowym Tomyślu, będzie pełniony dyżur informacyjny przez Prokuratora Rejonowego w
Nowym Tomyślu.
Głównym celem tegorocznych obchodów „Międzynarodowego Dnia Mediacji” jest propagowanie inicjatyw lokalnych a więc
włączeniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds mediacji i sędziów, a
także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, wymiarem sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości.
Mediacja - to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze
dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora,
który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w
wypracowaniu porozumienia /- def. E. Bieńkowska/.
Podmioty uprawnione do skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego:
●
sąd,
●
referendarz sądowy,
●
w toku prowadzonych czynności – organ je prowadzący
Podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania mediacyjnego:
●
instytucja lub osoba do tego uprawniona znajdująca się na prowadzonym w sądzie okręgowym wykazie podmiotów
uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego,
●
w wyjątkowych sytuacjach – instytucja lub osoba godna zaufania spoza wpisanych do tego wykazu.
Strony postępowania mediacyjnego:
●
pokrzywdzony,
●
osoba podejrzana.
Zasady Mediacji
1. Mediacja w sprawach karnych może mieć miejsce tylko wówczas, gdy strony swobodnie wyrażą na to zgodę.
2. W każdej chwili pokrzywdzony i osoba podejrzana mogą wycofać się z postępowania mediacyjnego, gdy jego przebieg nie
satysfakcjonuje strony – nie można zmuszać strony do zawierania ugody wbrew jej woli.
3. Mediacja może bowiem odnieść skutek wyłącznie w przypadku nieprzymuszonej, swobodnej i nieskrępowanej niczym woli
stron do skorzystania z tego narzędzia służącego rozwiązaniu konfliktu.
4. Rozmowy prowadzone w trakcie mediacji są poufne i nie mogą być później wykorzystane na użytek dalszego
postępowania w sprawie, chyba że strony wyrażą na to zgodę.
5. W trakcie postępowania mediacyjnego zachowana jest neutralność – mediator nie narzuca stronom rozwiązania konfliktu,
który pomiędzy nimi występuje, nie sugeruje sposobu jego rozwiązania.
6. Rola mediatora to wspieranie przebiegu negocjacji - stworzenie uczestniczącym w mediacji stronom płaszczyzny do
spokojnej, rzeczowej rozmowy oraz udzielenie pomocy w wypracowaniu rozwiązania, które będzie odpowiadać ich interesom,
czy potrzebom.
7. Mediacja nie powinna mieć miejsca jeśli któraś ze stron nie jest w stanie zrozumieć jej istoty.
8. Nie mogą występować dysproporcje we właściwościach intelektualnych stron, wynikające z ich wieku lub stanu
psychicznego.
9. Pomiędzy stronami nie mogą zachodzić istotne nierówności wynikające z istnienia stosunku zależności lub groźby użycia
przemocy.
10. Do mediacji nie powinny trafiać sprawy, z których wynika, że pokrzywdzony ma postawę nadmiernie roszczeniową, nie
jest tolerancyjny czy skłonny do kompromisu oraz jest wrogo nastawiony do sprawcy.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij