Zarzadzenie z dnia 8 lipca 2016 r.

Transkrypt

Zarzadzenie z dnia 8 lipca 2016 r.
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU
z dnia 8 lipca 2016 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Kamień Śląski”
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2015 r., poz. 1651, poz. 1936 i poz. 1045 oraz z 2016 r. poz. 422), zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rezerwat przyrody pod nazwą "Kamień Śląski", zwany dalej rezerwatem, obejmuje obszar
o powierzchni 13,60 ha, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Kamionek jako części działek nr 203/2 oraz
219/4, położony w gminie Gogolin, w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim.
2. Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic, określa załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
3. Mapę obszaru rezerwatu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego ze
stanowiskiem jarząba brekini Sorbus torminalis.
§ 3. Rodzaj rezerwatu określa się jako leśny (L). Ze względu na dominujący przedmiot ochrony rezerwat
zalicza się do typu: fitocenotycznego (PFi) i podtypu: zbiorowisk leśnych (zl). Ze względu na główny typ
ekosystemu rezerwat zalicza się do typu: leśny i borowy (EL) i podtypu: lasów mieszanych nizinnych (lmn).
§ 4. Nadzór
w Opolu.
nad
rezerwatem
przyrody
sprawuje
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
§ 5. Traci moc rozporządzenie Nr 0151/P/8/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Kamień Śląski” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 23, poz. 728).
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu
Alicja Majewska
Id: 8FDF4B01-321E-45E5-A243-24F992A5B2FE. Podpisany
Strona 1
Załącznik nr 1
do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
z dnia 8 lipca 2016 r.
Opis granic rezerwatu przyrody „Kamień Śląski” w postaci wykazu spółrzędnych punktów
załamania granic1)
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
X
296978,62
296982,30
297038,44
297039,72
297178,75
297306,28
297308,21
297317,73
297322,20
297337,05
297332,86
297288,30
297288,72
297226,49
297246,14
297226,26
297210,91
297182,27
297170,59
Y
431306,02
431301,67
431235,20
431233,67
431068,25
430916,51
430918,42
430927,84
430959,07
431062,70
431163,01
431243,61
431323,79
431397,18
431414,39
431431,17
431444,14
431468,33
431489,37
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
297151,32
297130,31
297118,42
297109,53
297081,88
297055,11
296980,44
296974,28
296964,79
296946,79
296923,80
296901,08
296885,88
296877,37
296846,65
296985,78
296989,92
296976,61
296976,69
296978,62
431524,07
431529,25
431563,22
431557,28
431545,82
431549,58
431534,42
431534,57
431532,22
431528,92
431521,36
431515,86
431510,26
431509,47
431508,51
431325,77
431320,34
431308,40
431308,31
431306,02
Sporządzono w układzie PL-1992 zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247)
1)
Id: 8FDF4B01-321E-45E5-A243-24F992A5B2FE. Podpisany
Strona 1
Id: 8FDF4B01-321E-45E5-A243-24F992A5B2FE. Podpisany
Strona 1

Podobne dokumenty